De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. P. Colijn Organist: br. M. Jansma Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. P. Colijn Organist: br. M. Jansma Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. P. Colijn Organist: br. M. Jansma Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week 1/2
zondag, 17. maart 09:15 Oppas (Irene & Aliene) 09:30 Leesdienst: br. W. Schaaij 14:00 Kerkdienst: ds. P. Colijn (Leeuwarden) 15:15 KP-1 (12-15jr.) - Christelijk leven - Koek: Dennis maandag, 18. maart 19:30 KP- 4 (19+ jr.) dinsdag, 19. maart 19:00 KP- 3 (17-19jr.) woensdag, 20. maart 19:45 Gemeenteavond "Het ongeziene, aan het licht brengen, kind en gemeente van God"

3 Agenda aanstaande week 2/2
donderdag, 21. maart 20:00 Koorrepetitie Voices vrijdag, 22. maart 19:30 Ik Belijd zaterdag, 23. maart 19:00 JCH Volleybaltoernooi zondag, 24. maart 09:15 Oppas (Martje & Ans) 09:30 Kerkdienst: ds. J.H. Kuiper 14:30 Jeugddienst: ds. J. Haveman (Emmen) 19:30 Gemeentekring zo-2

4 Agenda correcties De jeugddienst van zondag 24 maart begint om uur in plaats van uur. De dienst op Goede Vrijdag, vrijdag 29 maart, begint om uur in plaats van uur.

5 Uitleg bloemstuk 3e zondag 40-dagen tijd Moeilijke herinneringen
In Uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, U verloste mij. Als wij ons leven in de hand van God leggen, dan worden we als het ware met Jezus gekruisigd. We zien dat ons aardse leven niet het einde is en heffen het op tot God in de hemel. (bron: Jos Douma, Op weg naar Pasen).  Het dode hout geeft de moeite van het leven aan. Ertussen lichtroze en paarse bloemen. Eromheen een krans van klimoptakken. Dit geeft Gods eeuwige trouwe hand om ons leven aan.

6 Gemeenteavond Voor de gemeenteavond is er een paar spellen “Kaarten op tafel” nodig. Degenen die dit spel hebben en het beschikbaar willen stellen, mogen zich melden bij Willem Schaaij.

7 Telefoongebruik

8 Gemeenteavond - 20 maart

9 Volleybaltoernooi - 23 maart

10 Wokken – 19 april

11

12 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

13

14 Psalm 43: 3, 4 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

15 Psalm 43: 3, 4 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

16

17 Lezen Marcus 11: 1-25 Intocht in Jeruzalem 1 Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. 2 Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. 3 En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’

18 Lezen Marcus 11: 1-25 4 Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. 5 Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ 6 Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7 Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. 8 Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten.

19 Lezen Marcus 11: 1-25 9 Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 10 Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’ 11 Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië.

20 Lezen Marcus 11: 1-25 De vijgenboom en de tempel 12 Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg hij honger. 13 Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden, maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten; het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. 14 Hij zei tegen de boom: ‘Nooit ofte nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten!’ Zijn leerlingen hoorden dit.

21 Lezen Marcus 11: 1-25 15 Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver, 16 en hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. 17 Hij hield de omstanders voor: ‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’

22 Lezen Marcus 11: 1-25 18 De hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen; ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. 19 Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad. 20 Toen ze ’s morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. 21 Petrus herinnerde zich het voorval en zei: ‘Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord.’

23 Lezen Marcus 11: 1-25 22 Jezus zei tegen hen: ‘Heb vertrouwen in God. 23 Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. 24 Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. 25 Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’

24

25 Psalm 2: 2, 3, 4 2 Die in de hemel is gezeten lacht, want Hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning en hen verschrikken in zijn grimmigheid: "Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning op Sions berg, de berg der heiligheid."

26 Psalm 2: 2, 3, 4 3 Ik roep op aarde 't woord des HEREN uit. Hij sprak tot mij: "Zie Ik verwek u heden. Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. Zie, al het volk tot in de verste streken, de ganse aarde geef Ik in uw macht. Gij zult het aarden vat met ijzer breken, ja, het verbrijzlen door uw grote kracht."

27 Psalm 2: 2, 3, 4 4 O machtigen, o koningen, weest wijs. Laat u gezeggen, rechters zonder rede. Vreest God den HEER en dient Hem naar zijn eis, verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

28

29 Thema: Grote Schoonmaak
Preek Thema: Grote Schoonmaak

30

31 Psalm 118: 7, 9 7 Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Laat mij de voorhof binnentreden en loven 's HEREN majesteit. Dit is de poort, de poort des HEREN, Gods knechten zullen binnengaan. God van mijn heil, U wil ik eren, nu ik uw antwoord heb verstaan.

32 Psalm 118: 7, 9 9 Dit is de dag, die God deed rijzen, juicht nu met ons en weest verblijd. O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's HEREN naam. Wij zeegnen u uit 's HEREN woning, wij zegenen u al tezaam.

33

34 Psalm 33: 4, 5 4 Al wat de volken ook bedenken, de HEER verbreekt hun aller raad. Maar niemand kan Gods raad ooit krenken, die over alle tijden gaat. Zalig wie Hem eren, 't volk voor wie de HERE God der goden is; 't volk dat Hij tevoren voor Zich heeft verkoren als zijn erfenis.

35 Psalm 33: 4, 5 5 De grote Schepper aller dingen beziet vanuit het hemels licht de gang van alle stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Hij vormt alle harten, kent hun vreugd en smarten, weet hoe mensen zijn. Hij doorgrondt hun daden, weet wat zij beraden, kent hen, groot en klein.

36

37 Rente en Aflossing & VSE
Collecte Rente en Aflossing & VSE

38

39 Gezang 147: 1-4 1 Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Refrein: Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

40 Gezang 147: 1-4 2 Als een wolk die veertig jaren mensen voorging op het pad, zo laat zich de Heer ervaren, zo heeft Hij ons liefgehad. Als een schaduw in de hitte, als een vuurgloed in de kou; Hij geleidt ons naar de witte poorten in de stad van goud. Refrein: Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

41 Gezang 147: 1-4 3 Heer, zolang wij ademhalen zingen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten - tel de sterren, Abraham brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Refrein: Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

42 Gezang 147: 1-4 4 Heer, blijf bij ons als tevoren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Refrein: Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

43

44 Amen A - men, a - men, a - men.

45


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. P. Colijn Organist: br. M. Jansma Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes,"

Verwante presentaties


Ads door Google