De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstellingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstellingen"— Transcript van de presentatie:

1 Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstellingen
Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

2 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
Reglementering Verlof TAO : Omzendbrief : 13AC/GDH/SH/js ( 19/06/1998) TBS/PA: decreet rechtspositie ( 27/03/1991 ) gesubsidieerd onderwijs / gemeenschapsonderwijs VVP/AVP: Omzendbrief : 13AC/CR/JVM/hj (14/11/2000 ) Loopbaanonderbreking: Omzendbrief : PERS/2007/04 ( 17/07/2007 ) opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
INHOUD Algemene principes Omstandigheidsverlof algemeen n.a.v. geboorte van een kind Tijdelijk andere opdracht TBS/PA VVP – AVP Loopbaanonderbreking opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
1. Algemene principes 1.1. Elektronische melding - opdrachtgebonden dienstonderbrekingen - niet- opdrachtgebonden dienstonderbrekingen 1.2. Vervanging van een afwezig personeelslid opleiding schoolsecretariaten

5 Algemene principes 1.1. Elektronische melding van dienstonderbrekingen
Opdrachtgebonden dienstonderbrekingen : RL - 1 worden gemeld met de opdracht volgens het fotoprincipe Voorbeeld: een personeelslid heeft op de volgende opdracht: 15/20 / ATO 4 / AV - Frans / RG 3 5/20 / ATO 2 / TADD / AV - Spaans / RG 3 Wijziging op : het personeelslid neemt een VVP/SF voor 7uur AV - Frans van tot en met opleiding schoolsecretariaten

6 Algemene principes 1.1. Elektronische melding van dienstonderbreking
Elektronische melding van een opdrachtgebonden dienstonderbreking : RL 1 – opdrachtenpakket bericht met geldigheidsdatum : 15 uur / AV - Frans / RG 3 / ATO4 met oneindige einddatum, waarvan 7 uur VVP/SF van tot en met 5 uur / AV – Spaans / RG 3 / ATO2 / TADD met einddatum opleiding schoolsecretariaten

7 Algemene principes 1.1. Elektronische melding van dienstonderbreking
2. Niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen : RL 2 voorbeeld : volledige loopbaanonderbreking / ziekteverlof Alle opdrachten worden onderbroken. Elekronische melding : RL 2 voorbeeld : een personeelslid neemt een volledige loopbaanonderbreking van tot te melden : VLBO begindatum : einddatum : opleiding schoolsecretariaten

8 1. Algemene principes 1.2. Vervanging
Vervanging van een afwezig personeelslid is mogelijk indien: minstens 10 aaneensluitende werkdagen afwezig de afwezigheid niet aanvangt na 31 mei Voorbeeld : leraar, afwezig van tot geen vervanging mogelijk : de afwezigheid is minder dan 10 aaneensluitende werkdagen. Uitzondering : omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte kind vervanging directie opleiding schoolsecretariaten

9 2. Omstandigheidsverlof
2.1 Algemeen 2.2 Omstandigheden 2.3 Bezoldiging 2.4 Vervanging 2.5 Pensioen 2.6 Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de geboorte van een kind 2.7 Uitzonderlijk verlof wegens overmacht opleiding schoolsecretariaten

10 2. Omstandigheidsverlof
2.1 Algemeen: vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis aan te vragen bij de Inrichtende Macht steeds te nemen in volledige dagen graden van verwantschap : 1ste graad : echtgen(o)ot(e), ouders, schoonouders, kinderen en schoonkinderen 2de graad : grootouders, schoongrootouders, kleinkinderen, broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters opleiding schoolsecretariaten

11 2. Omstandigheidsverlof
2.2 Omstandigheden: opleiding schoolsecretariaten

12 2. Omstandigheidsverlof
2.3 Bezoldiging: - het verlof wordt gelijk gesteld met dienstactiviteit - bezoldiging verder verleend 2.4 Vervanging: reglementair niet mogelijk niet melden aan het werkstation ! uitzondering: het omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind 2.5. Pensioen: komt volledig in aanmerking opleiding schoolsecretariaten

13 2. Omstandigheidsverlof
2.6 Omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte v/e kind Opgelet : omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte van een kind is geen vaderschapsverlof ! Vaderschapsverlof is de omzetting van postnataal bevallingsverlof van de moeder naar een verlof voor de partner bij hospitalisatie of overlijden van de moeder na de geboorte van het kind. opleiding schoolsecretariaten

14 2. Omstandigheidsverlof
2.6 Omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte v/e kind - vanaf : maximum 10 werkdagen te nemen binnen een periode van 30 kalenderdagen vanaf de bevalling minimum 5 dagen aaneensluitend. mits akkoord I.M. – ook deze 5 dagen niet aaneensluitend. bij de geboorte van een meerling: eveneens maximum 10 werkdagen het is een recht voor alle personeelsleden opleiding schoolsecretariaten

15 2. Omstandigheidsverlof
2.6 Omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte v/e kind voor tijdelijke personeelsleden: binnen de periode van aanstelling gehuwden en samenwonenden: domicilie op hetzelfde adres bezoldigd gelijkgesteld met dienstactiviteit steeds te nemen in volledige dagen - vervanging is altijd mogelijk - melden aan het departement indien er een vervanger is aangesteld – DO = 119 opleiding schoolsecretariaten

16 2. Omstandigheidsverlof
2.7 Uitzonderlijk verlof wegens overmacht: - is geen omstandigheidsverlof ! te nemen n.a.v ziekte of ongeval i.v.m. onder éénzelfde dak wonend persoon - te melden ten laatste in de loop van het 1e lesuur - maximum 4 dagen per kalenderjaar - moet niet worden gemeld aan het werkstation !! opleiding schoolsecretariaten

17 3. Verlof Tijdelijk Andere Opdracht (TAO)
Inleiding Wie Aanvraag Aanvang Duur Einde Combinatie met andere dienstonderbrekingen Administratieve toestand Pensioen 3.10. Volume van het verlof 3.11. Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten

18 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO 3.1. Inleiding : vastbenoemde personeelsleden worden tijdelijk belast met een andere opdracht of tijdelijk aangesteld in een ander ambt het verlofstelsel = verlof TAO ( 019 ) de tijdelijk andere opdracht : TAO de oorspronkelijke opdracht = de opdracht aan de vooravond van het verlof TAO. de werkelijke opdracht = de opdracht die het personeelslid effectief uitoefent V = vastbenoemd / T = tijdelijk opleiding schoolsecretariaten

19 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO 3.2. Wie? vastbenoemde of tot de proeftijd toegelaten personeelsleden ( in het Gemeenschapsonderwijs ) dus : enkel voor opdrachten waarvoor vastbenoemd! - hoofdambt kan NIET genomen worden op tijdelijke opdrachten, ook niet bij TADD het personeelslid moet voor de tijdelijk andere opdracht kunnen bezoldigd worden: minstens een bekwaamheidsbewijs ” andere” voor de TAO. opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO  bij tbs/ob : - het personeelslid moet volledig gereaffecteerd en /of wedertewerkgesteld zijn in een organieke betrekking - het verlof TAO kan dan genomen worden vanuit de betrekking van R/W voorbeeld : Een leraar, 20/20 V , is TBS/OB voor 5 /20. Een verlof TAO kan genomen worden indien er een reaffectatie en / of wedertewerkstelling is voor alle uren TBS/OB ( R/W in organieke uren !). opleiding schoolsecretariaten

21 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO 3.3. Aanvraag : het verlof TAO is geen recht en geen plicht - bij dezelfde I.M. : enkel met instemming van het personeelslid - bij een andere I.M. : enkel mogelijk met instemming van alle betrokken partijen: het personeelslid de I.M. waar het personeelslid vastbenoemd is de I.M. waar het personeelslid tijdelijk is aangesteld via een verlof TAO opleiding schoolsecretariaten

22 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO : aanvraag Een verlof TAO is een uitzonderingsmaatregel : Het verlof kan slechts worden toegestaan indien voldaan is aan: de reglementering betreffende TBS/OB de bepalingen van het DRP de voorrangsregeling bij aanstelling in een wervingsambt de bepalingen bij aanstelling in een selectie- of bevorderingsambt opleiding schoolsecretariaten

23 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO: aanvraag Een tijdelijke andere opdracht (TAO) is mogelijk : in alle ambten die vallen onder het DRP ( ) in een hogeschool ( erkende Hogeschool ) in ambten bij de inspectie en de pedagogische begeleidingsdienst Opmerking : een verlof TAO naar een universiteit is niet mogelijk ! opleiding schoolsecretariaten

24 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO : aanvraag Een tijdelijk andere opdracht (TAO) is mogelijk : in eigen CVO : in een ander ambt in een vak waarvoor niet benoemd ( VO - AND ) draagwijdte van de vaste benoeming in het ambt van leraar een leraar is benoemd voor : - alle vereiste vakken - alle vakken waarvoor vastbenoemd met een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs opleiding schoolsecretariaten

25 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO : aanvraag Een tijdelijk andere opdracht (TAO) is mogelijk : in een ander CVO of in een andere instelling - een verlof TAO is verplicht indien het gaat om tijdelijke projecten : ICT, OOV,... opleiding schoolsecretariaten

26 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO : aanvraag Een verlof TAO kan NIET : - naar een vacante betrekking binnen de draagwijdte van de V.B.( zelfde ambt - zelfde instelling ) vanuit een hogeschool naar een betrekking in het CVO van of naar een betrekking in een universiteit Vanaf kunnen vacante uren mentor in de eigen instelling ook als vastbenoemde. opleiding schoolsecretariaten

27 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO : aanvraag Voorbeeld : een leraar, F.T. vastbenoemd ( VE ) GLSO Nederlands , Engels en Economie geaffecteerd aan een CVO opdracht : Nederlands – 20/20 – RG 3 de tijdelijk andere opdracht in RG 2 (TAO) Een tijdelijk andere opdracht in vacante uren AV-Engels in eigen CVO: mogelijk ? Neen – binnen de draagwijdte van de vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten

28 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO 3.4. Aanvang : ingangsdatum van de tijdelijke opdracht = ingangsdatum van het verlof TAO kan aansluiten op een andere dienstonderbreking voorbeeld : volledige loopbaanonderbreking : tot het personeelslid kon op aansluitend een verlof TAO nemen. uitzondering : bij tbs wegens ziekte, indien opgeroepen voor de pensioencommissie opleiding schoolsecretariaten

29 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO 3.5. Duur: het verlof TAO wordt toegekend voor de duur van de tijdelijk andere opdracht voorbeeld : - de duur van de tijdelijk andere opdracht : tot - het verlof TAO vangt aan op en eindigt op en niet op geen minimum- of maximumduur opleiding schoolsecretariaten

30 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO 3.6. Einde : - einde van de tijdelijk andere opdracht einde aanstelling altijd uiterlijk 31/8 voor alle categoriën. de toelage : uiterlijk : tijdelijk andere opdracht in een wervingsambt van leraar en administratief medewerker uiterlijk : in een selectie- of bevorderingsambt opleiding schoolsecretariaten

31 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO 3.6. Einde : aanstelling van een ander personeelslid bij wijze van reaffectatie, wedertewerkstelling, mutatie of vaste benoeming. wanneer het personeelslid zelf wordt benoemd in de betrekking bij terugkeer van de titularis bij ontslag in de tijdelijk andere opdracht opleiding schoolsecretariaten

32 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO 3.7. Combinatie met andere dienstonderbrekingen: Tijdelijke personeelsleden kunnen gebruik maken van sommige dienstonderbrekingen onder bepaalde voorwaarden voorbeeld : een tijdelijk personeelslid kan een VVP/SF nemen, indien : aangesteld voor een volledig schooljaar reaffectatievrij opleiding schoolsecretariaten

33 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO 3.7. Combinatie met andere DO: Geldt dit ook voor personeelsleden belast met een tijdelijk andere opdracht ( TAO )? voorbeeld: een leraar, F.T. vastbenoemd wordt tijdelijk belast met het ambt van directeur. Kan dit personeelslid in de loop van het schooljaar een andere dienstonderbreking nemen voor de TAO? opleiding schoolsecretariaten

34 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO Een andere dienstonderbreking ( bv. VVP, LBO..) kan genomen worden op de opdracht of op een gedeelte van de opdracht waarmee tijdelijk belast Voorwaarde : als tijdelijk personeelslid voldoet het aan alle voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de dienstonderbreking Opmerking: de uitzonderingen blijven opleiding schoolsecretariaten

35 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO Voorbeeld 1 : vanaf Een leraar, 20/20 V.B., en tijdelijk belast met het ambt van directeur ( F.T. ) van tot bevallingsverlof van tot : deze DO kan genomen worden op de TAO VLBO-ouderschapsverlof van tot : reden : als “ tijdelijk personeelslid “ kan eveneens een VLBO-ouderschapsverlof genomen worden opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO Voorbeeld 2 : vanaf Een leraar, 20/20 V.B., is tijdelijk belast met 12/25 van 01- tot VVP/SF tot voor de uren TAO. Dit is niet mogelijk : de voorwaarden voor een tijdelijk personeelslid bij VVP/SF : reaffectatievrij : in orde aangesteld voor een volledig schooljaar: het personeelslid heeft een TAO voor een periode kleiner dan een volledig schooljaar!!! opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO Voorbeeld 3 : vanaf Een leraar, 25/25 V.B., is tijdelijk belast met 12/20 van tot VLBO – palliatief verlof tot Dit is mogelijk : de voorwaarden voor een tijdelijk personeelslid bij een VLBO-palliatief verlof zijn: binnen de aanstelling : in orde titularis van minstens ½ F.T. : het personeelslid is titularis van een F.T. opleiding schoolsecretariaten

38 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO vanaf Wat kan binnen de aanstelling TAO ? omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte LBO - ouderschapsverlof LBO - palliatief verlof / LBO - medische bijstand borstvoedingsverlof ..... Opgelet : voor die stelsels van LBO zijn er een aantal andere voorwaarden. opleiding schoolsecretariaten

39 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO vanaf Wat kan zeker niet : VVP wegens ziekte alle AVP’s GLBO50+ Wat kan indien aan de specifieke voorwaarden voor tijdelijke personeelsleden is voldaan: reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar alle VVP’s / LBO / VLBO / TBS/PA / politiek verlof opleiding schoolsecretariaten

40 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO 3.8. Administratieve toestand : dienstactiviteit het personeelslid wordt verder beschouwd als vastbenoemde wat betreft de reglementering inzake ziekte – en bevallingsverlof bedreiging door beroepsziekte en verlof wegens moederschapsbescherming arbeidsongevallen toekenning begrafenisvergoeding opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO 3.9. Pensioen : het verlof TAO komt in aanmerking bij de berekening van het rustpensioen Opmerking : het pensioen wordt berekend op de vastbenoemde opdracht er wordt geen rekening gehouden met de tijdelijk andere opdrachten opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO : volume 3.10. Volume van het verlof TAO: Algemene regel : het verlof TAO mag niet leiden tot een vermindering van prestaties het gepondereerd volume van de tijdelijk andere opdracht ( TAO ) moet groter of gelijk zijn aan het gepondereerd volume van het verlof TAO het volume van de tijdelijk andere opdracht moet zo dicht mogelijk het volume benaderen van het verlof TAO Uitzondering : de opdracht aan de vooravond van het verlof TAO en de werkelijke opdracht = F.T. opleiding schoolsecretariaten

43 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO : volume algemene regel – de opdracht aan de vooravond van het verlof TAO is < F.T. of < /10.000sten Voorbeeld : opdracht : 10/20 V + 8/20 T de tijdelijk andere opdracht of TAO = 8/25 Correct : - de oorspronkelijke opdracht:10/20+ 8/20=9000 < F.T. de tijdelijk andere opdracht = 8/25 of 3200/10.000sten - volume verlof TAO = 6/20 of 3000/10.000sten 8/25 ( TAO ) benadert het dichtst 6/20 ( verlof TAO ) en is groter : 8/25 ( 3200 ) > 6/20 ( 3000 ) de werkelijke opdracht : 4/20 + 8/20 + 8/25 = 9200 opleiding schoolsecretariaten

44 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO : volume Algemene regel : opdracht : 10/20 V + 8/20 T de tijdelijk andere opdracht of TAO = 8/25 Fout: de oorspronkelijke opdracht :10/20+8/20 = 9000 < F.T de tijdelijk andere opdracht = 8/25 of 3200/10.000sten volume verlof TAO = 7/20 of 3500/10.000sten 8/25 ( TAO) < 7/20 ( verlof TAO ) of < = vermindering van prestaties! de werkelijke opdracht : 3/20 + 8/20 + 8/25 = 8700 Oplossing : een verlof TAO nemen voor 6/20 of een VVP/AVP opleiding schoolsecretariaten

45 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO : volume Uitzondering : de opdracht aan de vooravond van het verlof TAO = F.T. en de werkelijke opdracht = F.T. Voorbeeld : opdracht : 15/20 V + 7/25 = F.T. / TAO = 12/25 Correct ! - de oorspronkelijke opdracht =15/20+ 7/25= = F.T. - de tijdelijk andere opdracht = 12/25 of 4800/10.000sten - volume verlof TAO = 10/20 of 5000/10.000sten!! - 10/20 ( verlof TAO )> 12/25 ( TAO ) of 5000 > 4800 - de werkelijke opdracht: 5/20 + 7/ /25 =10.100 - het personeelslid behoudt een F.T. ! Dus in orde ! opleiding schoolsecretariaten

46 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO : volume Opgelet : het volume verlof TAO moet zo dicht mogelijk het volume van de tijdelijke opdracht benaderen Voorbeeld : opdracht : 15/20 V de tijdelijk andere opdracht = 10/10 – technisch adviseur - volume verlof TAO : 15/20 of 7500/10.000sten. volume tijdelijk andere opdracht moet zo dicht mogelijk het volume verlof TAO benaderen : 23/30 of 7667/10.000sten 8/10 = de tijdelijk andere opdracht ( TAO ) 2/10 = “ gewone “ tijdelijke uren ( ATO 2 ) opleiding schoolsecretariaten

47 3. Verlof TAO : bezoldiging
3.11. Bezoldiging: we vergelijken altijd WVB : wedde vaste benoeming de wedde waarop het personeelslid recht heeft indien het geen verlof TAO neemt = de opdracht aan de vooravond van het verlof altijd de volledige opdracht in aanmerking nemen WWO : wedde werkelijke opdracht de wedde van de effectieve opdracht opleiding schoolsecretariaten

48 3. Verlof TAO : bezoldiging
WVB = WWO : de bezoldiging wijzigt niet Voorbeeld : verlof TAO voor 2/20 opdracht : 20/20 V salarisschaal 301 geld. anc. : 25 jaar de tijdelijk andere opdracht : 2/20 - ICT bezoldiging : 20/20 – als vastbenoemde in het CVO waar het personeelslid vastbenoemd is opleiding schoolsecretariaten

49 3. Verlof TAO : bezoldiging
WVB > WWO : bezoldigd op basis van de werkelijke opdracht als vastbenoemde in de instelling waar vastbenoemd Voorbeeld : verlof TAO op school A ( CVO ) : 20/20 V ( 311 ; G.A. = 25 jaar ) verlof TAO voor 20/20 in school A de tijdelijk andere opdracht in school B ( S.O. ) : 22/22 TAO - leraar S.O. ( 301 – G.A. = 25 jaar ) 301 < 311 bezoldiging in school A ( CVO ) op basis van de werkelijke opdracht : 22/22 – V.B – G.A. : 25 j opleiding schoolsecretariaten

50 3. Verlof TAO : bezoldiging
WVB < WWO : de bezoldiging wijzigt niet wat de oorspronkelijke opdracht betreft een toelage ( boemerang ) in de instelling (en) waar de tijdelijk andere opdracht wordt uitgeoefend toelage : het verschil tussen het salaris van de oorspronkelijke opdracht en het salaris van de werkelijke opdracht vanaf de dag dat het personeelslid de tijdelijk andere opdracht uitoefent opleiding schoolsecretariaten

51 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO : toelage de toelage of boemerang de toelage wordt stopgezet vanaf de eerste dag bij een dienstonderbreking van meer dan 14 opeenvolgende kalenderdagen blijft behouden in de zomervakantie, behalve voor personeelsleden die via een verlof TAO aangesteld zijn in een wervingsambt ( leraar, ...) geen uitgestelde bezoldiging komt niet in aanmerking voor EJ, VG en pensioen opleiding schoolsecretariaten

52 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO : toelage Toelage of boemerang : Voorbeeld : verlof TAO van tot school S.O. : leraar - 20/20 V ( 501 – G.A. : 22 jaar ) verlof TAO voor 20/20 CVO : tijdelijk andere opdracht - directeur – 20/20 - ATO2 – ( 525 – G.A. : 22 jaar ) bezoldiging in school S.O. : 20/20 V – 22 j. G.A. toelage in CVO : verschil tussen het salaris van leraar en het salaris van directeur, ook in de maanden juli en augustus opleiding schoolsecretariaten

53 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO - tijdelijk andere opdracht in Hogeschool : principe van de ponderatie blijft !! bezoldiging : de uren waarvoor verlof TAO worden bezoldigd door de Hogeschool - tijdelijk andere opdracht bij de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten : bezoldiging : de uren waarvoor verlof TAO worden bezoldigd door de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten. opleiding schoolsecretariaten

54 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO opleiding schoolsecretariaten

55 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO : praktisch 3.12. Praktisch begin en einddatum van de tijdelijk andere opdracht en van het verlof TAO : moeten gelijk zijn ! de totale opdracht aan de vooravond is : geen F.T. : algemene regel van ponderatie toepassen = volume TAO groter of gelijk aan volume verlof TAO F.T. : afwijking op algemene regel mogelijk -volume TAO kan kleiner zijn dan het volume van het verlof TAO elektronisch doorsturen van een tijdelijk andere opdracht : veld invullen “ tijdelijk andere aanstelling” of “ tijdelijk andere opdracht” indien TAO in andere instelling – opmerking toevoegen opleiding schoolsecretariaten

56 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
3. Verlof TAO : praktisch Opgelet : rekening houden met de salarisschaal en de geldelijke anciënniteit ponderatie : volume verlof TAO vergelijken met het volume van de tijdelijk andere opdracht rekening houden met de opdrachten in andere scholen ! eventueel contact opnemen met andere scholen opleiding schoolsecretariaten

57 4.Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden = TBS/PA
4.1 Voorwaarden 4.2 Aanvraag 4.3 Aanvang 4.4 Duur 4.5 Einde 4.6 Administratieve stand 4.7 Bezoldiging 4.8 Cumulatie 4.9 Pensioen opleiding schoolsecretariaten

58 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
4.TBS / PA 4.1 Voorwaarden: - vast benoemd - tijdelijk: - aangesteld voor een volledig schooljaar - reaffectatievrij Voorbeelden: Een administratief medewerker, tijdelijk aangesteld van 06/09/2008 tot 30/06/09  geen TBS/PA: geen aanstelling voor volledig schooljaar Tijdelijk personeelslid, aangesteld van 01/09/08 tot en met 30/06/09 ; afgestudeerd op 30/06/08  geen TBS/PA: niet reaffectatie-vrij opleiding schoolsecretariaten

59 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
4.TBS/PA 4.1 Voorwaarden: - per instelling voor de volledige opdracht Voorbeeld : een personeelslid heeft de volgende opdracht CVO A : 15/20 V CVO B : 7/20- TADD - aangesteld voor een volledig schooljaar Tbs/pa is mogelijk : voor de volledige opdracht in CVO A = 15/20 voor de volledige opdracht in CVO B = 7/20 voor de volledige opdracht in A + B = 15/20 + 7/20 opleiding schoolsecretariaten

60 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
4.TBS/PA Uitzondering : het personeelslid neemt én TBS/PA én een ander verlofstelsel in de zelfde school het personeelslid oefent dus geen enkele opdracht meer uit in deze school voorbeeld: 20/20 V verlof TAO voor 12/20 in CVO A TBS/PA voor 8/20 in CVO A TAO in CVO B voor 12/20 oefent in CVO A geen enkele opdracht meer uit 4.2 Aanvraag: door het personeelslid aan de I.M. opleiding schoolsecretariaten

61 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
4.TBS/PA 4.3 aanvang: op elk ogenblik 4.4 duur: - geen minimumduur - maximum 5 jaar of 60 maanden - per personeelslid uitzondering : - in combinatie met bonus - indien een loopbaanonderbreking wordt omgezet naar een TBS/PA - bij adoptie – indien de adoptie niet doorgaat 4.5 einde: - volgens overeenkomst met I.M. - na een periode van 5 jaar opleiding schoolsecretariaten

62 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
4.TBS/PA 4.6. Administratieve stand: terbeschikkingstelling geen recht op een salaris of salarisverhoging kan geen aanspraak maken op een selectie-of bevorderingsambt 4.7 bezoldiging: geschorst voor de opdracht waarvoor TBS/PA het salaris wordt in de zomervakantie in evenredige mate verminderd periodes van TBS/PA hebben invloed op de geld. anc. opgelet : wijziging vanaf !! opleiding schoolsecretariaten

63 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
4.TBS/PA Vastbenoemd : vóór periodes van TBS/PA - onbezoldigd - verlies van geld. anc. voor deze periodes TBS/PA - verrekening naar de zomervakantie het salaris wordt in evenredige mate verminderd verlies van 1 of 2 maand geld. anc. Opmerking : TBS/PA van tot = TBS/PA van tot 31-08 opleiding schoolsecretariaten

64 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
4.TBS/PA vóór Voorbeeld: een vastbenoemd personeelslid nam een TBS/PA voor de volledige opdracht van 15/10/2006 tot en met 13/12/2006 (= 60 dagen) geen salaris voor de periode TBS/PA 1/5 niet betaald in jaarlijkse vakantie ( juli 2007): 1/5 van 60 dagen = 12 dagen ( 60 x 0,2 = 12 dagen ) 4 maanden verlies van G.A. oktober, november en december 2006 - juli 2007 opleiding schoolsecretariaten

65 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
4.TBS/PA vanaf Vastbenoemd : vanaf periodes van TBS/PA - onbezoldigd - verlies van geld. anc. voor deze periodes TBS/PA - verrekening naar de zomervakantie wat de bezoldiging betreft blijft geen verlies meer van geld. anc. in de zomervakantie Opmerking : TBS/PA van tot = TBS/PA van tot 31-08 opleiding schoolsecretariaten

66 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
4.TBS/PA vanaf opgelet : Een periode TBS/PA genomen vóór een wettelijke feestdag, een weekend , de herfst-, kerst-,krokus- en paasvakantie én onmiddellijk aansluitend een periode van TBS/PA : de wettelijke feestdag, het weekend en de herfst-, kerst- krokus- en paasvakantie worden eveneens beschouwd als TBS/PA Voorbeeld : TBS/PA van tot en met 24 oktober 2008 ( vrijdag vóór de herfstvakantie ) TBS/PA van ( maandag ná de herfstvakantie ) tot - de herfstvakantie = TBS/PA opleiding schoolsecretariaten

67 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
4.TBS/PA vanaf Voorbeeld: een vastbenoemd personeelslid nam een TBS/PA voor de volledige opdracht van 15/10/2007 tot en met 13/12/2007 (= 60 dagen) geen salaris voor de periode TBS/PA 1/5 niet betaald in de zomervakantie ( juli 2008): 1/5 van 60 = 12 dagen geen verlies meer van geld. anc. in de zomervakantie : 3 maanden verlies van G.A.: - oktober 2007 - november 2007 - december 2007 opleiding schoolsecretariaten

68 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
4. TBS/PA Tijdelijke personeelsleden: voor de periodes TBS/PA: - geen uitgestelde bezoldiging telt niet mee voor G.A. 4.8 cumulatie: buiten het onderwijs : altijd in het onderwijs : niet in dezelfde instelling 4.9 pensioen: komt niet in aanmerking opleiding schoolsecretariaten

69 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
5. VVP AVP 5.1. VVP gewettigd door sociale of familiale redenen 5.2. AVP wegens persoonlijke aangelegenheid 5.3. Algemene voorwaarden 5.4. Volume 5.5. Opschorting VVP of AVP opleiding schoolsecretariaten

70 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
5. VVP AVP 5.1. VVP gewettigd door sociale of familiale redenen: om een oplossing te bieden voor moeilijkheden overkomen aan de in het besluit opgenomen personen voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben opleiding schoolsecretariaten

71 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
5. VVP AVP 5.2. AVP wegens persoonlijke aangelegenheid: op verzoek van het personeelslid voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben opleiding schoolsecretariaten

72 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
5. VVP AVP 5.3. Voorwaarden: hoofdambt vastbenoemd tijdelijk: alle verloven voor verminderde prestaties (dus niet AVP) indien aangesteld voor een volledig schooljaar in een betrekking niet meer vatbaar voor R of WTW toestemming I.M. is vereist opleiding schoolsecretariaten

73 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
5. VVP AVP 5.4. Volume : vanaf : wekelijkse prestaties van tenminste één prestatie-eenheid blijven uitoefenen. prestatie – eenheid : steeds een volledig lesuur of uur belangrijk : het volume van het verlof of de afwezigheid voor verminderde prestaties kan gedurende de betrokken periode NIET meer wijzigen. Voorbeelden: 15/20 V : VVP of AVP – minstens 1/20 blijven presteren 32/32 T : VVP - minstens 1/32 blijven presteren ( AVP kan niet voor tijdelijke uren) opleiding schoolsecretariaten

74 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
5. VVP AVP begrip “ wekelijkse prestaties “ : alle soorten detacheringen, dus: Verlof wegens ( bijzondere ) opdracht Verlof wegens vakbondsopdracht / syndicaal verlof Verlof ten behoeve van de wetgevende vergaderingen Verlof voor terbeschikkingstelling van de koning gestelde personeelsleden..... zie punt 4.3. Van de omzendbrief opleiding schoolsecretariaten

75 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
5. VVP AVP 5.5 Toestanden die een VVP of AVP opschorten : bevallingsverlof borstvoedingsverlof ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbr. palliatief verlof .... zie punt 10 van de omzendbrief Opgelet : - ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op !! - bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties opleiding schoolsecretariaten

76 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
5. VVP AVP VVP S/F VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen <14 j. Vastbenoemd Tijdelijk : reaffectatievrij aangesteld voor een volledig schooljaar Hoofdambt prestaties : ten minste 1 lesuur Niet voor tijdelijke uren opleiding schoolsecretariaten

77 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
5. VVP AVP VVP S/F VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. vervangende winstge- vende activiteiten in het onderwijs :geen uitzondering : herindiensttreder(S.O.) buiten het onderwijs : geen sommige politieke ver- loven zie punt 4.1. van de omzendbrief in het onderwijs:geen herindiensttreder (S.O.) hogeschool altijd mogelijk cumulatie !! in het onderwijs: geen opleiding schoolsecretariaten

78 duur : maximum 5 jaar, alle VVP’s vanaf
5. VVP AVP VVP S/F VVP 50 j of 2 kinderen< 14 j. AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen< 14 j. aanvang : bij noodzaak vaste begindata : 1-9, , of 1-4 duur : maximum 5 jaar, alle VVP’s vanaf geen max duur einde : volgens overeenkomst steeds einde schoojaar (31/8) opleiding schoolsecretariaten

79 5. VVP - AVP Pro rata : salaris voor de gepresteerde opdracht VVP S/F
VVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen< 14 j. - dienstactiviteit geen gevolg voor geld. anciënniteit - non-activiteit voor afwezigheid - geen gevolg voor geld. anciënniteit Pro rata : salaris voor de gepresteerde opdracht - opening van het recht op een rust- pensioen : komt in aanmerking - berekening: 20%- 25% regel - berekening: naar rato van de werkelijk gepresteerde opdracht opleiding schoolsecretariaten

80 6. LOOPBAANONDERBREKING
Wijzigingen op !!!!! halftijds ouderschapsverlof nieuw : loopbaanonderbreking voor medische bijstand loopbaanonderbreking kan na 60 jaar voor de uren waarvoor het personeelslid TBS/OB is en niet is gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, kan eveneens loopbaanonderbreking genomen worden de opname van het restant van minder dan 11 of 12 maanden kan worden opgenomen opleiding schoolsecretariaten

81 6. LOOPBAANONDERBREKING
Wijzigingen op !!!!! De voorwaarden voor tijdelijke personeelsleden ( reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar ) gelden NIET meer voor : loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof loopbaanonderbreking voor medische bijstand loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen de loopbaanonderbreking moet genomen worden binnen de periode van aanstelling opleiding schoolsecretariaten

82 6. LOOPBAANONDERBREKING
Soorten loopbaanonderbreking Toepassingsgebied Algemene voorwaarden Recht Het gewone stelsel GLBO50+ LBO om een beroepsopleiding te volgen LBO in het kader van ouderschapsverlof LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen LBO voor verstrekken van medische bijstand Cumulatie Weigering Speciale gevallen Pensioen Controle opleiding schoolsecretariaten

83 6. LOOPBAANONDERBREKING
1. Soorten loopbaanonderbreking : LBO : loopbaanonderbreking gewoon stelsel VLBO : volledige loopbaanonderbreking GLBO : gedeeltelijke loopbaanonderbreking - GLBO50+ : de onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 jaar LBOBO : loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen volledig : VLBOBO gedeeltelijk : GLBOBO opleiding schoolsecretariaten

84 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
6. LBO : soorten - LBOPZ : loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen volledig : VLBOPZ gedeeltelijk : GLBOPZ - LBOOV : loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof volledig : VLBOOV gedeeltelijk : GLBOOV vanaf !!! LBOMB : loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand vanaf ! volledig : VLBOMB gedeeltelijk : GLBOMB opleiding schoolsecretariaten

85 6. LBO : toepassingsgebied
alle personeelscategoriën vanaf : de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking , komen eveneens in aanmerking opgelet : de reglementering TBS/OB wijzigt niet !! opleiding schoolsecretariaten

86 6. LBO : algemene voorwaarden
vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten - hoofdambt tijdelijke personeelsleden : hoofdambt reaffectatievrij zijn aangesteld voor een volledig schooljaar uitzondering voor tijdelijke personeelsleden : vanaf !!! LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen LBO voor het verlenen van medische bijstand LBO voor ouderschapsverlof Binnen de periode van aanstelling !! opleiding schoolsecretariaten

87 6. LBO : algemene voorwaarden
uitzondering : GLBO 50+ enkel opdrachten als vastbenoemde/tot de proeftijd toegelaten personeelsleden komen in aanmerking dit principe geldt : voor de uren waarvoor GLBO50+ voor de nog gepresteerde opdracht voorbeeld :opdracht op : 12/20 V + 8/20 T GLBO 50+ is enkel mogelijk indien het personeelslid ontslag neemt voor de tijdelijke uren opleiding schoolsecretariaten

88 6. LBO : algemene voorwaarden
VLBO : gelden voor alle loopbaanonderbrekingen!! belast zijn met één of meer betrekkingen die samen ten minste de helft van een F.T. omvatten het personeelslid oefent geen prestaties meer uit - GLBO : gelden voor alle loopbaanonderbrekingen!! belast zijn met één of meer betrekkingen die samen ten minste de helft + 1 uur van een F.T. omvatten het personeelslid blijft prestaties uitoefenen die exact de helft van een F.T. opdracht omvatten de nog te verrichten prestaties moeten worden afgerond tot een volledig uur opleiding schoolsecretariaten

89 6. LBO : algemene voorwaarden
voorbeeld : personeelslid is belast met 10/20 V VLBO is mogelijk : alle stelsels belast met minstens ½ F.T. opdracht alle opdrachten worden onderbroken GLBO is niet mogelijk : alle stelsels niet belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur GLBO50+ is niet mogelijk : opleiding schoolsecretariaten

90 6. LBO : algemene voorwaarden
Wekelijkse prestaties : worden eveneens in aanmerking genomen, de prestaties verstrekt door personeelsleden : met verlof wegens opdracht of bijzondere opdracht met verlof wegens vakbondsopdracht in het kader van de begeleiding en ondersteuning van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding ( art. VI.21 van het decreet van 28 juni 2002 ) in een ministrieel kabinet ….. ……. (zie omzendbrief – punt 3.2 ) opleiding schoolsecretariaten

91 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
6. LBO : recht 4. Recht op loopbaanonderbreking: 4.1. geconditioneerd recht : Indien voldaan is aan alle voorwaarden, moet de loopbaanonderbreking worden toegestaan als de kandidaat-vervanger in het bezit is van het vereiste bekwaamheidsbewijs Dit geconditioneerd recht geldt voor VLBO / GLBO : gewone stelsel VLBO / GLBO : om een beroepsopleiding te volgen opleiding schoolsecretariaten

92 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
6. LBO : recht dit gecondioneerd recht geldt eveneens voor een GLBO 50+ : eens toegestaan geldt dit voor de volledige periode van GLBO50+. 4.2. absoluut recht : indien voldaan is aan alle andere voorwaarden LBO voor ouderschapsverlof LBO voor medische bijstand LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten

93 6. LBO : het gewone stelsel
5.1. Voorwaarden 5.2. Aanvang 5.3. Duur 5.4. Einddatum 5.5. Aanvraag 5.6. Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten

94 6. LBO : het gewone stelsel
5.1.Voorwaarden : hier gelden de algemene voorwaarden voorbeeld : opdracht op : 16/25 V + 5/20 T ( aangesteld voor een volledig schooljaar en reaffecatievrij ) VLBO mogelijk : voldoet aan de voorwaarden voor de tijdelijke uren titularis van minstens ½ F.T. opdracht alle opdrachten vallen weg GLBO mogelijk : titularis van minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur presteert nog exact ½ F.T. opdracht : bv. 13/25 opleiding schoolsecretariaten

95 6. LBO : het gewone stelsel - voorwaarden
voorbeeld : 15/20 T (aanstelling : tot 2008 ) VLBO en GLBO niet mogelijk : niet aangesteld voor een volledig schooljaar voorbeeld : 20/20 V, TBS/OB voor 4/20 en geen R/W VLBO is mogelijk : belast met minstens ½ F.T. opdracht alle opdrachten vallen weg. GLBO mogelijk : belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur de uren waarvoor geen R/W maken deel uit van de DO presteert nog exact ½ F.T. opdracht : 10/20 opleiding schoolsecretariaten

96 6. LBO : het gewone stelsel
5.2. Aanvang : 1 september of 1 oktober uitzonderingen : 1 ) na bevallingsverlof, verlof wegens bedreiging door een beroepsziekte of wegens moederschapsbescherming voorbeeld : met bevallingsverlof van tot De GLBO/VLBO kan pas ingaan op 2 ) na volledig ouderschapsverlof : een VLBO 3 ) na gedeeltelijk ouderschapsverlof : een GLBO ( vanaf ) opleiding schoolsecretariaten

97 6. LBO : het gewone stelsel – aanvang
voorbeeld : een leraar neemt een volledig ouderschapsverlof van tot Wat op ? mogelijk : vanaf ( aansluitend ) kan een VLBO genomen worden, indien aangevraagd voor de aanvang van het ouderschapsverlof niet mogelijk : vanaf ( aansluitend ) kan geen GLBO genomen worden - na een volledig ouderschapsverlof moet een VLBO genomen worden opleiding schoolsecretariaten

98 6. LBO : het gewone stelsel – aanvang
uitzonderingen : 4 ) VLBO of GLBO kan worden beeindigd door LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg. voorwaarde : de oorspronkelijke LBO verderzetten. voorbeeld : van tot : VLBO tot : VLBO of GLBO voor palliatief verlof ( aansluitend ) : enkel een VLBO mogelijk --- de oorspronkelijke DO moet worden verdergezet --- voor elke periode een afzonderlijke aanvraag ( 3 x )!!! opleiding schoolsecretariaten

99 6. LBO : het gewone stelsel
5.3. Duur : De totale duur voor de ganse loopbaan: - VLBO : maximum 72 maanden ( 6 jaar ) - GLBO : maximum 72 maanden ( 6 jaar ) De periodes van LBO in andere sectoren ( ook privé ) worden in mindering gebracht voorbeeld : een personeelslid heeft gewerkt in de RVA van tot De 24 maanden VLBO ( 2 jaar) genoten tijdens deze periode, tellen mee voor het bepalen van het maximum recht op 72 maanden VLBO. opleiding schoolsecretariaten

100 6. LBO : het gewone stelsel – duur
Tellen mee voor het bepalen van de maximumduur: GLBO of VLBO - gewoon stelsel GLBO of VLBO - volgen van een beroepsopleiding Tellen niet mee voor het bepalen van de maximumduur: GLBO of VLBO voor ouderschapsverlof GLBO of VLBO voor palliatief zorgen GLBO of VLBO voor medische bijstand GLBO 50+ opleiding schoolsecretariaten

101 6. LBO : het gewone stelsel – duur
Nieuw : vanaf kan het resterende deel LBO van minder dan 11 of 12 maanden opgenomen worden voorbeeld : bevallingsverlof van tot GLBO van tot = 8 maand en 13 dagen ( de effectieve dagen LBO ) GLBO van tot = 60 maanden het personeelslid kan vanaf het resterende deel van 72 maanden opnemen = 3 maand en 17 dagen dit kan bv. van tot ( 3 maanden en 17 dagen ) opleiding schoolsecretariaten

102 6. LBO : het gewone stelsel – duur
De opname van het resterende deel LBO van minder dan 11 of 12 maanden kan enkel wanneer het contingent ontoereikend is. voorbeeld : GLBO van tot = = 59 maanden resterend gedeelte GLBO op = 72 – 59 = 13 maanden het personeelslid heeft nog meer dan 12 ( of 11 maanden ) en kan pas het resterende deel 1 ( of 2 maanden ) opnemen, indien het contingent ontoereikend is opleiding schoolsecretariaten

103 6. LBO : het gewone stelsel
5.4. Einddatum : einde schooljaar ( altijd ) na de maximumduur van 72 maanden VLBO en 72 maanden GLBO op de vooravond van de pensionering - uiterlijk op van het schooljaar waarin het personeelslid de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft bij overgang naar een VTBS58+ of bonus voortijdige beëindiging van een LBO: om uitzonderlijke familiale redenen mits opzegging van één maand opleiding schoolsecretariaten

104 6. LBO : het gewone stelsel – einddatum
Voortijdige beëindiging om familiale redenen : ambt opnieuw opnemen of volledig uitoefenen vooraleer de aangevraagde periode verstreken is aanvraag : voor 1 mei ( bijlage 3 ) - met akkoord van de I.M. - met akkoord van de Vlaamse Minister van Onderwijs niet meer mogelijk na 1 mei - het WS - en de school - stellen de RVA in kennis van deze beëindiging van de loopbaanonderbreking opleiding schoolsecretariaten

105 6. LBO : het gewone stelsel
5.5. Aanvraag: bij de I.M. - AHOVOS komt hier niet in tussen formulier C61: - begindatum LBO / duur / soort : GLBO of VLBO - altijd : een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd is of tijdelijk is aangesteld : ook de uren waarvoor het personeelslid TBS/OB is en niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking opleiding schoolsecretariaten

106 6. LBO : het gewone stelsel
5.6. Bezoldiging: Volledige loopbaanonderbreking : een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de opdracht waarvoor LBO geen salaris, eindejaarstoelage of vakantiegeld Gedeeltelijke loopbaanonderbreking : een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de opdracht waarvoor GLBO een salaris, EJT en VG voor ½ F.T. opdracht Opmerking : het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg na 12 maanden wordt de onderbrekingsuitkering verminderd met 5% opleiding schoolsecretariaten

107 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
GLBO 50+ 6. GLBO50+ 6.1. Voorwaarden 6.2. Aanvang 6.3. Duur 6.4. Einddatum 6.5. Aanvraag 6.6. Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten

108 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
GLBO 50+ 6.1. Voorwaarden: algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel GLBO specifieke voorwaarden : de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben voorbeeld : 50 jaar op – de GLBO50+ kan ten vroegste ingaan op uitsluitend geldig voor vastbenoemde personeelsleden: in het opdrachtenpakket – geen tijdelijke uren ! onbeperkt te nemen uiterlijk tot aan de vooravond van de pensionering (kan genomen worden na de leeftijd van 60) opleiding schoolsecretariaten

109 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
GLBO 50+ 6.2. Aanvang: Op 1 september of op 1 oktober na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar uitzonderingen : na een gedeeltelijk ouderschapsverlof kan het personeelslid aansluitend een GLBO50+ nemen. ( vanaf ) na een volledig ouderschapsverlof kan het personeelslid niet overstappen op een GLBO50+!! opleiding schoolsecretariaten

110 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
GLBO 50+ 6.2. Aanvang: uitzonderingen : een GLBO 50+ kan worden stopgezet voor het nemen van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg. voorwaarden : de GLBO50+ verplicht opnieuw opnemen na de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of medische bijstand opnieuw een aanvraag indienen voor GLBO50+ opleiding schoolsecretariaten

111 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
GLBO 50+ 6.3. Duur: Uiterlijk tot de vooravond van de pensionering 6.4. Einddatum: - uiterlijk op de vooravond van de pensionering : vanaf kan een GLBO50+ genomen worden na de leeftijd van 60 jaar ! bij overgang naar een VTBS58+ of bonus voortijdige beëindiging van een GLBO 50+: om uitzonderlijke familiale redenen zie gewoon stelsel opleiding schoolsecretariaten

112 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
GLBO 50+ 6.4. Einddatum: beëindiging met ingang van 1 september : iedere 1ste september van een schooljaar ambt opnieuw opnemen aanvraag aan de I.M. vóór 1 mei bijlage 3 is niet vereist ; een brief volstaat kopie aanvraag beëindiging naar WS Opmerking : het personeelslid dat een GLBO50+ voortijdig beëindigt, kan geen tweede keer dat stelsel aanvragen Het WS ( en de school ) verwittigen de RVA opleiding schoolsecretariaten

113 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
GLBO 50+ 6.5. Aanvraag : zie gewoon stelsel bij de I.M. – AHOVOS komt hier niet in tussen formulier C61 verbintenisverklaring : niet meer vereist De vroegere verbintenisverklaring is afgeschaft en moet dus niet meer worden toegevoegd. opleiding schoolsecretariaten

114 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
GLBO 50+ 6.6. Bezoldiging : een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de opdracht waarvoor GLBO50+ heeft recht op een “dubbele“ onderbrekingsuitkering voor de niet-gepresteerde uren een salaris, EJT en VG voor ½ F.T. opdracht Opmerking : het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg na 12 maanden wordt de premie verminderd met 5% opleiding schoolsecretariaten

115 LBO voor een beroepsopleiding
7.Loopbaanonderbreking voor het volgen van een beroepsopleiding 7.1. Voorwaarden 7.2. Aanvang 7.3. Duur 7.4. Einddatum 7.5. Aanvraag 7.6. Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten

116 LBO voor een beroepsopleiding
7.1. Voorwaarden : kan genomen worden onder de vorm van: een gedeeltelijke loopbaanonderbreking een volledige loopbaanonderbreking de algemene principes wat de opdrachten betreft zijn identiek aan deze van het gewone stelsel VLBO en GLBO 7.2. Aanvang : de begindatum = de begindatum van de opleiding dit blijkt uit het attest van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd opleiding schoolsecretariaten

117 LBO voor een beroepsopleiding
7.3. Duur : de duur van de periode van de opleiding: blijkt uit het attest van de instelling waar opleiding wordt gevolgd telt mee voor het bepalen van de maximumduur van 72 maanden GLBO of VLBO voorbeeld : tot : 10 maanden VLBO voor het volgen van een beroepsopleiding - op : nog recht op 72 – 10 = 62 maanden VLBO opleiding schoolsecretariaten

118 LBO voor een beroepsopleiding
7.4. Einddatum : eindigt op dezelfde datum als de beroepsopleiding : dit blijkt eveneens uit het attest van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd voorbeeld : opleiding van tot de einddatum = 7.5. Aanvraag : bij de I.M. met het formulier C61 altijd in bijlage : een attest van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd ( begin- en einddatum + duur ) opleiding schoolsecretariaten

119 LBO voor een beroepsopleiding
7.6. Bezoldiging : zie gewoon stelsel onderbrekingsuitkering op basis van de opdracht waarvoor LBO de duur van de beroepsopleiding Opmerking : het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg na 12 maanden wordt de premie verminderd met 5% opleiding schoolsecretariaten

120 LBO voor ouderschapsverlof
8. Ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking 8.1. Voorwaarden 8.2. Aanvang 8.3. Duur 8.4. Einddatum 8.5. Aanvraag 8.6. Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten

121 LBO voor ouderschapsverlof
8.1. Voorwaarden : algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel specifieke voorwaarden vanaf : ook gedeeltelijk ouderschapsverlof tijdelijken : binnen de periode van aanstelling !!! beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof : al of niet gelijktijdig indien voldaan aan alle voorwaarden : een absoluut recht wanneer een periode van volledig ouderschapsverlof is aangevangen, kan niet worden overgestapt naar een gedeeltelijk ouderschapsverlof ( en omgekeerd) voor eenzelfde kind opleiding schoolsecretariaten

122 LBO voor ouderschapsverlof
8.2. Aanvang : is niet gebonden aan een vaste begindatum moet aanvangen binnen een bepaalde termijn 8.3. Duur : moet genomen worden binnen een bepaalde termijn : vanaf de geboorte van het kind tot het kind 4 jaar wordt. de einddatum = de dag vóór de vierde verjaardag voorbeeld : een personeelslid heeft een kind dat 4 jaar wordt op 9 juni De VLBO of GLBO voor ouderschapverlof moet eindigen ten laatste op 8 juni 2009 opleiding schoolsecretariaten

123 LBO voor ouderschapsverlof - duur
- VLBO voor ouderschapsverlof : een ononderbroken periode van maximum 3 maanden binnen de vastgestelde termijn. GLBO voor ouderschapsverlof : een ononderbroken periode van maximum 6 maanden binnen de vastgestelde termijn. Tijdelijken : binnen de aanstelling Opmerking : de periode van loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof wordt niet afgetrokken van het totaalrecht van 72 maanden VLBO of 72 maanden GLBO opleiding schoolsecretariaten

124 LBO voor ouderschapsverlof
8.4. Einddatum : op de laatste dag van de aangevraagde periode na een ononderbroken periode van maximum 3 maanden VLBO of 6 maanden GLBO voor ouderschapsverlof geen vervroegde beëindiging mogelijk om uitzonderlijke familiale redenen! opgelet : het personeelslid verliest het saldo van de resterende dagen. voorbeeld :GLBOOV van tot = 4 maand. Het resterende saldo van 2 maanden kan niet opgenomen worden op opleiding schoolsecretariaten

125 LBO voor ouderschapsverlof
8.5. Aanvraag: bij de I.M. - AHOVOS komt hier niet in tussen formulier C61-SV: - begindatum LBOOV / duur / soort : GLBO of VLBO - altijd : een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd of tijdelijk is aangesteld ( ook de uren waarvoor TBS/OB en geen R/W in een organieke betrekking ) - eveneens een uittreksel uit de geboorteakte van het kind opleiding schoolsecretariaten

126 LBO voor ouderschapsverlof
8.6. Bezoldiging: onderbrekingsuitkering op basis van de opdracht waarvoor VLBOOV of GLBOOV voor de duur van de aangevraagde periode bij GLBOOV : salaris voor ½ F.T. opdracht Opmerking : het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg er is nooit een vermindering : de basisbedragen worden steeds aan 100% uitbetaald. opleiding schoolsecretariaten

127 LBO voor palliatieve zorgen
9. Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen 9.1. Voorwaarden 9.2. Aanvang 9.3. Duur 9.4. Einddatum 9.5. Aanvraag 9.6. Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten

128 LBO voor palliatieve zorgen
9.1. Voorwaarden: algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel VLBO en GLBO voor palliatief verlof is mogelijk tijdelijke personeelsleden : vanaf binnen de periode van aanstelling een absoluut recht, indien voldaan aan alle voorwaarden palliatieve zorgen: elke vorm van bijstand en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden deze persoon hoeft niet een familielid te zijn opleiding schoolsecretariaten

129 LBO voor palliatieve zorgen
9.2. Aanvang : begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. voorbeeld : Op dinsdag vraagt een personeelslid een VLBOPZ. De ingangsdatum is maandag 20 oktober 2008. Kan vroeger ingaan mits akkoord van de I.M opleiding schoolsecretariaten

130 LBO voor palliatieve zorgen
9.3.Duur : een ononderbroken periode van één maand kan, onmiddellijk aansluitend, verlengd worden met één maand. Een personeelslid kan dus maximaal 2 attesten indienen voor de verzorging van eenzelfde persoon wordt NIET afgetrokken van de totale duur van 72 maanden GLBO of VLBO voorbeeld : GLBOPZ van maandag tot en met = 1 maand verlenging : van tot = 1 maand opleiding schoolsecretariaten

131 LBO voor palliatieve zorgen
9.4. Einddatum: na de aangevraagde periode van één maand na de verlenging met één maand voor de tijdelijke personeelsleden: op het ogenblik dat de aanstelling eindigt vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon mits akkoord van de I.M. het werkstation ( en de school ) verwittigt de RVA opleiding schoolsecretariaten

132 LBO voor palliatieve zorgen
9.5. Aanvraag : steeds aan te vragen bij de I.M. voor een periode van één maand, ook bij verlenging met één maand formulier C61-SV: - begindatum LBOPZ / duur / soort : GLBO of VLBO - altijd : een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd of tijdelijk is aangesteld ( ook de uren waarvoor TBS/OB en geen R/W in een organieke betrekking ) - de verklaring van de behandelende geneesheer moet op het formulier C61-SV worden ondertekend opleiding schoolsecretariaten

133 LBO voor palliatieve zorgen
9.6. Bezoldiging: onderbrekingsuitkering op basis van de opdracht waarvoor VLBOPZ of GLBOPZ de duur van de aangevraagde periode bij GLBOPZ : salaris voor ½ F.T. opdracht Opmerking : het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg er is nooit een vermindering: de basisbedragen worden steeds aan 100% uitbetaald. opleiding schoolsecretariaten

134 LBO voor medische bijstand
10. Loopbaanonderbreking voor medische bijstand 10.1. Voorwaarden 10.2. Aanvang 10.3. Duur 10.4. Einddatum 10.5. Aanvraag 10.6. Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten

135 LBO voor medische bijstand
10.1. Voorwaarden: nieuw vanaf algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel VLBO en GLBO voor medische bijstand is mogelijk medische bijstand : het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad dat lijdt aan een zware ziekte gezinslid : een persoon die samenwoont met het personeelslid familielid: bloed- en aanverwanten ( tot de 2de graad ) zware ziekte : elke ziekte of medische ingreep waarbij de behandelende arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale en emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is. opleiding schoolsecretariaten

136 LBO voor medische bijstand
10.1. Voorwaarden: nieuw vanaf - het is een absoluut recht, voor zover het personeelslid aan alle voorwaarden voldoet - tijdelijke personeelsleden : binnen de periode van aanstelling 10.2. Aanvang : begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag of op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. opleiding schoolsecretariaten

137 LBO voor medische bijstand
10.3. Duur : VLBO voor medische bijstand periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend beperkt tot een maximum van 12 maanden per patiënt GLBO voor medische bijstand beperkt tot een maximum van 24 maanden per patiënt opmerking : tellen niet mee voor de 72 maanden VLBO of GLBO opleiding schoolsecretariaten

138 LBO voor medische bijstand - duur
- de periodes van VLBO of GLBO voor medische bijstand moeten niet met volledige maanden worden opgenomen. de minimumduur van één maand en de maximumduur van 3 maanden moeten worden gerespecteerd duur : 12 maanden volledig OF 24 maanden gedeeltelijk voorbeeld : aanvraag VLBOMB van tot de minimumperiode = 1 maand : OK de maximumperiode is meer dan 3 maanden : niet OK correct : tot en met opleiding schoolsecretariaten

139 LBO voor medische bijstand
10.4. Einde : na de aangevraagde periode (s) van minimaal één maand en maximaal 3 maanden voor de tijdelijke personeelsleden: op het ogenblik dat de aanstelling eindigt na de maximumperiode van 12 maanden VLBOMB of 24 maanden GLBOMB vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon mits akkoord van de I.M. het werkstation ( en de school ) verwittigt de RVA opleiding schoolsecretariaten

140 LBO voor medische bijstand
10.5. Aanvraag: - steeds aan te vragen bij de I.M. - formulier C61-SV: - begindatum LBOMB / duur / soort : GLBO of VLBO - altijd : een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd of tijdelijk is aangesteld ( ook de uren waarvoor TBS/OB en geen R/W in een organieke betrekking ) - de verklaring van de behandelende geneesheer moet op het formulier C61-SV worden ondertekend opleiding schoolsecretariaten

141 LBO voor medische bijstand
10.6. Bezoldiging: - onderbrekingsuitkering op basis van de opdracht waarvoor VLBOMB of GLBOMB de duur van de aangevraagde periode bij GLBOMB : salaris voor ½ F.T. opdracht Opmerking : het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg er is nooit een vermindering: de basisbedragen worden steeds aan 100% uitbetaald. opleiding schoolsecretariaten

142 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
LBO : cumulatie 11. Cumulatie: - met inkomsten uit een politiek mandaat met een bijkomende activiteit als loontrekkende : die reeds uitgeoefend werd ( minstens 3 maand ) voor de LBO te samen met opdrachten in het onderwijs waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties Voorbeeld : personeelslid is benoemd voor 10/20 en werkt 20/38 in privé. Een VLBO is niet mogelijk : de activiteit in de privé-sector is groter dan deze in het onderwijs opleiding schoolsecretariaten

143 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
LBO : cumulatie 11. Cumulatie: - met de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende één jaar – uitsluitend bij een VLBO met een pensioen : niet mogelijk uitzondering : een personeelslid dat recht heeft op een overlevingspensioen, kan een LBO nemen zonder uitkering het recht op een uitkering vervalt wanneer: - een nieuwe activiteit wordt aangevat - een bestaande activiteit wordt uitgebreid - een zelfstandige activiteit langer dan een jaar wordt uitgeoefend opleiding schoolsecretariaten

144 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
LBO 12. Weigering : de weigering door de RVA wordt meegedeeld door middel van het formulier C62. de weigering door de onderwijsadministratie wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan het betrokken personeelslid en de betrokken I.M. de RVA bij weigering van een LBO door de RVA of AHOVOS: VLBO wordt ambtshalve omgezet naar een TBS/PA GLBO wordt ambtshalve omgezet naar een AVP/PA opleiding schoolsecretariaten

145 LBO : specifieke gevallen
13.1 : tijdelijke personeelsleden met een LBO : geen uitgestelde bezoldiging ( UB ) - enkel voor de gewone LBO ( + LBO beroepsopleiding ) de uitkering blijft betaald tot 31-08 geen UB voor de opdracht waarvoor LBO voorbeeld : een tijdelijk personeelslid, aangesteld voor een volledig schooljaar en reaffecatievrij met VLBO op voor juli 2008 : uitkering van de RVA - geen recht op uitgestelde bezoldiging voor de maand september 2007 voor augustus 2008 : uitkering van de RVA opleiding schoolsecretariaten

146 LBO : specifieke gevallen
13.2 : uitbreiding van een LBO : gewoon stelsel : een personeelslid kan op overstappen van een GLBO naar een VLBO uitzondering : LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof een personeelslid kan tijdens een periode van VLBO of GLBO een LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof nemen ( volledig of gedeeltelijk) nadien terug de oorspronkelijke LBO opnemen opleiding schoolsecretariaten

147 LBO : specifieke gevallen
Voorbeeld : een personeelslid heeft een GLBO van 2007 tot aanvraag indienen : C61 neemt een VLBO voor palliatieve zorgen van tot – aanvraag indienen: C61-SV voorwaarden: de oorspronkelijke GLBO opnemen op – aanvraag indienen : C61 er moet dus telkens een nieuwe aanvraag worden ingediend bij elke wijziging ( dus 3 x ) opleiding schoolsecretariaten

148 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
LBO : pensioen 14 : pensioen - Voor de opening van het recht op een rustpensioen: enkel de gevalideerde periodes van loopbaanonderbreking komen in aanmerking Voor de berekening van het rustpensioen tellen uitsluitend de gevalideerde periodes van loopbaanonderbreking mee. Een aantal van deze loopbaanonderbrekingen vallen bovendien nog onder de 20% - 25% regel. Opmerking : niet-gevalideerde periodes van loopbaanonderbreking tellen nooit mee voor het pensioen opleiding schoolsecretariaten

149 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
LBO : pensioen 14 : pensioen - de gevalideerde periodes ( ambtshalve of betaalde ) van gewone GLBO/VLBO, GLBO 50 + en VLBO/GLBO voor het volgen van een beroepsopleiding vallen onder de 20% -25% regel de periodes van GLBO/VLBO voor ouderschapsverlof, palliatieve zorgen en medische bijstand vallen niet onder deze 20% - 25% regel gevalideerd tellen ze altijd mee niet-gevalideerd tellen ze nooit mee opleiding schoolsecretariaten

150 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
LBO : pensioen 14 : pensioen Validering : pensioenbijdragen betalen Ambtshalve gevalideerd: de eerste 12 maanden LBO altijd 24 maanden extra indien recht op kinderbijslag voor een kind jonger dan 6 jaar Zelf valideren Vanaf het derde jaar( na 36 maanden ) altijd zelf valideren Opmerking : Maximum 60 maanden valideerbaar opleiding schoolsecretariaten

151 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
LBO : pensioen 14 : pensioen Validering : pensioenbijdragen betalen 7,5 % van het salaris van de niet-gepresteerde diensten het personeelslid kan een verbintenis aangaan om vrijwillig de bijdragen te storten : geen verplichting ! het personeelslid wordt niet verwittigd van het feit dat bepaalde periode van LBO niet meer zullen meetellen voor de berekening van het pensioen Opgelet : validering van periodes van LBO is nog altijd niet een 100% garantie dat ze meetellen opleiding schoolsecretariaten

152 LBO : pensioen 20% - 25% regel
VVP/SF : alle stelsels Loopbaanonderbreking : alle stelsels behalve ouderschapsverlof,palliatief verlof en medische bijstand - 1ste jaar : ambtshalve gevalideerd - 2de en 3de jaar ambtshalve gevalideerd wegens kind < 6 jaar door personeelslid zelf gevalideerd - 4de en 5de jaar indien zelf gevalideerd Opmerking : ouderschapsverlof, palliatief verlof en medische bijstand vallen niet onder deze 20% - 25% opleiding schoolsecretariaten

153 LBO : pensioen 20% - 25% regel
borstvoedingsverlof bepaalde verloven voor het gemeenschapsonderwijs bonus / tbs58+ / TBS55+ voor personeelsleden geboren na !!!! opleiding schoolsecretariaten

154 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
LBO : pensioen Loopbaan Duur werkelijk periodes gepresteerde diensten van afwezigheid (20% - 25%) tot jaar voltijdse prestaties ___ tot j. x 50% = 1 j j. x 50% = 1 j. VVP/SF(50%) ___ tot j. VLBO - ambtshalve gevalideerd ___ tot VLBO - niet gevalideerd _________________ tot j.x50% = 6 m. GLBO - niet gevalideerd __________________________ tot j. x 50 % = 1 j j.x50%= 1 j. VVP/SF – 50% ___ tot j. voltijdse prestaties ___ Totaal jaar en 6 maanden jaar = 306 maanden = 36 maanden opleiding schoolsecretariaten

155 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
LBO 20% van de werkelijk gepresteerde diensten : 20% van 306 maanden = 61,2 maanden de duur van de verloven die vallen onder de 20% regel = 36 maanden 36 maanden < 61,2maanden dit betekent dat deze 36 maanden in aanmerking komen voor het pensioen opleiding schoolsecretariaten

156 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
LBO Wat kan niet !! tijdens een periode van LBO : een uitbreiding van de opdracht - uitgezonderd een bijkomende R/W een uitbreiding vaste benoeming herindiensttreden een GLBO opschorten door een TBS/PA ziekteverlof en bevallingsverlof maken geen einde aan een loopbaanonderbreking ( geen opschorting ) opleiding schoolsecretariaten

157 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
LBO Melding + documenten voor de werkstations : - verlofstelsels zo snel mogelijk melden voor alle stelsels steeds het document C62 = de goedkeuring door de RVA bij een loopbaanonderbreking voor het volgen van een beroepsopleiding : een kopie van het attest van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd bij een loopbaanonderbreking in het kader van een ouderschapsverlof : een kopie van het geboorteuittreksel opleiding schoolsecretariaten

158 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
Aanmoedigingspremie 1. Aanvraag : bestaat uit het ingevulde aanvraagformulier een kopie van het document C62 in geval van opleiding : een attest van de onderwijs- of opleidingsinstelling Adres : Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie / Cel aanmoedigingspremies Ellipsgebouw K. Albert II laan 35, bus 21 1030 Brussel opleiding schoolsecretariaten

159 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
Aanmoedigingspremie 2. Toepassingsgebied : vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden 3. Voorwaarden : een periode van maximum 2 jaar bij elke volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking voorwaarde : indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest en effectieve arbeidsprestaties heeft verricht opleiding schoolsecretariaten

160 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
Aanmoedigingspremie effectieve arbeidsprestaties : verloven gelijkgesteld met dienstactiviteit worden beschouwd als effectieve prestaties bv. een personeelsleden was in de referteperiode van 6 maanden voor de LBO met bevallingsverlof VVP of AVP : een personeelslid, F.T. vastbenoemd, heeft in de referteperiode een VVP/SF genoten - men gaat uit van een F.T. - ook voor tijdelijke personeelsleden : de maanden juli en augustus worden gezien als werkprestatis, op basis van de opdracht op 30-06 opleiding schoolsecretariaten

161 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009
Aanmoedigingspremie - ingeval van aaneensluitende verlengingen kan de premie slechts voor de eerste maal worden toegekend bij een eerste periode van VLBO of GLBO - geen combinatie mogelijk met een winstgevende activiteit. Wel gedurende 1 jaar combineerbaar met een winstgevende activiteit als zelfstandige premie wordt per kwartaal uitgekeerd opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstellingen"

Verwante presentaties


Ads door Google