De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs 11 april 2008 Brussel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs 11 april 2008 Brussel."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs 11 april 2008 Brussel

2 Programma (1)  9h15 – 10h45:  Welkom  Opstart Consortia Volwassenenonderwijs Subsidiëring Personeel en LOC Consortia Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan oAanvraagprocedure programmatie  10h45 – 11h:  Pauze (koffie)

3 Programma (2)  11h – 13h: Enkele opdrachten toegelicht  Regionale ombudsdienst  Onderwijs aan Gedetineerden  Samenwerking Huizen van het Nederlands  Organisatie SID-in’s  13h: Broodjeslunch

4 Deel 1: Opstart Consortia VWO  Welkom en inleiding: Nicole Speleers  Subsidiëring: Patrick Weckesser  Personeel en LOC: Marc Leunis  Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan: Reinhilde Pulinx  Mogelijkheid tot stellen van vragen

5 Subsidiëring van de consortia volwassenenonderwijs

6 Subsidiëring consortia  Overgangsregeling  Organieke regeling  Subsidie 08-13  Betaling subsidie  Controle aanwending subsidie  Evaluatie

7 OVERGANGSREGELING  12 consortia zijn rechtsgeldig voor 1 februari 2008 gevormd  Voorschot op subsidie voor de periode 1 januari t/m 31 augustus 2008 wordt op korte termijn betaald  Saldo na indiening financieel rapport en activiteitenverslag bij administratie

8 ORGANIEKE REGELING  Twee basisvoorwaarden:  Blijven voldoen aan de voorwaarden van artikel 76  Afsluiten met de Vlaamse Regering van een vijfjaarlijkse samenwerkingsovereenkomst

9 SUBSIDIE 08 -13  Globale enveloppe van 3.607.000 euro  Voorafname van 650.000 euro voor vormingsbeleid gedetineerden  Verdeeld op basis LUC referteperiode 1.2.07-31.1.08 (= registratiemomenten tot 31 maart 2008)  Jaarlijkse indexering

10 BETALING SUBSIDIE  Eerste schijf van 45 procent vóór 31 maart  Tweede schijf van 45 procent vóór 30 september  Saldo na indiening activiteitenverslag en financieel rapport  Terugvorderingen zijn mogelijk

11 CONTROLE AANWENDING SUBSIDIE  Financieel rapport en activiteitenverslag  Inzage ter plaatse van alle boekhoud- kundige verantwoordingsstukken

12 EVALUATIE  2009: financiële en kwalitatieve audit  2012: globale evaluatie consortia  Modaliteiten vast te leggen door de Vlaamse Regering

13 Personeel en LOC Consortia

14 Personeel en LOC  Personeel van de consortia  LOC Consortia

15 Personeel (1)  Jaarlijkse subsidie voor personeelskosten, werkingskosten en investeringen  Personeel?  Via contractuele tewerkstelling Paritair comité zelf te kiezen Geen regelgeving van overheid (salarisschalen, bekwaamheidsbewijs, …)  Via verlof wegens opdracht (detachering)

16 Personeel (2)  Verlof wegens opdracht  Wie? Personeelslid uit onderwijs, inspectie, pedagogische begeleidingsdienst Vastbenoemd Tijdelijk aangesteld voor volledig schooljaar en vrij van reaffectatie

17 Personeel (3)  Voorwaarden Personeelslid voldoet aan voorwaarden Terugbetaling loonkost!

18 Personeel (4) Duur = maximum 2 jaren, maar verlengbaar Aanvraagdossier indienen oAanvraag personeelslid aan centrumbestuur oAanvraag consortium met motivering oGoedkeuring centrumbestuur oVerbintenis terugbetaling loonkost personeelslid

19 LOC Consortium (1)  Samenstelling  1 LOC per consortium  Aantal vertegenwoordigers personeel minstens = aantal vertegenwoordigers bestuur consortium  Afvaardiging personeel = afgevaardigden vakorganisaties uit LOC’s CVO’s en onderhandelingsstructuur CBE

20 LOC Consortium (2)  Werking  Werkingsreglement bij eenparig akkoord  Materie die personeelsleden CVO’s/CBE kan ‘raken’  Eigen personeel consortium  Protocol van onderhandelingen is bindend voor alle centra indien eenparig akkoord

21 Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan

22 Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (1)  Uitvoering van de opdrachten  Drie trappen : 1)Bepalingen opgenomen in het decreet 2)Geconcretiseerd in de overeenkomst 3)Lokaal ingevuld in het opleidingsplan

23 Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (2)  Belangrijk: samenwerkingsovereenkomst = subsidiëringsvoorwaarde!  Concreet:  De subsidie voor periode sep-dec 2008 wordt pas uitbetaald nadat de overeenkomst ondertekend is  Zo snel mogelijk afsluiten na 1 september 2008

24 Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (3)  SAMENWERKINGSOVEREENKOMST = Concretiseringen van bepalingen in decreet:  Per opdracht: nadere modaliteiten mbt de uitvoering;  Beperkt aantal bepalingen mbt middelen, rapportering, duur van de overeenkomst en audit.

25 Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (4)  Opdrachten: 1.Opmaak opleidingsplan  A.d.h.v. model (zie later) 2. Organisatie ombudsdienst  BVR betreffende de organisatie en de werking van de ombudsdienst (zie later)

26 Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (5) 3. Samenwerkingsprotocol HvN  Afsluiten uiterlijk zes maanden na samenwerkingsovereenkomst (zie later) 4. Verlenen advies programmatie  BVR betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het VWO

27 Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (6) 5) Coördineren en ondersteunen duale trajecten en geïntegreerd leren 6) Coördineren en ondersteunen van onderwijs aan gedetineerden 7) Communicatie met de centra

28 Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (7)  Per opdracht  Formuleren van concretiseringen en resultaatsgebieden

29 Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (8)  OPLEIDINGSPLAN  Beleidsplan van consortium voor volgende vijf jaar  Omvat aantal elementen: Omgevingsanalyse (NIET behoefteanalyse!) Afstemming aanbod CBE – CVO Voldoende aanbod NT2, Algemene Vorming, onderwijs aan gedetineerden Afsprakenkader andere publieke aanbodsverstrekkers

30 Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (9)  Model van opleidingsplan wordt opgemaakt  Bijlage bij overeenkomst  Indienen uiterlijk zes maanden na afsluiten overeenkomst bij de administratie

31 Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (10)  WERKWIJZE 1. Voorbereiding samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan – voor zomervakantie  In overleg met consortia  Op basis van insteek van consortia  Werkgroep wordt opgericht: 1 vertegenwoordiger per consortium + overheid

32 Samenwerkingsovereenkomst en opleidingsplan (11) 2. Goedkeuring en ondertekening overeenkomst – sept-oktober 2008  Goedkeuring Vlaamse Regering  Ondertekening 13 overeenkomsten  Uitbetaling subsidies

33 Aanvraagprocedure programmatie (1)  BVR van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het VWO – zoals gewijzigd  Programmatie  Uitbreiding onderwijsbevoegdheid  Bijkomende vestigingsplaatsen

34 Aanvraagprocedure programmatie (2)  Positief advies consortium bij consensus  Consortium maakt beslissing binnen 30 kalenderdagen bekend aan de administratie

35  Positief advies consortium bij meerderheid  Bestuur CVO: gemotiveerde aanvraag indienen bij administratie voor 31 januari of 30 september  Advies consortium toevoegen aan aanvraag

36  Aanvraag voor opleiding cfr artikel 64, §2  Bestuur CVO: gemotiveerde aanvraag indienen bij administratie voor 31 januari of 30 september  Administratie stelt adviesvraag aan consortium binnen 15 werkdagen  Consortium formuleert binnen 30 werkdagen advies aan administratie

37 Aanvraagprocedure programmatie (3)  Negatief advies consortium OF aanvraag door niet-aangesloten CVO  Bestuur CVO: gemotiveerde aanvraag indienen bij administratie voor 31 januari of 30 september  Administratie stelt adviesvraag aan VLOR binnen 15 werkdagen  VLOR formuleert advies cfr participatiedecreet (30 werkdagen)

38 Aanvraagprocedure programmatie (4)  Indien VLAREG aanvraag goedkeurt  Inrichting vanaf 1 september of 1 februari volgend op de aanvraag  Indien VLAREG aanvraag weigert  Bestuur CVO: nieuwe aanvraag volgens zelfde procedure

39 Bevoegde administratie Afdeling Volwassenenonderwijs Agentschap HO – VO - Studietoelagen Koning Albert II-laan 15 (6C19) 1210 Brussel schoolbeheer.levenslangleren@vlaanderen. be Tav. De heer Patrick Weckesser

40 Vragen Opmerkingen Verduidelijkingen …

41 Deel 2: Enkele opdrachten toegelicht  Regionale ombudsdienst: Jeroen Backs  Onderwijs aan Gedetineerden: Régine Cuypers en Reinhilde Pulinx  Samenwerking Huizen van het Nederlands: Reinhilde Pulinx  Organisatie SID-in’s: Reinhilde Pulinx  Mogelijkheid tot stellen van vragen na elk thema

42 Regionale ombudsdienst

43 Ombudsdienst  Opdracht  Klachtenprocedure  Verslaggeving  Werkingsbeginselen  BVR betreffende de organisatie en de werking van de ombudsdienst van de consortia volwassenenonderwijs

44 Opdracht (1)  KERNOPDRACHT:  Klachten van cursisten en kandidaat-cursisten onderzoeken.  Bemiddelen bij conflicten tussen het centrumbestuur en cursisten/kandidaat- cursisten  Rapporteren over werkzaamheden aan de minister.  Voorstellen of beleidsaanbevelingen formuleren

45 Opdracht (2)  Ombudsdienst is bevoegd voor volgende onderwerpen  Planning van het onderwijsaanbod  Toelatingsvoorwaarden  Hygiëne en bewoonbaarheid gebouwen  Infrastructuur, didactisch materiaal en centrumuitrusting  Overeenstemming opleidingsaanbod met bepalingen over ET/SET/BC en leerplannen  Inschrijvingsgeld en cursusgelden  Centrumreglement en evaluatiereglement  Informatieverstrekking over het onderwijsproject- en aanbod

46 Klachtenprocedure (1)  Indieningsvoorwaarden  Mondelinge of schriftelijke klachten over thema’s die tot bevoegdheid van de ombudsdienst behoren  Cursist moet vooraf geprobeerd hebben overeenstemming te bereiken met het centrumbestuur  Binnen 10 dagen wordt een klacht al dan niet ontvankelijk verklaard. Bij niet ontvankelijk is schriftelijke motivatie vereist.

47 Klachtenprocedure (2)  Ontvankelijkheidscriteria:  Identiteit klager is bekend  Feiten zijn niet ouder dan 1 jaar  Klager heeft eerstelijns klachtenprocedure uitgeput  Klacht heeft geen betrekking op arbeidsbetrekkingen, werkomstandigheden of rechtspositie personeel  Klacht heeft geen betrekking op agogisch project van het centrum, tenzij de regelgeving zou overtreden worden.  Klacht heeft geen betrekking op resultaten van een evaluatie of gevolg daarvan.

48 Klachtenprocedure (3)  Na ontvankelijkheid volgt onderzoek  Centra zijn verplicht mee te werken met het onderzoek  Na onderzoek van de klacht:  Bemiddeling tussen centrum en cursist  Schriftelijke aanbevelingen aan centrum  Indien centrum geen gevolg geeft aan aanbevelingen wordt nota overgemaakt aan bevoegde administratie  Behandeling klacht binnen 30 werkdagen  Regelmatige communicatie naar centrum en cursist over voortgang in het dossier

49 Verslaggeving  Eindrapport met conclusies voor cursist en centrum bij elke behandelde klacht  Op 15 juli: schriftelijk rapport voor de minister met overzicht van gerealiseerde opdrachten. (geen vermelding identiteit klager of personeelsleden)  Verslagen van de ombudsdienst worden openbaar gemaakt

50 Werkingsbeginselen  Dienstverlening is gratis  Klager heeft recht op objectief, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek  Klager heeft recht op discretie. Indien gevraagd blijft identiteit klager geheim.  Klantvriendelijkheid en respectvolle behandeling  Klachtenprocedure moet worden opgesteld door bestuur consortium en opgenomen worden in centrumreglementen van centra.

51 Vragen Opmerkingen Verduidelijkingen …

52 Onderwijs aan Gedetineerden

53  Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden  Coördinatie op niveau consortia  Opdracht  Personeel  Functiebeschrijving  Introductie onderwijscoördinatoren  Ondersteuning van onderwijscoördinatoren

54 Strategisch Plan  2000: Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden  Bevoegdheden Vlaamse Gemeenschap uitoefenen in Vlaamse en Brusselse gevangenissen  Volledige implementatie in 2010

55 Coördinatie op niveau consortia (1)  Zwaartepunt coördinatie op niveau consortia volwassenenonderwijs  Ervaring proefproject onderwijs aan gedetineerden Opgestart in 2002 Drie pilootregio’s: De Kempen, Oudenaarde, Antwerpen Coördinatie op niveau CBE

56 Coördinatie op niveau consortia (2)  Conclusie proefproject:  CBE aanbieder en coördinator tegelijkertijd  CBE te kleine partner voor coördinatie  Coördinatie nodig op hoger niveau  Coördinatie op niveau consortia

57 Opdracht (1)  Cfr. Decreet VO  De coördinatie en de ondersteuning van de centra bij de uitwerking van een onderwijs- en vormingsbeleid voor gedetineerden;  De organisatie van het detecteren van de onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden;  De begeleiding van het onderwijstraject van gedetineerden

58 Opdracht (2)  Consortia = geen aanbieders van onderwijs in gevangenissen  Kernopdracht = overleg en coördinatie, cfr lokale situatie in elke gevangenis  CBE en CVO  Gevangenissen  Vlaamse partners  Verder uitgewerkt in opleidingsplan en samenwerkingsovereenkomst

59 Functiebeschrijving (1)  Functiebeschrijving ‘onderwijscoördinator’  Opgesteld door stuurgroep ‘Onderwijs aan Gedetineerden’  LEIDRAAD voor de besturen van de consortia bij de selectie van de onderwijscoördinatoren (GEEN verplichting)

60 Functiebeschrijving (2)  Negen resultaatsgebieden  Het ondersteunen van het onderwijs in de strafinrichting/arresthuis  Personeelsbegeleiding: het begeleiden en coachen van medewerkers  Begeleiding en opvolging van cursisten  Overleg en communicatie met de interne partner Justitie  Een goede communicatie en overleg met externe partners  Administratief beheer  Public relations  Nascholing  Kwaliteitzorg  De functiebeschrijving wordt ter beschikking gesteld van de consortia

61 Introductie onderwijscoördinatoren (1)  Wat? Op een gestructureerde wijze:  De verschillende partners informeren en sensibiliseren over de rol en de opdracht van de consortia mbt onderwijs aan gedetineerden  De onderwijscoördinatoren introduceren op het veld en ondersteunen bij de opstart van hun werking

62 Introductie onderwijscoördinatoren (2)  Doel  Draagvlak creëren voor de uitbouw van onderwijs aan gedetineerden  Netwerkvorming opstarten tussen de verschillende betrokken partners  Stimuleren van eenvormige aanpak – rekening houdend met regionale verschillen

63 Introductie onderwijscoördinatoren (3)  Stappenplan  Ondersteuning VOCVO  Persoonlijke introductie in elke gevangenis binnen het werkingsgebied Rondleiding in de gevangenis Uurtje meedraaien op sectie Gesprekken met verschillende partners binnen de gevangenis (directie, beleidsmedewerker, JW, …) Inventaris aanbod voor gedetineerden Kennismaking met aanbodsverstrekkers

64 Introductie onderwijscoördinatoren (4)  Opmaak onthaalpakket onderwijscoördinatoren Concretisering en documentatie mbt het strategisch plan hulp- en dienstverlening, rol en opdracht consortia, opdracht onderwijscoördinatoren, …

65 Ondersteuning van onderwijscoördinatoren  Ondersteuning door VOCVO  Lokale ondersteuning voor elke onderwijscoördinator door Régine Cuypers  4 à 5 vergaderingen per jaar met alle onderwijscoördinatoren op het VOCVO  Stuurgroep ‘Onderwijs aan Gedetineerden’  Huidige stuurgroep wordt omgevormd  Overheidspartners, onderwijscoördinatoren, VOCVO  Drie à vier vergaderingen per jaar  Opvolging, knelpunten, voorbereiding Vlaamse Stuurgroep Strategisch Plan

66 Vragen Opmerkingen Verduidelijkingen …

67 Samenwerking Huizen van het Nederlands

68 Samenwerking HvN (1)  Samenwerkingsprotocol tussen  Huis van het Nederlands  De consortia binnen het werkingsgebied van het Huis van het Nederlands  Uiterlijk zes maanden na het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de overheid  Indien gewenst kan de overheid een model van samenwerkingsovereenkomst voorzien.

69 Samenwerking HvN (2)  Wat moet zeker in samenwerkingsovereenkomst staan:  Afspraken en overleg inzake plaats van NT2 in het opleidingsplan.  Afspraken en overleg inzake tot stand brengen en blijven garanderen behoeftedekkend aanbod NT2  Afspraken en overleg inzake advies over programmaties en vestigingsplaatsen NT2

70 Samenwerking HvN (3)  Wat moet zeker in samenwerkingsovereenkomst staan:  Samenwerkingsmodaliteiten bij het opmaken van de omgevingsanalyse inzake NT2  Samenwerkingsmodaliteiten bij tot stand brengen duale trajecten met deel NT2  Afspraken en overleg inzake zorgbeleid t.a.v. NT2-cursisten  Enz.

71 Vragen Opmerkingen Verduidelijkingen …

72 Organisatie SID-in’s

73 Organisatie SID-in’s  Wat?  Netoverschrijdende Studie-Informatie-Dagen  Voor laatstejaars secundair onderwijs  Aanbod aan (hoger) onderwijs en vorming  Jaarlijks georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs en Vorming  Drie dagen in elke Vlaamse provincie

74 Organisatie SID-in’s  Data 2009  West-Vlaanderen: 8-10 januari (Expohallen Roeselare)  Oost-Vlaanderen: 15-17 januari (Flanders Expo Gent)  Limburg: 29-31 januari (Limburghal Genk)  Vlaams-Brabant en Brussel: 5-7 februari (Brabanthal Haasrode)  Antwerpen: 12-14 februari (Antwerp Expo)

75 Organisatie SID-in’s  Voor bijkomende informatie (onder meer specifieke informatie voor standhouders): www.ond.vlaanderen.be/sidin  Contacteren voor deelname:  De heer Jo De RO Administrateur-Generaal Agentschap voor Onderwijscommunicatie Koning Albert 15, lokaal 6 A19 1210 Brussel Tel: 02/553.97.03 Email: jo.dero@ond.vlaanderen.be

76 Bijkomende informatie  Website Onderwijs www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/centra/  Praktische informatie op te nemen in omzendbrief

77 Voor vragen, informatie of verduidelijking  Jeroen Backs, kabinet Onderwijs  jeroen.backs@vlaanderen.be jeroen.backs@vlaanderen.be  02/552.68.67  Patrick Weckesser  patrick.weckesser@ond.vlaanderen.be patrick.weckesser@ond.vlaanderen.be  02/553.97.67

78 Voor vragen, informatie of verduidelijking  Marc Leunis, Arbeidsvoorwaardenbeleid  marc.leunis@ond.vlaanderen.be marc.leunis@ond.vlaanderen.be  02/553.89.41  Reinhilde Pulinx, Afdeling ISLVO  reinhilde.pulinx@ond.vlaanderen.be reinhilde.pulinx@ond.vlaanderen.be  02/553.89.72  Régine Cuypers, VOCVO  regine.cuypers@vocvo.be regine.cuypers@vocvo.be  015/44.65.17


Download ppt "Infosessie Consortia Volwassenenonderwijs 11 april 2008 Brussel."

Verwante presentaties


Ads door Google