De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integratiebeleid in de meerjarenplanning Peter Sels VVSG - 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integratiebeleid in de meerjarenplanning Peter Sels VVSG - 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Integratiebeleid in de meerjarenplanning Peter Sels VVSG - 2011

2 VVSG - Inhoud Wetgevend kader Planningsmethodiek Integratiebeleid vs het nieuwe instrumentarium Stappenplan en uw bijdrage daarin Gemeente en OCMW: samen plannen? Vragen 2 -27-7-2014

3 VVSG - Wetgevend kader Gemeentedecreet (2005) en OCMW-decreet (2008): Strategische meerjarenplanning (art. 146) Participatie (art.3 & 199/205) BBC-besluit (2010) Decreet planlastvermindering (juli 2011) Integratiedecreet (in aanpassing) 3 -27-7-2014

4 VVSG - Beleids- en beheerscyclus Voortaan: middelen koppelen aan inhoud = Middel tot planlastvermindering Beleidsrapporten: Meerjarenplan: Strategische nota + Financiële nota Budget: Beleidsnota + Financiële nota Jaarrekening: Beleidsnota + Financiële nota Strategische nota: Prioritaire beleidsdoelstellingenPrioritaire beleidsdoelstellingen Financiële nota:Financiële nota PBD + overig beleid per beleidsdomeinbeleidsdomein 4 -27-7-2014

5 VVSG - Wat houdt planlastverlaging in? De afschaffing van 14 sectorale beleidsplannen en convenanten14 sectorale Aanvraag en afrekening van subsidies gebeurt via documenten uit het BBC-systeem Vl. Beleidsprioriteiten: enkel betrekking op activiteiten, prestaties en effecten, niet op middelen of organisatiestructuur Cofinanciering mag niet hoger zijn dan subsidie Besturen moeten aantonen dat ze participatie georganiseerd hebben 5 -27-7-2014

6 VVSG - Hoe verloopt aanvraag en verantwoording m.b.t. Subsidies? zie document stappenplan, vetgedrukte passages Hoe kan Vlaanderen controleren? Via PBD die bijdragen aan Vl. beleidsprioriteiten, via acties onder andere PBD’s die bijdragen aan Vl. Beleidsprioriteiten via inschrijvingen in budgettair dagboek (art 106 BBC- besluit) en dit via: Velden mbt bepaalde sector Via andere velden met labeling voor deelrapport 6 -27-7-2014

7 VVSG - Matrixbenadering 7 -27-7-2014 Wonen Werken Bevolking - Senioren - Jongeren - Allochtonen Grondgebied - Deelgemeente X - Wijk Y Cultuur

8 VVSG - Inhoud integratiebeleid vs Integratiedecreet Integratiebeleid= 3 sporenbeleid (art 4§1): Emancipatiebeleid Toegankelijkheidsbeleid met spec. aandacht voor allochtonen en woonwagenbewoners Samenleven in diversiteit, sociale cohesie, leefbaarheid Integratiebeleid= inclusief beleid opdracht integratiedienst (art. 2 punt 3) convenant enkel met gemeente, niet met OCMW 8 -27-7-2014

9 VVSG - Inhoud integratiebeleid vs BBC- instrumentarium Blijvend sectoraal? Eigen domein-DS-schepen-dienst? Vlaamse beleidsprioriteiten of sporen = lokale PBD? Indien prioritair thema: beleidsdomeinoverschrijdende doelstelling met ambt/pol regisseur en budget Indien geen prioritair thema: vanuit analyse thematisch verantwoordelijken voeden met oog op acties onder hun PBD Link tussen sporen en participatie: Ivm spoor samenleven in diversiteit/leefbaarheid/sociale cohesie ->> geografische participatieinvalshoek Ivm spoor toegankelijkheid en emancipatie ->> specifieke participatie voor specifieke doelgroep Activiteiten sectorverantwoordelijke in planningsfasen 9 -27-7-2014

10 VVSG - 10 -27-7-2014 visie strategische doelstelling missie regierol actorrol aandachts- projecten bestaande aanbod nieuwe initiatieven bestaande initiatieven operationele doelstelling = prioritaire beleidsdoelstelling overig beleid

11 VVSG - Gemeente en OCMW: samen plannen?? Gezamenlijke planningservaring in het kader van Lokaal Sociaal Beleid Nadenken over een gezamenlijk planningsproces? Voor de transactievelden waarbinnen zowel gemeente als OCMW actor zijn Gezamenlijke participatietrajecten Gezamenlijke integrale doelstellingen Poolen van coördinatiemogelijkheden Het uitwerken van een geïntegreerd beleid in hoofde van de burgers 11 -27-7-2014

12 VVSG - Ondersteuning Intensieve begeleiding starters door ABB Vorming samen met Bestuursscholen Helpdesk ABB: bbcgop@vlaanderen.bebbcgop@vlaanderen.be Documentatie: Brochure ‘BBC in 60 vragen en antwoorden’ Webstek ABB: http://www.binnenland.vlaanderen.be/bbchttp://www.binnenland.vlaanderen.be/bbc Webstek VVSG: http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Financien/Pages/Beleids- enbeheerscyclusgemeentenenOCMW's.aspx + homepagina http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Financien/Pages/Beleids- enbeheerscyclusgemeentenenOCMW's.aspx Artikels Binnenband Artikels Lokaal Lokaal Financieel Management

13 Nog vragen rond planning? dirk.meulemans@vvsg.be – 02/211.55.87 peter.sels@vvsg.be – 02/211.55.88 dirk.meulemans@vvsg.be peter.sels@vvsg.be

14 VVSG - Welke plannen worden afgeschaft? Stedenfonds (convenant) Lokale diensteneconomie Lokaal sociaal beleid (plan) Integratiebeleid (convenant) Ouderenbeleidsplan Convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking (regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector) Cultuurbeleidsplan Jeugdbeleidsplan Sportbeleidsplan Vlaams-cultureel erfgoedbeleid Milieubeleidsplan Flankerend onderwijsbeleid Opvoedingsondersteuning Via LSB: Beleidsplan kinderopvang 14 -27-7-2014

15 VVSG - Gevolgen van bepalen beleidsdomeinen Bepaalt wijze van rapportering Weinig, brede domeinen of veel, enge? = niveau van kredietcontrole: 15 - SituatieProcedure Verschuiving binnen uitgaven per domeinBeslissing budgethouder, tenzij regels in intern controlesysteem Verhoging uitgaven zonder gevolgen voor saldo Interne kredietaanpassing Verhogen uitgaven met gevolgen voor saldo, gecompenseerd in ander domein Budgetwijziging Idem, maar niet gecompenseerdAanpassing meerjarenplan 27-7-2014

16 VVSG - Prioritaire beleidsdoelstelling Art. 1 – 19: beleidsdoelstelling waarover expliciet gerapporteerd wordt in de beleidsrapporten; Art. 6 BBC-besluit: Elke beleidsdoelstelling bestaat uit: een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect meetbaar gemaakt; een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven; de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft. 16 -27-7-2014

17 VVSG - Structuur financiële nota Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Jaar 1 Jaar 2 Jaar... UitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein 1 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein 2...... 17 -27-7-2014

18 VVSG - Beleidsvelden, -domeinen en items Beleidsdomein 1 (bv. vrije tijd) Beleidsveld 1 (bv. sport) Beleidsitem 1.1 (bv. zwembad) Beleidsitem 1.2 (bv. sportdienst) Beleidsitem 1.3 (bv. sporthal) Beleidveld 2 Beleidsdomein 2 (bv. welzijn) Beleidsveld 3 Beleidsveld 4 (bv. rusthuizen) Beleidsitem 4.1 (bv. rusthuis 1) Beleidsitem 4.2 (bv. rusthuis 2) Beleidsveld 5 (Bijna) vrije keuze door raad Indeling beleidsrapporten Indeling door Vlaanderen Vrije keuze door college / OCMW-raad Belang?


Download ppt "Integratiebeleid in de meerjarenplanning Peter Sels VVSG - 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google