De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: P.J. Trimp te Goes Liedboek 217Liedboek 217 Schriftlezing: Johannes 10 : 11 - 18; 27 - 30 Johannes 20 : 1-18 Tekst: Johannes 20 : 15 - 18 Thema:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: P.J. Trimp te Goes Liedboek 217Liedboek 217 Schriftlezing: Johannes 10 : 11 - 18; 27 - 30 Johannes 20 : 1-18 Tekst: Johannes 20 : 15 - 18 Thema:"— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: P.J. Trimp te Goes Liedboek 217Liedboek 217 Schriftlezing: Johannes 10 : 11 - 18; 27 - 30 Johannes 20 : 1-18 Tekst: Johannes 20 : 15 - 18 Thema: MARIA MAGDALENA ZIET ALS EERSTE DE OPGESTANE HEER We zien hoe Jezus haar 1. roept bij haar naam 2. voorgaat naar zijn Vader 3. op pad stuurt naar zijn broeders Na Votum en Zegengroet zingen we: Psalm 103 : 1, 5, 9

2 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 103 : 1, 5, 9 Gebed Lezen: Johannes 10 : 11 - 18; 27 - 30 ZingenLiedboek 75 : 14, 15 Lezen: Johannes 20 : 1-18 Zingen:Liedboek 215 Preek over Johannes 20 : 15 - 18 Zingen:Liedboek 200 Beurtzang

3 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 103 : 1, 5, 9 Gebed Lezen: Johannes 10 : 11 - 18; 27 - 30 ZingenLiedboek 75 : 14, 15 Lezen: Johannes 20 : 1-18 Zingen:Liedboek 215 Preek over Johannes 20 : 15 - 18 Zingen:Liedboek 200 Beurtzang

4 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 103 : 1, 5, 9 Gebed Lezen: Johannes 10 : 11 - 18; 27 - 30 ZingenLiedboek 75 : 14, 15 Lezen: Johannes 20 : 1-18 Zingen:Liedboek 215 Preek over Johannes 20 : 15 - 18 Zingen:Liedboek 200 Beurtzang

5 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 103 : 1, 5, 9 Gebed Lezen: Johannes 10 : 11 - 18; 27 - 30 ZingenLiedboek 75 : 14, 15 Lezen: Johannes 20 : 1-18 Zingen:Liedboek 215 Preek over Johannes 20 : 15 - 18 Zingen:Liedboek 200 Beurtzang

6 Liedboek 75 : 14, 15 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.

7 Liedboek 75 : 14, 15 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

8 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 103 : 1, 5, 9 Gebed Lezen: Johannes 10 : 11 - 18; 27 - 30 ZingenLiedboek 75 : 14, 15 Lezen: Johannes 20 : 1-18 Zingen:Liedboek 215 Preek over Johannes 20 : 15 - 18 Zingen:Liedboek 200 Beurtzang

9 Liedboek 215: 1, 2, 3 cantorij de 'verhaalregels', gemeente de halleluja's Christus, onze Heer, verrees, halleluja! Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja! Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

10 Liedboek 215: 1, 2, 3 cantorij de 'verhaalregels', gemeente de halleluja's Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, die aanvaardde kruis en graf, halleluja, dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

11 Liedboek 215: 1, 2, 3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, heeft verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja! Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja! gemeente en cantorij

12 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 103 : 1, 5, 9 Gebed Lezen: Johannes 10 : 11 - 18; 27 - 30 ZingenLiedboek 75 : 14, 15 Lezen: Johannes 20 : 1-18 Zingen:Liedboek 215 Preek over Johannes 20 : 15 - 18 Zingen:Liedboek 200 Beurtzang

13 Tekst: Johannes 20 : 15 - 18 Zingen: Liedboek 200 Beurtzang MARIA MAGDALENA ZIET ALS EERSTE DE OPGESTANE HEER We zien hoe Jezus haar 1. roept bij haar naam 2. voorgaat naar zijn Vader 3. op pad stuurt naar zijn broeders

14 Liedboek 200: 1, 2, 3, 4, 5 allemaal Heerlijk verschenen is de dag waarop ons lied niet zwijgen mag, want Jezus Christus triomfeert, Hij die het graf de rug toekeert. Halleluja.

15 Liedboek 200: 1, 2, 3, 4, 5 vrouwen De nacht, de zonde en de dood, de hel, het leed, de angst, de nood, dit alles is teniet gedaan, nu onze Heer is opgestaan. Halleluja.

16 Liedboek 200: 1, 2, 3, 4, 5 allemaal Die eens de buit was van de dood en weerloos lag in aarde's schoot, Hij heeft het licht teruggebracht, Hij schenkt het leven overmacht. Halleluja.

17 Liedboek 200: 1, 2, 3, 4, 5 mannen Heel de aarde, al het schepsel zal opstaan in 't zonlicht overal; voorbij is nu de droefenis, omdat de Heer verrezen is. Halleluja.

18 Liedboek 200: 1, 2, 3, 4, 5 allemaal Ook wij, wij zetten blij van zin een stralend halleluja in. O Christus, die verrezen zijt, wij prijzen uw aanwezigheid. Halleluja.

19 Belijdenis van geloof: Zingen: Gezang 123 : 1 (GK 2) Opzeggen: Gezang 123 : 2, 3 Zingen: Gezang 123 : 4, 5 Gebeden Collecte Zingen:Gezang 92 (GK 21) Zegen

20 'k Geloof in God de Vader, die uit niets geschapen heeft zijn hemelwoning, almachtig in het leven riep de aarde met de mens als koning. God, die met kracht in eeuwigheid regeert door zijn voorzienigheid, zal aan zijn vaderhand mij leiden met trouw in voor- en tegenspoed, om Christus' wil mij veilig weiden, zoals een goede herder doet. Zingen: Gezang 123 : 1 (GK 2) Opzeggen: Gezang 123 : 2, 3 Zingen: Gezang 123 : 4, 5

21 Zingen: Gezang 123 : 1 (GK 2) Opzeggen: Gezang 123 : 2, 3 Zingen: Gezang 123 : 4, 5 'k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind, in Jezus, redder van de zonden, zodat geen kwaad de machtsstrijd wint. Bevrijder is Hij door zijn wonden, de Christus, onze sterke Heer, die ik als Priester-Koning eer, Profeet en allerhoogste Leraar. Ontvangen van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria, is Hij als mens bij ons geweest.

22 Zingen: Gezang 123 : 1 (GK 2) Opzeggen: Gezang 123 : 2, 3 Zingen: Gezang 123 : 4, 5 Gods oordeel heeft Hij moeten ondergaan als onze Middelaar, de Christus; Hij heeft als offerlam gestaan voor rechter Pontius Pilatus. Hij leed aan 't kruis, door God vervloekt, schonk leven door zijn kostbaar bloed. Hij stierf voor ons en werd begraven; met helse smart heeft Hij betaald. Nu zal ik zonden steeds meer haten, zie hoe het eeuwig leven straalt.

23 Zingen: Gezang 123 : 1 (GK 2) Opzeggen: Gezang 123 : 2, 3 Zingen: Gezang 123 : 4, 5 De derde dag stond Hij, de Vorst, weer op: de sterke dood was overwonnen. Daarna voer Hij ten hemel op; Hij pleit voor vrijspraak van de zonden. Gezeten aan Gods rechterhand zendt Hij zijn Geest als tegenpand; als Koning geeft Hij zijn geboden, totdat Hij nog eens komen zal en oordeelt levenden en doden na glorieus bazuingeschal.

24 Zingen: Gezang 123 : 1 (GK 2) Opzeggen: Gezang 123 : 2, 3 Zingen: Gezang 123 : 4, 5 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost en hoop aan Christus' kerk wil geven. 'k Geloof een kerk, die wereldwijd verbonden is in leer en leven; als bruid van Christus, die haar leidt, is zij getooid met heiligheid. 'k Belijd vergeving van de zonden. Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt en zal dan, met mijn ziel verbonden, weer leven, eeuwig, onbevlekt.

25 Belijdenis van geloof: Zingen: Gezang 123 : 1 (GK 2) Opzeggen: Gezang 123 : 2, 3 Zingen: Gezang 123 : 4, 5 Gebeden Collecte Zingen:Gezang 92 (GK 21) Zegen

26 COLLECTE Vandaag; de 1e collecte is voor de zending de 2e collecte is voor de kerk Volgende week de 1e collecte is voor de diaconie de 2e collecte is voor de kerk Na de collecte zingen we: Gezang 92 (GK 21)

27 Gezang 92: 1, 2, 3 (GK 21) Nu triomfeert de Zoon van God. Hij is verrezen, dood ten spot, halleluja, met grote kracht en heerlijkheid. Hem zij de dank in eeuwigheid. Halleluja, halleluja.

28 Gezang 92: 1, 2, 3 (GK 21) O Jezus Christus, door uw dood redt Gij de zondaar uit zijn nood. Halleluja, halleluja, Leid ons door uw barmhartigheid met vreugde tot uw heerlijkheid. Halleluja, halleluja.

29 Gezang 92: 1, 2, 3 (GK 21) God, Vader, op zijn hoge troon, met Christus, zijn geliefde Zoon, halleluja, en ook de Geest zijn toegewijd lof, dank en eer in eeuwigheid. Halleluja, halleluja.

30 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Voorganger: P.J. Trimp te Goes Liedboek 217Liedboek 217 Schriftlezing: Johannes 10 : 11 - 18; 27 - 30 Johannes 20 : 1-18 Tekst: Johannes 20 : 15 - 18 Thema:"

Verwante presentaties


Ads door Google