De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscaal recht IB algemeen IB winst. KvK •Wie heeft zich al ingeschreven??

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscaal recht IB algemeen IB winst. KvK •Wie heeft zich al ingeschreven??"— Transcript van de presentatie:

1 Fiscaal recht IB algemeen IB winst

2 KvK •Wie heeft zich al ingeschreven??

3 Wie moet zich inschrijven? •Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister.

4 Wie moeten zich ook inschrijven •Buitenlandse bedrijven met een vestiging in NederlandBuitenlandse bedrijven met een vestiging in Nederland •Vrije beroepen sinds 1 juli 2008Vrije beroepen •Als je verdient aan je hobby en het krijgt een professioneel karakterAls je verdient aan je hobby en het krijgt een professioneel karakter •Wat als? •De bank of gemeente vraagt om een inschrijfbewijs, maar ik kan me niet inschrijven?De bank of gemeente vraagt om een inschrijfbewijs, maar ik kan me niet inschrijven?

5 Nog meer vragen •Wanneer moet ik me inschrijven?Wanneer moet ik me inschrijven? •Wat kost inschrijving?Wat kost inschrijving? •Kan ik het inschrijfformulier ook opsturen?Kan ik het inschrijfformulier ook opsturen? •Hoe krijg ik een KvK-nummer?Hoe krijg ik een KvK-nummer? •Wie kan mijn bedrijf inschrijven?Wie kan mijn bedrijf inschrijven?

6 •Moet ik me aanmelden bij de Belastingdienst?Moet ik me aanmelden bij de Belastingdienst? •Nee, de Kamer van Koophandel geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. Moet ik mijn inschrijving jaarlijks verlengen? Moet ik mijn inschrijving jaarlijks verlengen?

7 •Startende ondernemers •Als u voor uzelf bent begonnen komt er veel bij kijken. U moet bijvoorbeeld belastingen betalen en uw administratie bijhouden. •Lees meer over startersLees meer over starters

8 Belasting betalen voor: •Inkomen uit winst •Inkomen niet uit winst

9 TARIEVEN •Er zijn 3 boxen •Box 1 progressief tot 52% •Box 2 proportioneel 25% •Box 3 proportioneel 30% van 4%= 1,2%

10 Boxen stelsel •Box 1: Inkomen uit werk (geen winst) –Inkomen uit woning (geen winst) –Inkomen uit onderneming (winst) •Box 2 : inkomen uit aanmerkelijk belang –Een aandelen belang in een BV >5% incl meesleep en meetrekregeling •Box 3 : Inkomen uit vermogen

11 Bronnenstelsel-(box) •Inkomen is alles dat wordt genoten uit een permanente bron van inkomsten. Bronvereisten: •1. Er moet sprake zijn van deelneming aan het economische verkeer (geen privé handelingen) •2. het voordeel dat wordt behaald, moet ook beoogd zijn. Een vriendendienst is dat niet. –(Let op zwart werken is geen vriendendienst) •3. het voordeel moet te verwachten zijn.

12 extra spelregels voor bepaalde bronnen •A. Schulden: mogen in mindering worden gebracht in box 3 (als de renten hiervan niet in Box 1 en 2 niet aftrekbaar zijn) •B. Vermogensbestandelen die korter dan 3mnd achtereenvolgend voor inkomsten zorgen in box 1 of 2 worden meegenomen in box 3. •( PAS OP voor BOXHOPPEN)

13 •Voorbeeld spaargeld prive, bankrekeningsaldo zakelijk.(Het gaat hier dus om boxhoppen tussen 1 en 3 en tussen 2 en 3.) •C. Vermogensbestandelen die gedurende meer dan 3 achtereenvolgende mndn waarin de jaarwisseling valt, maar niet meer dan 6 achtereenvolgende maanden inkomen uit box 1 of 2 genereren, vallen tevens onder de dubbele heffing

14 Wat valt er in box 1? •Inkomen uit arbeid : Loondienst/allimentatie •Inkomen uit woning:1 ste eigen huis dus geen huurhuis tenzij……. •Inkomen uit onderneming –Winst uit onderneming –Resultaat uit overige werkzaamheden (geen V.A.R. Verklaring)

15 Uitbreiding loonbegrip •Fooien en dergelijke prestatie van derden. •Gouden handdruk •Buitenlandse pensioenregelingen •Pensioenen in grensoverschrijdende situaties •Reisaftrek •Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden ( Freelance journalist, boekhouder die s’avonds bijwerkt)

16 In Box 1 valt ook •Periodieke uitkeringen/ ww. wia. Enz •Het ter beschikking stellen (comm venn) van vermogensbestanddelen aan een onderneming of werkzaamheid. •Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden (Directeur BV)

17 Wat is een eigen woning ? •een gebouw, •duurzaam aan een plaats gebonden schip •woonwagen, •met daartoe behorende bijgebouwen of een gedeelte daarvan. •Garage in een andere straat behoort niet tot de eigen woning!! •Vruchtgebruik via erfrecht is ook eigen woning •Woning tijdelijk ter beschikking stellen aan een derde blijft eigen woning (bv tijdens vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland)

18 WOZ-waarde meer dan WOZ-waarde is lager dan Eigenwoningforfait 2013 -€ 12.500Geen bijtelling € 12.500€ 25.0000,20 procent € 25.000€ 50.0000,35 procent € 50.000€ 75.0000,45 procent € 75.000€ 1.040.0000,6 procent € 1.040.000- € 6.240 plus 1,55 procent voor de waarde hoger dan 1.040.000 euro Hoogte eigenwoningforfait 2013, huurwaardeforfait 2013:

19 •Er kan slechts 1 eigen woning zijn ook al zijn er meerdere woningen in eigendom. Box 1 •De belastingplichtige mag kiezen,regel is dat waar zijn gezin woont, dit de eigen woning is. Alle andere woningen worden “ verhuisd” naar box 3. •Als men geen keuze maakt wordt geen enkele woning als eigen woning aangemerkt.

20 Deel van de woning in de onderneming onderbrengen: •Woning splitsen (taxatie) •De bedrijfsruimte moet zelfstandig zijn. •Eigen ingang, toilet, spreekruimte, meterstanden enz,

21 Winst •Uit onderneming •Of •Uit overige resultaten

22 Aan welke vereisten moet een inkomstenbron voldoen? •Er zijn 3 vereisten: •1. deelneming aan het economisch verkeer •2. het oogmerk voordeel te behalen •3.het voordeel is redelijkerwijs te verwachten.

23 Begrip onderneming •Een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid gericht op deelname aan het economisch verkeer met het oogmerk winst te behalen.

24 Wat is winst uit onderneming? •Het totale bedrag aan resultaten (zowel negatief als positief )

25 Belastbare winst uit onderneming is •Het totale bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen, •Verminderd met de ondernemingsaftrek en de MKB vrijstelling.

26 Afgrenzing tussen andere bronnen •1. winst uit onderneming versus resultaat uit overige werkzaamheden •2. Winst uit onderneming versus loon uit dienstbetrekking (gezagsverhouding VAR verklaring) •3. winst uit onderneming versus vermogensbeheer.

27 Verschil bij: Resultaat uit Overige Werkzaamheden tov winst uit onderneming betekent: •Geen recht op: •Fiscale oudedags reserve •Landbouwvrijstelling •Ondernemersaftrek •Stakingsaftrek lijfrente

28 De fiscus kijkt hierbij naar het : •Aantal opdrachtgevers •Debiteurenrisico •Ondernemersrisico •Omvang vd investeringen (<500,00 mag als kosten worden geboekt, dit hoeft niet, je mag er dus over afschrijven) (maar je krijgt geen investeringsaftrek < 500) •Inschrijving KvK •Winstverwachting •Omvang vd activiteiten

29 Winst uit onderneming •Voorbeeld: Loon en eigen onderneming •Iemand geeft gedurende 20 uur p.w in een sportles in loondienst. •Heeft daarnaast een eigen sportlokaal en geeft yogales als ondernemer voor 30 uur p.w.

30 Winst uit onderneming •Vermogensbeheer is •Zelf doen: •opbergen van bankafschriften of effectennota’s •Ook het opbergen van bankafschriften waarop de ontvangen huur staat. •Uitbesteden: alle onderhoudskosten voor de woningen Uitbesteden: de incassering van de huur •Winst uit onderneming: •Is alles zelf doen, de incassering van de huren, het onderhoud, nwe huurders zoeken, enz,

31 Heffingsgrondslagen •Inkomstenbelasting wordt geheven volgens de wet IB2001 over het : •verzamelinkomen dat in een bepaald kalenderjaar genoten is.

32 Wat is het doel van het verzamelinkomen ? •Heeft alleen betrekking op het gebruik van drempels: •Specifieke zorgkosten •Giftenaftrek •Ouderenkorting •Aanslaggrens

33 Wat is het genieten van een voordeel? Als een opbrengst ten gunste komt aan een belastingplichtige. •Het maakt niet uit of deze opbrengst legaal is. •Een dief kan worden belast voor voordelen uit een diefstal. •Een werknemer kan worden belast voor voordelen uit een verduistering •Drugopbrengsten, enz enz, (pluk ze- wetgeving)

34 Wie moeten er inkomstenbelasting betalen? •Natuurlijke personen (geen rechtspersonen, BV’s, NV’s enz) •In Nederland wonend (binnenlandse belastingplichtigen) •Niet in Nederland wonend maar wel Nederlands inkomen genietend (buitenlandse belastingplichtigen) •Belangrijk is de Fiscale woonsituatie (Belgie-Nederland) Hiddink

35 Opgave: •Bepaal de inkomens van de 3 boxen; •Loon 135.000,00 •Bonus 25.000,00 •Rente op spaarrekeningen 5.000,00 •Tegoeden op spaarrekeningen: 1 januari 120000,00 •Dividend effectenportefeuille 16000,00 •Winst op verkoop aandelen 32000,00 •Waarde effectenportefeuille 1jan 230000,00 •Erfenis oud tante 10000,00

36 Wat valt er in welke box? •BOX 1 Inkomen uit werk en woning •Box 2 aanmerkelijk belang •Box 3 vermogen

37 Uitwerking •Box 1: loon uit dienstbetrekking en bonus totaal 160000,00 •Box 3: banktegoed: 120000,00, •waarde effecten portefeuille 230000,00= totaal 350000,00 • x 4%=14000,00 •De erfenis is geen bron van inkomen

38 •BOX 2 de anmerkelijk belang aandelen. •5% of meer aandelen in een BV of NV is een aanmerkelijk belang. •De winst op verkoop van aandelen is dan belast met 25% •DeVPB bedraagt : •20% bij een winst tot 200.000,00 en •25% bij winsten hoger dan 200.000,00

39 •Fictieve inkomens •Om fiscale voordelen tegen te gaan, die ook nog eens recht kunnen geven op bijv. subsidies (S&O) zijn een aantal maatregelen getroffen: •Het fictieve salaris (43000) geen-lager-gebruikelijk-loon- door-minder-werken/ •De fictieve rente (4% ) •De fictieve huur (WOZ) •Hierdoor is het minder aantrekkelijk om een BV op te richten

40 Omdat de dividenden (winstuitkering) ook worden betrokken bij het aanmerkelijk belang worden zij belast met 25% belastingheffing. Daardoor wordt de fiscale voordeel grens tussen de Directeur BV en de gewone IB ondernemer wel erg klein. Zeker met de voordelen die de IB ondernemer geniet als Zelfstandige aftrek, KO regeling e.d,

41 Box 3 Inkomen uit sparen en beleggen •Deze box/bron kan NOOIT negatief zijn, •Maar wel nihil.

42 Box 3 Voordeel uit sparen en beleggen •Er wordt gerekend met Fictief 4% rendement.. •In box 3 wordt echter geen inkomen belast, maar vermogen.

43 Voorbeeld •Fred ongehuwd: •1 januariBezittingen 600000 • Schulden 200000 •Aflossing in het jaar 20000 •Wat is zijn vermogen? •Er is een vrijstelling van 22.000,00 •De rendementsheffing is 4% •Het belastingtarief is 30%

44 Het vermogen is: •600000-200000= 400000 •Af persoonsgebonden aftrek 22000 •Belastbaar vermogen378000 •Rendementsheffing 4%15120 •Belastingtarief is 30% van 15120 •Te betalen belasting 4536,00

45 Wat zijn Bezittingen? •Onroerende zaken: ( tenzij ze tot box 1 of 2 horen) verhuurde woningen,vakantiewoningen, tweede woningen,overige gebouwen, gronden enz •Rechten die direct of indirect op onroerende zaken betrekking hebben: Recht van opstal, erfpacht, appartementsrecht, vruchtgebruik Genotsrechten langer dan 1 jaar (huurrecht)

46 •Roerende zaken al dan niet in eigen gebruik. (computers), dure antieke meubels schilderijen als inboedel, maar wezenlijk als appeltje voor de dorst. •Rechten op roerende zaken: termijn en optiecontracten voor metalen, edelmetalen,land- en tuinbouwproducten, aardolie, vreemde valuta, enz •Rechten niet op zaken: chartaal-, giraalgeld, aandelen, winstbewijzen, opties lidmaatschaprechten van vereniging, obligaties, winstrechten, vorderingen en rechten op kapitaalsuitkering uit levensverzekering niet gekoppeld aan de eigen woning Box 1 •Overige vermogensrechten, bv vermogen ondergebracht in een trust

47 Schulden •Dit zijn verplichtingen met een waarde in het economisch verkeer: •Uitzondering zijn: – Belastingschulden –En erfrechtelijke verkrijgingen

48 Heffingvrij vermogen in Box 3 •Algemene vrijstelling 21139,00 pp •Ouderentoeslag afhankelijk van vermogen •De algemene vrijstelling is aan de andere partner overdraagbaar tot aan het volledige bedrag

49 Er is ook vermogen dat is vrijgesteld •Bos en natuurterreinen en landgoederen •kunst en wetenschap •Roerende zaken krachtens erfrecht. •Rechten op (goederen in natura, ongeval uitkering, nog niet vastgestelde prijs overdrachtsaandelen bij aanmerkelijk belang) •Maatschappelijke beleggingen

50 Waardering van bezittingen en schulden •Vinden aan het begin van het jaar plaats. •Deze waarderingen moeten in economische zin plaatsvinden. •Je bent niet vrij om met minder genoegen te nemen.

51 Voorbeeldberekening belasting in box 3 Bezittingen € 200.000 Schulden € 50.000 - Bezittingen min schulden € 150.000 Heffingsvrij vermogen van u en uw fiscale partner: 2 x € 21.139 € 42.278 - Grondslag sparen en beleggen € 107.722 Voordeel uit sparen en beleggen: 4% van € 107.722 € 4.308 Eventuele persoonsgebonden aftrek € 0 - Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen € 4.308 Belasting: 30% van € 4.308 € 1.292

52 Wat is Persoonsgebonden aftrek •Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen •Verliezen op beleggingen in durfkapitaal •Uitgaven voor levensonderhoud kinderen •Uitgaven voor specifieke zorgkosten •Weekenduitgaven voor gehandicapten kinderen •Scholingsuitgaven •Uitgaven voor monumentenpanden •Aftrekbare giften

53 Wat is Heffingskorting? •Deze komt in mindering op de verschuldigde belasting in box 1 en box 3 en is dus voor iedere belastingplichtige gelijk •Naast de algemene heffingskorting zijn er nog meer kortingen

54 •Algemene heffingskorting •Arbeidskorting •Doorwerkbonus •Inkomensafhankelijke combinatiekorting •Ouderschapsverlofkorting •Alleenstaande ouder korting •Aanvullende alleenstaande ouderkorting •De jonggehandicapte korting •De ouderenkorting •De alleenstaande ouderenkorting •De levensloop verlofkorting •De korting voor maatschappelijk beleggingen •Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal een culturele beleggingen

55 Verrekening verliezen •In box 1; met 3 voorafgaande jaren en 6 volgende kalenderjaren. •In box 2; idem

56 Wijze van heffing •Vindt plaats bij wege van aanslag.(aanslagbelasting) •Bij de aanslag worden de voorheffingen verrekend:bv •loonbelasting, dividendbelasting, kansspelbelasting, bronbelasting op spaargelden in Belgie, Luxemburg en Oostenrijk

57 Teruggaaf •Kan gedurende het jaar plaatsvinden, maar kan altijd herzien worden tot de aanslag definitief is •Een aanslag wordt opgelegd indien de verschuldigde belasting meer dan 45,00 bedraagt •Een teruggaaf wordt verleent indien de teruggave meer dan 14,00 is. (t-Tj biljet)

58 Middeling •Kan uitsluitend plaatsvinden in box 1. •Dit is het gelijkmatig uitsmeren van inkomens over verschillende jaren ( 3 aaneengesloten). •Bij teruggaaf hanteert men en drempel van 545,00 •Binnen 36 mnd na onherroepelijk worden aanslagen

59 Voorbeeld middeling •Jaarbelastbare som verschuldigd 2004164465400 200568702220 200655800 22155 Totaal betaald 29775 Gemiddeld inkomen over 3 jaar 26372 Na middeling blijkt het volgende: 2004263729133 2005263729136 2006263729253 totaal te betalen27552

60 •Verschil 2253,00 •Drempel 545,00 •Te vorderen 1708,00

61 Urencriterium •Voor starters: gedurende 5 jaar minimaal 1225 uur •Na 5 jaar minimaal 1250 uur maar altijd meer dan 50%. •Voorbeeld: Loondienst 1300 uur •Eigen bedrijf 1250 uur. •Dan voldoet men niet aan het urenkriterium nml: 50% van 2550=1275 uur.

62 Voorzieningen en reserves •Voorzieningen zijn winst drukkend: (debiteurenvoorziening) •Reserves zijn winstverdelend: •Egalisatiereserve (v.b. onderhoud van een schip over 5 jaar uitsmeren) •Herinvesteringreserve (v.b. nwe aankoop voor een te vervangen machine) •Fiscale oudedagsreserve (pensioenvoorziening)

63 ondernemersfaciliteiten •Investeringsaftrek: »Kleinschaligheidsaftrek » Energie-investeringsaftrek » Milieu-investeringsaftrek »Desinvesteringsbijtelling indien binnen 5 jr wordt vervreemd »Op personenauto’s geen aftrek!!

64 Autokostenfictie »25% bijtelling van cataloguswaarde of »20% bijtelling van cataloguswaarde (CO2 lagere uitstoot) »14% bijtelling van cataloguswaarde (co2 zeer laag) »0% bijtelling van cataloguswaarde elektrisch •0% tot 1.1.2014 •7% tot 1.1.2016 •14% daarna •Bijtelling is incl BTW en BPM •Ouder dan 15 jaar waarde economisch verkeer bijtelling 35%

65 •Ondernemerswoning: »bijtelling privé gebruik •Oudedagsreserve: Pensioenregeling minimaal 1225 uur criterium tot 65 jaar mogelijk. –Maximaal 12% vd. winst met een maximum van 9542,00 »De toevoeging wordt berekend over de fiscale winst »Dus voor toevoeging/afneming aan de oudedagsreserve »(er zijn uitzonderingen voor bepaalde groepen welke deelnemen aan een verplicht pensioenfonds vb huisartsen e.d.)

66 •Zelfstandigenaftrek:7280,00 jr 2013 –urencriterium is van toepassing –Niet ouder dan 65 jr aan het begin vh kalenderjaar •Startersaftrek: 2123,00 (jr.2013) –Voorwaarde in de 5 voorafgaande jaren is niet meer dan 2x de zelfstandigenaftrek van toepassing geweest •Meewerkaftrek: –voor een partner die geen beloning ontvangt, meer dan 525 uur werkt mag je afhankelijk van de gewerkte uren 1,25% tot max 4% van de winst aftrekken. –Deze aftrek leidt niet tot belastingheffing bij die partner

67 •€ 430 belastingvrij •Spullen gekocht buiten de EU? U mag tot een waarde van € 430 belastingvrij invoeren.


Download ppt "Fiscaal recht IB algemeen IB winst. KvK •Wie heeft zich al ingeschreven??"

Verwante presentaties


Ads door Google