De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 20 oktober 2013 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 20 oktober 2013 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 20 oktober 2013 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: ds. G.P.M. van der Linden
Ouderling: Egge Groenewold Begeleiding: Nanne Kamerbeek & Rianne van de Beek

3 Psalm 134: 1, 2 en 3 (o.b.) Psalm 27: 1 en 7 Opwekking 350 Opwekking 355 Schriftberijming 28: 1 en 2 Schriftberijming 28: 3, 4 en 5 Gezang 320: 3 en 4 I Petrus: 4: 7 – 16 Jacobus 1: 1 – 4

4 Spreuk van de week: “Een arm mens wordt zelfs door zijn vriend gehaat, wie rijk is heeft veel vrienden.” (Spreuken 13: 20)

5

6 Welkom en mededelingen

7 Looft, looft nu aller heren Heer, Gij zijne knechten, geeft Hem eer,
Pslalm 134: 1, 2 en 3 (o.b.) Looft, looft nu aller heren Heer, Gij zijne knechten, geeft Hem eer, Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt En voor Zijn dienst in ijver blaakt!

8 Heft uwe handen naar omhoog, Slaat naar het Heiligdom uw oog,
Pslalm 134: 1, 2 en 3 (o.b.) Heft uwe handen naar omhoog, Slaat naar het Heiligdom uw oog, En knielt eerbiedig voor Hem neer: Looft, looft nu aller heren Heer!

9 Dat ’s Heren zegen op u daal’; Zijn gunst uit Sion u bestraal’.
Pslalm 134: 1, 2 en 3 (o.b.) Dat ’s Heren zegen op u daal’; Zijn gunst uit Sion u bestraal’. Hij schiep ’t heelal, Zijn Naam ter eer: Looft, looft dan aller heren Heer!

10 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

11 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Psalm 27: 1 en 7 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! Waar is het duister dat mij onheil baart? Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, in zijn bescherming ben ik wel bewaard! Of zich de boosheid tegen mij verbindt en op mij loert opdat zij mij verslindt, ik ken geen angst voor nood en overval: het is de Heer die mij behouden zal!

12 O als ik niet met opgeheven hoofde
Psalm 27: 1 en 7 O als ik niet met opgeheven hoofde zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! O als ik van zijn goedheid niet geloofde, dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed! Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, wacht op den Heer en houd u onversaagd.

13 Verootmoediging Verootmoediging

14 Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U.
Opwekking 350 Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U. Heel uw werk door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U.

15 die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder,
Opwekking 350 Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

16 Vader, in dit uur der waarheid, keren w’ons tot U.
Opwekking 350 Vader, in dit uur der waarheid, keren w’ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.

17 Vul ons met uw heil’ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer.
Opwekking 350 Vul ons met uw heil’ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer.

18 Tien geboden Tien geboden

19 U die mij geschapen hebt, U wil ik aanbidden als mijn God,
Opwekking 355 (2x) U die mij geschapen hebt, U wil ik aanbidden als mijn God, in voor- of tegenspoed. Uw liefde doet mij zingen. U wil ’k danken hoe ik mij ook voel, en U gehoorzaam zijn. Heer, U bent mijn doel.

20 Gebed Gebed

21 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling
I Petrus 4: 7 – 16 en Jacobus 1: 1 – 4.

22 I Petrus 4: 7 – 16 7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

23 I Petrus 4: 7 – 16 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen. 12 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks.

24 I Petrus 4: 7 – 16 13 Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. 14 Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. 15 Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker.

25 I Petrus 4: 7 – 16 16 Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God.

26 Geloof en standvastigheid
Jakobus 1: 1 – 4 1 1 Van Jakobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen in de diaspora. Ik groet u. Geloof en standvastigheid 2 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. 3 Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.

27 Jakobus 1: 1 – 4 4 Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.

28 De grote dag breekt weldra aan, het einde van de tijd.
Schriftberijming 28: 1 en 2 De grote dag breekt weldra aan, het einde van de tijd. Weest nuchter hier in uw bestaan en houdt in de gebeden aan in hoge waakzaamheid.

29 Van liefde zij uw hart vervuld, een vuur, nooit uitgewoed.
Schriftberijming 28: 1 en 2 Van liefde zij uw hart vervuld, een vuur, nooit uitgewoed. Een liefde die verdraagt en duldt, de zonden toedekt en de schuld elkaar vergeven doet.

30 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over de roeping van Elisa (1 Koningen 19: 19 – 21).

31 Preek Preek

32 Gods kleurenpallet * velerlei verzoeking * velerlei genade

33

34 Wij vechten mee in de strijd
tussen God en satan. Satan heeft een veelzijdig palet aan verzoekingen: *begeerten, *zingenot en *menselijk egoïsme zoals: geldzucht, boosheid, nijd, haat, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen… enz.

35

36 Gods oplossing: Tegenover het veelzijdige palet van
satans doos vol met kapotmakende trucs… zet God de warmte en liefde van de gemeente van Christus. Aan de gemeente schenkt Hij een veelkleurig palet van genadegaven: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

37

38 Wij zijn dus rentmeester!!!
Een rentmeester beheert de bezittingen van zijn baas. Daar moet hij rekenschap van afleggen. Aan ons is de veelkleurige genade toevertrouwt… God spoort ons aan om diakenen te zijn. dienaar… slaaf… om de ander te dienen.

39

40 Uw huis sta open, welgemeend; betoont u steeds gastvrij.
Schriftberijming 28: 3, 4 en 5 Uw huis sta open, welgemeend; betoont u steeds gastvrij. Dient naar uw gave iedereen, beheert wat God u heeft geleend, genade velerlei.

41 aat als u spreekt uw woord steeds zijn een echo van Gods stem
Schriftberijming 28: 3, 4 en 5 aat als u spreekt uw woord steeds zijn een echo van Gods stem en laten diensten, groot en klein een weerschijn van Gods daden zijn, verricht in kracht van Hem.

42 In alles zij God eer gebracht, aan Hem de lof gewijd.
Schriftberijming 28: 3, 4 en 5 In alles zij God eer gebracht, aan Hem de lof gewijd. Hij schenkt in Christus u de kracht, Hem zij de heerlijkheid, de macht tot in al’ eeuwigheid.

43 Dankzegging en voorbeden

44 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor:
Red een Kind Emeritikas

45 God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw.
Gezang 320: 3 en 4 God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw. Dat Hij met ons samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw. Maar niet met steen en hout alleen is ’t grote werk gedaan. 't Zal om onszelve gaan.

46 De Heilge Geest geeft taal en teken. Christus deelt al zijn gaven uit.
Gezang 320: 3 en 4 De Heilge Geest geeft taal en teken. Christus deelt al zijn gaven uit. De Vader zelf wil tot ons spreken en elk verstaat wat het beduidt. Wees ons nabij en maak ons vrij in dit uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom!

47 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

48 Er is nu gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade in de zaal achter de kerk. Vanmiddag is er om uur weer een dienst waarin dominee Van der Linden voorgaat.


Download ppt "Zondag 20 oktober 2013 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google