De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw decreet volwassenenonderwijs. Situatie vandaag  Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) 117 centra 8.600 personeelsleden 320.000 cursisten (05-06)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw decreet volwassenenonderwijs. Situatie vandaag  Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) 117 centra 8.600 personeelsleden 320.000 cursisten (05-06)"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw decreet volwassenenonderwijs

2 Situatie vandaag  Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) 117 centra 8.600 personeelsleden 320.000 cursisten (05-06)  Centra voor Basiseducatie (CBE) 29 centra 900 personeelsleden 32.000 cursisten (05-06)  1 Vlaams Ondersteuningcentrum voor de Basiseducatie (VOCB)

3 Aanbod Centra Volwassenenonderwijs

4 Aantal cursisten CVO

5 Aanbod Centra Basiseducatie

6 Aantal cursisten CBE

7 Belang volwassenenonderwijs  Levenslang leren essentieel in dynamische samenleving en arbeidsmarkt  10,7% volwassen Vlamingen volgt opleiding (EU-doel is 12,5%)  Opdracht volwassenenonderwijs: Opleidingen met een professioneel, maatschappelijk of educatief perspectief Eigenheid:  algemeen vormende, brede opleidingen  tweedekans voor volwassenen  Opleidingen zijn duurzame leertrajecten met specifieke leerdoelen die uitmonden in een studiebewijs = kwalificerend

8 Doelstellingen nieuw decreet  Cursist Meer keuze Meer maatwerk Hogere kwaliteit Betere informatie  Maatschappelijk Hoger rendement van opleidingen Meer diploma’s en kwalificaties Verdere groei van participatie Extra kansen voor kwetsbare doelgroepen

9 Krachtlijnen nieuw decreet  Structuur Regionale samenwerking Basiseducatie versterken  Financiering & personeel Heldere en billijke financiering Inschrijvingsbeleid Aangepast personeelsstatuut  Aanbod Maatwerk via zorgbeleid en soepele trajecten Invoering Hoger Beroepsonderwijs  Kwaliteit Structurele kwaliteitszorg Klachtenbehandeling en informatie

10 Regionale samenwerking  Netoverschrijdende samenwerking in 13 consortia Minder overlap en leemtes in opleidingsaanbod = méér reële keuze voor de cursist (bv. algemene vorming) Afstemming van de opleidingen binnen consortium en op andere verstrekkers (bv. VDAB, Syntra, …) = meer doorstroom en meer kansen voor de cursist Regionale afspraken over erkenning verworven competenties – combinaties werken/leren = soepele instap of overstap Structuur

11 Sterkere basiseducatie  Basiseducatie is onderwijs Leren, ontwikkeling basiscompetenties staat centraal, is middel tot redzaamheid en integratie Gevolgen:  structureel: bv. consortia  onderwijskundig: bv. eindtermen  Schaalvergroting van 29 naar 13 centra  Een duidelijk personeelsstatuut met eigen onderhandelingsstructuur  Een open financieringssysteem met groeikansen Structuur

12 Heldere en billijke financiering  Helder vroeger: complex o.b.v. historische forfaits nu: 3 parameters: cursisten, leerkrachten, groepsgrootte  Billijk hogere werkingsmiddelen voor alle centra dezelfde regels  Beheersbaar gecontroleerde groei  Gericht steun aan nijverheidstechnische opleidingen stimulans cursisten lange trajecten Financiering en personeel

13 Aanpassing inschrijvingsgelden Meer middelen en zekerheid voor centra Duidelijkheid en zekerheid voor cursist

14 Aanpassing inschrijvingsgelden  Evolutie inschrijvingsgeld algemeen:  1 euro per lesuur ipv 0,39 à 0,78  plafond van 250 euro per jaar vervalt bescherming:  kwetsbare cursisten worden volledig of 3/4 vrijgesteld  restkost werkzoekenden (1/4) gedekt door VDAB indien onderdeel van erkend traject naar werk  werknemers kunnen helft betalen met opleidingscheques  premie voor cursisten die lange opleidingen afmaken Financiering en personeel

15 Aanpassing inschrijvingsgelden  Waarom inschrijvingsgelden verhogen? Meer werkingsmiddelen voor centra = hogere kwaliteit van opleidingen Ondoelmatig “shoppen” zonder volgehouden deelname ontmoedigen Cursisten responsabiliseren = grotere slaagkansen Inschrijvingsgelden liggen internationaal erg laag Zekerheid voor cursisten en centra over inschrijvingsgeld Minder kosten doorgerekend aan cursisten = meer duidelijkheid en meer billijkheid Financiering en personeel

16 Aanpassing inschrijvingsgelden  Inzet extra middelen per lesuurcursist een gegarandeerde werkingskost van 0,75 euro voor elk centrum 0,30 euro extra voor nijverheidstechnische opleidingen premie voor cursisten die langdurige opleidingen afmaken investering in infrastructuur nijverheidstechnisch onderwijs mogelijk Financiering en personeel

17 Aangepast personeelsstatuut  Personeelsregelgeving moderniseren Bekwaamheidsbewijzen, anciënniteit en opbouw rechten op niveau van een module/opleiding ipv vak Salarisschalen vereenvoudigen Functiedifferentiatie mogelijk  Meer administratieve omkadering via puntenenveloppe  Personeel basiseducatie krijgt eigen statuut en eigen onderhandelingsstructuur Financiering en personeel

18 Onderwijs op maat  Flexibele leerwegen modulair onderwijs gecombineerd onderwijs EVC en EVK soepele overgang basiseducatie – secundair volwassenenonderwijs – hoger beroepsonderwijs  Duale trajecten werk/leren combinatie opleiding verschillende verstrekkers  Individuele begeleiding hele leertraject  Onderwijs aan gedetineerden Aanbod

19 Invoeren hoger beroepsonderwijs  Wat: korte beroepsgerichte opleidingen tussen secundair onderwijs en professionele bachelor  Doel: duidelijke waarde op de arbeidsmarkt mogelijkheid om later via brugprogramma professionele bachelor te verwerven gericht op volwassenen die werken en/of voor gezin zorgen  Erkenning van het huidige Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie als onderwijsniveau Aanbod

20 Meer kwaliteitszorg  Elk centrum een kwaliteitszorgsysteem  Elk centrum investeert 5% van zijn werkingsmiddelen in kwaliteitszorg  Een steunpunt volwassenenonderwijs VOCB wordt OKC Kennis over methodieken/didactiek volwassenenonderwijs verzamelen en verspreiden Aanpak geletterdheidsproblematiek E-learning en blended learning stimuleren Nascholing voor leerkrachten Kwaliteit

21 Informatie  13 regionale ombudsdiensten  Klachtenmanagement in tweede lijn in een neutrale, maar lokale context  Drempel voor de cursist verlagen  Informatieplicht t.a.v. overheid leidt tot betere regelgeving  Meer duidelijke communicatie over de rechten en de plichten van elke cursist Kwaliteit

22 Timing & budget  Timing 1/9/7: CVO’s, OKC, consortia 1/9/8: basiseducatie invoering gefaseerd  Budget Totaal:  1999 = 121 miljoen euro  2003 = 192 miljoen euro  2007= 291 miljoen euro  2009 = 308 miljoen euro Inschrijvingsgeld: 14 miljoen euro extra aan werkingsmiddelen voor de centra (= 120.000 euro per centrum gemiddeld

23 www.vandenbroucke.com


Download ppt "Nieuw decreet volwassenenonderwijs. Situatie vandaag  Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) 117 centra 8.600 personeelsleden 320.000 cursisten (05-06)"

Verwante presentaties


Ads door Google