De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 april 2007 Federatie Belastingadviseurs Kring Utrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 april 2007 Federatie Belastingadviseurs Kring Utrecht"— Transcript van de presentatie:

1 10 april 2007 Federatie Belastingadviseurs Kring Utrecht
Cursus Bedrijfsopvolging in de IB door S.J Mol-Verver en C.M. de Hoop Scheffer 10 april 2007 Federatie Belastingadviseurs Kring Utrecht

2 INLEIDING Algemeen ter zake van bedrijfsoverdracht
Vormen van bedrijfsoverdrachten binnen de Wet IB 2001 Verdieping van een aantal van deze ‘IB-bedrijfsoverdrachten’ Omzetting in NV of BV, artikel 3.65 Wet IB 2001 Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet

3 INDELING BEDRIJFSOVERDRACHTEN
Subonderwerpen: Tijdstippen bedrijfsoverdrachten: Tijdens leven Bij overlijden Bedrijfsoverdrachten relatie tot overnemer: Binnen familieverband Buiten familieverband Fiscale sferen van de bedrijfsoverdracht: In IB-sfeer In Vpb/AB-sfeer

4 WETTEN DIE MOGELIJK BIJ BEDRIJFSOVERDRACHT SPELEN
Wet op de inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) Successiewet (SW) Wet op de omzetbelasting (WOB) Wet belasting van rechtsverkeer (WBRV) Invorderingswet (IW)

5 BELANG VAN HET ONDERWERP
Nederland telt in ondernemingen (bron CBS 2006). van deze ondernemingen heeft 10 of minder werknemers in dienst (bron CBS 2006). Komende jaren zullen veel van deze bedrijven overgaan.

6 BELASTBARE WINST UIT ONDERNEMING
Artikel 3.2 Wet IB 2001 (m.i.v ) Belastbare winst = gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen minus ondernemersaftrek en MKB-vrijstelling. Drie elementen van cruciaal belang: Subjectieve onderneming is uitgangspunt Kwalificatie als ‘ondernemer’ Kwalificatie ‘onderneming’

7 BEDRIJFSOVERDRACHT IB-ONDERNEMING ALGEMEEN
Belangrijkste consequentie  staking van subjectieve onderneming Diverse situaties waarbij sprake is van bedrijfsoverdracht: Overdracht Overlijden Echtscheiding Samenwerken Inbreng in BV

8 ONDERNEMERSFACILITEITEN BIJ EINDE
Stakingsfaciliteiten: Stakingsaftrek (artikel 3.79 Wet IB 2001) Bedingen van stakingslijfrente (artikel e.v. Wet IB 2001) Betalingsregeling m.b.t. eigen woning (artikel 25 lid 16 e.v. IW 1990) Doorschuiffaciliteiten: Bij ontbinding huwelijksgemeenschap; Bij overlijden Doorschuiving naar medeondernemer Doorschuiven naar werknemer Doorschuiven naar andere onderneming na overheidsingrijpen Doorschuiven naar BV en NV.

9 AFREKENEN BIJ OVERLIJDEN
Artikel 3.58 Wet IB 2001 Afrekening stakingswinst Woning 60% WOZ Geen desinvesteringsbijtelling

10 DOORSCHUIVEN BIJ OVERLIJDEN
Artikel 3.62 Wet IB 2001 Verkrijger krachtens erfrecht Onderneming rechtstreeks (mede) voortzetten Verzoek aangifte overledene Indeplaatstreding Oudedagsreserve

11 DOORSCHUIVEN NAAR ONDERNEMERS
Met afrekening of Zonder afrekening: artikel 3.63 Wet IB 2001 Verzoek overdrager en overnemer bij IB-aangifte overdrager Indeplaatstreding Termijn: 36 maanden Oudedagsreserve naar partner

12 CASUS Karel drijft al jaren succesvol een hotel aan de
Amsterdamse Keizersgracht. Het hotel is gevestigd in meerdere aaneengesloten panden. Hij heeft een dochter die dit bedrijf in de toekomst zal gaan overnemen. In het hotel schuilt een aanzienlijke meerwaarde. Karel heeft geen pensioen opgebouwd. Zijn pensioen wordt gevormd door de ‘stenen’ waar hij op een of andere wijze rendement uit zou willen halen.

13 CASUS VERVOLG Karel heeft niets geregeld en komt onverwachts op
1 augustus 2007 te overlijden. Zijn dochter is enig erfgenaam. Wat zijn de fiscale gevolgen?

14 CASUS VERVOLG Direct overdragen  afrekenen door Karel
‘Wachttijd’ in de zin van artikel 3.63  afrekenen door Karel blijft uit. Elementen van afweging? Pensioenvoorziening na overdracht?

15 SAMENVATTING DOORSCHUIFFACILITEITEN
Ontbinding huwelijksgemeenschap (3.59) Doorschuiven bij overlijden (op verzoek) (3.62) Doorschuiven naar mede-ondernemer/werknemer (op verzoek) (3.63) Na overheidsingrijpen (3.64) Geruisloze omzetting in BV (3.65)

16 OMZETTING IB-ONDERNEMING IN NV OF BV
Geruisloos: artikel 3.65 Wet IB 2001 Verzoek belastingplichtige vóór onherroepelijke aanslag Gerechtigdheid in zelfde verhouding Ook medegerechtigden indien oud-ondernemer Standaardvoorwaarden

17 OMZETTING IN NV OF BV (2) Standaardvoorwaarden: 1. Vervreemdingsverbod
2. Indeplaatstreding: boekwaarden overnemen 3. Verliesverrekening 4. Creditering

18 OMZETTING IN NV OF BV (3) 5. Eigendom aandelen: soorten aandelen
6. Verkrijgingsprijs 7. Deelnemingsvrijstelling 8. Voorperiode en oprichtingsdatum 9. Aanvaarden voorwaarden door BV

19 OMZETTING IN NV OF BV (4) Hoofdregel: Inbreng geheel ondernemingsvermogen Uitzondering  Hoge Raad: nodig is onderneming Bijzondere situaties: Wijziging aard en omvang Verhuurde onderneming Economische eigendom

20 OMZETTING IN NV OF BV (5) Ruisende inbreng BV:
Drie maanden voor-voorperiode Negen maanden na aanvang voor-voorperiode oprichting en inbreng Registratie voorovereenkomst binnen drie maanden na overgangstijdstip

21 OMZETTING IN NV OF BV (6) Geen incidenteel fiscaal voordeel
Terugwerkende kracht Geen ondernemersfaciliteiten voor-voorperiode Akkoordverklaring

22 OMZETTING IN NV OF BV (7) Overdrachtsbelasting (WBRV):
Artikel 15-1-b: onderneming (groot)ouder Artikel 15-1-e: inbreng in aandelen- of personenvennootschap Omzetbelasting (WOB): Artikel 31 OB: overgang van algemeenheid van goederen

23 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET
Vanaf 1 januari 2002 in Successiewet Doel: continuering bedrijven Vanaf 2007: 75% vrijstelling

24 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (2)
Regeling opgenomen in artikelen: 31a, 35b, 35c, 37, 53a, 53b, 53c SW 7a t/m 7d Uitvoeringsregeling SW 25 IW 6, 6a, 6b Uitvoeringsregeling IW

25 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (3)
Faciliteit voorwaardelijk Verzoek om faciliteit bij aangifte Conserverende aanslag Kwijtschelding conserverende aanslag na 5 jaar

26 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (4)
Toepassing faciliteit: Voorwaardelijke vrijstelling voor verschil going- concernwaarde en liquidatiewaarde Voorwaardelijke vrijstelling voor 75% van de going-concern waarde Voor restant rentedragend uitstel van betaling gedurende 10 jaar Onderbedelingsvordering op voortzetter: rentedragend uitstel van betaling gedurende 10 jaar

27 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (5)
Voorbeeld: Liquidatie waarde 900 Going concern waarde - Voorwaardelijk onbelast 100 - Voorwaardelijk onbelast 600 (75% van 800 = 600) - Belast, maar uitstel 200 (25% van 800 = 200)

28 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (6)
Definitie van in aanmerking komende vermogensbestanddelen: IB-onderneming of medegerechtigdheid AB-aandelen, mits feitelijke werkzaamheid niet bestaat uit middellijk of onmiddellijk beleggen van vermogen of overeenkomende werkzaamheid

29 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (7)
Voorwaarden: Onderneming moet gedurende vijf jaar worden voortgezet Aandelen gedurende vijf jaar gehouden Extra voorwaarden ingeval van schenking: 55 jaar of ouder hetzij voor 45% arbeidsongeschikt schenker heeft gedurende vijf jaar de onderneming gedreven of bezit reeds vijf jaar AB-aandelen

30 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (8)
Belastinglatenties (art. 20 lid 5 en 6 SW): - 20% van reserves bij IB-ondernemer - 6,25% van waarde AB-aandelen -/- verkrijgingsprijs Inkomstenbelastingclaim bij overlijden doorschuiven o.g.v. art IB 2001 Inkomstenbelastingclaim bij schenken afrekenen, uitstel van betaling o.g.v. art. 25 Invorderingswet

31 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (9)
Beleggingsvermogen gefacilieerd: Waarde van verkregen aandelen mag voor 15% bestaan uit beleggingen: Ondernemingsvermogen 2 mio Beleggingsvermogen 1 mio 3 mio Faciliteit voor 2 mio plus 15% van 3 mio

32 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (10)
Holding/werkmaatschappij-structuur: Holding moet onderneming drijven Geen onderneming? Dan beleid mede bepalen volgens staatssecretaris

33 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (11)
Mede beleid bepalen volgens concept-besluit: De holdingvennootschap bezit onmiddellijk of middellijk tenminste 50% van het nominaal geplaatst kapitaal van de deelneming; of De holdingvennootschap voert (mede) het bestuur over de deelneming

34 AANDACHTSPUNTEN Let op: afweging geruisloos/geruisvol in concrete casus Let op: mogelijkheid tot toepassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit in concrete casus


Download ppt "10 april 2007 Federatie Belastingadviseurs Kring Utrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google