De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 19 februari 2012 middagdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 19 februari 2012 middagdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 19 februari 2012 middagdienst

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. F.H. Blokhuis (Nieuwegein)
Ouderling: E. Groenewold Organist: Wim Brunsveld

3 Welkom en mededelingen Psalm 33: 8 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 33: 8 Stil gebed, votum en groet Zingen: Credo Gebed Lezing: Lucas 10: Psalm 145: 3 en 6 Preek

4 Zegen, te beantwoorden met gezang 440: 4.
Orde van de dienst - 2 Psalm 107: 2 en 4 Gebeden Collectes: Emeritikas Kerk Gezang 440: 1, 2 en 3 Zegen, te beantwoorden met gezang 440: 4.

5 Zie ook het Mededelingenblad.
Noodhulp Mozambique In Mozambique heeft de cycloon Funso eind januari grote schade aangericht. Er is voedsel nodig en geld voor wederopbouw van de vernielde gebouwen. De CG zending heeft banden met de kerk in de provincie Zambesia en wil hulp geven. Via de melkbussen bij de ingang van de kerk en via giro van de diaconie kunt u een bijdrage leveren voor dit doel. Zie ook het Mededelingenblad.

6 Noodhulp Mozambique .

7 Een nieuw jongerenkoor van de Mattheüskerk zoekt leden, vooral mannen (18-35 jaar). Repetities op vrijdag uur. Inlichtingen bij de dirigent, Rienk Bakker /

8 Welkom Mededelingen

9 Psalm 33: 8. Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

10 Stil gebed Votum en groet

11 Ik geloof in God den Vader, den Almachtige,
Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

12 is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
Credo: 1, 2 en 3. is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

13 Ik geloof in den Heiligen Geest.
Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

14 Schriftlezing Lucas 10: 25 - 37

15 25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 26 En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar?

16 27 Hij antwoordde en zei: U zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 28 Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven.

17 29 Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste?

18 30 Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen.

19 31 Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. 32 Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij.

20 33 Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. 34 En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem.

21 35 En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom.

22 36 Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? 37 En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.

23 Genadig en barmhartig is de Heer,
Psalm 145: 3 en 6 Genadig en barmhartig is de Heer, lankmoedig en vol goedheid altijd weer. Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, al wat Hij uit de schoot der aarde riep. U loven, Heer, de werken van uw handen, de hemelen, de zeeën en de landen. U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden die elke dag uw goedheid ondervinden.

24 Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij,
Psalm 145: 3 en 6 Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij, zijn redding is elk die Hem roept nabij. Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed, maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed. Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere, mijn mond zal vol zijn van de lof des Heren. Laat al wat leeft Gods heilge naam belijden, Hem zegenen tot aan het eind der tijden.

25 Preek

26 Psalm 107: 2 en 4 Al wie verbijsterd zwierven ver buiten heg en steg en haast van honger stierven, neervallend langs de weg, - geen thuis, geen toevluchtsoord was hun nabijgekomen, had Hij hen niet gehoord en bij de hand genomen.

27 Psalm 107: 2 en 4 Laat ons nu voor den Here zijn goedertierenheid toezingen en vereren de God die ons bevrijdt. Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden, verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot den vrede.

28 Gebeden

29 Collectes Emeritikas Kerk De emeritikas is de pensioenvoorziening voor de predikanten.

30 Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht:
Gezang 440: 1, 2 en 3 Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht: de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, als aarde en hemel ondergaan.

31 Het is het eeuwige erbarmen, dat mijn besef te boven gaat,
Gezang 440: 1, 2 en 3 Het is het eeuwige erbarmen, dat mijn besef te boven gaat, het zijn de liefdevolle armen, het is zijn hart, dat openstaat. Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft die Hem het hart gebroken heeft.

32 O afgrond, waarin alle zonden verzinken en niet meer bestaan!
Gezang 440: 1, 2 en 3 O afgrond, waarin alle zonden verzinken en niet meer bestaan! O diep geheim van Christus' wonden, het oordeel is tenietgedaan! O Heer, uw bloed roept voor altijd: barmhartigheid, barmhartigheid!

33 Zegen, te beantwoorden met gezang 440: 4.

34 Daarop wil ik gelovig bouwen, getroost, wat mij ook wedervaart;
Gezang 440: 4 Daarop wil ik gelovig bouwen, getroost, wat mij ook wedervaart; mij aan Gods vaderhart vertrouwen, wanneer mijn zonde mij bezwaart. Steeds vind ik daar opnieuw bereid oneindige barmhartigheid.

35


Download ppt "Zondag 19 februari 2012 middagdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google