De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoorzitting Vlaams Parlement - 9 mei 2012- Wijziging OCMW- decreet Piet Van Schuylenbergh directeur afdeling OCMW’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoorzitting Vlaams Parlement - 9 mei 2012- Wijziging OCMW- decreet Piet Van Schuylenbergh directeur afdeling OCMW’s."— Transcript van de presentatie:

1 Hoorzitting Vlaams Parlement - 9 mei 2012- Wijziging OCMW- decreet Piet Van Schuylenbergh directeur afdeling OCMW’s

2 VVSG - O VERZICHT Algemene bedenkingen Parallel met wijzigingen gemeentedecreet Specifieke OCMW-punten 2 -

3 VVSG - Algemene bedenkingen : positief Deregulering en administratieve vereenvoudiging: toezicht kascontrole en controle eindrekening budgethouderschap Instrumenten die samenwerking tussen gemeente en OCMW bevorderen samen personeel recruteren, werfreserves beroep doen op elkaars personeel, detachering gelijklopende beleids- en beheersinstrumenten 3 -

4 VVSG - Algemene bedenkingen : negatief Deregulering had nog verder kunnen gaan tuchtregeling vereenvoudiging van kas- en thesauriebeheer Nog te veel detailsturing managementteam structurele onbestuurbaarheid Verhouding gemeente-OCMW 4 -

5 VVSG - Parallel met wijzigingen gemeentedecreet Cfr. VVSG-inbreng op hoorzitting 6 maart 2012 Heel wat bedenkingen zijn transponeerbaar naar OCMW-decreet Ingediende amendementen gemeentedecreet 5 -

6 VVSG - Specifieke OCMW-punten Relatie gemeente-OCMW OCMW-verenigingen 6 -

7 VVSG - R ELATIE GEMEENTE -OCMW 7 -

8 VVSG - Opdracht OCMW (1) Mensen in staat stellen een menswaardig leven te leiden gaat veel verder dan louter uitkering verschaffen globale aanpak : mensen integreren in de samenleving ongezond en onbetaalbaar wonen, geen werk, geen sociale contacten, schoolachterstand, schulden,… begeleiding op maat (succes !) pro-actief en preventief werken persoonlijke levenssfeer (hulpverlening) vergt veel samenwerking met gemeente, andere actoren, andere OCMW’s 8 -

9 VVSG - Opdracht OCMW (2) OCMW’s : publieke sociale ondernemingen beheer van voorzieningen ouderenzorg, thuiszorg, kinderopvang Efficiënt beheer, sterk management, flexibel, inspelen op veranderende noden 9 -

10 VVSG - Gevolgen voor relatie gemeente-OCMW (1) Studie Instituut voor de Overheid (KUL) 7/1/2002 Advies Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur 6/8/2002 “naar een optimale verhouding tussen gemeente en OCMW” Adviezen HRBB en Vlabest over gemeente-en OCMW-decreet en wijzigingen 10 -

11 VVSG - Gevolgen voor relatie gemeente-OCMW (2) Ook sociaal beleid behoort tot gemeentelijk beleid: eenheid van beleid sociaal beleid houdt rekening met huisvesting, ruimtelijke ordening, veiligheid, cultuur en vrije tijd, werkgelegenheid,… in alle beleidsdomeinen moet er aandacht zijn voor het sociale aspect Operationele vrijheid OCMW : heeft te maken met de opdracht, de doelgroepen (hulpvrager), netwerken, concurrentiepositie eenheid van uitvoering 11 -

12 VVSG - Bestuurlijk concept (1) OCMW als een door de federale wet verzelfstandige gemeentelijke organisatie OCMW is niet louter uitvoerend gemeentelijk agentschap, heeft heel wat federale opdrachten OCMW is het sluitstuk van het lokaal, Vlaams en federaal sociaal beleid Inzetten op samenwerking met gemeente, andere actoren en andere OCMW’s 12 -

13 VVSG - Bestuurlijk concept (2) Randvoorwaarden voor verhouding tussen moederbestuur (gemeente) en dochterbestuur (OCMW) : operationele autonomie van OCMW vergt : aparte rechtspersoon eigen beheersorgaan eigen budget eigen ambtelijke leiding Cfr. VDAB, Kind & Gezin, De Lijn, … 13 -

14 VVSG - Positie van de OCMW-raad (1) Zinvol dat OCMW-raad volledig uit gemeenteraadsleden kan bestaan ? Voldoende onafhankelijkheid van de gemeenteraad (opdracht, samenstelling en competenties) OCMW-raad verantwoordelijk voor : operationele beleidskeuzes beheer van voorzieningen beslissingen over individuele hulpverlening 14 -

15 VVSG - Positie van de OCMW-raad (2) Meerderheidscultuur gemeente vs. consensuscultuur OCMW Toezicht gemeenteraad op OCMW, b.v. : goedkeuring meerjarenplanning OCMW oprichting nieuwe OCMW-diensten oprichting OCMW-verenigingen en toetreding 15 -

16 VVSG - Positie van de OCMW-raad (3) Aantal leden bijzondere comités : vrij laten Onverenigbaarheid gemeentepersoneel met uitz. onderwijzend personeel 16 -

17 VVSG - Positie van de OCMW-secretaris Zinvol dat functies van gemeentesecretaris en OCMW-secretaris in 1 persoon verenigd worden ? Zelfstandige entiteit veronderstelt eigen leidend ambtenaar OCMW-secretaris : andere competenties dan gemeentesecretaris : niet louter management kennis brede sociale dienstverlening visie op de positie OCMW in het welzijnsveld Gemeente- en OCMW-decreet : méér verantwoordelijkheid voor secretarissen, taakverzwaring 17 -

18 VVSG - Visie van Vlaanderen Keuze om mogelijkheid te creëren dat OCMW volledig bestuurd wordt vanuit CB&S : OCMW-raad kan uitsluitend uit gemeenteraadsleden bestaan Gemeentesecretaris kan OCMW-secretaris zijn OCMW-voorzitter lid van het CB&S Achterliggende visie : gemeente bepaalt zelf de graad van zelfstandigheid van het OCMW binnen wettelijke grenzen 18 -

19 VVSG - Lokale autonomie binnen bestuurlijk kader (1) Cfr. Groot-Brittannië : gemeenteraad bepaalt zelf of er college is en met welke bevoegdheden burgemeester : gaat van voorzitter van gemeenteraad tot rechtstreekse verkiezing 19 -

20 VVSG - Lokale autonomie binnen bestuurlijk kader (2) in Vlaanderen : rol actoren in bestuur gemeente (gemeenteraad, CB&S, burgemeester, secretaris) vrij duidelijk omschreven : kader dat voor alle gemeenten geldt Toch ruimte voor lokale invulling (b.v. delegatie bevoegdheden) duidelijk voor alle actoren en burgers is geen permanent voorwerp van politieke discussie en onderhandeling 20 -

21 VVSG - Lokale autonomie binnen bestuurlijk kader (3) Krachtlijnen verhouding gemeente-OCMW behoren best ook tot dat kader Rol OCMW is niet louter lokaal (cfr. rol burgemeester : ook bevoegdheden in uitvoering van federaal beleid) Bestuurlijke rust 21 -

22 VVSG - Op het terrein (1) OCMW-voorzitters in het college (2/3 van de gemeenten) aanvankelijk iedereen pro, nu meer kritisch (tijdsbesteding, collegialiteit in college soms gebruikt tegen OCMW-raad, overlegcomité meer gelijkwaardig overleg) Mogelijkheid om functies van gemeentesecretaris en OCMW-secretaris in 1 persoon te verenigen bestaat reeds in gemeenten < 20.000 inwoners hier en daar wordt er gebruik van gemaakt 22 -

23 VVSG - Op het terrein (2) Dragen deze instrumenten bij tot een beter lokaal sociaal beleid en betere sociale dienstverlening aan inwoners ? Ervaringen bundelen en conclusies trekken vooraleer verder te gaan Spelregels nu niet wijzigen 23 -

24 VVSG - OCMW- VERENIGINGEN 24 -

25 VVSG - VZW-formule voor woonzorgcentra (1) Verzelfstandiging of samenwerking : Publieke vorm moet het uitgangspunt zijn Bij uitzondering private vorm Klassieke drempels voor samenwerking : wetgeving overheidsopdrachten onvoldoende flexibiliteit en modern management Rechtspositie personeel Enkel rechtspositie personeel is nog relevant 25 -

26 VVSG - VZW-formule voor woonzorgcentra (2) In een publieke vereniging kan OCMW nu reeds samenwerken met private partners Rechtspositie OCMW-personeel evolueert reeds in de richting van private sector Versterken : publieke OCMW-verenigingen zelf hun rechtspositie laten bepalen Extra mogelijkheden voor vzw-formules riskeert privatisering te organiseren VR beseft zelf het gevaar : allerlei voorwaarden 26 -


Download ppt "Hoorzitting Vlaams Parlement - 9 mei 2012- Wijziging OCMW- decreet Piet Van Schuylenbergh directeur afdeling OCMW’s."

Verwante presentaties


Ads door Google