De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DISCUSSIETEKST INHOUDELIJKE VERNIEUWINGEN DKO 2 DE NOTA 12-12-12.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DISCUSSIETEKST INHOUDELIJKE VERNIEUWINGEN DKO 2 DE NOTA 12-12-12."— Transcript van de presentatie:

1 DISCUSSIETEKST INHOUDELIJKE VERNIEUWINGEN DKO 2 DE NOTA 12-12-12

2 Waarom vernieuwing o Opmerkingen Rekenhof o Bamfort rapport o Rapport verdieping-verbreding Rode Boek o Muzische vorming leerplichtonderwijs o Maatschappelijke tendensen o Inhoudelijke actualisering DKO o Opstart onder Minister Vandenbroucke: indien goed project meer middelen o Vervolg onder Minister Smet (financiële crisis): nieuwe structuur realiseren met dezelfde middelen

3 1ste conceptnota ‘kunst verandert’ o Goedgekeurd door Vlaamse Regering o Verankering in onderwijs: erkenning als unieke onderwijsvorm, competentiegericht onderwijs o Inschaling van DKO in de Vlaamse Kwalificatiestructuur o Nieuwe gradenstructuur over 5 domeinen muziek, woord, dans, beeld, media o Instapleeftijd voor alle domeinen 6 jaar VerDi en Codibel ervaren de 1 ste conceptnota als een filosofische tekst die verrassend weinig nieuwe gegevens aanbrengt ten opzichte van het Rode boek en andere teksten. Ambitieuze intenties binnen een vage structuuropbouw in 4 graden vragen nu dringend om een concrete invulling. Alle belanghebbenden zijn benieuwd naar het vervolg van deze denkoefening en beseffen dat de vorm die de overheid in de eerste nota voorstelt, onherroepelijk vast hangt aan de wijze van omkadering en invulling. De huidige financiële situatie van het land veroorzaakt binnen de sector vrees voor ernstig kwaliteitsverlies en voor het omgekeerde effect van wat men beoogt, namelijk: verdieping en verbreding.

4 Actuele stand van zaken 26/10: klankbordgroep: voorstelling discussienota (was voorzien in het voorjaar) Klankbordgroep = kabinet minister Smet en administratie, VerDi, Codibel, LeveDKO, koepels OVSG en GO!, vakorganisaties, Vlor, Hogescholen en lerarenopleidingen, amateurkunsten, vertegenwoordiging andere kabinetten) 30/11: opmerkingen en suggesties van alle leden van de klankbordgroep bezorgd aan overheid en administratie 07/12: klankbordgroep: verzameling door de overheid/administratie van bemerkingen, voorstellen en standpunten van alle leden van de klankbordgroep Tijdspad voor een vervolg op de 2 de nota op dit moment onduidelijk

5 discussietekst 2de nota - DKO121212 o Trajecten o Personeelsgevolgen o De kunstacademie o Tijdspad o Financieel aspect

6 4 e graad uitstroom 4 leerjaren 3 e graad algemeen 4 leerjaren 4 e graad doorstroom 4 leerjaren 2e graad algemeen 2 leerjaren 1e graad 2leerjaren 3 e graad specifiek 4 leerjaren 2e graad specifiek 2 leerjaren 4 e graad uitstroom 4 leerjaren BK MG 6 leerjaren BK LG 6 leerjaren BK HG 5 leerjaren BK SG 2 leerjaren BK MG volw. 2 leerjaren OPLEIDINGENSTRUCTUUR AS IS-TO BE BEELDENDE KUNST BK - HG Kunstexplo ratie 4 leerjaren

7 4 e graad uitstroom 4 leerjaren 3 e graad algemeen 4 leerjaren 4 e graad doorstroom 4 leerjaren 2e graad algemeen 2 leerjaren 1e graad 2leerjaren 3 e graad specifiek 4 leerjaren 2e graad specifiek 2 leerjaren 4 e graad uitstroom 4 leerjaren BK MG DBV, Animatiefilm 6 leerjaren BK LG Animatiefilm 4 leerjaren BK -HG Animatiefilm, TG, Video- film 5 leerjaren BK SG 2 leerjaren BK MG volw. 2 leerjaren OPLEIDINGENSTRUCTUUR AS IS-TO BE MEDIAKUNST BK - HG Digitale Beeldende Kunst 4 leerjaren

8 3 e graad algemeen 4 leerjaren 4 e graad doorstroom 4 leerjaren 2e graad algemeen 2 leerjaren 1e graad 2 leerjaren 3 e graad specifiek 4 leerjaren 2e graad specifiek 2 leerjaren 4 e graad uitstroom 4 leerjaren WOORD MG volw. 3 leerjaren WOORD HG 3 leerjaren OPLEIDINGENSTRUCTUUR AS IS-TO BE WOORDKUNST WOORD MG jong. 3 leerjaren WOORD LG jong. 4 leerjaren

9 3 e graad algemeen 4 leerjaren 4 e graad doorstroom 4 leerjaren 2e graad algemeen 2 leerjaren 1e graad 2 leerjaren 3 e graad specifiek 4 leerjaren 2e graad specifiek 2 leerjaren 4 e graad uitstroom 4 leerjaren DANS LG volw. 2 leerjaren DANS HG 3 leerjaren OPLEIDINGENSTRUCTUUR AS IS-TO BE DANS MG 3 leerjaren DANS LG jong. 6 leerjaren

10 3 e graad algemeen 4 leerjaren 4 e graad doorstroom 4 leerjaren 2e graad algemeen 2 leerjaren 1e graad 2 leerjaren 3 e graad specifiek 4 leerjaren 2e graad specifiek 2 leerjaren 4 e graad uitstroom 4 leerjaren MUZIEK HG 3 leerjaren OPLEIDINGENSTRUCTUUR AS IS-TO BE MUZIEK MG 3 leerjaren MUZIEK LG volw. 3 leerjaren MUZIEK LG jong. 4 leerjaren

11 Criteria gemiddelde groepsgrootte? Enkel kwaliteit en niet budget. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften nood aan speciaal traject, heel summier vermeld in de nota Duidelijkheid over basiscompetenties en evaluatievormen is er niet Interdisciplinariteit 3 e en 4 e graad : kan niet perse verplicht domein-overschrijdend zijn, moet ook binnen het domein en binnen de opleiding kunnen georganiseerd worden Receptieve opleidingen? Domein Media: voor audiovisuele kunsten vrij duidelijk, voor auditieve media nog onduidelijk naar inhoudelijke invulling

12 Specifiek muziek o verlies aan lestijden instrument/zang in 3 de en 4 de graad o studieomvang wordt zwaarder naarmate de opleiding vordert o Gem. Groepsgrootte instr/zang max. 2ll per lestijd en 4 e gr doorstroom 1 ll per lestijd o voorstel VerDi verdeling leerjaren 2-3-3-4 o 1 ste graag starten met instrument o Samenzang? o Instrumentenlijst is onvolledig Specifiek beeld o Studieomvang: rekening houden met de huidige organisatie van lestijdblokken van 4u en 8u atelier/week o Groeperingsmogelijkheden ?

13 Personeelsgevolgen o Volgens huidige decreten rechtspositie o Stelsel van bekwaamheidsbewijzen o Concordantie van vakken naar opleidingsonderdelen moet nog gebeuren o Opleidingsonderdeel (= huidig vak) ankerpunt voor de inzetbaarheid van de leerkracht o Salarisschalen o 1 ste, 2 de, 3 de graad: 301 (functieverloning) o 4 de graad: 302 – 347 – 501 (diplomaverloning) o opleidingen die indalen : behoud salarisschaal via TBSOB indien er concordantie is met het eerder gegeven vak ! o Kwaliteitsverlies ? o Aantrekkelijkheid van het lerarenambt ? 13

14 o Prestatiestelsel o eenvormig: voltijds leerkracht 22 lesuren per week o loopbaandebat (nog niet effectief opgestart) jaaropdracht = kernopdracht + competentieontwikkeling + andere taken berekening uren op jaarbasis o de overheid beoogt een dynamisch opleidingsaanbod TBSOB blijft behouden, reaffectatiecommissies in regionaal overleg Meer ruimte voor tijdelijke leerkrachten Verhouding vast / tijdelijk moet verschuiven met maximum-% vast benoemden en vacant verklaring na afspraken in regionaal verband Inzetbaar volgens competenties Erkenning artistieke ervaring Voordrachtgevers: specifieke expertise, beperkte opdracht

15 o Personeelsmaterie is aangelegenheid voor vakorganisaties, Codibel en VerDi hebben gevraagd rekening te houden met: o Full-time 22 lestijden over alle onderwijsniveaus heen, gelijkheidsprincipe, nu grote verscheidenheid binnen onderwijs o Percentage vaste benoemingen gelijklopend over alle onderwijsniveaus, gelijkheidsprincipe o Loopbaandebat moet nog opgestart worden “Na het signaal van de vakorganisaties op 7 december dat er zoals de nota nu voorligt, nog geen draagvlak is en dat véél herschrijfwerk aan de nota nog absoluut nodig is, zullen we ons inspannen om aan de overheid duidelijk uiteen te zetten en te onderbouwen wat wij willen voor het huidige en toekomstige personeel van het DKO.”

16 Ondersteunend personeel o Concordantie van opsteller naar administratief medewerker, 38u/week o Puntenenveloppe ondersteunend personeel = omvang van de enveloppe nog onbekend 16

17 Kunstacademie o Huidige definitie: minimum 3 domeinen waaronder minstens muziek en beeld o Definitie volgens nota voor nieuw op te richten kunstacademies: onderwijsbevoegdheid voor minstens één volledige opleiding in elk domein één instelling één directeur één puntenenveloppe bestuurs- en beleidspersoneel één puntenenveloppe ondersteunend personeel één schoolbestuur

18 o Meerderheid klankbordgroep niet akkoord met voorstel o Verplichting tegen 2020 is onbespreekbaar o Overheid bepaalt het landschap o Autonomie van het schoolbestuur ? o Tegen verplichte fusie o Inhoudelijke argument om over te gaan tot omvorming Kunstacademie in de tekst is mager = bevorderen van domein-overschrijdend werken o Andere/huidige samenwerkingsmodellen moeten mogelijk zijn o Puntenenveloppe beleidsondersteuning: omvang enveloppe is onbekend o Schaalvergroting heeft op andere onderwijsniveaus haar voordelen niet bewezen zie Hoger Onderwijs ea. o Codibel vraagt domeingekleurde invulling van de enveloppes

19 Tijdspad volgens nota o Voorbereidend studiewerk  interne werkdocumenten: o lijst van generieke competenties voor het kunstonderwijs (dko, het kso, hoger kunstonderwijs artistieke sector) o studieprofiel doorstroom kunstonderwijs (kso en dko: Leraren, pedagogische begeleiders, directeurs en lerarenopleiders) o Ontwikkelcommissies competenties alle domeinen, opstart 4 december o december – april: bepalen specifieke eindtermen dko en kso 19

20 o december – Juni 2013: basiscompetenties dko (1ste en 2de graad) o maart 2013: eerste principiële goedkeuring voorontwerp van decreet o mei-november 2013: onderhandelingen o maart 2014: definitieve goedkeuring in Vlaams parlement o voorjaar 2014: intensieve informatiecampagne voor het werkveld: infosessies enz. o sept. 2014: inwerkingtreding decreet en uitvoeringsbesluiten

21 Door alle leden van de klankbordgroep afgekeurd om reden van: o Onrealistisch tijdsbestek o Verkeerd stappenplan o Stappenplan Codibel-VerDi o Pilootprojecten pas opgestart met einddatum juni 2014, evaluatie kan pas gebeuren na vooropgestelde opstart van de nieuwe structuur o Budgettaire ruimte: onbekend o Bepalen van leerdoelen en competenties: nog niet gerealiseerd o Leerplannen? o Start navorming leerkrachten en aangepaste opleiding lerarenopleiding: nog niet gerealiseerd

22 o Ontwikkeling trajecten en organisatiemodellen: bezig, tot op heden onduidelijk o Ontwikkeling software administratie: nog niet gerealiseerd o Pilootprojecten nog maar pas opgestart o Opstart pilootscholen: onbekend o Wegwerken kinderziektes o Schrijven van decreet, communicatie ? o Implementatie al dan niet gefaseerd ?

23 Nieuw tariefrooster inschrijvingsgeld volgens nota Basistarieven volwassenen 25+ = 365 euro (AS IS 197 euro) volwassenen 18-24 jaar = 182 euro (AS IS 114 euro studenten, 197 euro niet- studenten) jongeren -18 jaar = 120 euro (AS IS 60 euro) Sociale tarieven volwassenen +18 jaar: maximaal 100 euro (AS IS 114 euro) jongeren –18 jaar: maximaal 50 euro (AS IS 39 euro) Gezinskorting voor jongeren behouden (= -50%) 23

24 o Vooropgestelde tarieven staan haaks op initiële verdiepings-en verbredingsgedachte. o Onderzoek marktconformiteit van DKO is verkeerde actie. DKO is onderwijs en niet te vergelijken met andere vrijetijdsbestedingen. o Weglaten van sociaal tarief voor 2 de domein én verhoogd inschrijvingsgeld zullen ongetwijfeld zorgen voor minder inschrijvingen = weerslag op werkgelegenheid leerkrachten o Rampzalig voor Vlaamse Brusselse academies. o Omkadering voor gelijke onderwijskansen moet duidelijk zijn. o Omkadering toezicht, mentor, pedagogische coördinatie, ICT-coördinatie, middenkader, administratieve ondersteuning ontbreekt.

25 Algemeen besluit o Voorliggende tekst is onduidelijk, nog veel vragen o Aantal zaken zijn concreet, andere belangrijke zaken niet o Geen simulaties van de overheid beschikbaar. o Door onduidelijkheid en onvolledigheid van beschikbare gegevens zijn correcte simulaties niet mogelijk. De simulaties die werden gemaakt door VerDi en Codibel geven vreemde, zorgwekkende tendensen aan met verschuiving van FTE. o Geen garantie voor verdieping en verbreding o Geen garantie voor een beter DKO o Geen realistisch tijdpad ! o Dringende en dwingende vraag om samen een werkbaar geheel te ontwikkelen MET werkveld (leerkrachten, directies, VerDi, Codibel, LeVeDKO) en inspiratie te halen bij bestaande expertise.

26 Jouw mening is enorm belangrijk !! Vul de enquête in op de site DKO121212, de bevindingen worden geïnventariseerd en overgemaakt aan de overheid en de administratie. Dank voor jullie medewerking


Download ppt "DISCUSSIETEKST INHOUDELIJKE VERNIEUWINGEN DKO 2 DE NOTA 12-12-12."

Verwante presentaties


Ads door Google