De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERANTWOORDINGS- RAPPORTAGE

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERANTWOORDINGS- RAPPORTAGE"— Transcript van de presentatie:

1 VERANTWOORDINGS- RAPPORTAGE
& LETALITEITSGRENS

2 AANLEIDING BESTEMMINGSPLANWIJZIGING ADVIES BRANDWEER
LETALITEITSGRENS GASUNIE

3 PLANGEBIED

4 GEGEVENS GASBUISLEIDING
PR = (na treffen maatregelen) 0 meter GR = 0,01 (t.o.v. Oriëntatiewaarde)

5 Verantwoordingsplicht!
CONCLUSIE “niks aan de hand”, maar: GR neemt t.o.v. de bestaande situatie licht toe. Verantwoordingsplicht! & Brandweeradvies

6 Brandweeradvies Effecten per scenario Toxische wolk ……………..
Fakkelbrand De effectafstanden bij het scenario fakkelbrand worden veroorzaakt door warmtestraling effecten. Binnen het plangebied komen 330 personen te overlijden en raken 710 personen gewond ten gevolge van de effecten van warmtestraling bij een fakkelbrand. ……………………..

7 Brandweeradvies Conclusies
De tijdtempo factor van beide scenario’s laat een inzet van de overheidsbrandweer gericht op het voorkomen van slachtoffers niet toe. De overheidsbrandweer komt alleen toe aan effectbestrijding, zoals het bestrijden van secundaire branden …………………. Door de verdichting van personen aanwezig in het gebied vallen er meer dodelijke slachtoffers en gewonden. Voor de brandweer is het niet mogelijk om een inzet te doen in een groot deel van het plangebied, daar dat de stralingswarmte ook voor hen te groot is. De grote hoeveelheden slachtoffers in combinatie met het niet kunnen inzetten van de brandweer in een groot gedeelte van het gebied, zorgt voor een voor de brandweer niet te bestrijden of te beheersen situatie. ………………………………….

8 Presentatie Gasunie 30 oktober 2008 aan Kennistafel Buisleidingen

9 1% let 100% let Belemmerde strook PR 10-6 = 0 meter (“op de leiding”)
Het groepsrisico stelt een andere, aanvullende eis aan de ruimtelijke ordening bij leidingen Stel dat er ergens een leiding ligt met de PR 10-6 contour “op de leiding”. Volgens de eisen van het Plaatsgebonden risico mag dan kwetsbare bebouwing gebouwd worden tot op de belemmerde strook. Het groepsrisico daarentegen kijkt naar de gevolgen van een ramp met een leiding. De overheid stelt dat bij een ramp met een aardgasleiding alle personen binnen de 100% letaliteitscontour zullen overlijden. En daarbuiten is het afhankelijk van de stralingsintensiteit, of men zich binnenshuis of buiten bevindt en wordt er ook rekening gehouden met het beschermend effect van kleding. In dit plaatje zouden er dus heel veel slachtoffers vallen als het bevoegd gezag alleen maar naar het Plaatsgebonden risico had gekeken voor de ruimtelijke ontwikkelingen langs de leiding. De grafiek die daarbij hoort ziet er zo uit:

10 Berekening aantal slachtoffers
Eerste 20 seconden Bewoners aanwezig (tijdafhankelijkheid): overdag 70% ‘s nachts 100% Tot 35 kW/m2: 100% letaliteit Tussen 35 kW/m2 en 10 kW/m2: Afhankelijk van warmtestraling (afstand) Alleen buitenshuis slachtoffers overdag: 7% buitenshuis ‘s nachts: 1% buitenshuis Kleding reductiefactor 0,14 Buiten 10 kW/m2: geen slachtoffers % aantal aanwezigen 100% 35 kW/m2 10 kW/m2 Gevolg: bevolking buiten 35 kW/m2 draagt maar voor een paar procent bij aan het GR

11 Aanvullende gegevens Gasunie
1% letaliteitsgrens (10 kW/m2) op 430 meter; 100% letaliteitsgrens (35 kW/m2) op 180 meter;

12 OMMISSIES? GASUNIE: bevolking binnen de 35 kW/m2 zijn dodelijke slachtoffers Bevolking tussen de 35 kW/m2 en 10 kW/m2 (1% l-grens) alleen slachtoffer als men zich buitenhuis bevindt. Bovendien geldt kleding als enigszins beschermd en neemt kans op overlijden af naarmate men zich verder van de brand bevindt. TNO: 10 kW/m2: 1% van de personen, beschermd en onbeschermd, komt te overlijden. Brand 3 kW/m2: Brandweer kan alleen met PBM gedurende maximaal 20 minuten optreden.

13 Discussie! 1. Hoe gaan we om met het brandweeradvies in de verantwoording? 2. Welke uitgangspunten zijn de juiste (gasunie, tno of brandweer)?


Download ppt "VERANTWOORDINGS- RAPPORTAGE"

Verwante presentaties


Ads door Google