De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Afdeling Volwassenenonderwijsonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Afdeling Volwassenenonderwijsonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Afdeling Volwassenenonderwijsonderwijs Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstellingen Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2008-2009

3 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 2 Reglementering Verlof TAO : Omzendbrief : 13AC/GDH/SH/js ( 19/06/1998) TBS/PA: decreet rechtspositie ( 27/03/1991 ) gesubsidieerd onderwijs gesubsidieerd onderwijs / gemeenschapsonderwijsgemeenschapsonderwijs VVP/AVP: Omzendbrief : 13AC/CR/JVM/hj (14/11/2000 ) Loopbaanonderbreking: Omzendbrief : PERS/2007/04 ( 17/07/2007 )

4 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 3 INHOUD 1.Algemene principes 2.Omstandigheidsverlof 1.algemeen 2.n.a.v. geboorte van een kind 3.Tijdelijk andere opdracht 4.TBS/PA 5.VVP – AVP 6.Loopbaanonderbreking

5 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 4 1. Algemene principes 1.1. Elektronische melding -opdrachtgebonden dienstonderbrekingen -niet- opdrachtgebonden dienstonderbrekingen 1.2. Vervanging van een afwezig personeelslid

6 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 5 Opdrachtgebonden dienstonderbrekingen : RL - 1 worden gemeld met de opdracht volgens het fotoprincipe Voorbeeld: een personeelslid heeft op 01-09-2008 de volgende opdracht: - 15/20 / ATO 4 / AV - Frans / RG 3 - 5/20 / ATO 2 / TADD / AV - Spaans / RG 3 Wijziging op 18-11-2008 : het personeelslid neemt een VVP/SF voor 7uur AV - Frans van 18 -11-2008 tot en met 25-02-2009 1.Algemene principes 1.1. Elektronische melding van dienstonderbrekingen

7 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 6 Elektronische melding van een opdrachtgebonden dienstonderbreking : RL 1 – opdrachtenpakket bericht met geldigheidsdatum 18-11-2008 : -15 uur / AV - Frans / RG 3 / ATO4 met oneindige einddatum, waarvan 7 uur VVP/SF van 18-11-2008 tot en met 25-02-2009. -5 uur / AV – Spaans / RG 3 / ATO2 / TADD met einddatum 31-08-2009 1.Algemene principes 1.1. Elektronische melding van dienstonderbreking

8 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 7 2. Niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen : RL 2 voorbeeld : volledige loopbaanonderbreking / ziekteverlof Alle opdrachten worden onderbroken. Elekronische melding : RL 2 voorbeeld : een personeelslid neemt een volledige loopbaanonderbreking van 01-10-2008 tot 31-08-2009 te melden : VLBO -begindatum : 01-10-2008 -einddatum : 31-08-2009. 1.Algemene principes 1.1. Elektronische melding van dienstonderbreking

9 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 8 1. Algemene principes 1.2. Vervanging Vervanging van een afwezig personeelslid is mogelijk indien:  minstens 10 aaneensluitende werkdagen afwezig  de afwezigheid niet aanvangt na 31 mei Voorbeeld : leraar, afwezig van 15-09 tot 19-09-2008 geen vervanging mogelijk : de afwezigheid is minder dan 10 aaneensluitende werkdagen. Uitzondering : -omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte kind -vervanging directie

10 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 9 2. Omstandigheidsverlof 2.1 Algemeen 2.2 Omstandigheden 2.3 Bezoldiging 2.4 Vervanging 2.5 Pensioen 2.6 Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de geboorte van een kind 2.7 Uitzonderlijk verlof wegens overmacht

11 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 10 2. Omstandigheidsverlof 2.1 Algemeen: -vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden -naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis -aan te vragen bij de Inrichtende Macht -steeds te nemen in volledige dagen -graden van verwantschap : -1ste graad : echtgen(o)ot(e), ouders, schoonouders, kinderen en schoonkinderen -2de graad : grootouders, schoongrootouders, kleinkinderen, broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters

12 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 11 2. Omstandigheidsverlof 2.2 Omstandigheden:

13 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 12 2. Omstandigheidsverlof 2.3 Bezoldiging: -het verlof wordt gelijk gesteld met dienstactiviteit -bezoldiging verder verleend 2.4 Vervanging: -reglementair niet mogelijk -niet melden aan het werkstation ! -uitzondering: het omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind 2.5. Pensioen: komt volledig in aanmerking

14 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 13 2. Omstandigheidsverlof 2.6 Omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte v/e kind Opgelet : omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte van een kind is geen vaderschapsverlof ! Vaderschapsverlof is de omzetting van postnataal bevallingsverlof van de moeder naar een verlof voor de partner bij hospitalisatie of overlijden van de moeder na de geboorte van het kind.

15 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 14 2. Omstandigheidsverlof 2.6 Omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte v/e kind -vanaf 01-09-2005 : maximum 10 werkdagen -te nemen binnen een periode van 30 kalenderdagen vanaf de bevalling -minimum 5 dagen aaneensluitend. -mits akkoord I.M. – ook deze 5 dagen niet aaneensluitend. -bij de geboorte van een meerling: eveneens maximum 10 werkdagen -het is een recht voor alle personeelsleden

16 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 15 2. Omstandigheidsverlof 2.6 Omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte v/e kind - voor tijdelijke personeelsleden: binnen de periode van aanstelling - gehuwden en samenwonenden: domicilie op hetzelfde adres - bezoldigd - gelijkgesteld met dienstactiviteit - steeds te nemen in volledige dagen - vervanging is altijd mogelijk - melden aan het departement indien er een vervanger is aangesteld – DO = 119

17 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 16 2. Omstandigheidsverlof 2.7 Uitzonderlijk verlof wegens overmacht: - is geen omstandigheidsverlof ! - te nemen n.a.v ziekte of ongeval i.v.m. onder éénzelfde dak wonend persoon - te melden ten laatste in de loop van het 1 e lesuur - maximum 4 dagen per kalenderjaar - moet niet worden gemeld aan het werkstation !!

18 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 17 3. Verlof Tijdelijk Andere Opdracht (TAO) 3.1. Inleiding 3.2. Wie 3.3. Aanvraag 3.4. Aanvang 3.5. Duur 3.6. Einde 3.7. Combinatie met andere dienstonderbrekingen 3.8. Administratieve toestand 3.9. Pensioen 3.10. Volume van het verlof 3.11. Bezoldiging

19 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 18 3. Verlof TAO 3.1. Inleiding : -vastbenoemde personeelsleden worden tijdelijk belast met een andere opdracht of tijdelijk aangesteld in een ander ambt -het verlofstelsel = verlof TAO ( 019 ) -de tijdelijk andere opdracht : TAO -de oorspronkelijke opdracht = de opdracht aan de vooravond van het verlof TAO. -de werkelijke opdracht = de opdracht die het personeelslid effectief uitoefent -V = vastbenoemd / T = tijdelijk

20 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 19 3. Verlof TAO 3.2. Wie? -vastbenoemde of tot de proeftijd toegelaten personeelsleden ( in het Gemeenschapsonderwijs ) dus : enkel voor opdrachten waarvoor vastbenoemd! -hoofdambt -kan NIET genomen worden op tijdelijke opdrachten, ook niet bij TADD -het personeelslid moet voor de tijdelijk andere opdracht kunnen bezoldigd worden: minstens een bekwaamheidsbewijs ” andere” voor de TAO.

21 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 20 3. Verlof TAO  bij tbs/ob : -het personeelslid moet volledig gereaffecteerd en /of wedertewerkgesteld zijn in een organieke betrekking -het verlof TAO kan dan genomen worden vanuit de betrekking van R/W voorbeeld : Een leraar, 20/20 V, is TBS/OB voor 5 /20. Een verlof TAO kan genomen worden indien er een reaffectatie en / of wedertewerkstelling is voor alle uren TBS/OB ( R/W in organieke uren !).

22 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 21 3. Verlof TAO 3.3. Aanvraag : -het verlof TAO is geen recht en geen plicht -bij dezelfde I.M. : enkel met instemming van het personeelslid -bij een andere I.M. : enkel mogelijk met instemming van alle betrokken partijen: -het personeelslid -de I.M. waar het personeelslid vastbenoemd is -de I.M. waar het personeelslid tijdelijk is aangesteld via een verlof TAO

23 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 22 3. Verlof TAO : aanvraag Een verlof TAO is een uitzonderingsmaatregel : Het verlof kan slechts worden toegestaan indien voldaan is aan: -de reglementering betreffende TBS/OB -de bepalingen van het DRP -de voorrangsregeling bij aanstelling in een wervingsambt -de bepalingen bij aanstelling in een selectie- of bevorderingsambt

24 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 23 3. Verlof TAO: aanvraag Een tijdelijke andere opdracht (TAO) is mogelijk : -in alle ambten die vallen onder het DRP (27-03-1991) -in een hogeschool ( erkende Hogeschool ) -in ambten bij de inspectie en de pedagogische begeleidingsdienst Opmerking : een verlof TAO naar een universiteit is niet mogelijk !

25 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 24 3. Verlof TAO : aanvraag Een tijdelijk andere opdracht (TAO) is mogelijk : -in eigen CVO : -in een ander ambt -in een vak waarvoor niet benoemd ( VO - AND ) draagwijdte van de vaste benoeming in het ambt van leraar een leraar is benoemd voor : -alle vereiste vakken -alle vakken waarvoor vastbenoemd met een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs

26 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 25 3. Verlof TAO : aanvraag Een tijdelijk andere opdracht (TAO) is mogelijk : -in een ander CVO of in een andere instelling -een verlof TAO is verplicht indien het gaat om tijdelijke projecten : ICT, OOV,...

27 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 26 3. Verlof TAO : aanvraag Een verlof TAO kan NIET : - naar een vacante betrekking binnen de draagwijdte van de V.B.( zelfde ambt - zelfde instelling ) - vanuit een hogeschool naar een betrekking in het CVO - van of naar een betrekking in een universiteit Vanaf 01-09-2007 kunnen vacante uren mentor in de eigen instelling ook als vastbenoemde.

28 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 27 3. Verlof TAO : aanvraag Voorbeeld : - een leraar, F.T. vastbenoemd ( VE ) - GLSO Nederlands, Engels en Economie - geaffecteerd aan een CVO - opdracht : Nederlands – 20/20 – RG 3 - de tijdelijk andere opdracht in RG 2 (TAO) Een tijdelijk andere opdracht in vacante uren AV-Engels in eigen CVO: mogelijk ? Neen – binnen de draagwijdte van de vaste benoeming

29 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 28 3. Verlof TAO 3.4. Aanvang : -ingangsdatum van de tijdelijke opdracht = ingangsdatum van het verlof TAO -kan aansluiten op een andere dienstonderbreking voorbeeld : volledige loopbaanonderbreking : 01-09-2007 tot 31-08- 2008 het personeelslid kon op 01-09-2008 aansluitend een verlof TAO nemen. -uitzondering : bij tbs wegens ziekte, indien opgeroepen voor de pensioencommissie

30 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 29 3. Verlof TAO 3.5. Duur: - het verlof TAO wordt toegekend voor de duur van de tijdelijk andere opdracht voorbeeld : -de duur van de tijdelijk andere opdracht : 01-09-2008 tot 15-11-2008 -het verlof TAO vangt aan op 01-09-2008 en eindigt op 15-11-2008 en niet op 30-06-2009. - geen minimum- of maximumduur

31 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 30 3. Verlof TAO 3.6. Einde : -einde van de tijdelijk andere opdracht -einde aanstelling altijd uiterlijk 31/8 voor alle categoriën. -de toelage : -uiterlijk 30-06 : tijdelijk andere opdracht in een wervingsambt van leraar en administratief medewerker -uiterlijk 31-08 : -in een selectie- of bevorderingsambt

32 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 31 3. Verlof TAO 3.6. Einde : -aanstelling van een ander personeelslid bij wijze van reaffectatie, wedertewerkstelling, mutatie of vaste benoeming. -wanneer het personeelslid zelf wordt benoemd in de betrekking -bij terugkeer van de titularis -bij ontslag in de tijdelijk andere opdracht

33 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 32 3. Verlof TAO 3.7. Combinatie met andere dienstonderbrekingen: Tijdelijke personeelsleden kunnen gebruik maken van sommige dienstonderbrekingen onder bepaalde voorwaarden voorbeeld : een tijdelijk personeelslid kan een VVP/SF nemen, indien : -aangesteld voor een volledig schooljaar -reaffectatievrij

34 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 33 3. Verlof TAO 3.7. Combinatie met andere DO: Geldt dit ook voor personeelsleden belast met een tijdelijk andere opdracht ( TAO )? voorbeeld: een leraar, F.T. vastbenoemd wordt tijdelijk belast met het ambt van directeur. Kan dit personeelslid in de loop van het schooljaar een andere dienstonderbreking nemen voor de TAO?

35 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 34 3. Verlof TAO Een andere dienstonderbreking ( bv. VVP, LBO..) kan genomen worden op de opdracht of op een gedeelte van de opdracht waarmee tijdelijk belast Voorwaarde : als tijdelijk personeelslid voldoet het aan alle voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de dienstonderbreking Opmerking: de uitzonderingen blijven

36 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 35 3. Verlof TAO Voorbeeld 1 : vanaf 01-09-2008 Een leraar, 20/20 V.B., en tijdelijk belast met het ambt van directeur ( F.T. ) van 01-09-2008 tot 31-08-2009 -bevallingsverlof van 01-10-2008 tot 13-01-2009: deze DO kan genomen worden op de TAO -VLBO-ouderschapsverlof van 14-01 tot 31-03-2009: deze DO kan genomen worden op de TAO reden : als “ tijdelijk personeelslid “ kan eveneens een VLBO-ouderschapsverlof genomen worden

37 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 36 3. Verlof TAO Voorbeeld 2 : vanaf 01-09-2008 Een leraar, 20/20 V.B., is tijdelijk belast met 12/25 van 01- 09-2008 tot 28-02-2009. VVP/SF 01-10 tot 15-11-2008 voor de uren TAO. Dit is niet mogelijk : de voorwaarden voor een tijdelijk personeelslid bij VVP/SF : - reaffectatievrij : in orde - aangesteld voor een volledig schooljaar: het personeelslid heeft een TAO voor een periode kleiner dan een volledig schooljaar!!!

38 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 37 3. Verlof TAO Voorbeeld 3 : vanaf 01-09-2008 Een leraar, 25/25 V.B., is tijdelijk belast met 12/20 van 01-09-2008 tot 28-02-2009 VLBO – palliatief verlof 15-10-2008 tot 14-11-2008 Dit is mogelijk : de voorwaarden voor een tijdelijk personeelslid bij een VLBO-palliatief verlof zijn: - binnen de aanstelling : in orde - titularis van minstens ½ F.T. : het personeelslid is titularis van een F.T.

39 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 38 3. Verlof TAO vanaf 01-09-2008 Wat kan binnen de aanstelling TAO ? - omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte - LBO - ouderschapsverlof - LBO - palliatief verlof / LBO - medische bijstand - borstvoedingsverlof -..... Opgelet : voor die stelsels van LBO zijn er een aantal andere voorwaarden.

40 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 39 3. Verlof TAO vanaf 01-09-2008 Wat kan zeker niet : - VVP wegens ziekte - alle AVP’s - GLBO50+ Wat kan indien aan de specifieke voorwaarden voor tijdelijke personeelsleden is voldaan: reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar - alle VVP’s / LBO / VLBO / TBS/PA / politiek verlof

41 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 40 3. Verlof TAO 3.8. Administratieve toestand : -dienstactiviteit -het personeelslid wordt verder beschouwd als vastbenoemde wat betreft de reglementering inzake -ziekte – en bevallingsverlof -bedreiging door beroepsziekte en verlof wegens moederschapsbescherming -arbeidsongevallen -toekenning begrafenisvergoeding

42 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 41 3. Verlof TAO 3.9. Pensioen : -het verlof TAO komt in aanmerking bij de berekening van het rustpensioen -Opmerking : -het pensioen wordt berekend op de vastbenoemde opdracht -er wordt geen rekening gehouden met de tijdelijk andere opdrachten

43 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 42 3. Verlof TAO : volume 3.10. Volume van het verlof TAO: Algemene regel : -het verlof TAO mag niet leiden tot een vermindering van prestaties -het gepondereerd volume van de tijdelijk andere opdracht ( TAO ) moet groter of gelijk zijn aan het gepondereerd volume van het verlof TAO -het volume van de tijdelijk andere opdracht moet zo dicht mogelijk het volume benaderen van het verlof TAO Uitzondering : de opdracht aan de vooravond van het verlof TAO en de werkelijke opdracht = F.T.

44 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 43 3. Verlof TAO : volume algemene regel – de opdracht aan de vooravond van het verlof TAO is < F.T. of < 10.000/10.000sten Voorbeeld : opdracht : 10/20 V + 8/20 T de tijdelijk andere opdracht of TAO = 8/25 Correct : -de oorspronkelijke opdracht:10/20+ 8/20=9000 < F.T. -de tijdelijk andere opdracht = 8/25 of 3200/10.000sten -volume verlof TAO = 6/20 of 3000/10.000sten -8/25 ( TAO ) benadert het dichtst 6/20 ( verlof TAO ) en is groter : 8/25 ( 3200 ) > 6/20 ( 3000 ) -de werkelijke opdracht : 4/20 + 8/20 + 8/25 = 9200

45 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 44 3. Verlof TAO : volume Algemene regel : -opdracht : 10/20 V + 8/20 T -de tijdelijk andere opdracht of TAO = 8/25 Fout: -de oorspronkelijke opdracht :10/20+8/20 = 9000 < F.T -de tijdelijk andere opdracht = 8/25 of 3200/10.000sten -volume verlof TAO = 7/20 of 3500/10.000sten -8/25 ( TAO) < 7/20 ( verlof TAO ) of 3200 < 3500 = vermindering van prestaties! -de werkelijke opdracht : 3/20 + 8/20 + 8/25 = 8700 Oplossing : een verlof TAO nemen voor 6/20 of een VVP/AVP

46 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 45 3. Verlof TAO : volume Uitzondering : de opdracht aan de vooravond van het verlof TAO = F.T. en de werkelijke opdracht = F.T. Voorbeeld : -opdracht : 15/20 V + 7/25 = F.T. / TAO = 12/25 Correct ! -de oorspronkelijke opdracht =15/20+ 7/25= 10.300 = F.T. - de tijdelijk andere opdracht = 12/25 of 4800/10.000sten -volume verlof TAO = 10/20 of 5000/10.000sten!! - 10/20 ( verlof TAO )> 12/25 ( TAO ) of 5000 > 4800 - de werkelijke opdracht: 5/20 + 7/25 + 12/25 =10.100 - het personeelslid behoudt een F.T. ! Dus in orde !

47 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 46 3. Verlof TAO : volume Opgelet : het volume verlof TAO moet zo dicht mogelijk het volume van de tijdelijke opdracht benaderen Voorbeeld : -opdracht : 15/20 V -de tijdelijk andere opdracht = 10/10 – technisch adviseur -volume verlof TAO : 15/20 of 7500/10.000sten. -volume tijdelijk andere opdracht moet zo dicht mogelijk het volume verlof TAO benaderen : 23/30 of 7667/10.000sten -8/10 = de tijdelijk andere opdracht ( TAO ) -2/10 = “ gewone “ tijdelijke uren ( ATO 2 )

48 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 47 3. Verlof TAO : bezoldiging 3.11. Bezoldiging: we vergelijken altijd WVB : wedde vaste benoeming - de wedde waarop het personeelslid recht heeft indien het geen verlof TAO neemt = de opdracht aan de vooravond van het verlof -altijd de volledige opdracht in aanmerking nemen WWO : wedde werkelijke opdracht - de wedde van de effectieve opdracht - altijd de volledige opdracht in aanmerking nemen

49 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 48 3. Verlof TAO : bezoldiging WVB = WWO : de bezoldiging wijzigt niet Voorbeeld : verlof TAO voor 2/20 -opdracht : 20/20 V -salarisschaal 301 -geld. anc. : 25 jaar -de tijdelijk andere opdracht : 2/20 - ICT -salarisschaal 301 -geld. anc. : 25 jaar -bezoldiging : 20/20 – als vastbenoemde in het CVO waar het personeelslid vastbenoemd is

50 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 49 3. Verlof TAO : bezoldiging WVB > WWO : bezoldigd op basis van de werkelijke opdracht als vastbenoemde in de instelling waar vastbenoemd Voorbeeld : verlof TAO op 01-09-2008. -school A ( CVO ) : 20/20 V ( 311 ; G.A. = 25 jaar ) -verlof TAO voor 20/20 in school A -de tijdelijk andere opdracht in school B ( S.O. ) : 22/22 TAO - leraar S.O. ( 301 – G.A. = 25 jaar ) -301 < 311 -bezoldiging in school A ( CVO ) op basis van de werkelijke opdracht : 22/22 – V.B. - 301 – G.A. : 25 j

51 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 50 3. Verlof TAO : bezoldiging WVB < WWO : -de bezoldiging wijzigt niet wat de oorspronkelijke opdracht betreft -een toelage ( boemerang ) in de instelling (en) waar de tijdelijk andere opdracht wordt uitgeoefend toelage : -het verschil tussen het salaris van de oorspronkelijke opdracht en het salaris van de werkelijke opdracht -vanaf de dag dat het personeelslid de tijdelijk andere opdracht uitoefent

52 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 51 3. Verlof TAO : toelage de toelage of boemerang -de toelage wordt stopgezet vanaf de eerste dag bij een dienstonderbreking van meer dan 14 opeenvolgende kalenderdagen -blijft behouden in de zomervakantie, behalve voor personeelsleden die via een verlof TAO aangesteld zijn in een wervingsambt ( leraar,...) -geen uitgestelde bezoldiging -komt niet in aanmerking voor EJ, VG en pensioen

53 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 52 3. Verlof TAO : toelage Toelage of boemerang : Voorbeeld : verlof TAO van 01-09-2008 tot 31-08-2009. -school S.O. : leraar - 20/20 V ( 501 – G.A. : 22 jaar ) -verlof TAO voor 20/20 -CVO : tijdelijk andere opdracht - directeur – 20/20 - ATO2 – ( 525 – G.A. : 22 jaar ) -bezoldiging in school S.O. : 20/20 V - 501 – 22 j. G.A. -toelage in CVO : verschil tussen het salaris van leraar en het salaris van directeur, ook in de maanden juli en augustus

54 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 53 3. Verlof TAO - tijdelijk andere opdracht in Hogeschool : -principe van de ponderatie blijft !! -bezoldiging : de uren waarvoor verlof TAO worden bezoldigd door de Hogeschool -tijdelijk andere opdracht bij de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten : -principe van de ponderatie blijft !! -bezoldiging : de uren waarvoor verlof TAO worden bezoldigd door de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten.

55 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 54 3. Verlof TAO

56 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 55 3. Verlof TAO : praktisch 3.12. Praktisch -begin en einddatum van de tijdelijk andere opdracht en van het verlof TAO : moeten gelijk zijn ! -de totale opdracht aan de vooravond is : -geen F.T. : algemene regel van ponderatie toepassen = volume TAO groter of gelijk aan volume verlof TAO -F.T. : afwijking op algemene regel mogelijk -volume TAO kan kleiner zijn dan het volume van het verlof TAO -elektronisch doorsturen van een tijdelijk andere opdracht : veld invullen “ tijdelijk andere aanstelling” of “ tijdelijk andere opdracht” -indien TAO in andere instelling – opmerking toevoegen

57 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 56 3. Verlof TAO : praktisch Opgelet : -rekening houden met de salarisschaal en de geldelijke anciënniteit -ponderatie : volume verlof TAO vergelijken met het volume van de tijdelijk andere opdracht -rekening houden met de opdrachten in andere scholen ! -eventueel contact opnemen met andere scholen

58 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 57 4.Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden = TBS/PA 4.1 Voorwaarden 4.2 Aanvraag 4.3 Aanvang 4.4 Duur 4.5 Einde 4.6 Administratieve stand 4.7 Bezoldiging 4.8 Cumulatie 4.9 Pensioen

59 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 58 4.TBS / PA 4.1 Voorwaarden: -vast benoemd -tijdelijk: - aangesteld voor een volledig schooljaar -reaffectatievrij Voorbeelden: Een administratief medewerker, tijdelijk aangesteld van 06/09/2008 tot 30/06/09  geen TBS/PA: geen aanstelling voor volledig schooljaar Tijdelijk personeelslid, aangesteld van 01/09/08 tot en met 30/06/09 ; afgestudeerd op 30/06/08  geen TBS/PA: niet reaffectatie-vrij

60 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 59 4.TBS/PA 4.1 Voorwaarden: -per instelling voor de volledige opdracht Voorbeeld : een personeelslid heeft de volgende opdracht CVO A : 15/20 V CVO B : 7/20- TADD - aangesteld voor een volledig schooljaar Tbs/pa is mogelijk : -voor de volledige opdracht in CVO A = 15/20 -voor de volledige opdracht in CVO B = 7/20 -voor de volledige opdracht in A + B = 15/20 + 7/20

61 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 60 4.TBS/PA Uitzondering : - het personeelslid neemt én TBS/PA én een ander verlofstelsel in de zelfde school - het personeelslid oefent dus geen enkele opdracht meer uit in deze school voorbeeld: 20/20 V - verlof TAO voor 12/20 in CVO A - TBS/PA voor 8/20 in CVO A - TAO in CVO B voor 12/20 - oefent in CVO A geen enkele opdracht meer uit 4.2 Aanvraag: door het personeelslid aan de I.M.

62 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 61 4.TBS/PA 4.3 aanvang: op elk ogenblik 4.4 duur: -geen minimumduur -maximum 5 jaar of 60 maanden - per personeelslid uitzondering : -in combinatie met bonus -indien een loopbaanonderbreking wordt omgezet naar een TBS/PA -bij adoptie – indien de adoptie niet doorgaat 4.5 einde: -volgens overeenkomst met I.M. -na een periode van 5 jaar

63 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 62 4.TBS/PA 4.6. Administratieve stand: terbeschikkingstelling -geen recht op een salaris of salarisverhoging -kan geen aanspraak maken op een selectie-of bevorderingsambt 4.7 bezoldiging: -geschorst voor de opdracht waarvoor TBS/PA -het salaris wordt in de zomervakantie in evenredige mate verminderd -periodes van TBS/PA hebben invloed op de geld. anc. opgelet : wijziging vanaf 01-09-2007 !!

64 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 63 4.TBS/PA Vastbenoemd : vóór 01-09-2007 periodes van TBS/PA -onbezoldigd -verlies van geld. anc. voor deze periodes TBS/PA -verrekening naar de zomervakantie -het salaris wordt in evenredige mate verminderd -verlies van 1 of 2 maand geld. anc. Opmerking : TBS/PA van 01-09 tot 30-06 = TBS/PA van 01-09 tot 31-08

65 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 64 4.TBS/PA vóór 01-09-2007 Voorbeeld: een vastbenoemd personeelslid nam een TBS/PA voor de volledige opdracht van 15/10/2006 tot en met 13/12/2006 (= 60 dagen)  geen salaris voor de periode TBS/PA  1/5 niet betaald in jaarlijkse vakantie ( juli 2007): 1/5 van 60 dagen = 12 dagen ( 60 x 0,2 = 12 dagen )  4 maanden verlies van G.A. -oktober, november en december 2006 -juli 2007

66 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 65 4.TBS/PA vanaf 01-09-2007 Vastbenoemd : vanaf 01-09-2007 periodes van TBS/PA -onbezoldigd -verlies van geld. anc. voor deze periodes TBS/PA -verrekening naar de zomervakantie wat de bezoldiging betreft blijft - geen verlies meer van geld. anc. in de zomervakantie Opmerking : TBS/PA van 01-09 tot 30-06 = TBS/PA van 01-09 tot 31-08

67 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 66 4.TBS/PA vanaf 01-09-2007 opgelet : Een periode TBS/PA genomen vóór een wettelijke feestdag, een weekend, de herfst-, kerst-,krokus- en paasvakantie én onmiddellijk aansluitend een periode van TBS/PA : de wettelijke feestdag, het weekend en de herfst-, kerst- krokus- en paasvakantie worden eveneens beschouwd als TBS/PA Voorbeeld : - TBS/PA van 01-09-2008 tot en met 24 oktober 2008 ( vrijdag vóór de herfstvakantie ) - TBS/PA van 03-11-2008 ( maandag ná de herfstvakantie ) tot 19-12-2008 - de herfstvakantie = TBS/PA

68 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 67 4.TBS/PA vanaf 01-09-2007 Voorbeeld: een vastbenoemd personeelslid nam een TBS/PA voor de volledige opdracht van 15/10/2007 tot en met 13/12/2007 (= 60 dagen)  geen salaris voor de periode TBS/PA  1/5 niet betaald in de zomervakantie ( juli 2008): 1/5 van 60 = 12 dagen  geen verlies meer van geld. anc. in de zomervakantie : 3 maanden verlies van G.A.: -oktober 2007 -november 2007 -december 2007

69 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 68 4. TBS/PA Tijdelijke personeelsleden: voor de periodes TBS/PA: -geen uitgestelde bezoldiging - telt niet mee voor G.A. 4.8 cumulatie: -buiten het onderwijs : altijd -in het onderwijs : niet in dezelfde instelling 4.9 pensioen: komt niet in aanmerking

70 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 69 5. VVP - AVP 5.1. VVP gewettigd door sociale of familiale redenen 5.2. AVP wegens persoonlijke aangelegenheid 5.3. Algemene voorwaarden 5.4. Volume 5.5. Opschorting VVP of AVP

71 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 70 5. VVP - AVP 5.1. VVP gewettigd door sociale of familiale redenen: - om een oplossing te bieden voor moeilijkheden overkomen aan de in het besluit opgenomen personen - voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben - voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben

72 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 71 5. VVP - AVP 5.2. AVP wegens persoonlijke aangelegenheid: - op verzoek van het personeelslid - voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben - voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben

73 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 72 5. VVP - AVP 5.3. Voorwaarden: - hoofdambt - vastbenoemd - tijdelijk: alle verloven voor verminderde prestaties (dus niet AVP) indien - aangesteld voor een volledig schooljaar - in een betrekking niet meer vatbaar voor R of WTW - toestemming I.M. is vereist

74 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 73 5. VVP - AVP 5.4. Volume : - vanaf 01-09-2005 : wekelijkse prestaties van tenminste één prestatie-eenheid blijven uitoefenen. - prestatie – eenheid : steeds een volledig lesuur of uur - belangrijk : het volume van het verlof of de afwezigheid voor verminderde prestaties kan gedurende de betrokken periode NIET meer wijzigen. Voorbeelden: 15/20 V : VVP of AVP – minstens 1/20 blijven presteren 32/32 T : VVP - minstens 1/32 blijven presteren ( AVP kan niet voor tijdelijke uren)

75 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 74 5. VVP - AVP begrip “ wekelijkse prestaties “ : alle soorten detacheringen, dus: - Verlof wegens ( bijzondere ) opdracht - Verlof wegens vakbondsopdracht / syndicaal verlof - Verlof ten behoeve van de wetgevende vergaderingen - Verlof voor terbeschikkingstelling van de koning gestelde personeelsleden..... zie punt 4.3. Van de omzendbrief

76 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 75 5. VVP - AVP 5.5 Toestanden die een VVP of AVP opschorten : - bevallingsverlof - borstvoedingsverlof - ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbr. - palliatief verlof.... - zie punt 10 van de omzendbrief Opgelet : -ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op !! -bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties

77 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 76 5. VVP - AVP VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen <14 j. Vastbenoemd Tijdelijk : - reaffectatievrij - aangesteld voor een volledig schooljaar Hoofdambt prestaties : ten minste 1 lesuur Vastbenoemd Tijdelijk : - reaffectatievrij - aangesteld voor een volledig schooljaar Hoofdambt prestaties : ten minste 1 lesuur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt prestaties : ten minste 1 lesuur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt prestaties : ten minste 1 lesuur

78 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 77 5. VVP - AVP VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. vervangende winstge- vende activiteiten in het onderwijs :geen uitzondering : herindiensttreder(S.O.) buiten het onderwijs : geen uitzondering : sommige politieke ver- loven zie punt 4.1. van de omzendbrief vervangende winstge- vende activiteiten in het onderwijs :geen uitzondering : herindiensttreder(S.O.) buiten het onderwijs : geen uitzondering : sommige politieke ver- loven zie punt 4.1. van de omzendbrief vervangende winstge- vende activiteiten in het onderwijs:geen uitzondering : herindiensttreder (S.O.) hogeschool buiten het onderwijs : altijd mogelijk cumulatie !! vervangende winstge- vende activiteiten in het onderwijs: geen uitzondering : herindiensttreder(S.O.) buiten het onderwijs : altijd mogelijk cumulatie !!

79 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 78 5. VVP - AVP VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen< 14 j. AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen< 14 j. aanvang : bij noodzaak vaste begindata : 1-9, 1-10, 1-1 of 1-4 duur : maximum 5 jaar, alle VVP’s vanaf 01-07-1982 geen max duur einde : volgens overeenkomst steeds einde schoojaar (31/8) steeds einde schoojaar (31/8) steeds einde schoojaar (31/8)

80 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 79 5. VVP - AVP VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen< 14 j. - dienstactiviteit - geen gevolg voor geld. anciënniteit - non-activiteit voor afwezigheid - geen gevolg voor geld. anciënniteit Pro rata : salaris voor de gepresteerde opdracht - opening van het recht op een rust- pensioen : komt in aanmerking - berekening: 20%- 25% regel - opening van het recht op een rust- pensioen : komt in aanmerking - berekening: naar rato van de werkelijk gepresteerde opdracht

81 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 80 6. LOOPBAANONDERBREKING Wijzigingen op 01-09-2007 !!!!! -halftijds ouderschapsverlof -nieuw : loopbaanonderbreking voor medische bijstand -loopbaanonderbreking kan na 60 jaar -voor de uren waarvoor het personeelslid TBS/OB is en niet is gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, kan eveneens loopbaanonderbreking genomen worden -de opname van het restant van minder dan 11 of 12 maanden kan worden opgenomen

82 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 81 6. LOOPBAANONDERBREKING Wijzigingen op 01-09-2007 !!!!! De voorwaarden voor tijdelijke personeelsleden ( reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar ) gelden NIET meer voor : -loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof -loopbaanonderbreking voor medische bijstand -loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen ------- de loopbaanonderbreking moet genomen worden binnen de periode van aanstelling

83 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 82 6. LOOPBAANONDERBREKING 1.Soorten loopbaanonderbreking 2.Toepassingsgebied 3.Algemene voorwaarden 4.Recht 5.Het gewone stelsel 6.GLBO50+ 7.LBO om een beroepsopleiding te volgen 8.LBO in het kader van ouderschapsverlof 9.LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen 10.LBO voor verstrekken van medische bijstand 11.Cumulatie 12.Weigering 13.Speciale gevallen 14.Pensioen 15.Controle

84 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 83 6. LOOPBAANONDERBREKING 1. Soorten loopbaanonderbreking : -LBO : loopbaanonderbreking gewoon stelsel -VLBO : volledige loopbaanonderbreking -GLBO : gedeeltelijke loopbaanonderbreking -GLBO50+ : de onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 jaar -LBOBO : loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen -volledig : VLBOBO -gedeeltelijk : GLBOBO

85 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 84 6. LBO : soorten - LBOPZ : loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen -volledig : VLBOPZ -gedeeltelijk : GLBOPZ -LBOOV : loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof -volledig : VLBOOV -gedeeltelijk : GLBOOV ------ vanaf 01-09-2007!!! -LBOMB : loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand ------ vanaf 01-09-2007 ! -volledig : VLBOMB -gedeeltelijk : GLBOMB

86 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 85 6. LBO : toepassingsgebied 2. Toepassingsgebied : -alle personeelscategoriën -vanaf 01-09-2007 : de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, komen eveneens in aanmerking opgelet : de reglementering TBS/OB wijzigt niet !!

87 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 86 6. LBO : algemene voorwaarden 3. Algemene voorwaarden : -vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten - hoofdambt -tijdelijke personeelsleden : hoofdambt -reaffectatievrij zijn -aangesteld voor een volledig schooljaar -uitzondering voor tijdelijke personeelsleden : vanaf 01-09-2007 !!! -LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen -LBO voor het verlenen van medische bijstand -LBO voor ouderschapsverlof Binnen de periode van aanstelling !!

88 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 87 6. LBO : algemene voorwaarden -uitzondering : GLBO 50+ enkel opdrachten als vastbenoemde/tot de proeftijd toegelaten personeelsleden komen in aanmerking dit principe geldt : -voor de uren waarvoor GLBO50+ -voor de nog gepresteerde opdracht voorbeeld :opdracht op 01-09-2007 : 12/20 V + 8/20 T GLBO 50+ is enkel mogelijk indien het personeelslid ontslag neemt voor de tijdelijke uren

89 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 88 6. LBO : algemene voorwaarden -VLBO : gelden voor alle loopbaanonderbrekingen!! -belast zijn met één of meer betrekkingen die samen ten minste de helft van een F.T. omvatten -het personeelslid oefent geen prestaties meer uit -GLBO : gelden voor alle loopbaanonderbrekingen!! -belast zijn met één of meer betrekkingen die samen ten minste de helft + 1 uur van een F.T. omvatten -het personeelslid blijft prestaties uitoefenen die exact de helft van een F.T. opdracht omvatten -de nog te verrichten prestaties moeten worden afgerond tot een volledig uur

90 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 89 6. LBO : algemene voorwaarden voorbeeld : personeelslid is belast met 10/20 V -VLBO is mogelijk : alle stelsels - belast met minstens ½ F.T. opdracht - alle opdrachten worden onderbroken -GLBO is niet mogelijk : alle stelsels - niet belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur -GLBO50+ is niet mogelijk : - niet belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur

91 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 90 6. LBO : algemene voorwaarden Wekelijkse prestaties : worden eveneens in aanmerking genomen, de prestaties verstrekt door personeelsleden : -met verlof wegens opdracht of bijzondere opdracht -met verlof wegens vakbondsopdracht -in het kader van de begeleiding en ondersteuning van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding ( art. VI.21 van het decreet van 28 juni 2002 ) -in een ministrieel kabinet ….. -……. (zie omzendbrief – punt 3.2 )

92 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 91 6. LBO : recht 4. Recht op loopbaanonderbreking: 4.1. geconditioneerd recht : Indien voldaan is aan alle voorwaarden, moet de loopbaanonderbreking worden toegestaan als de kandidaat-vervanger in het bezit is van het vereiste bekwaamheidsbewijs Dit geconditioneerd recht geldt voor -VLBO / GLBO : gewone stelsel -VLBO / GLBO : om een beroepsopleiding te volgen

93 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 92 6. LBO : recht -dit gecondioneerd recht geldt eveneens voor een GLBO 50+ : eens toegestaan geldt dit voor de volledige periode van GLBO50+. 4.2. absoluut recht : indien voldaan is aan alle andere voorwaarden -LBO voor ouderschapsverlof -LBO voor medische bijstand -LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen

94 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 93 6. LBO : het gewone stelsel 5.Het gewone stelsel 5.1. Voorwaarden 5.2. Aanvang 5.3. Duur 5.4. Einddatum 5.5. Aanvraag 5.6. Bezoldiging

95 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 94 6. LBO : het gewone stelsel 5.1.Voorwaarden : hier gelden de algemene voorwaarden voorbeeld : opdracht op 01-09-2007 : 16/25 V + 5/20 T ( aangesteld voor een volledig schooljaar en reaffecatievrij ) -VLBO mogelijk : -voldoet aan de voorwaarden voor de tijdelijke uren -titularis van minstens ½ F.T. opdracht -alle opdrachten vallen weg -GLBO mogelijk : -voldoet aan de voorwaarden voor de tijdelijke uren -titularis van minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur -presteert nog exact ½ F.T. opdracht : bv. 13/25

96 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 95 6. LBO : het gewone stelsel - voorwaarden voorbeeld : 15/20 T (aanstelling : 01-09-2008 tot 15-12- 2008 ) VLBO en GLBO niet mogelijk : niet aangesteld voor een volledig schooljaar voorbeeld : 20/20 V, TBS/OB voor 4/20 en geen R/W VLBO is mogelijk : -belast met minstens ½ F.T. opdracht -alle opdrachten vallen weg. GLBO mogelijk : -belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur -de uren waarvoor geen R/W maken deel uit van de DO -presteert nog exact ½ F.T. opdracht : 10/20

97 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 96 6. LBO : het gewone stelsel 5.2. Aanvang : 1 september of 1 oktober uitzonderingen : 1 ) na bevallingsverlof, verlof wegens bedreiging door een beroepsziekte of wegens moederschapsbescherming voorbeeld : met bevallingsverlof van 25-08-2008 tot 30-11- 2008. De GLBO/VLBO kan pas ingaan op 01-12-2008 2 ) na volledig ouderschapsverlof : een VLBO 3 ) na gedeeltelijk ouderschapsverlof : een GLBO ( vanaf 01-09-2007 )

98 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 97 6. LBO : het gewone stelsel – aanvang voorbeeld : een leraar neemt een volledig ouderschapsverlof van 07-01-2008 tot 06-04-2008. Wat op 07-04-2008? -mogelijk : vanaf 07-04-2008 ( aansluitend ) kan een VLBO genomen worden, indien aangevraagd voor de aanvang van het ouderschapsverlof -niet mogelijk : vanaf 07-04-2008 ( aansluitend ) kan geen GLBO genomen worden - na een volledig ouderschapsverlof moet een VLBO genomen worden

99 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 98 6. LBO : het gewone stelsel – aanvang uitzonderingen : 4 ) VLBO of GLBO kan worden beeindigd door LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg. voorwaarde : de oorspronkelijke LBO verderzetten. voorbeeld : van 01-09-2008 tot 31-08-2009 : VLBO -13-10-2008 tot 12-11-2008 : VLBO of GLBO voor palliatief verlof -13-11-2008 ( aansluitend ) : enkel een VLBO mogelijk --- de oorspronkelijke DO moet worden verdergezet --- voor elke periode een afzonderlijke aanvraag ( 3 x )!!!

100 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 99 6. LBO : het gewone stelsel 5.3. Duur : De totale duur voor de ganse loopbaan: -VLBO : maximum 72 maanden ( 6 jaar ) -GLBO : maximum 72 maanden ( 6 jaar ) -De periodes van LBO in andere sectoren ( ook privé ) worden in mindering gebracht voorbeeld : een personeelslid heeft gewerkt in de RVA van 01-01-1995 tot 31-08-2003. De 24 maanden VLBO ( 2 jaar) genoten tijdens deze periode, tellen mee voor het bepalen van het maximum recht op 72 maanden VLBO.

101 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 100 6. LBO : het gewone stelsel – duur 5.3. Duur : -Tellen mee voor het bepalen van de maximumduur: -GLBO of VLBO - gewoon stelsel -GLBO of VLBO - volgen van een beroepsopleiding -Tellen niet mee voor het bepalen van de maximumduur: -GLBO of VLBO voor ouderschapsverlof -GLBO of VLBO voor palliatief zorgen -GLBO of VLBO voor medische bijstand -GLBO 50+

102 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 101 6. LBO : het gewone stelsel – duur Nieuw : vanaf 01-09-2007 kan het resterende deel LBO van minder dan 11 of 12 maanden opgenomen worden voorbeeld : -bevallingsverlof van 05-09-2001 tot 18-12-2001 -GLBO van 19-12-2001 tot 31-08-2002 = 8 maand en 13 dagen ( de effectieve dagen LBO ) - GLBO van 01-09-2002 tot 31-08-2007 = 60 maanden -het personeelslid kan vanaf 01-09-2007 het resterende deel van 72 maanden opnemen = 3 maand en 17 dagen -dit kan bv. van 01-09-2007 tot 17-12-2007 ( 3 maanden en 17 dagen )

103 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 102 6. LBO : het gewone stelsel – duur De opname van het resterende deel LBO van minder dan 11 of 12 maanden kan enkel wanneer het contingent ontoereikend is. voorbeeld : -GLBO van 01-10-2002 tot 31-08-2007 = 11 + 12 + 12+ 12 + 12= 59 maanden -resterend gedeelte GLBO op 01-09-2007 = 72 – 59 = 13 maanden -het personeelslid heeft nog meer dan 12 ( of 11 maanden ) en kan pas het resterende deel 1 ( of 2 maanden ) opnemen, indien het contingent ontoereikend is

104 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 103 6. LBO : het gewone stelsel 5.4. Einddatum : -einde schooljaar ( altijd 31-08 ) -na de maximumduur van 72 maanden VLBO en 72 maanden GLBO -op de vooravond van de pensionering - uiterlijk op 31-08 van het schooljaar waarin het personeelslid de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft -bij overgang naar een VTBS58+ of bonus -voortijdige beëindiging van een LBO: -om uitzonderlijke familiale redenen -mits opzegging van één maand

105 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 104 6. LBO : het gewone stelsel – einddatum Voortijdige beëindiging om familiale redenen : -ambt opnieuw opnemen of volledig uitoefenen vooraleer de aangevraagde periode verstreken is -aanvraag : voor 1 mei ( bijlage 3 ) -met akkoord van de I.M. -met akkoord van de Vlaamse Minister van Onderwijs -niet meer mogelijk na 1 mei -het WS - en de school - stellen de RVA in kennis van deze beëindiging van de loopbaanonderbreking

106 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 105 6. LBO : het gewone stelsel 5.5. Aanvraag: -bij de I.M. - AHOVOS komt hier niet in tussen -formulier C61: -begindatum LBO / duur / soort : GLBO of VLBO -altijd : een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd is of tijdelijk is aangesteld : ook de uren waarvoor het personeelslid TBS/OB is en niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking

107 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 106 6. LBO : het gewone stelsel 5.6. Bezoldiging: -Volledige loopbaanonderbreking : -een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de opdracht waarvoor LBO -geen salaris, eindejaarstoelage of vakantiegeld -Gedeeltelijke loopbaanonderbreking : -een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de opdracht waarvoor GLBO -een salaris, EJT en VG voor ½ F.T. opdracht Opmerking : -het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg -na 12 maanden wordt de onderbrekingsuitkering verminderd met 5%

108 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 107 GLBO 50+ 6.GLBO50+ 6.1. Voorwaarden 6.2. Aanvang 6.3. Duur 6.4. Einddatum 6.5. Aanvraag 6.6. Bezoldiging

109 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 108 GLBO 50+ 6.1. Voorwaarden: -algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel GLBO -specifieke voorwaarden : -de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben voorbeeld : 50 jaar op 01-10-2008 – de GLBO50+ kan ten vroegste ingaan op 01-09-2009. -uitsluitend geldig voor vastbenoemde personeelsleden: in het opdrachtenpakket – geen tijdelijke uren ! -onbeperkt te nemen uiterlijk tot aan de vooravond van de pensionering (kan genomen worden na de leeftijd van 60)

110 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 109 GLBO 50+ 6.2. Aanvang: Op 1 september of op 1 oktober na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar uitzonderingen : -na een gedeeltelijk ouderschapsverlof kan het personeelslid aansluitend een GLBO50+ nemen. ( vanaf 01-09-2007 ) -na een volledig ouderschapsverlof kan het personeelslid niet overstappen op een GLBO50+!!

111 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 110 GLBO 50+ 6.2. Aanvang: uitzonderingen : -een GLBO 50+ kan worden stopgezet voor het nemen van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg. voorwaarden : -de GLBO50+ verplicht opnieuw opnemen na de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of medische bijstand -opnieuw een aanvraag indienen voor GLBO50+

112 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 111 GLBO 50+ 6.3. Duur: Uiterlijk tot de vooravond van de pensionering 6.4. Einddatum: - uiterlijk op de vooravond van de pensionering : vanaf 01- 09-2007 kan een GLBO50+ genomen worden na de leeftijd van 60 jaar ! -bij overgang naar een VTBS58+ of bonus -voortijdige beëindiging van een GLBO 50+: -om uitzonderlijke familiale redenen -zie gewoon stelsel

113 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 112 GLBO 50+ 6.4. Einddatum: -beëindiging met ingang van 1 september : -iedere 1 ste september van een schooljaar -ambt opnieuw opnemen -aanvraag aan de I.M. vóór 1 mei -bijlage 3 is niet vereist ; een brief volstaat -kopie aanvraag beëindiging naar WS Opmerking : het personeelslid dat een GLBO50+ voortijdig beëindigt, kan geen tweede keer dat stelsel aanvragen Het WS ( en de school ) verwittigen de RVA

114 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 113 GLBO 50+ 6.5. Aanvraag : -zie gewoon stelsel -bij de I.M. – AHOVOS komt hier niet in tussen -formulier C61 -verbintenisverklaring : niet meer vereist De vroegere verbintenisverklaring is afgeschaft en moet dus niet meer worden toegevoegd.

115 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 114 GLBO 50+ 6.6. Bezoldiging : -een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de opdracht waarvoor GLBO50+ -heeft recht op een “dubbele“ onderbrekingsuitkering voor de niet-gepresteerde uren -een salaris, EJT en VG voor ½ F.T. opdracht Opmerking : -het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg -na 12 maanden wordt de premie verminderd met 5%

116 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 115 LBO voor een beroepsopleiding 7.Loopbaanonderbreking voor het volgen van een beroepsopleiding 7.1. Voorwaarden 7.2. Aanvang 7.3. Duur 7.4. Einddatum 7.5. Aanvraag 7.6. Bezoldiging

117 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 116 LBO voor een beroepsopleiding 7.1. Voorwaarden : -kan genomen worden onder de vorm van: -een gedeeltelijke loopbaanonderbreking -een volledige loopbaanonderbreking -de algemene principes wat de opdrachten betreft zijn identiek aan deze van het gewone stelsel VLBO en GLBO 7.2. Aanvang : -de begindatum = de begindatum van de opleiding -dit blijkt uit het attest van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd

118 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 117 LBO voor een beroepsopleiding 7.3. Duur : -de duur van de periode van de opleiding: blijkt uit het attest van de instelling waar opleiding wordt gevolgd -telt mee voor het bepalen van de maximumduur van 72 maanden GLBO of VLBO voorbeeld : -01-09-2005 tot 30-06-2006 : 10 maanden VLBO voor het volgen van een beroepsopleiding -op 01-09-2006 : nog recht op 72 – 10 = 62 maanden VLBO

119 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 118 LBO voor een beroepsopleiding 7.4. Einddatum : -eindigt op dezelfde datum als de beroepsopleiding : dit blijkt eveneens uit het attest van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd voorbeeld : opleiding van 01-02-2006 tot 30-06-2006 de einddatum = 30-06-2006 7.5. Aanvraag : -bij de I.M. met het formulier C61 -altijd in bijlage : een attest van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd ( begin- en einddatum + duur )

120 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 119 LBO voor een beroepsopleiding 7.6. Bezoldiging : -zie gewoon stelsel -onderbrekingsuitkering op basis van -de opdracht waarvoor LBO -de duur van de beroepsopleiding Opmerking : -het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg -na 12 maanden wordt de premie verminderd met 5%

121 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 120 LBO voor ouderschapsverlof 8. Ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking 8.1. Voorwaarden 8.2. Aanvang 8.3. Duur 8.4. Einddatum 8.5. Aanvraag 8.6. Bezoldiging

122 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 121 LBO voor ouderschapsverlof 8.1. Voorwaarden : -algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel -specifieke voorwaarden -vanaf 01-09-2007 : ook gedeeltelijk ouderschapsverlof -tijdelijken : binnen de periode van aanstelling !!! -beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof : al of niet gelijktijdig -indien voldaan aan alle voorwaarden : een absoluut recht -wanneer een periode van volledig ouderschapsverlof is aangevangen, kan niet worden overgestapt naar een gedeeltelijk ouderschapsverlof ( en omgekeerd) voor eenzelfde kind

123 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 122 LBO voor ouderschapsverlof 8.2. Aanvang : -is niet gebonden aan een vaste begindatum -moet aanvangen binnen een bepaalde termijn 8.3. Duur : -moet genomen worden binnen een bepaalde termijn : vanaf de geboorte van het kind tot het kind 4 jaar wordt. -de einddatum = de dag vóór de vierde verjaardag voorbeeld : een personeelslid heeft een kind dat 4 jaar wordt op 9 juni 2009. De VLBO of GLBO voor ouderschapverlof moet eindigen ten laatste op 8 juni 2009

124 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 123 LBO voor ouderschapsverlof - duur - VLBO voor ouderschapsverlof : een ononderbroken periode van maximum 3 maanden binnen de vastgestelde termijn. -GLBO voor ouderschapsverlof : een ononderbroken periode van maximum 6 maanden binnen de vastgestelde termijn. Tijdelijken : binnen de aanstelling Opmerking : de periode van loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof wordt niet afgetrokken van het totaalrecht van 72 maanden VLBO of 72 maanden GLBO

125 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 124 LBO voor ouderschapsverlof 8.4. Einddatum : -op de laatste dag van de aangevraagde periode -na een ononderbroken periode van maximum 3 maanden VLBO of 6 maanden GLBO voor ouderschapsverlof -geen vervroegde beëindiging mogelijk om uitzonderlijke familiale redenen! opgelet : het personeelslid verliest het saldo van de resterende dagen. voorbeeld :GLBOOV van 01-03 tot 30-06-2008 = 4 maand. Het resterende saldo van 2 maanden kan niet opgenomen worden op 01-09-2008.

126 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 125 LBO voor ouderschapsverlof 8.5. Aanvraag: -bij de I.M. - AHOVOS komt hier niet in tussen -formulier C61-SV: -begindatum LBOOV / duur / soort : GLBO of VLBO -altijd : een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd of tijdelijk is aangesteld ( ook de uren waarvoor TBS/OB en geen R/W in een organieke betrekking ) -eveneens een uittreksel uit de geboorteakte van het kind

127 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 126 LBO voor ouderschapsverlof 8.6. Bezoldiging: -onderbrekingsuitkering op basis van -de opdracht waarvoor VLBOOV of GLBOOV -voor de duur van de aangevraagde periode -bij GLBOOV : salaris voor ½ F.T. opdracht Opmerking : -het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg -er is nooit een vermindering : de basisbedragen worden steeds aan 100% uitbetaald.

128 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 127 LBO voor palliatieve zorgen 9. Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen 9.1. Voorwaarden 9.2. Aanvang 9.3. Duur 9.4. Einddatum 9.5. Aanvraag 9.6. Bezoldiging

129 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 128 LBO voor palliatieve zorgen 9.1. Voorwaarden: -algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel -VLBO en GLBO voor palliatief verlof is mogelijk -tijdelijke personeelsleden : vanaf 01-09-2007----binnen de periode van aanstelling -een absoluut recht, indien voldaan aan alle voorwaarden -palliatieve zorgen: elke vorm van bijstand en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden -deze persoon hoeft niet een familielid te zijn

130 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 129 LBO voor palliatieve zorgen 9.2. Aanvang : -begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag -op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. voorbeeld : Op dinsdag 14-10-2008 vraagt een personeelslid een VLBOPZ. De ingangsdatum is maandag 20 oktober 2008. Kan vroeger ingaan mits akkoord van de I.M

131 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 130 LBO voor palliatieve zorgen 9.3.Duur : -een ononderbroken periode van één maand -kan, onmiddellijk aansluitend, verlengd worden met één maand. Een personeelslid kan dus maximaal 2 attesten indienen voor de verzorging van eenzelfde persoon -wordt NIET afgetrokken van de totale duur van 72 maanden GLBO of VLBO voorbeeld : GLBOPZ van -maandag 14-10-2008 tot en met 13-11-2008 = 1 maand -verlenging : van 14-11-2008 tot 13-12-2008 = 1 maand

132 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 131 LBO voor palliatieve zorgen 9.4. Einddatum: -na de aangevraagde periode van één maand -na de verlenging met één maand -voor de tijdelijke personeelsleden: op het ogenblik dat de aanstelling eindigt -vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon -mits akkoord van de I.M. -het werkstation ( en de school ) verwittigt de RVA

133 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 132 LBO voor palliatieve zorgen 9.5. Aanvraag : -steeds aan te vragen bij de I.M. voor een periode van één maand, ook bij verlenging met één maand -formulier C61-SV: -begindatum LBOPZ / duur / soort : GLBO of VLBO -altijd : een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd of tijdelijk is aangesteld ( ook de uren waarvoor TBS/OB en geen R/W in een organieke betrekking ) -de verklaring van de behandelende geneesheer moet op het formulier C61-SV worden ondertekend

134 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 133 LBO voor palliatieve zorgen 9.6. Bezoldiging: -onderbrekingsuitkering op basis van -de opdracht waarvoor VLBOPZ of GLBOPZ -de duur van de aangevraagde periode -bij GLBOPZ : salaris voor ½ F.T. opdracht Opmerking : -het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg -er is nooit een vermindering: de basisbedragen worden steeds aan 100% uitbetaald.

135 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 134 LBO voor medische bijstand 10. Loopbaanonderbreking voor medische bijstand 10.1. Voorwaarden 10.2. Aanvang 10.3. Duur 10.4. Einddatum 10.5. Aanvraag 10.6. Bezoldiging

136 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 135 LBO voor medische bijstand 10.1. Voorwaarden: nieuw vanaf 01-09-2007 -algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel -VLBO en GLBO voor medische bijstand is mogelijk -medische bijstand : het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad dat lijdt aan een zware ziekte -gezinslid : een persoon die samenwoont met het personeelslid -familielid: bloed- en aanverwanten ( tot de 2 de graad ) -zware ziekte : elke ziekte of medische ingreep waarbij de behandelende arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale en emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is.

137 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 136 LBO voor medische bijstand 10.1. Voorwaarden: nieuw vanaf 01-09-2007 -het is een absoluut recht, voor zover het personeelslid aan alle voorwaarden voldoet -tijdelijke personeelsleden : binnen de periode van aanstelling 10.2. Aanvang : -begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag -of op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M.

138 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 137 LBO voor medische bijstand 10.3. Duur : VLBO voor medische bijstand -periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend -beperkt tot een maximum van 12 maanden per patiënt GLBO voor medische bijstand -periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend -beperkt tot een maximum van 24 maanden per patiënt opmerking : tellen niet mee voor de 72 maanden VLBO of GLBO

139 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 138 LBO voor medische bijstand - duur - de periodes van VLBO of GLBO voor medische bijstand moeten niet met volledige maanden worden opgenomen. -de minimumduur van één maand en de maximumduur van 3 maanden moeten worden gerespecteerd -duur : 12 maanden volledig OF 24 maanden gedeeltelijk voorbeeld : -aanvraag VLBOMB van 15-11-2008 tot 16-03-2009 -de minimumperiode = 1 maand : OK -de maximumperiode is meer dan 3 maanden : niet OK -correct : 15-11-2008 tot en met 14-02-2009

140 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 139 LBO voor medische bijstand 10.4. Einde : -na de aangevraagde periode (s) van minimaal één maand en maximaal 3 maanden -voor de tijdelijke personeelsleden: op het ogenblik dat de aanstelling eindigt -na de maximumperiode van 12 maanden VLBOMB of 24 maanden GLBOMB -vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon -mits akkoord van de I.M. -het werkstation ( en de school ) verwittigt de RVA

141 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 140 LBO voor medische bijstand 10.5. Aanvraag: -steeds aan te vragen bij de I.M. -formulier C61-SV: -begindatum LBOMB / duur / soort : GLBO of VLBO -altijd : een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd of tijdelijk is aangesteld ( ook de uren waarvoor TBS/OB en geen R/W in een organieke betrekking ) -de verklaring van de behandelende geneesheer moet op het formulier C61-SV worden ondertekend

142 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 141 LBO voor medische bijstand 10.6. Bezoldiging: -onderbrekingsuitkering op basis van -de opdracht waarvoor VLBOMB of GLBOMB -de duur van de aangevraagde periode -bij GLBOMB : salaris voor ½ F.T. opdracht Opmerking : -het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg -er is nooit een vermindering: de basisbedragen worden steeds aan 100% uitbetaald.

143 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 142 LBO : cumulatie 11. Cumulatie: -met inkomsten uit een politiek mandaat -met een bijkomende activiteit als loontrekkende : -die reeds uitgeoefend werd ( minstens 3 maand ) voor de LBO te samen met opdrachten in het onderwijs -waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties Voorbeeld : personeelslid is benoemd voor 10/20 en werkt 20/38 in privé. Een VLBO is niet mogelijk : de activiteit in de privé-sector is groter dan deze in het onderwijs

144 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 143 LBO : cumulatie 11. Cumulatie: -met de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende één jaar – uitsluitend bij een VLBO - met een pensioen : niet mogelijk uitzondering : een personeelslid dat recht heeft op een overlevingspensioen, kan een LBO nemen zonder uitkering - het recht op een uitkering vervalt wanneer: -een nieuwe activiteit wordt aangevat -een bestaande activiteit wordt uitgebreid -een zelfstandige activiteit langer dan een jaar wordt uitgeoefend

145 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 144 LBO 12. Weigering : -de weigering door de RVA wordt meegedeeld door middel van het formulier C62. -de weigering door de onderwijsadministratie wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan -het betrokken personeelslid en de betrokken I.M. -de RVA -bij weigering van een LBO door de RVA of AHOVOS: -VLBO wordt ambtshalve omgezet naar een TBS/PA -GLBO wordt ambtshalve omgezet naar een AVP/PA

146 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 145 LBO : specifieke gevallen 13. Specifieke gevallen: 13.1 : tijdelijke personeelsleden met een LBO : geen uitgestelde bezoldiging ( UB ) - enkel voor de gewone LBO ( + LBO beroepsopleiding ) -de uitkering blijft betaald tot 31-08 -geen UB voor de opdracht waarvoor LBO voorbeeld : een tijdelijk personeelslid, aangesteld voor een volledig schooljaar en reaffecatievrij met VLBO op 1-10-07 -voor juli 2008 : uitkering van de RVA - geen recht op uitgestelde bezoldiging voor de maand september 2007 -voor augustus 2008 : uitkering van de RVA

147 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 146 LBO : specifieke gevallen 13.2 : uitbreiding van een LBO : -gewoon stelsel : een personeelslid kan op 01-10 overstappen van een GLBO naar een VLBO -uitzondering : LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof -een personeelslid kan tijdens een periode van VLBO of GLBO een LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof nemen ( volledig of gedeeltelijk) -nadien terug de oorspronkelijke LBO opnemen

148 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 147 LBO : specifieke gevallen Voorbeeld : een personeelslid heeft een GLBO van 01-09- 2007 tot 31-08-2008 - aanvraag indienen : C61 -neemt een VLBO voor palliatieve zorgen van 21-01-2008 tot 20-02-2008 – aanvraag indienen: C61-SV -voorwaarden: -de oorspronkelijke GLBO opnemen op 21-02-2008 – aanvraag indienen : C61 -er moet dus telkens een nieuwe aanvraag worden ingediend bij elke wijziging ( dus 3 x )

149 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 148 LBO : pensioen 14 : pensioen -Voor de opening van het recht op een rustpensioen: enkel de gevalideerde periodes van loopbaanonderbreking komen in aanmerking -Voor de berekening van het rustpensioen tellen uitsluitend de gevalideerde periodes van loopbaanonderbreking mee. Een aantal van deze loopbaanonderbrekingen vallen bovendien nog onder de 20% - 25% regel. Opmerking : niet-gevalideerde periodes van loopbaanonderbreking tellen nooit mee voor het pensioen

150 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 149 LBO : pensioen 14 : pensioen -de gevalideerde periodes ( ambtshalve of betaalde ) van gewone GLBO/VLBO, GLBO 50 + en VLBO/GLBO voor het volgen van een beroepsopleiding vallen onder de 20% - 25% regel -de periodes van GLBO/VLBO voor ouderschapsverlof, palliatieve zorgen en medische bijstand vallen niet onder deze 20% - 25% regel -gevalideerd tellen ze altijd mee -niet-gevalideerd tellen ze nooit mee

151 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 150 LBO : pensioen 14 : pensioen Validering : pensioenbijdragen betalen -Ambtshalve gevalideerd: -de eerste 12 maanden LBO altijd -24 maanden extra indien recht op kinderbijslag voor een kind jonger dan 6 jaar -Zelf valideren -Vanaf het derde jaar( na 36 maanden ) altijd zelf valideren Opmerking : Maximum 60 maanden valideerbaar

152 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 151 LBO : pensioen 14 : pensioen Validering : pensioenbijdragen betalen - 7,5 % van het salaris van de niet-gepresteerde diensten - het personeelslid kan een verbintenis aangaan om vrijwillig de bijdragen te storten : geen verplichting ! - het personeelslid wordt niet verwittigd van het feit dat bepaalde periode van LBO niet meer zullen meetellen voor de berekening van het pensioen Opgelet : validering van periodes van LBO is nog altijd niet een 100% garantie dat ze meetellen

153 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 152 LBO : pensioen 20% - 25% regel - VVP/SF : alle stelsels - Loopbaanonderbreking : alle stelsels behalve ouderschapsverlof,palliatief verlof en medische bijstand -1ste jaar : ambtshalve gevalideerd - 2de en 3de jaar -ambtshalve gevalideerd wegens kind < 6 jaar -door personeelslid zelf gevalideerd - 4de en 5de jaar indien zelf gevalideerd Opmerking : ouderschapsverlof, palliatief verlof en medische bijstand vallen niet onder deze 20% - 25%

154 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 153 LBO : pensioen 20% - 25% regel - borstvoedingsverlof - bepaalde verloven voor het gemeenschapsonderwijs - bonus / tbs58+ / TBS55+ voor personeelsleden geboren na 31-12-1946 !!!!

155 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 154 LBO : pensioen Loopbaan Duur werkelijk periodes gepresteerde diensten van afwezigheid (20% - 25%) 1-9-1975 tot 31-08-1990 15 jaar voltijdse prestaties ___ 1-9-1990 tot 31-08-1992 2 j. x 50% = 1 j. 2 j. x 50% = 1 j. VVP/SF(50%)___ 1-9-1992 tot 31-08-1993 1 j. VLBO - ambtshalve gevalideerd ___ 1-09-1993 tot 31-8-1994 VLBO - niet gevalideerd _________________ 1-9-1994 tot 31-08-1995 1 j.x50% = 6 m. GLBO - niet gevalideerd __________________________ 1-9-1995 tot 31-8-19972 j. x 50 % = 1 j. 2 j.x50%= 1 j. VVP/SF – 50%___ 1-9-1997 tot 31-8-2005 8 j. voltijdse prestaties___ Totaal 25 jaar en 6 maanden 3 jaar = 306 maanden = 36 maanden

156 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 155 LBO -20% van de werkelijk gepresteerde diensten : 20% van 306 maanden = 61,2 maanden -de duur van de verloven die vallen onder de 20% regel = 36 maanden -36 maanden < 61,2maanden -dit betekent dat deze 36 maanden in aanmerking komen voor het pensioen

157 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 156 LBO Wat kan niet !! -tijdens een periode van LBO : een uitbreiding van de opdracht - uitgezonderd -een bijkomende R/W -een uitbreiding vaste benoeming -herindiensttreden -een GLBO opschorten door een TBS/PA -ziekteverlof en bevallingsverlof maken geen einde aan een loopbaanonderbreking ( geen opschorting )

158 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 157 LBO Melding + documenten voor de werkstations : -verlofstelsels zo snel mogelijk melden -voor alle stelsels steeds het document C62 = de goedkeuring door de RVA -bij een loopbaanonderbreking voor het volgen van een beroepsopleiding : een kopie van het attest van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd -bij een loopbaanonderbreking in het kader van een ouderschapsverlof : een kopie van het geboorteuittreksel

159 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 158 Aanmoedigingspremie 1.Aanvraag : bestaat uit -het ingevulde aanvraagformulier -een kopie van het document C62 -in geval van opleiding : een attest van de onderwijs- of opleidingsinstelling Adres : Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie / Cel aanmoedigingspremies Ellipsgebouw K. Albert II laan 35, bus 21 1030 Brussel

160 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 159 Aanmoedigingspremie 2. Toepassingsgebied : vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden 3. Voorwaarden : -een periode van maximum 2 jaar -bij elke volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking -voorwaarde : indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking -ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest -en effectieve arbeidsprestaties heeft verricht

161 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 160 Aanmoedigingspremie -effectieve arbeidsprestaties : -verloven gelijkgesteld met dienstactiviteit worden beschouwd als effectieve prestaties bv. een personeelsleden was in de referteperiode van 6 maanden voor de LBO met bevallingsverlof -VVP of AVP : een personeelslid, F.T. vastbenoemd, heeft in de referteperiode een VVP/SF genoten - men gaat uit van een F.T. -ook voor tijdelijke personeelsleden : de maanden juli en augustus worden gezien als werkprestatis, op basis van de opdracht op 30-06

162 opleiding schoolsecretariaten 2008-2009 161 Aanmoedigingspremie - ingeval van aaneensluitende verlengingen kan de premie slechts voor de eerste maal worden toegekend bij een eerste periode van VLBO of GLBO -geen combinatie mogelijk met een winstgevende activiteit. Wel gedurende 1 jaar combineerbaar met een winstgevende activiteit als zelfstandige -premie wordt per kwartaal uitgekeerd -E-mail : aanmoedigingspremie@vlaanderen.be


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Afdeling Volwassenenonderwijsonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google