De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken draagvlak dko Klankbordgroep 28 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken draagvlak dko Klankbordgroep 28 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken draagvlak dko Klankbordgroep 28 juni 2013

2 2 DNA VAN HET NIEUWE DKO brede artistieke opleiding doelgericht onderwijs flexibele leer- trajecten leerling gericht vakdeskundigheid individuele gedrevenheid creëren en innoveren samenwerken presenteren onderzoeken competentiegericht kwalificerend graduele leerlijnen doorstroom HKO uitstroom vrije tijd- creatief beroep verdiepingsaanbod afgestudeerden ruimte voor eigen profiel van academie keuze opleidingsonderdelen actueel verdeling studieomvang coherent verschillende tijdsbestedingspatronen interdisciplinair culturele diversiteit oriënteren

3 3 DNA VAN HET NIEUWE DKO brede artistieke opleiding doelgericht onderwijs flexibele leer- trajecten leerling gericht vakdeskundigheid individuele gedrevenheid creëren en innoveren samenwerken presenteren onderzoeken competentiegericht kwalificerend graduele leerlijnen doorstroom HKO uitstroom vrije tijd- creatief beroep verdiepingsaanbod afgestudeerden ruimte voor eigen profiel van academie keuze opleidingsonderdelen actueel verdeling studieomvang coherent verschillende tijdsbestedingspatronen interdisciplinair culturele diversiteit oriënteren

4 4 algemene uitgangspunten verschillende facetten van het artistiek leren, komen gelijkmatig tot ontwikkeling: individuele gedrevenheid, creëren en innoveren, vakdeskundigheid, (onder)zoeken, samenwerken en presenteren brede basis in de 1e en 2e graad, meer specialisatie in de 3e en 4e graad = uitwaaierende keuzemogelijkheden ruimte voor interdisciplinaire verbindingen gericht zoeken naar eigenheid en talent van de leerling BREDE ARTISTIEKE OPLEIDING

5

6 6 VERFIJNINGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR  Stand van zaken draagvlakgesprekken, ontwikkelwerk BC, werkgroep FINanciering-LANDschap+ 1e graad domeinoverschrijdende initiatie: focus muziek Opleidingen en keuzemogelijkheden in de 2e graad beeld en mediakunst Interdisciplinariteit Doorstroom Verdieping Financierbaarheid

7 7 1 e GRAAD MUZIEK gelijkmatige ontwikkeling van 6 competentieclusters, met domeinoverschrijdende verbindingen één opleidingsonderdeel met 2 lst. verschillende wegen om basiscompetenties te bereiken in groepssetting (zonder instrument, met meer instrumenten, met één instrument) = pedagogische keuze van de leerplanmakers en academies gelijke behandeling van alle artistieke domeinen: alle 6- en 7-jarigen leveren dezelfde omkadering op

8 8 Studierichting beeldende kunst AS IS = verschillende leerlijnen voor jongeren en volwassenen Kinderen en jongeren: algemeen benadering van begin tot einde, doorstroom op leeftijd Volwassenen: specifieke ateliers van in het begin, in de praktijk gelijklopende basisbeginselen Domeinen beeld en mediakunst TO BE = graduele opbouw van één competentiegerichte leerlijn doorstroom op basis van competenties brede benadering 1e en 2e graad→ brede of specifieke invulling 3e en 4e graad OPLEIDINGEN KEUZEMOGELIJKHEDEN BEELD & MEDIAKUNST

9 9 2e graad opsplitsing algemene vs specifieke opleidingen verlaten één opleiding beeld met 3 keuzemogelijkheden: beeld, vormgeving, kunstambachten één opleiding mediakunst: 3 keuzemogelijkheden: mediakunst, audiovisuele mediakunst, auditieve mediakunst groeperen van leerlingen = pedagogische vrijheid van academie OPLEIDINGEN KEUZEMOGELIJKHEDEN BEELD & MEDIAKUNST

10 10 3e en 4e graad opsplitsing algemene vs specifieke opleidingen verlaten 3 (uitstroom)opleidingen: beeld, vormgeving en kunstambachten met diverse keuzemogelijkheden 1 (uitstroom)opleiding mediakunst met diverse keuzemogelijkheden leerlingen kunnen een algemene domeinbrede benadering blijven volgen in de 3e en 4e graad= keuzemogelijkheid beeld of keuzemogelijkheid mediakunst OPLEIDINGEN KEUZEMOGELIJKHEDEN BEELD & MEDIAKUNST

11 11 basiscompetenties en specifieke eindtermen verzekeren de expliciete aandacht voor interdisciplinariteit in de 3e en 4e graad ‘interdisciplinair project’ = mogelijk specifiek onderdeel pedagogische keuze van leerplanmakers en academies om leerlingen deze BC of SPET via ‘interdisciplinair project’ of een ander opleidingsonderdeel te laten verwerven INTERDISCIPLINARITEIT

12 12 FLEXIBELE LEERTRAJECTEN = verschillen in tijdsbestedingspatronen kinderen, jongeren, volwassenen verzoenen met competentiegericht onderwijs een opleiding = één set basiscompetenties = één globale studieomvang per opleiding: gelijkwaardige trajectsnelheden ↔ één modeltraject pedagogisch relevante mogelijkheden bv. beeld 2e graad = globale studieomvang van 8 lst. of 1 e lj. = 2 lst./ 2 e lj. = 3 lst./ 3 e lj. = 3 lst. of 1 e lj. = 4 lst. / 2 e lj. = 4 lst. of 1 e lj. = 8 lst. verrekenen in inschrijvingsgeld, maar niet evenredig

13 DOORSTROOM HKO Principe discussietekst: leerlingen in doorstroomopleidingen = hogere studieomvang = hogere omkadering selectie van leerlingen met uitgesproken artistiek potentieel = 3 % van leerlingen 4e graad slechts op een beperkt aantal plekken in Vlaanderen Moeilijkheden: ‘Reizende sterren’ → één onafhankelijke commissie nodig, maar hoe praktisch organiseren? (cf. 13- 14-jarigen) Toewijzen van doorstroomopleidingen aan bepaalde academies = mogelijke tweespalt tussen doorstroom- en niet-doorstroomacademies Voorstel uit adviesronde: samenwerkingsverband van academies

14 DOORSTROOM HKO Nieuw principe: Doorstroomleerlingen krijgen: basisfinanciering = uitstroom→ lessen in eigen academie extra financiering via enveloppe uren-leraar toegewezen aan regionaal interdisciplinair samenwerkingsforum → bijkomende lessen in eigen academie → academieoverstijgende lessen en leeractiviteiten

15 VERDIEPINGSAANBOD VOOR AFGESTUDEERDEN Vraag uit adviesronde: Alle afgestudeerden moeten verdiepingsjaar kunnen volgen, ongeacht studievertraging Verdieping ≠ volledig schooljaar, ‘leerkrediet voor actualisering’ over verschillende schooljaren opnemen cf. VLOR-advies Enveloppe met bijkomende uren-leraar ( of voordrachtgevers) per regionaal interdisciplinair samenwerkingsforum voor verdiepende leeractiviteiten: = terugkommomenten voor afgestudeerden = verdieping van het reguliere curriculum voor alle leerlingen (bv. cursus photoshop, lezingen van kunstenaars, workshop hofdansen)

16 16 FINANCIERBAARHEID 3 vragen:  Hoe lang mag een opleiding/leertraject duren? (= overzitten met behoud van financierbaarheid)  Hoe lang mag een leerling DKO volgen? (= herinstroom met behoud van financierbaarheid)  Hoeveel opleidingen mag de leerling tegelijk volgen? (= cumulatie van financierbaarheid)

17 17 OVERZITTEN Discussietekst: één reservejaar over het ganse leertraject Verfijning: - één leerjaar per graad - gedeeltelijke financiering 60% - verdiepende leeractiviteiten voor alle afgestudeerden, ongeacht studievertraging

18 18 HERINSTROOM Uitgangspunt: -leerling kan naar believen financierbare leertrajecten na elkaar volgen -Inschalen houdt rekening met reeds verworven competenties nieuwe opleiding = volledig nieuwe BC: inschaling op niveau 2e graad of hoger nieuwe keuzemogelijkheid = gedeeltelijk nieuwe BC: inschaling in de graad waarvan ll. het (deel)certificaat verworven heeft nieuw instrument = aantal nieuwe BC -aanverwant instrument: altsaxofoon → tenorsaxofoon = inschaling in de graad waarvan ll. het (deel)certificaat verworven heeft -niet aanverwant instrument: altsaxofoon → piano = 2e graad, maar gedeeltelijke omkadering (vrijstelling muzikale vorming)

19 19 INSCHRIJVINSGELD Besef dat de tariefverhoging geleidelijk en minder drastisch moet gebeuren Prijszetting = evenwichtsoefening tussen kostprijs hervorming – budgettaire ruimte Vlaamse Regering – bijdrage van de leerling

20 20 HET NIEUWE DKO-LANDSCHAP rationele spreiding van het aanbod versterken beleids- voerend vermogen inter- disciplinaire samen- werking autonomie van lokale school- besturen coherente regelgeving overlegcultuur beleidskader invullen problematische blinde vlekken 1 schoolbestuur = 1 instelling afstandsnormen unieke opleidingen kunstacademie expertise- uitwisseling regionaal interdisciplinair samenwerkings- forum normenstelsel onderwijsvrijheid inplanting aanbod voldoende schaalgrootte kleinere academies blijven

21 21 HET NIEUWE DKO-LANDSCHAP rationele spreiding van het aanbod versterken beleids- voerend vermogen inter- disciplinaire samen- werking autonomie van lokale school- besturen coherente regelgeving overlegcultuur beleidskader invullen problematische blinde vlekken 1 schoolbestuur = 1 instelling afstandsnormen unieke opleidingen kunstacademie expertise- uitwisseling regionaal interdisciplinair samenwerkings- forum normenstelsel onderwijsvrijheid inplanting aanbod voldoende schaalgrootte kleinere academies blijven

22 22 Uitgangspunten : interdisciplinaire samenwerking verzekeren ruimte voor autonomie lokale schoolbesturen rationele spreiding van nieuwe oprichtingen expertise optimaal benutten en overlegcultuur bevorderen Twee complementaire bewegingen tegen 2020: Academie beeldende kunst en academie podiumkunsten van één schoolbestuur in één gemeente worden kunstacademie = één instelling = één directieteam + beleidskader ~ schoolgrootte (Kunst)academies kunnen toetreden tot regionaal interdisciplinair samenwerkingsforum HET NIEUWE DKO-LANDSCHAP

23 23 Regionaal interdisciplinair samenwerkingsforum = (netoverschrijdend) samenwerkingsverband van (kunst)academies met of zonder rechtspersoonlijkheid regionaal of grootstedelijk ontwikkelen gezamenlijke visie en organiseren leeractiviteiten m.b.t. doorstroom, verdieping, professionalisering van leerkrachten expertise-uitwisseling m.b.t. interdisciplinariteit, doelgroepenbeleid, samenwerking met amateurkunsten, kleuter- en leerplichtonderwijs incentive: enveloppe uren-leraar + puntenenveloppe voor coördinatorenteam HET NIEUWE DKO-LANDSCHAP

24 24 PERSONEEL

25 25 TOEKOMSTPLANNEN Op korte termijn: masterplan voorafgaandelijke maatregelen Administratieve vereenvoudiging geldstromen inschrijvingsgeld- werkingsmiddelen Academies kunnen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften afwijken van lessenroosters, minimumleerplannen, toelatingsvoorwaarden en evaluatie- reglementering, maar leerlingen tellen wel mee in reguliere omkaderingsberekening Academies die eigen competentiegericht evaluatiebeleid ontwikkelen, kunnen afwijken van evaluatiereglementering Op iets langere termijn: inhoudelijke vernieuwing verankeren in niveaudecreet dko

26 26 COMMUNICATIEPLAN Heldere, rechtstreekse informatie naar de verschillende doelgroepen leerlingen, ouders, leerkrachten, directeurs enz. om verontrustende geruchten te counteren Positieve verhalen een ruimere verspreiding geven Breed communiceren vanaf najaar 2013 tot voorjaar 2014 bv. informatie-evenement in samenspraak met pilootprojecten


Download ppt "Stand van zaken draagvlak dko Klankbordgroep 28 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google