De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zangavond in de Kruiskerk met vele liederen Johannes de Heer Met medewerking van de zang- en muziekgroep “Hiel Gewoan” uit het Friese Harkema. Aanvang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zangavond in de Kruiskerk met vele liederen Johannes de Heer Met medewerking van de zang- en muziekgroep “Hiel Gewoan” uit het Friese Harkema. Aanvang."— Transcript van de presentatie:

1 Zangavond in de Kruiskerk met vele liederen Johannes de Heer Met medewerking van de zang- en muziekgroep “Hiel Gewoan” uit het Friese Harkema. Aanvang 19:00 Entree vrij, collecte voor de onkosten, koffie en thee na afloop

2 Agenda aanstaande week 1/3
zondag 13 april Ophalen zusters: v/d Bos 09:15 Oppas (Rieneke & Renske) 09:30 Kerkdienst: ds. J.E. Kramer 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst: br. F.H. 19:00 Johannes de Heer zangavond maandag 14 april 18:00 KP-2 (15-17jr.) 18:30 KP-1 (12-15jr.) - Ik geloof…… (koek: Piet) 19:30 KP-4 (19+) 19:45 Kerkenraad (breed)

3 Agenda aanstaande week 2/3
dinsdag 15 april 19:00 KP-3 (17-19jr.) 20:00 Gemeentekring di donderdag 17 april 19:30 Gebedskring vrijdag 18 april 19:30 Kerkdienst: ds J.H. Soepenberg 21:00 Soos

4 Agenda aanstaande week 3/3
zondag 20 april Ophalen zusters: Mulder 08:45 Oppas (Immanuël & Oebele) 09:00 Kerkdienst:ds. L.E. Leeftink - Let op aanvangstijd !! 14:00 Kerkdienst: ds. J.J. Verwey

5

6 Jarigen aanstaande week
13 april Anna Mulder zr. F. Boonstra 14 april br. J. Lengkeek 15 april br. A. de Boer 17 april zr. S. Schaaij-Baron De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

7

8 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. J.E. Kramer Organist: br. naam organist Beamist: br. I.I. de Jong Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

9

10 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

11

12 Gezang 41: 1, 2, 3, 4 Buiten de poort heeft Jezus geleden, buiten de poort de kruisweg betreden. Buiten de poort komt Gods toorn op Hem af; maakt Hij zijn kinderen vrij van de straf. 1 Hoor! kind'ren zingen in hun spel: Gezegend Davids grote Zoon, die nu op weg is naar zijn troon. Hij is de vorst van Israël.

13 Gezang 41: 1, 2, 3, 4 Buiten de poort heeft Jezus geleden, buiten de poort de kruisweg betreden. Buiten de poort komt Gods toorn op Hem af; maakt Hij zijn kinderen vrij van de straf. 2 Maar boze mannen schreeuwen luid: zo'n koning is ons niet veel waard. Wat is een koning zonder zwaard! Kruis hem, stuur hem de poort maar uit.

14 Gezang 41: 1, 2, 3, 4 Buiten de poort heeft Jezus geleden, buiten de poort de kruisweg betreden. Buiten de poort komt Gods toorn op Hem af; maakt Hij zijn kinderen vrij van de straf. 3 En vrouwen klagen luid en lang. Maar Jezus weert die schrale troost: Ween om uzelf en om uw kroost. Hij draagt zijn kruis en gaat zijn gang.

15 Gezang 41: 1, 2, 3, 4 Buiten de poort heeft Jezus geleden, buiten de poort de kruisweg betreden. Buiten de poort komt Gods toorn op Hem af; maakt Hij zijn kinderen vrij van de straf. 4 Uit kindermond bereidt God eer. Zelfs Jezus' haters staan verstomd, wanneer de lof van kind'ren komt. Hoe heerlijk is uw Naam, o Heer.

16

17 Psalm 118: 6, 8 6 Des HEREN hand is hoog verheven, des HEREN rechterhand is sterk. Ik zal niet sterven, ik zal leven en zingen van des HEREN werk. De HEER heeft mij wel zwaar geslagen, maar niet verlaten in mijn nood, en zijn genadig welbehagen gaf mij niet over aan de dood.

18 Psalm 118: 6, 8 8 De steen, die door de tempelbouwers verachtlijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's HEREN hand alleen geschied. Het is een wonder in onz' ogen. Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

19

20 Gezang 42: 1 1 De Koning zond zijn knechten naar goeden en naar slechten: Kom naar de bruiloftszaal; wees welkom allemaal. De tafel staat gereed. Hier is je bruiloftskleed. Refrein: Velen zijn geroepen. Weinigen verstaan, dat je op de bruiloft komt met een feestkleed aan.

21

22 Leviticus 16: 20-28 20 Nadat Aäron de verzoeningsrite heeft voltrokken aan de heilige ruimte, het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, moet hij de andere, nog levende bok laten brengen. 21 Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn in sturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen.

23 Leviticus 16: 20-28 22 De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee, naar een verlaten gebied. Nadat de bok in de woestijn is losgelaten, 23 moet Aäron de ontmoetingstent binnengaan. Hij moet de linnen kleren uitdoen die hij had aangetrokken toen hij de heilige ruimte binnenging, en ze daar laten liggen. 24 Op een heilige plaats moet hij zijn lichaam met water wassen en zijn gewone kleren weer aantrekken.

24 Leviticus 16: 20-28 Dan gaat hij naar buiten en brengt zijn eigen brandoffer en het brandoffer van het volk, om voor zichzelf en voor het volk verzoening te bewerken. 25 Het vet van de reinigingsoffers moet hij op het altaar verbranden. 26 De man die de bok naar Azazel heeft gestuurd, moet zijn kleren en zijn lichaam met water wassen voordat hij het kamp weer in mag.

25 Leviticus 16: 20-28 27 De stier en de bok voor het reinigingsoffer, waarvan het bloed het heiligdom is binnengebracht voor de verzoeningsrite, worden buiten het kamp gebracht, waar de huid en het vlees en de ingewanden moeten worden verbrand. 28 Degene die ze verbrand heeft, moet zijn kleren en zijn lichaam met water wassen voordat hij het kamp weer in mag.

26

27 Psalm 51: 7 7 Doe Sion wel naar uw barmhartigheid en laat haar tinnen in het zonlicht blinken, doe op haar pleinen weer de liedren klinken als eens in de welaangename tijd. Dan hebt Gij lust aan offers, recht gebracht, met kleinvee stroomt men toe en jonge stieren. Jeruzalem, ik zie een nieuw geslacht opnieuw het feest van uw bevrijding vieren.

28

29 Johannes 19: 1-5, 14-18 1 Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2 De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. 3 Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. 4 Pilatus liep weer naar buiten en zei: ‘Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.’ 5 Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus

30 Johannes 19: 1-5, 14-18 14 Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.’ 15 Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ 16 Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Zij voerden Jezus weg; 17 hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota.

31 Johannes 19: 1-5, 14-18 18 Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden.

32

33 Lied 183: 1, 2, 3 1 O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon, o hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon, o hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag, hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! Ik groet U vol ontzag.

34 Lied 183: 1, 2, 3 2 O hoofd zo hoog verheven, o goddelijk gelaat, waar werelden voor beven, hoe bitter is uw smaad! Gij, eens in 't licht gedragen, door engelen omstuwd, wie heeft U zo geslagen, gelasterd en gespuwd?

35 Lied 183: 1, 2, 3 3 O Heer uw smaad en wonden, ja alles wat Gij duldt, om mij is het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld. O God ik ga verloren om wat ik heb gedaan, als Gij mij niet wilt horen. Zie mij in liefde aan.

36

37 Tekst Hebreeën 13: 11-14 11 Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hogepriester het heiligdom binnengedragen, de kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. 12 Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. 13 Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. 14 Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt.

38

39 Blij zijn met het kruis?

40 Grote Verzoendag

41 Hebr. 13,11 “Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hogepriester het heiligdom binnen gedragen, de kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand” GOD MAAKT HET GOED MET JOU

42 GOD MAAKT HET GOED MET JOU DAAROM MOEST JEZUS ZIJN LEVEN GEVEN OP GOLGOTHA

43 Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. Hoor de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisigt Hem!' Zo gaf God zijn eigen Zoon. Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

44 Joh. 3,16a “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven”

45 Hebr. 13,12 “Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden” GOD MAAKT HET GOED MET JOU DAAROM MOEST JEZUS ZIJN LEVEN GEVEN OP GOLGOTHA ZODAT GOD JOU EEN NIEUW LEVEN GEEFT

46 Hebr. 13,14 “Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt”

47 Hebr. 12,22-24 “U staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, (…) voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus en voor het gesprenkelde bloed (…)” GOD ZET JOU OP DE WEG NAAR HET NIEUWE JERUZALEM

48 Hebr. 13,13 “Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering”

49 De boodschap: Zoek je vastheid bij Jezus Christus, de gekruisigde. Want God maakt het goed met jou. Daarom moest Jezus zijn leven geven op Golgotha. Zodat God jou een nieuw leven geeft. En op de weg zet naar het Nieuwe Jeruzalem.

50

51 Gezang 79: 3 3 Hem spreidde Sion palmen in geestdrift, gauw gedoofd; nog zingt de kerk haar psalmen en looft haar Heer en Hoofd, gedenkt Hem op zijn paden tot buiten Salems poort, waar 't Lam, met vloek beladen, het lichaam werd doorboord.

52

53 Beheer en Administratie & Rente en Aflossing
Collecte Beheer en Administratie & Rente en Aflossing

54

55 Opwekking 580: 1, 2 1 Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis. Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden. Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

56 Opwekking 580: 1, 2 Refrein: Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat u heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heil’ge naam. En Heer, ik houd van U, want U hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

57 Opwekking 580: 1, 2 2 Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden. Hij droeg de straf zelfs tot diep in de dood. Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, ook al was mijn zonde groot. Want Hij is niet lang in het graf gebleven. De dood kon onmoog’lijk God’s liefde verslaan. Nu troon Hij als Koning en Heer van het leven. Heel de schepping roept zijn naam.

58 Opwekking 580: 1, 2 Refrein 2x : Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat u heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heil’ge naam. En Heer, ik houd van U, want U hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

59

60 Amen A - men, a - men, a - men.

61

62 We hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Zangavond in de Kruiskerk met vele liederen Johannes de Heer Met medewerking van de zang- en muziekgroep “Hiel Gewoan” uit het Friese Harkema. Aanvang."

Verwante presentaties


Ads door Google