De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisschool Driemaster

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisschool Driemaster"— Transcript van de presentatie:

1 Basisschool Driemaster
Schoolgids Protestants Christelijke Schoolvereniging Leiderdorp Basisschool Driemaster Wilddreef 2 2352 CD Leiderdorp (071)

2 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Inhoudsopgave Leerling-gebonden financiering Handelingsplan Verlengen of versnellen Onderwijskundig verslag 5. Centrum Jeugd en Gezin 6. De ouders Ouderbetrokkenheid Medezeggenschapsraad Activiteiten Commissie Klassenouder Excursies per auto/fiets Klachtenregeling 7. Allerlei Activiteiten kalender Weekbrief Pauze Luizencontrole Schooltuinen EHBO Schoolfotograaf Speelgoedmiddag Waardevolle spullen Petten Voorwoord 1. Onze school Aanmelden op de Driemaster Vrijstelling onderwijs Schoolverzuim Schooltijden Verwijdering Taakverdeling 2. Onderwijskundige ontwikkeling 3. Ons onderwijs Methodes Kerndoelen Kleutergroepen Taalontwikkeling Lezen Rekenen en wiskunde Schrijven Engels Zaakvakken Godsdienstige vorming Sociaal emotionele ontwikkeling Expressie Huiswerk Naar het voortgezet onderwijs Protocol tegen pestgedrag Actief burgerschap Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) Bewegingsonderwijs Excursies/ Cultuur 4. Het onderwijstraject ParnasSys Het leerlingvolgsysteem Cito-toetsen Schoolrapport Weer samen naar school Vrijwillige ouderbijdrage Schoolreisje Werkweek Verzekering en aansprakelijkheid Sponsorbeleid Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

3 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Voorwoord Dit is de schoolgids van de Protestants Christelijke Basisschool Driemaster voor het cursusjaar Onze schoolgids is voor ouders van leerlingen op onze school en voor ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind(eren). Onze school is één van de vijf scholen van de PCSV in Leiderdorp. De vijf scholen werken nauw samen op het gebied van leerling-zorg , ICT, onderwijskundige ontwikkelingen, kwaliteitsbewaking en personeelsbeleid. Binnen onze organisatie wordt , net als door kinderen geleerd van elkaar. We profiteren van elkaars kennis. Het logo van de scholen is daarop gebaseerd. De naam Driemaster is gericht op de drie peilers van de school: leerlingen, leerkrachten en ouders . De bovenschoolse directie bestaat uit twee directeuren die het beleid voor de scholen ontwikkelen. De schoolleiding draagt zorg voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken op de school. In deze schoolgids vindt u allerlei praktische informatie. Wij hopen dat u door het lezen van deze schoolgids een beeld van onze school krijgt. Een compleet beeld krijgt u natuurlijk pas als u op een schooldag een bezoek brengt aan de school. Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

4 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Onze school De Driemaster is een buurtschool. Welbevinden, betrokkenheid, respect, vertrouwen en veiligheid staan hoog in het vaandel. Binnen onze school heerst een warm klimaat. Elk kind heeft zijn eigen talent. Wij dragen de zorg om de kinderen uit te dagen het eigen talent verder te ontwikkelen. Ons streven is om passend onderwijs te geven. Onze leerkrachten volgen de kinderen dan ook nauwkeurig. Presteert het kind naar eigen kunnen en voelt het zich prettig in de groep. De Driemaster is een Protestant Christelijke school. Er is ruimte voor kinderen van alle gezindten. De dagopening staat in het teken van de methode Trefwoord. In deze methode komen Bijbelverhalen en verhalen uit het dagelijks leven voor. Aan de hand van deze verhalen worden gesprekken gevoerd. De christelijke feestdagen hebben een duidelijke plaats. Ook wordt aandacht besteed aan de wereldgodsdiensten. Aanmelden van uw kind(eren) op de Driemaster. Als kinderen vier jaar zijn mogen ze naar school. U kunt uw kind op elk gewenst moment voor hun vierde jaar aanmelden. Wij hebben geen wachtlijst. Wij nodigen u uit voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door de school. Ongeveer drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op. Uw kind mag 10 dagdelen komen wennen. Tijdens deze gewenningsperiode vindt er een intakegesprek plaats. De leerkracht bespreekt met u de ontwikkeling van uw kind. Zijn er twijfels over de ontwikkeling van uw kind, dan kan er een proefperiode met u afgesproken worden om te kijken of het kind op onze school op de juiste plaats is. Met de ouders van kinderen die op latere leeftijd instromen maken wij ook een afspraak voor een kennismaking en een rondleiding. Het is gebruikelijk dat we bij wisseling van school contact opnemen met de school van herkomst. Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

5 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Onze school Vrijstelling van het onderwijs In uitzonderlijke gevallen kunnen wij verlof toekennen. Hierbij kunt u denken aan begrafenissen, huwelijken, familiegebeurtenissen, religieuze feestdagen. Dit verlof moet schriftelijk , minimaal een week van te voren, aan gevraagd worden. U kunt hiervoor een formulier ophalen bij de schoolleiding. Schoolverzuim Als uw kind ziek is moet u dit dezelfde dag voor schooltijd melden. Wanneer uw kind naar de huisarts of tandarts gaat, moet u dit vooraf doorgeven. U kunt ons bereiken per telefoon of door een te sturen via de link op de website of Schooltijden Groep 1 t/m 4 08.45u tot 12.15u 13.15u tot 15.15u Woensdag 08.45u tot 12.15u Groep 5 t/m 8 08.40u tot 12.15u De deur gaat open om u en u Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

6 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Onze school Verwijdering Het kan voorkomen dat de schoolleiding over wil gaan tot verwijdering van een leerling. Een dergelijke beslissing kan alleen genomen worden door het bestuur van de Schoolvereniging. Voordat het besluit genomen wordt, moet de betrokken leerkracht door het bestuur worden gehoord. Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen plaats- vinden nadat het bestuur heeft zorggedragen voor een andere school of een speciale school voor basisonderwijs bereid is de leerling toe te laten. Als het bestuur kan aantonen acht weken zonder succes op zoek te zijn geweest naar een andere school, kan tot definitieve verwijdering worden overgegaan Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

7 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Onze school Taakverdeling Schoolleiding: Lonneke Schoonhoven en Eveline Vlasveld - Mook Intern begeleider: Jeanette Hogervorst De intern begeleider coördineert alles rondom zorgbreedte, zorg voor leerlingen op elk terrein van de ontwikkeling. Ze volgt een kind en maakt plannen met leerkrachten en ouders. De intern begeleider heeft een groot netwerk van hulpverlenende instanties waardoor de lijnen kort zijn. (Schoolarts, logopediste, schoolmaatschappelijk werk, enz) Groepsindeling/leerkrachten Groep 1 /2: Petra Mekel en Monique Kroon Groep 3 /4: Sjan van Ommen en Annelies Jacobi Groep 5 /6: Peter Selier Groep 7 /8: Maaike Rutter BHV’ers De BHV’ers verlenen eerste hulp bij kleine ongevalletjes en zijn verantwoordelijk voor de ontruimingsoefeningen, die elk jaar een paar keer worden gehouden. Elk jaar volgen de BHV’ers een herhalingscursus. Onderwijs ondersteuners Gerda Kharbouch en Chris Koenen zorgen binnen de Vereniging voor de ondersteuning binnen de school en in de klas. Studenten Regelmatig bieden wij aan studenten van de PABO en het ROC een stageplaats. Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

8 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Onderwijskundige ontwikkeling De schoolontwikkelingen voor het komende jaar: Opbrengst gericht werken De school is volop in ontwikkeling naar adaptief- en passend onderwijs. In de heterogene groepen leren de kinderen op een natuurlijke manier in een rijke leeromgeving. Heterogene groepen zijn groepen waar kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep zitten. De rol van de leerkracht wordt steeds meer die van coach . Wij willen kinderen de gelegenheid geven om hun talenten te ontplooien en ze uitdagen om nieuwe dingen te leren. Om te komen tot meer effectieve instructie worden de kinderen ingedeeld in verschillende instructiegroepen. Kinderen die weinig instructie nodig hebben mogen sneller zelfstandig aan de slag dan kinderen die een uitgebreidere instructie nodig hebben. Ook in de verwerking wordt rekening gehouden met de verschillende niveaus. We oriënteren ons op een methode Engels voor de basisschool. De onderwijskundige ontwikkeling van de school is vastgelegd in ons schoolplan Dit schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de PCSV en de MR. In dit schoolplan staat alles wat de school doet aan: Kwaliteitsbeleid Onderwijskundigbeleid en de vakgebieden Zorg voor de leerling De schoolorganisatie Het personeelsbeleid Het financieel beleid In de afgelopen jaren hebben we ons bezig gehouden met : Invoeren digitaal rapport Invoeren portfolio Ouders toegang verschaffen tot het digitale dossier van hun eigen kind. Oriëntatie op een nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, die gekoppeld is aan ParnasSys. Opbrengstgericht werken. a.d.h.v. analyses van de toetsen worden handelingsplannen opgesteld. Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

9 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
mm Ons onderwijs Onze groepen zijn heterogeen samengesteld, dit betekent dat er kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten. Kinderen kunnen elkaar helpen en van elkaar leren. Binnen ons onderwijs wordt veel aandacht besteed aan taal, rekenen en lezen. De lessen starten met een gezamenlijke instructie. Vervolgens is er voor leerlingen die dat nodig hebben een verlengde instructie. De verwerking van de stof vindt plaats op verschillende niveaus. Zo krijgt elk kind passend onderwijs. ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijks lesgeven. In elke groep hangt een digitaal schoolbord. Ook hebben we de beschikking over laptops, die worden ingezet bij de lessen. We werken met moderne methodes die aan de kerndoelen voldoen. Hierdoor krijgen kinderen voldoende kennis mee voor het vervolg onderwijs. We hebben een goed netwerk van hulpverleners. Wanneer we samen met ouders vragen hebben over de ontwikkeling van een kind kunnen we via korte lijnen hulpvragen stellen en zo de juiste hulp vinden. Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

10 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Ons onderwijs Kleutergroepen Al naar gelang het thema van de dag, week of periode, werken de kinderen aan allerlei opdrachten. Naast de ontwikkeling van verschillende functiegebieden is ook aandacht voor het ontwikkelen van zelfstandigheid, uitgestelde aandacht, samenwerken en het omgaan met elkaar (sociaal emotioneel). Bij het werken met ontwikkelingsmateriaal onderscheiden we bijv. puzzels, lotto’s, spelletjes gericht op visueel waarnemen (kleur/ vorm e.d.) en auditief waarnemen ( geluiden, klanken, rijm enz.). Ook de computer wordt hierbij als leermiddel gebruikt. Bij creatieve vorming wordt gebruik gemaakt van de volgende materialen : papier, klei, verf, zand , water, kosteloos materiaal. Ook zand- en watertafel, teken- en schilderbord, bouw- en poppenhoek, thematische hoeken en de lees/schrijfhoek hebben een belangrijke rol in de kleutergroep. De Driemaster werkt met de volgende methodes: Vakgebied Methode Groep Taal/Rekenen Schatkist 1 en 2 Taal Taaljournaal 4 t/m 8 Spelling Taaljournaal 4 t/m 8 Aanvankelijk lezen Leessleutel 3 Rekenen Wereld in getallen 3 t/m 8 Begrijpend lezen Goed gelezen 4 t/m 8 Wereld oriëntatie Topondernemers 5 t/m 8 Engels Magic English 3 en 4 Engels Hello world 6 t/m 8 Godsdienst Trefwoord 1 t/m 8 Verkeer Stoepie 1 t/m 3 Verkeer Op voeten en fietsen 5 en 6 Verkeer Verkeerskrant 7 en 8 Kerndoelen Voor elk vak zijn kerndoelen vastgesteld die aangeven welke leerstof aan de orde moet komen. In al onze methoden komen deze doelen aan bod. Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar vertelt de leerkracht over wat er dat jaar aan de orde komt. Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

11 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Ons onderwijs Taalontwikkeling De gehele basisschooltijd staat in het teken van de taalont- wikkeling. Voor de taalontwikkeling maken we in de kleutergroepen gebruik van de methode Schatkist. In groep 3 wordt een begin gemaakt met het vak “taal”. De kinderen leren spreken, luisteren, taalbeschouwing, spellen en stellen. Vanaf groep 4 gebruiken we de methode “Taaljournaal”. In deze methode wordt aan zowel mondeling als schriftelijk taalgebruik veel aandacht besteed. Voor spelling is er een aparte leergang behorend bij Taaljournaal. Lezen In groep 3 wordt begonnen met leesonderwijs. We gebruiken op onze school “De Leessleutel”. Er is veel ondersteunend materiaal om de kinderen te begeleiden bij het proces van het leren lezen. Vanaf groep 4 wordt voor begrijpend en studerend lezen de methode “Goed gelezen” gebruikt. Daarnaast is er de schoolbibliotheek waar de kinderen een boek kunnen kiezen. Natuurlijk willen wij ook graag dat de kinderen lid zijn van de Openbare Bibliotheek. . Rekenen en wiskunde In de kleutergroepen wordt gewerkt aan de basisvaardigheden: verzamelen, verdelen, tellen, sorteren, rubriceren en ordenen. Vanaf groep 3 wordt gewerkt met de methode “Wereld in Getallen”. Het doel van de methode is de kinderen te leren rekenen met inzicht. Door te verwoorden wat je hebt gedaan, leren de kinderen verschillende oplossingsmethoden. Veel aandacht wordt besteed aan schatten en hoofdrekenen. In groep 3 en 4 is het automatiseren van groot belang, dat geldt voor zowel optellen en aftrekken als het leren van de tafels. In het voorjaar doen we mee aan de Nationale Rekendag. Schrijven In de kleutergroepen wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de grove en de fijne motoriek. Met name het aanleren van een goede pengreep is van belang. Vanaf groep 3 wordt de methode “Schrijftaal”gebruikt Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

12 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Ons onderwijs Engels In groep 3 en 4 starten we met Magic English, de kinderen zijn op speelse manier bezig met Engels. In 5 t/m 8 gebruiken we hiervoor de methode “Hello World”. In deze methode komen vooral praktische zaken zoals: vakantie, de weg vragen, omgaan met mensen etc. voor. De kinderen worden zich bewust van de al aanwezige kennis van de Engelse taal. De zaakvakken Voor de vakgebieden: natuur en milieu, geschiedenis en Aardrijkskunde wordt uit verschillende methoden lessen gehaald. Er wordt ook gebruik gemaakt van het MEC (milieu educatief centrum) Erfgoedspoor en School tv. In groep 6 krijgen de leerlingen een schooltuintje. De kinderen zaaien, bewerken en oogsten. Dit project wordt in oktober in groep 7 afgerond. Verkeerslessen starten in groep 1. Hier wordt gebruik gemaakt van de methode “Stoepi/Claxon” Groep 5 en 6 gebruiken: Op voeten en fietsen en groep 7 en 8 de Jeugdverkeerskrant. In groep 7 leggen de kinderen zowel een praktisch als een theoretisch verkeersexamen af. Tevens krijgen alle groepen praktische verkeerslessen van onze verkeersleerkracht Thayla de Weerd. EHBO Groep 8 krijgt jeugd EHBO-lessen en doet aansluitend het J(eugd)EHBO examen. Godsdienstige vorming In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de methode Trefwoord. Er worden thema’s behandeld uit de Bijbel, die gekoppeld zijn aan het dagelijks leven. Zo krijgen de Bijbelverhalen betekenis voor de kinderen. Ook besteedt Trefwoord aandacht aan de verschillende wereldgodsdiensten. Sociaal emotionele vorming Vanaf groep 1 wordt gewerkt met de uitgangspunten van de “Kanjertraining”. De principes van de kanjertraining zijn: We vertrouwen elkaar We helpen elkaar Niemand speelt de baas Niemand lacht uit Niemand doet zielig Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

13 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Ons onderwijs Expressie Muzikale vorming, drama, dans, handvaardigheid en tekenen Komt in alle groepen aan de orde. We maken hierbij gebruik van de methode “Moet je Doen”. Tijdens presentaties op de weeksluiting en wordt gedanst, een lied gezongen of toneel gespeeld. Leerlingen van groep 8 besluiten hun basisschool loopbaan met een spetterende musical. Huiswerk De kinderen krijgen huiswerk om behandelde leerstof extra te oefenen. In de hoogste groepen is daarnaast van belang dat kinderen leren tijd in delen en leren plannen, rekening Houdend met onverwachte gebeurtenissen. Gebruik van een eigen agenda wordt in de bovenbouw gestimuleerd. Naar het Voortgezet Onderwijs In mei/juni maken de kinderen van groep 7 de CITO- entreetoets. Hieruit volgt een score. Deze score geeft een richting aan voor het Voortgezet Onderwijs. In december in groep 8 wordt een adviesgesprek gevoerd. Dit gesprek is met ouders, leerkracht groep 8 en Ib-er Mocht de uitslag van de CITO-eindtoets niet overeenkomen Met het gegeven advies, dan volgt er een gesprek tussen de leerkracht en de brugklascoördinator. Leerlingen van onze school stromen uit naar alle vormen van Voortgezet Onderwijs. Protocol ter voorkoming van pestgedrag Op onze school is een protocol ter voorkoming van pestgedrag. Hierin is omschreven wat we onder pestgedrag verstaan. Welke maatregelen er genomen kunnen worden en wie waarvoor verantwoordelijk en/of aanspreekbaar is. Dit protocol ligt ter inzage bij de schoolleiding. Wij vragen ouders direct met de leerkrachten contact op te nemen als zij het vermoeden hebt dat hun kind gepest wordt. Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

14 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2011-2012
Ons onderwijs Actief burgerschap Kinderen vervullen nu en later een groot aantal rollen in de samenleving. Ze zijn immers consument, nemen deel aan het verkeer en zullen om moeten gaan met de diversiteit van onze samenleving. Actief burgerschap wordt o.a. bevorderd door : -Sociale gedragscodes af te spreken en die te handhaven. -Met leerlingen school- en klassenregels op te stellen -conflicten te leren oplossen door erover te praten. -Respect te hebben voor medeleerlingen, leerkrachten en ouders en waar nodig behulpzaam zijn. -Verantwoordelijkheid nemen voor de school- en leefomgeving -Leren wat het betekent om Nederlands-, Europees-, kortom: wereldburger te zijn . Onze godsdienstmethode en de wereldoriënterende methoden staan ons hierbij ten dienste. Informatie- en communicatie technologie De computer wordt regelmatig ingezet als aanvulling op de lesstof. Het gaat hierbij om bij de methodes behorende programma’s en andere educatieve software. Het is ook belangrijk dat de kinderen leren omgaan met alle informatie die ze op de computer tegenkomen . Ook moeten ze leren veilig om te gaan met internet. Bewegingsonderwijs De kleuters krijgen één à twee keer in de week bewegingslessen in de speelzaal die in ons gebouw gevestigd is. Vooral klimmen en klauteren zijn belangrijke onderdelen. Ook leren de kinderen via spel regels en samenspel, omgaan met winnen en verliezen. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen gymlessen in de gymzaal Zijlkwartier. We streven er naar dat elke groep les krijgt van een vakleerkracht. Het gymrooster wordt aan het einde van elk schooljaar in de weekbrief vermeld . Excursies/ Cultuur Elke groep heeft een aantal lessen georganiseerd door het Milieu Educatief Centrum, Kunstmenu (lessen in het kader van muziek, dans en drama) en Erfgoed spoor( de geschiedenis van Leiderdorp en omgeving). Erfgoedspoor is gericht op groep 5 t/m 8. Alle groepen bezoeken minimaal 1 x per jaar een museum. Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

15 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Het leerlingvolgsysteem Het leerlingvolgsysteem In de kleutergroepen wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd d.m.v . observatie van de leerkracht. Aan de hand van vragenlijsten van PRAVOO en de CITO toetsen wordt de ontwikkeling in kaart gebracht. De sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen volgen we met behulp van EGGO gedragskaarten. In de loop van het komende schooljaar voeren we het aan ParnasSys gekoppelde programma Zien in. De leerlingen maken vanaf groep 1 twee keer per jaar op het gebied van taal en rekenen een CITO-toets. Vanaf groep 3 komen daar toetsen voor spelling, lezen en begrijpend lezen bij. In groep 7 en 8 volgt daarnaast de entree- en de eindtoets van het CITO. Hiermee wordt de kennis van de leerlingen gemeten en verge- leken met het landelijke gemiddelde. De scores hebben een A (bovengemiddeld niveau), B/C (gemiddeld niveau, D/E (onvoldoende niveau) De leerkrachten en intern begeleider bespreken na elke CITO toets alle leerlingen om te kijken of de ontwikkelingen van de kinderen volgens plan verloopt. ParnasSys ParnasSys is ons adminstratie programma, hierin verwerken we: Leerling gegevens Toetsresultaten Absentie Observatie Verslag van gesprekken Ouders hebben via een inlogcode inzage in de toetsresultaten van hun kind(eren). U kunt aan de ICT leerkracht een code vragen. CITO toetsen De volgende toetsen worden in januari en in juni afgenomen: CITO taal voor kleuters groep 1 en 2 CITO rekenen voor kleuters groep 1 en 2 CITO DMT groep 3 t/m 8 CITO spelling groep 3 t/m 8 CITO rekenen & wiskunde groep 3 t/m 8 CITO begrijpend lezen groep 5 t/m 8 In mei: CITO entree toets (1x) groep 7 In april: CITO eindtoets (1x) groep 8 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

16 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Het leerlingvolgsysteem Schoolrapport Drie keer per jaar ontvangt uw kind het schoolrapport. Het rapport bestaat uit een beoordeling door de leerkracht en een portfolio. Het porfolio is een persoonlijk deel van het rapport waarin uw kind laat zien wat het kan en waar het trots op is. Het leerkracht gedeelte van het rapport start in groep 3. Het portfolio gedeelte start in groep 1 en gaat mee t/m groep 8. Zo is een mooie ontwikkelingslijn door de jaren heen te zien. Weer Samen Naar School (WSNS)/ Zorgteam Ons huidige onderwijs is er opgericht om kinderen zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te laten ontwikkelen. Wanneer zich echter onoverkomelijke problemen voordoen kan een beroep gedaan worden op het samenwerkingsverband WSNS en het zorg(advies)team. Komend schooljaar wordt een begin gemaakt met schoolgebonden zorg-adviesteams Onderzoek naar de oorzaak van een probleem wordt altijd door een externe deskundige gedaan. Leerling gebonden financiering Voor leerlingen met een handicap kan sinds 2003 extra financiering (rugzakje) worden aangevraagd. Bij aanmelding van een leerling met een handicap zal altijd gekeken worden of wij de leerling voldoende kunnen begeleiden en op de juiste wijze passend onderwijs bieden. Criteria hierbij zijn: De leerkrachten die de begeleiding moeten uitvoeren zijn voldoende deskundig of kunnen voldoende hulp krijgen. Dat er voldoende aandacht voor de overige leerlingen is. Het gebouw en de faciliteiten zijn voldoende aangepast of kunnen worden aangepast. Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

17 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Het leerlingvolgsysteem Handelingsplan Wanneer een leerling extra begeleiding krijgt wordt dit vastgelegd in een handelingsplan. Dit plan wordt opgesteld door de leerkracht en de remedial teacher. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Passend onderwijs Gedurende de hele schoolloopbaan worden de kinderen gevolgd d.m.v. observatie en toetsen. Hierdoor kan de onderwijsbehoefte van de individuele leerling goed worden vastgesteld. Het kan voorkomen dat een leerling een jaar moet doubleren, maar ook kan een leerling sneller door een leerjaar gaan. In het laatste geval wordt er in eerste instantie gezorgd voor extra uitdaging en moeilijker opdrachten. In uitzonderlijke gevallen kan er versneld worden. Onderwijskundig verslag Wanneer een kind naar een andere school gaat, ontvangt de nieuwe school een onderwijskundig rapport. Hierin staat de ontwikkeling van het kind tot dusver en de methoden die wij hanteren. Ouders kunnen een kopie ontvangen. Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

18 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012- 2013
Centrum voor Jeugd en Gezin Op onze website vindt u informatie over het Centrum voor jeugd en gezin. Onze school werkt samen met het CJG. Medewerkers van het CJG nemen onder andere deel aan het Zorgteam. Het CJG omvat: De jeugdgezondheidszorg Logopedie Maatschappelijk werk voor jeugd CJG Opvoedbureau/-adviespunt Opvoedcursussen en themabijeenkomsten Websites: Informatie over: opvoeden en opgroeien: en (voor jongeren) opvoedcursussen: GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg: Kwadraad, Maatschappelijk Werk: Onze leerlingen tijdens de opening van Centrum Jeugd en Gezin Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

19 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
De ouders Ouderbetrokkenheid Betrokkenheid van ouders is in het onderwijs heel belangrijk. Op velerlei wijze wordt contact gelegd: -informatieavond aan het begin van het schooljaar, -kijk- /rapport-/ spreekavonden, -weeksluitingen -weekbrieven elke vrijdag, -huisbezoeken in de groepen 1 /2 -website, enz -5 à 6 keer per jaar is er “met de schoolleiding om de tafel”. Dit is een gesprek met een groep ouders. Op het vlak van activiteiten zijn ouders onmisbaar. Ouders wordt gevraagd te helpen bij diverse activiteiten. Activiteiten Commissie De Driemaster heeft een oudergroep die drie keer per jaar voor de leerlingen activiteiten organiseren. In het najaar, het voorjaar en het slotfeest net voor de zomervakantie. Klassenouder Elke groep heeft een of twee ouders. Deze mensen helpen de leerkrachten bij de organisatie van uitstapjes en hebben een communicerende rol tussen ouders en leerkracht. Excursies per auto/fiets Regelmatig wordt ouders gevraagd mee te gaan naar de kinderboerderij, een museum, enz. Ouders en leerkrachten nemen dan een aantal kinderen mee in hun eigen auto. Het is de taak van de leerkracht de betreffende ouders te vragen of de auto voldoet aan wettelijke voorschriften (veiligheid, deugdelijkheid) en te vragen of er een inzittendenverzekering is afgesloten. De leerkracht controleert ook of er voor iedere inzittende veiligheidsgordels zijn, waarvan ook op korte ritjes gebruik moet worden gemaakt. Onder geen enkele omstandigheid mogen kinderen worden vervoerd zonder dat veiligheidsgordels beschikbaar zijn en worden gebruikt! Voor wat betreft de stoelverhogers voor jonge kinderen is er speciale regelgeving voor incidenteel vervoer. Informatie hierover is op school aanwezig. Wij gaan er van uit dat ouders zich houden aan verkeersregels en zich in het verkeer correct gedragen! In de bovenbouw doen de groep dit zoveel mogelijk op de fiets. Vooraf wordt u geïnformeerd in de weekbrief. Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

20 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
De ouders Medezeggenschapsraad De Driemaster heeft net als elke andere school een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten zowel leerkrachten als ouders. De leden van de MR worden door middel van verkiezingen in de MR gekozen. Een aantal maal per jaar komt de MR bijeen om te praten over onderwerpen die (gaan) spelen op school. De MR heeft verschillende taken. De belangrijkste zijn hun (ongevraagde) advies taken en het instemmingsrecht. Op welke onderwerpen het advies en de in instemming betrekking hebben, staat beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de MR. Deze zijn beide beschikbaar op school. Onderwerpen die regelmatig terug keren zijn onder andere, continurooster, bestemming ouderbijdrage, de formatie (wie staat er voor de klas), heterogene groepen, de komst van de Brede School en deze schoolgids. In principe kan de MR elk onderwerp (met de schoolleiding) bespreken. Daarbij wil de MR door samenwerking met de schoolleiding streven naar een optimaal schoolklimaat voor kinderen en leerkrachten. Op dit moment bestaat de MR van de Driemaster uit 5 leden: Peter Selier en Sjan van Ommen vertegenwoordigen de Leerkrachten. Sonja Guis, Hans Samson en Mustafa Baran vertegenwoordigen de ouders. Hans Samson heeft namens de oudergeleding MR zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de PCSV. Van het personeel neemt Peter Selier zitting in de GMR. In de GMR komen met name bovenschoolse onderwerpen aan de orde, zoals bouwzaken, ARBO en veiligheidsbeleid op scholen en het onderwijskundig beleid en plannen. Met ouders om de tafel Net als met de kinderen is er een aantal keer per jaar overleg met een vertegenwoordiging van de oudergeleding. Vindt u het leuk om een keer aan te schuiven, dan bent u van harte welkom. U vindt de data in de schoolkalender. Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

21 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
De ouders Klachtenregeling Ouders die problemen hebben met de gang van zaken binnen de school praten hierover met de leerkracht van hun kind. Als ouders er met de leerkracht niet uitkomen, kunnen ze bij de schoolleiding terecht. Een exemplaar van de klachtenregeling ligt bij de schoolleiding ter inzage. Een klacht wordt schriftelijk ingediend, voorzien van naam en adres van de klager en dagtekening en dient een omschrijving van de klacht te bevatten. Als een klacht niet naar tevredenheid van klager en/of het bestuur wordt opgelost, hebben beide partijen de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie. Ouderbijdrage Aan het begin van het schooljaar wordt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Van de ouderbijdrage worden zaken bekostigd die niet vergoeding worden door de overheid , zoals de kosten van feesten, excursies, projecten en bijzondere leermiddelen. Per schooljaar vragen wij €.50, - voor het eerste kind €.75, - voor twee kinderen €.85, - voor 3 of meer kinderen Wanneer een kind in een schooljaar instroomt vragen we voor de rest van het jaar €.5, - per maand. Schoolreisje Elk schooljaar gaan we met de hele school op schoolreisje. De datum staat in de activiteitenkalender. De kosten worden in de loop van het schooljaar meegedeeld. Werkweek Groep 7/8 gaat elk schooljaar op werkweek naar Bladel in Brabant. De andere omgeving en de bijzondere activiteiten stellen andere eisen aan de sociale vaardigheden van de kinderen. Het doel van deze week: Het zelfoplossend vermogen stimuleren in groepsverband. Elkaars kwaliteiten leren kennen. Leren kennen en waarderen van de mogelijkheden die de natuurlijke omgeving te bieden heeft. De informatie over deze week vindt u in de weekbrief en in speciale Bladel brieven. De kosten krijgt u tijdig van ons via één van de brieven. Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

22 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
De ouders Verzekering en aansprakelijkheid De PCSV Leiderdorp heeft voor haar scholen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van deze ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen (leerlingen; personeel; vrijwilligers) bij schoolactiviteiten verzekerd. De verzekering geeft recht op een ( beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt bijvoor- beeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril , fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als degenen die voor de school actief zijn ( bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims en gevolgen van onrechtmatig handelen. De school of het schoolbestuur is niet voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt aansprakelijk. De school of het schoolbestuur heeft pas een schadevergoedingsverplichting wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld een bal tegen een bril tijdens de gymnastiekles. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Daarnaast is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf ( of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Verzekerde bedragen: Rubriek A. In geval van overlijden € 2500, 00 Rubriek B. In geval van blijvende invaliditeit € 25000, 00 Rubriek C. Voor geneeskundige kosten € 1000, 00 Rubriek D. Voor tandheelkundige hulp € 1000, 00 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

23 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
De ouders De dekking van Rubriek B. is een maximaal uit te keren bedrag op basis van 100% invaliditeit. De dekking van Rubriek C. en D. zijn aanvullende voorzieningen op de bestaande verzekeringen van de ouders, zoals het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekeringen. Rubriek C. bijvoorbeeld dekt het eigen risico van een particulierverzekerde. Rubriek D. geeft een vergoeding van maximaal € 1000, 00 per beschadigd(gebits -)element. In deze beide gevallen (Rubriek C. en D.) dient u de rekening eerst in bij uw eigen verzekeringsmaatschappij met het verzoek de originele rekening aan u terug te zenden. Op deze rekening krijgt u de aantekening “voor eigen risico” of “gedeeltelijk vergoed”. Deze schade declareert u dan via de school bij de (school)ongevallenverzekering. De scholierenongevallenverzekering heeft een 24 uurs dekking. Sponsorbeleid Voor de scholen van onze Schoolvereniging is een Sponsorbeleid geformuleerd. Dit beleid is gebaseerd op het Landelijke Convenant sponsoring onderwijs. Een exemplaar van het sponsorbeleid en het sponsorcontract is op school ter inzage aanwezig. Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

24 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Gymuren, vakanties Gymnastiek Rooster van gym-uren: Groep 3/4 dinsdag uur tot uur . Groep 5/6 dinsdag uur tot uur. Groep 7/ 8 woensdag uur tot uur. Alle lessen worden dit jaar door de eigen groepsleerkracht gegeven. Sport De Leiderdorpse sportverenigingen organiseren in samenwerking met sportfondsen jaarlijks verschillende schoolsporttoernooien. Via school schrijven de kinderen in. De coaching en begeleiding wordt door ouders gedaan. Wij doen als school mee aan het korfbal- en voetbaltoernooi. Vakanties: Herfstvakantie : / Kerstvakantie : / Voorjaarsvakantie : / Paasvakantie: / Meivakantie: / Pinksteren : Zomervakantie : / Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

25 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Tussenschoolse opvang Lunchtijd Leiderdorp Lunchtijd Leiderdorp verzorgt de overblijf op de Driemaster. Met de bovenschoolse directie van de Protestants Christelijk School Vereniging is afgesproken dat wij de overblijf in het nieuwe Schooljaar wederom gaan organiseren. Daarmee is gekozen voor een professionele invulling van de overblijf en kunt u als ouder/ verzorger ervan op aan dat de overblijf goed geregeld is. De continuïteit en de kwaliteit zijn gewaarborgd. Wij zorgen ervoor dat uw kind(eren) dagelijks veilig omgeven door goede zorg en met plezier op school kunnen overblijven. Wat is tussenschoolse opvang? Tussenschoolse opvang (TSO) staat beter bekend als ‘de overblijf’. Het gaat om de opvang van kinderen tussen de middag. De tijden van de opvang zijn gelijk aan de pauzetijden van de school. Tijdens de TSO eten de kinderen de door henzelf meegebrachte lunch én kunnen ze buitenspelen, sporten, knutselen of lezen. Dat alles gebeurt onder toezicht van overblijfkrachten (vrijwilligers) die worden aangestuurd door een gediplomeerd pedagogisch medewerker van de SKL (overblijfcoördinator). Wat doen we precies? Lunchtijd Leiderdorp begeleidt de overblijfkrachten, verzorgt de noodzakelijke cursussen en trainingen en regelen hun vergoeding. Ook verzorgen wij de afhandeling van de betaling van de overblijf met de ouders. Wij zorgen ervoor dat afspraken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen duidelijk zijn. Goede communicatie met de ouders/ verzorgers staat voor ons voorop. Om de overblijf goed bereikbaar te doen zijn hebben wij op iedere school een coördinator aangesteld die optreedt als aanspreekpunt en controle heeft over de dagelijkse gang van zaken. Wie is uw overblijfcoördinator? In het nieuwe schooljaar is besloten om het overblijfteam te laten aansturen door een gediplomeerd pedagogisch medewerker van de SKL. Naast het uitvoeren van de organisatorische en begeleidende taken draait de overblijfcoördinator ook mee met de vrijwilligers van de TSO. De overblijfcoördinator op de Driemaster is: Nikolaj van Tol Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

26 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Tussenschoolse opvang Hoe kan uw kind overblijven? Voor het overblijven van uw kind(eren) zijn er verschillende mogelijkheden. U kiest zelf de manier die het best bij uw wensen past. Het informatie pakket met de formulieren ligt bij de locatieleider. Vast abonnement Als uw kind het hele jaar door op vaste dagen overblijft, kiest u voor de voordeligste manier: een vast abonnement. U schrijft minimaal 1 maand van te voren uw kind in voor dit abonnement. Voor de maandelijkse (vooruit) betaling per incasso van het abonnement tekent u een eenmalige machtiging. Vast overblijven per jaar jaarprijs maandprijs* 1 dag in de week € 80, € 8,00 2 dagen in de week € 160, € 16,00 3 dagen in de week € 240, € 24,00 4 dagen in de week € 320, € 32,00 Hoe incasseren wij?  * De maandprijs is gebaseerd op 10 x per jaar een incasso: van september tot en met juni. Strippenkaart Blijft uw kind onregelmatig of incidenteel over, en/ of wilt u een extra dag overblijven in aanvulling op uw vaste abonnement, dan kunt u een ‘strippenkaart’ kopen. Er is een kaart met 10 ‘strippen’ (€ 28,00). U vraagt de kaart aan via een aanvraagformulier, waarop u ons machtigt om het te betalen bedrag van uw rekening af te schrijven. De strippenkaart is op naam van het kind, u koopt dus voor ieder kind van uw gezin een aparte kaart. De strippenkaart blijft in onze administratie. Uw kind meldt zich op de dag zelf bij de start van de overblijf bij ons aan. Wij ‘stempelen’ dan 1 strip. Als de kaart bijna op is, maken wij automatisch een nieuw strippenkaart aan, u ontvangt van ons een brief of een hierover. Een strippenkaart die nog niet geheel verbruikt is, blijft gewoon geldig voor het volgende schooljaar.    adres:   Website:  www.lunchtijd-leiderdorp.nl Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster

27 Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster 2012-2013
Allerlei Schoolfotograaf Elk jaar komt de schoolfotograaf. In de activiteiten kalender vindt u de datum. Speelgoedmiddag Elke laatste vrijdagmiddag van de maand is er speelgoedmiddag in de onderbouw groepen. De kinderen mogen de ene keer speelgoed meenemen en de andere keer een gezelschapsspel. Waardevolle spullen De school is niet verantwoordelijk voor beschadigde of zoekgeraakte spullen. Petten en mobiele telefoons Het is verboden een pet te dragen in de school. Ook mobiele telefoons moeten onder schooltijd uitstaan. In dringende gevallen kunt u de school bellen. Kinderraad Een aantal keer per jaar is er overleg met de schoolleiding en een vertegenwoordiging van leerlingen uit groep 2 t/m 8 Activiteiten kalender Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een kalender met alle activiteiten van het hele jaar. Weekbrief Elke vrijdag ontvangt u via het oudste kind van het gezin een weekbrief met alle informatie voor die periode. U kunt deze brief op papier of met ontvangen. Pauze De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 eten en drinken voor ze naar buiten gaan voor het speelkwartier. De kleutergroepen eten of drinken in de kring een meegebracht (klein) tussendoortje. Dit jaar doen we mee aan het EU-programma SchoolGruiten. Gedurende 20 weken krijgen de kinderen 3 keer per week gratis groente en fruit op school. Dit om gezonde voeding te stimuleren. Daarna is het de bedoeling dat de kinderen 2 à3 keer per week een gezonde snack van huis meenemen. Luizencontrole Elke maandag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Dit wordt gedaan door een groep ouders. Kinderen hebben die dag gewassen haren, geen ingewikkelde vlechten, een staart mag en er mag geen gel gebruikt worden. Schoolgids Prot. Christelijke basisschool Driemaster


Download ppt "Basisschool Driemaster"

Verwante presentaties


Ads door Google