De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integratiebeleid in de meerjarenplanning Peter Sels

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integratiebeleid in de meerjarenplanning Peter Sels"— Transcript van de presentatie:

1 Integratiebeleid in de meerjarenplanning Peter Sels
VVSG

2 Integratiebeleid vs het nieuwe instrumentarium
Inhoud Wetgevend kader Planningsmethodiek Integratiebeleid vs het nieuwe instrumentarium Stappenplan en uw bijdrage daarin Gemeente en OCMW: samen plannen? Vragen

3 Gemeentedecreet (2005) en OCMW-decreet (2008):
Wetgevend kader Gemeentedecreet (2005) en OCMW-decreet (2008): Strategische meerjarenplanning (art. 146) Participatie (art.3 & 199/205) BBC-besluit (2010) Decreet planlastvermindering (juli 2011) Integratiedecreet (in aanpassing)

4 Beleids- en beheerscyclus
Voortaan: middelen koppelen aan inhoud = Middel tot planlastvermindering Beleidsrapporten: Meerjarenplan: Strategische nota + Financiële nota Budget: Beleidsnota + Financiële nota Jaarrekening: Beleidsnota + Financiële nota Strategische nota: Prioritaire beleidsdoelstellingen Financiële nota: PBD + overig beleid per beleidsdomein

5 Wat houdt planlastverlaging in?
De afschaffing van 14 sectorale beleidsplannen en convenanten Aanvraag en afrekening van subsidies gebeurt via documenten uit het BBC-systeem Vl. Beleidsprioriteiten: enkel betrekking op activiteiten, prestaties en effecten, niet op middelen of organisatiestructuur Cofinanciering mag niet hoger zijn dan subsidie Besturen moeten aantonen dat ze participatie georganiseerd hebben

6 Hoe verloopt aanvraag en verantwoording m.b.t. Subsidies?
zie document stappenplan, vetgedrukte passages Hoe kan Vlaanderen controleren? Via PBD die bijdragen aan Vl. beleidsprioriteiten, via acties onder andere PBD’s die bijdragen aan Vl. Beleidsprioriteiten via inschrijvingen in budgettair dagboek (art 106 BBC-besluit) en dit via: Velden mbt bepaalde sector Via andere velden met labeling voor deelrapport

7 Matrixbenadering Bevolking - Senioren - Jongeren - Allochtonen
Wonen Werken Bevolking - Senioren - Jongeren - Allochtonen Grondgebied - Deelgemeente X - Wijk Y Cultuur

8 Inhoud integratiebeleid vs Integratiedecreet
Integratiebeleid= 3 sporenbeleid (art 4§1): Emancipatiebeleid Toegankelijkheidsbeleid met spec. aandacht voor allochtonen en woonwagenbewoners Samenleven in diversiteit, sociale cohesie, leefbaarheid Integratiebeleid= inclusief beleid <-> opdracht integratiedienst (art. 2 punt 3) <-> convenant enkel met gemeente, niet met OCMW

9 Inhoud integratiebeleid vs BBC-instrumentarium
Blijvend sectoraal? Eigen domein-DS-schepen-dienst? Vlaamse beleidsprioriteiten of sporen = lokale PBD? Indien prioritair thema: beleidsdomeinoverschrijdende doelstelling met ambt/pol regisseur en budget Indien geen prioritair thema: vanuit analyse thematisch verantwoordelijken voeden met oog op acties onder hun PBD Link tussen sporen en participatie: Ivm spoor samenleven in diversiteit/leefbaarheid/sociale cohesie ->> geografische participatieinvalshoek Ivm spoor toegankelijkheid en emancipatie ->> specifieke participatie voor specifieke doelgroep Activiteiten sectorverantwoordelijke in planningsfasen

10 strategische doelstelling
visie strategische doelstelling missie regierol actorrol aandachts- projecten bestaande aanbod nieuwe initiatieven bestaande operationele doelstelling = prioritaire beleidsdoelstelling overig beleid

11 Gemeente en OCMW: samen plannen??
Gezamenlijke planningservaring in het kader van Lokaal Sociaal Beleid Nadenken over een gezamenlijk planningsproces? Voor de transactievelden waarbinnen zowel gemeente als OCMW actor zijn Gezamenlijke participatietrajecten Gezamenlijke integrale doelstellingen Poolen van coördinatiemogelijkheden Het uitwerken van een geïntegreerd beleid in hoofde van de burgers

12 Ondersteuning Intensieve begeleiding starters door ABB
Vorming samen met Bestuursscholen Helpdesk ABB: Documentatie: Brochure ‘BBC in 60 vragen en antwoorden’ Webstek ABB: Webstek VVSG: + homepagina Artikels Binnenband Artikels Lokaal Lokaal Financieel Management

13 Nog vragen rond planning. dirk. meulemans@vvsg. be – 02/211. 55
Nog vragen rond planning? – 02/ – 02/

14 Welke plannen worden afgeschaft?
Stedenfonds (convenant) Lokale diensteneconomie Lokaal sociaal beleid (plan) Integratiebeleid (convenant) Ouderenbeleidsplan Convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking (regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector) Cultuurbeleidsplan Jeugdbeleidsplan Sportbeleidsplan Vlaams-cultureel erfgoedbeleid Milieubeleidsplan Flankerend onderwijsbeleid Opvoedingsondersteuning Via LSB: Beleidsplan kinderopvang

15 Gevolgen van bepalen beleidsdomeinen
Bepaalt wijze van rapportering Weinig, brede domeinen of veel, enge? = niveau van kredietcontrole: Situatie Procedure Verschuiving binnen uitgaven per domein Beslissing budgethouder, tenzij regels in intern controlesysteem Verhoging uitgaven zonder gevolgen voor saldo Interne kredietaanpassing Verhogen uitgaven met gevolgen voor saldo, gecompenseerd in ander domein Budgetwijziging Idem, maar niet gecompenseerd Aanpassing meerjarenplan

16 Prioritaire beleidsdoelstelling
Art. 1 – 19: beleidsdoelstelling waarover expliciet gerapporteerd wordt in de beleidsrapporten; Art. 6 BBC-besluit: Elke beleidsdoelstelling bestaat uit: een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect meetbaar gemaakt; een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven; de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

17 Structuur financiële nota
Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Jaar 1 Jaar 2 Jaar ... Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Beleidsdomein 1 Beleidsdomein 2 ......

18 Beleidsvelden, -domeinen en items
Beleidsdomein 1 (bv. vrije tijd) Beleidsveld 1 (bv. sport) (bv. zwembad) Beleidsitem 1.1 (bv. sportdienst) Beleidsitem 1.2 (bv. sporthal) Beleidsitem 1.3 Beleidveld 2 Beleidsdomein 2 (bv. welzijn) Beleidsveld 3 (bv. rusthuizen) Beleidsveld 4 (bv. rusthuis 1) Beleidsitem 4.1 (bv. rusthuis 2) Beleidsitem 4.2 Beleidsveld 5 Belang? (Bijna) vrije keuze door raad Indeling beleidsrapporten Indeling door Vlaanderen Vrije keuze door college / OCMW-raad


Download ppt "Integratiebeleid in de meerjarenplanning Peter Sels"

Verwante presentaties


Ads door Google