De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling tot controle urenpakket Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Doelstellingen Volledige ketting van omkadering weergeven: Van telling tot controle De algemene principes die gelden bij de berekening van omkadering meegeven De verschillende soorten omkadering en hun berekening overlopen Bepalen hoe tot het netto aanwendbaar pakket gekomen wordt Zicht geven op de controle op de aanwending

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inleiding Kennismaking Samenwerking Scholen - Personeel

4 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi I. Algemene principes

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Algemene principes: teldata Meestal: 1 februari Uitzondering: 1 oktober HBO – Se-n-Se: 15 januari en 1 juni HBO: gemiddeld aantal leerlingen Se-n-Se: meeste leerlingen

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten Algemene principes: Regelmatigheid - financierbaarheid Een leerling is regelmatig als hij: Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden De vorming werkelijk en regelmatig volgt Een leerling is financierbaar als hij Regelmatig is Les volgt in een financierbare richting Onderwerp van verificatie

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wat indien niet regelmatig en financierbaar? Vrije leerling Telt niet mee voor de berekening van de middelen voor de school Kan geen studiebewijs ontvangen op het einde van het schooljaar

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten Toelatingsvoorwaarden Toelatings- en overgangsvoorwaarden per structuuronderdeel en onderwijsvorm => SO 64 Toelatingsklassenraad Medische attesten Resultaten examencommissie: melden aan verificateur!

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten Regelmatige aanwezigheid School moet kunnen aantonen dat ze bij problematische afwezigheid, in samenwerking met CLB, voldoende inspanningen leverde om de situatie te verbeteren. Verificateur kan dossier voorleggen aan commissie PA. Mogelijke gevolgen: De leerling wordt alsnog meegeteld De leerling telt niet mee op de teldag

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten Financierbaarheid van de gevolgde opleiding Nieuwe opleidingen/structuur van een school/nieuwe school Programmaties Structuuronderdeel School

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten Financierbaarheid van de gevolgde opleiding Onderscheid tussen: het structuuronderdeel is niet programmeerbaar; het structuuronderdeel is vrij programmeerbaar; het structuuronderdeel is programmeerbaar mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan; het structuuronderdeel is programmeerbaar mits goedkeuring door de Vlaamse Regering. Indien programmatie niet in orde en toch leerlingen: vermijden dat ze geen studiebewijs kunnen halen! Erkenningsaanvraag indienen

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten Financierbaarheid van de gevolgde opleiding Herstructurering Afsplitsing Resultaat = evenveel scholen ten laatste op 1 mei melden aan AgODi Enkel vormvereisten voor dossier Overheveling studiegebied en graad Ten laatste op 1 mei melden aan AgODi

15 AgODi Rationalisatienormen Gedoogjaar Fusies: voor 1 mei melden Afbouw: voor 1 mei melden opleiding schoolsecretariaten

16 AgODi Discimus Innovatie in elektronische communicatie met scholen EDISON-zendingen afgeschaft Drie eerste schooldagen Zending 1 oktober Zendingen in-uit Zending leerlingenkenmerken PA Zending voltijds engagement (DBSO) Nu in DISCIMUS opleiding schoolsecretariaten

17 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi II. Soorten omkadering Berekening en toekenning omkadering

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten Soorten omkadering Verschillende eenheden Uren-leraar Punten Ambten Verschillende doeleinden

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten Uren-leraar Gewone uren-leraar Uren levensbeschouwelijke vakken Uren-leraar voor scholengemeenschappen GOK-uren Uren voor Anderstalige Nieuwkomers Tijdelijk Onderwijs Aan Huis

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gewone uren-leraar 1.Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen op de teldag of –data per structuuronderdeel 2.Pas het forfaitaire pakket toe 3.Pas de juiste schijven en/of coëfficiënten toe 4.Ken de eventuele verhogingen voor ligging in Brussel en dunbevolkte gebieden toe 5.Pas de minimumpakketten toeminimumpakketten 6.Pas de aanwendingspercentages toeaanwendingspercentages 7.Ken de verhoging voor scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap toe

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gewone uren: minimumpakketten MP/Y: De minimumpakketten moeten voldoende deel uitmaken van het totale pakket. Norm: minimum 15% CF/MP: Het verschil tussen beide pakketten moet groot genoeg zijn Norm: CF mag maximum 85% van MP zijn

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld behoud minimumpakket => min. 15%=> max. 85% Y= Totaal uren leraar met minimumpakketten (674) MP= Som van minimumpakketten per structuuronderdeel met minimumpakketten (457) CF= Som van coëfficiëntenregeling per structuuronderdeel met minimumpakketten (288,85)

23 AgODi Voorbeeld verlies minimumpakketten opleiding schoolsecretariaten Y= Totaal uren leraar met minimumpakketten (1447,50) MP= Som van minimumpakketten per structuuronderdeel met minimumpakketten (136) CF= Som van coëfficiëntenregeling per structuuronderdeel met minimumpakketten (117,30) => min. 15% => max. 85%

24 AgODi Aanwendingspercentages 96,57%: urenpakket gegenereerd door coëfficiëntenregeling 98,57%: urenpakket gegenereerd door minimumpakket 98,00%: uren levensbeschouwelijke vakken 100%: uren topsport 100%: forfaitaire pakketten opleiding schoolsecretariaten

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken Gebaseerd op de godsdienstkeuze Voorzien in de inschrijving Twee soorten pakketten Pakket op basis van de teldata van het voorgaande schooljaar Pakket op 1 oktober en erna (enkel als er een godsdienstkeuze is)

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken 1.Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en hun godsdienstkeuze op de teldatum of –data 2.Bepaal het aantal klassen per structuuronderdeel aan de hand van de splitsingsnormen splitsingsnormen 3.Vermenigvuldig het aantal klassen met 2 4.Pas het aanwendingspercentage toe

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken Herberekening op 1/10 (en erna); enkel impact wanneer: een nieuwe cursus start een cursus stopt Niet wanneer er nog steeds leerlingen in de cursus ingeschreven zijn!!

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten Uren-leraar voor scholengemeenschappen Reductie van plage-uren mogelijk maken Vermindering werkdruk Verdeling van extra uren over scholengemeenschappen

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten Uren-leraar voor scholengemeenschappen Berekening: /[som van alle urenpakketten]= x X * [som urenpakketten scholen in SG] Deze uren moeten verdeeld worden onder de scholen van de SG

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten GOK-uren Uren toegekend in het kader van de Codex Secundair Onderwijs Op basis van het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en de mate waarin zij aantikken op één of meerdere indicatoren Voor het uitwerken van een beleid rond gelijke onderwijskansen

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten GOK-uren: indicatoren De moeder is laaggeschoold Het gezin ontvangt één of meedere schooltoelages De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet het Nederlands De ouders behoren tot de trekkende bevolking De leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen  met kenmerken voor financiering!

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten Berekening GOK-uren Uren per 3-jarige cyclus: Vierde cyclus: , , Vijfde cyclus: , , Gegevens van 1 februari 2014 = berekeningsbasis GOK-uren 5 de cyclus

33 AgODi GOK-uren Controle door onderwijsinspectie Negatief advies: invloed op uren in de volgende cyclus opleiding schoolsecretariaten

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten Uren anderstalige nieuwkomers Voor de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN): 2,5 uren per regelmatige OKAN-leerling op 1 oktober – herberekening na +4 of -4 leerlingen Doorstroming van leerlingeninformatie en onderhouden van contacten met ex- onthaalleerlingen: 22 uur vervolgcoach

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten Tijdelijk onderwijs aan huis 4 bijkomende lesuren per week per leerling Voor jongeren die tijdelijk afwezig zijn o.w.v. ziekte of ongeval Recht: wanneer leerling binnen een bepaalde afstand van de school woont Schoolreglement

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten Tijdelijk onderwijs aan huis Niet voor leerlingen in Voorbereidende leerjaren op hoger onderwijs Se-n-se 4 de graad BSO HBO verpleegkunde Wachttijd van 21 dagen (niet-chronisch zieken) Toestemming directie Medisch attest  Als dit afloopt: laten weten aan de verificateur en de zending aanpassen.

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten Uren-leraar voor land- en tuinbouwinstellingen Scholen met SG land- en tuinbouw Elke instelling krijgt 58 uren-leraar = 2 betrekkingen Vermeerderd volgens aantal regelmatige, financierbare leerlingen in de structuuronderdelen

38 AgODi opleiding schoolsecretariaten

39 AgODi opleiding schoolsecretariaten Punten ICT-punten Voor hardware en software Enkel voor scholen in samenwerkingsplatform => Te melden aan AgODi

40 AgODi opleiding schoolsecretariaten Punten Berekening Leerlingen in OKAN, 1B, 2 BVL, BSO, DBSO, HBO: wegingsfactor 1,25 Leerlingen in 1A, 2GEM, ASO, KSO, TSO: wegingsfactor 1 Gewogen leerlingen x 0,03969

41 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ambten Directeur Topsportcoördinator

42 AgODi opleiding schoolsecretariaten Topsportcoördinator Per school die topsportconvenant afsloot => 1 topsportcoördinator

43 AgODi opleiding schoolsecretariaten Directeur Elke school krijgt voltijdse betrekking bij minimum 83 leerlingen op de gebruikelijke teldatum Enkel 1 ste of 1 ste en 2 de graad: 120 leerlingen Minder leerlingen: halftijdse onderwijsopdracht

44 AgODi opleiding schoolsecretariaten Mededeling omkadering 1 dienstbrief voor: Gewone uren-leraar Uren levensbeschouwelijke vakken ICT-coördinatie Uren land- en tuinbouw Ambt topsportcoördinator Raadplegen op Mijn Onderwijs

45 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi III. Netto aanwendbaar pakket Verdeling van de toegekende uren

46 AgODi opleiding schoolsecretariaten Netto aanwendbaar pakket Uren kunnen herverdeeld of aangewend worden Communicatie aanwending: zending middelen (uiterlijk 8 november) In de school ter beschikking: Processen verbaal Verklaringen ivm overdrachten Nog 1 formulier Overzicht personeelsleden niet-subsidieerbare of niet- financierbare opdracht (B-luik)  plage-uren! Tegen uiterlijk 20 november!

47 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overdracht naar volgend schooljaar Welke uren? Uren-leraar SO Uren-leraar DBSO Uren levensbeschouwelijke vakken (per vak!) Max. 2% van aanwendbaar pakket Vastgelegd op 1 november Moeten het volgende jaar gebruikt worden

48 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overdracht naar een andere instelling Welke uren? Uren-leraar SO Uren-leraar DBSO Uren LBV GOK 1 GOK 23 Naar welke instellingen? Scholen SO/DBSO Scholen BUSO VO (DBSO, Se-n-Se, HBO) HO (Se-n-Se, HBO-verpleegkunde) CDV (DBSO)

49 AgODi opleiding schoolsecretariaten Andere invulling van uren Welke mogelijkheden? GOK 1  GOK23 Uren-leraar SO  uren-leraar DBSO Uren-leraar SO/DBSO  uren voordrachtgever Uren-leraar SO  politie of brandweer Uren-leraar DBSO  uren ondersteunend personeel

50 AgODi opleiding schoolsecretariaten Uren van scholengemeenschap In de zending: meedelen hoeveel uren u ontvangt van de uren voor scholengemeenschap

51 AgODi opleiding schoolsecretariaten Zending middelen De gegevens van één instelling in één zending Gevende school stuurt Overdrachten van vorig schooljaar: niet meesturen

52 AgODi opleiding schoolsecretariaten Netto aanwendbaar pakket Resultaat = volledig overzicht van de aanwendbare uren Basis voor controle door het werkstation

53 AgODi opleiding schoolsecretariaten

54 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi IV. CONTROLE OMKADERING Procedure bij de controle van het lesurenpakket

55 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inleiding Kernactiviteit Engagement naar Rekenhof

56 AgODi opleiding schoolsecretariaten Welke pakketten controleren? 1.Gewone uren leraar voltijds 2.Uren DBSO 3.Uren levensbeschouwelijke vakken (LBV) 4.Uren gelijke onderwijskansen (GOK) 5.Uren onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

57 AgODi opleiding schoolsecretariaten Welke pakketten controleren? 6.Teeltleiders 7.Onderwijs aan huis 8.Topsportcoördinatoren PWB valt hier niet in de scope

58 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gewone uren/uren levensbeschouwing Maken hier deel van uit BPT modularisering lesopdracht Gewone BPT-uren Interne pedagogische begeleiding Klassenraad Klassendirectie Inhaallessen Seminarie Stage Witte plage-uren Uren leren en werken (DBSO)

59 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gebruik gewone uren Gewone lesuren mogen gebruikt worden voor: Godsdienst/NCZ GOK Anderstalige nieuwkomers (OKAN) Omgekeerd mag niet! Een tekort aan “gewone” lesuren mag niet worden aangevuld met GOK/OKAN/LBV

60 AgODi opleiding schoolsecretariaten Uren OKAN Maken hier deel van uit OKAN-onthaaljaar: AV nederlands voor nieuwkomers - code 877 OKAN-onthaaljaar: overige - code 436 OKAN-vervolgtraject – code 880 OKAN DBSO – code 436 Ambten: leraar en godsdienstleraar Uren levensbeschouwing mogen worden gebruikt voor OKAN

61 AgODi opleiding schoolsecretariaten Uren 311 en 312 Uren voltijds onderwijs (311) mogen gebruikt worden voor DBSO (312) Omgekeerd mag niet!

62 AgODi opleiding schoolsecretariaten Werkwijze WS: stappen 1.Nagaan op hoeveel uren een instelling recht heeft info vanuit schoolbeheerteam 2.Vergelijken met het aantal uren dat een instelling via het EPD heeft doorgestuurd

63 AgODi opleiding schoolsecretariaten Controle (pakketten 1-6) AgODi controleert titularisuren: ATO2 + ATO4 Stuur vervangers dus steeds door als ATO1 Elk pakket afzonderlijk

64 AgODi opleiding schoolsecretariaten Controle (pakketten 1-6) Per instellingsnummer afzonderlijk! Compensaties tussen scholen moeten worden voorgelegd aan Schoolbeheerteam Uitzondering OKAN voltijds SO: per scholengemeenschap

65 AgODi opleiding schoolsecretariaten Controle: demonstratie Berekeningstool Verrekent alle zendingen i.v.m. personeel die op een bepaald schoolnummer zijn gebeurd

66 AgODi opleiding schoolsecretariaten Controle: demonstratie Code urenpakketten 37: GOK-uren 40: gewone uren-leraar : godsdienst (vormt één pakket met NCZ) 43: anderstalige nieuwkomers 45: teeltleider 46: uren-leraar 312 = uren DBSO 48: niet-confessionele zedenleer (vormt één pakket met godsdienst)) Staan ook op afdrukken

67 AgODi opleiding schoolsecretariaten Controle Som van alle uren van het geselecteerde pakket: 2 kolommen enkel goedgekeurde opdrachten alle opdrachten die niet geweigerd werden Ook op afdruk

68 AgODi opleiding schoolsecretariaten Referentiedata controle 3 data gespreid over het schooljaar In principe is elke dag mogelijk

69 AgODi opleiding schoolsecretariaten Actie school WS doet mededeling overschrijding  Reageer! Aan wie? Betwisting cijfers lesurenpakketten  contacteer SBT Licht WS over deze contactname in Vragen over of betwisting van resultaten zendingen personeel  WS

70 AgODi opleiding schoolsecretariaten Oorzaak problemen Vervangers ten onrechte in stand ATO2 i.p.v ATO1 Zijn alle dienstonderbrekingen vervangen? Dienstonderbreking vergeten aan te duiden TBSOB, TBSVP, bonus Vergeten personeelslid uit dienst te melden Code speciale pakketten vergeten (ICT, GOK,Taak- en functiedifferentiatie…)

71 AgODi opleiding schoolsecretariaten Oorzaak problemen PWB: OOM code 16 vergeten Probleem BPT NC-zedenleer Vraag of bepaalde moeilijke zendingen correct zijn geregistreerd Manuele zendingen Foute berekening door de school van het aantal uren dat ze mogen inrichten

72 AgODi opleiding schoolsecretariaten Mogelijke gevolgen Aanpassingen zendingen personeel Uren insturen via OOM 16 Intrekking vaste benoemingen Aanwending buffer: alleen na toestemming van schoolbeheerteam Terugvordering: indien geen andere mogelijkheid om overschrijding weg te werken

73 AgODi opleiding schoolsecretariaten Tijdelijk onderwijs aan huis Opsturen met vakcode 598 Moet altijd gebonden zijn aan zieke leerling

74 AgODi opleiding schoolsecretariaten Topsportschoolcoördinator School kan functie inrichten als: technisch adviseur technisch adviseur-coördinator adjunct-directeur leraar Leraar Via BPT-uren Schrijf in opmerking

75 AgODi opleiding schoolsecretariaten Samenwerking met de school Samen zoeken naar een oplossing Kwaliteit van zendingen verbeteren

76 AgODi opleiding schoolsecretariaten Nog vragen? Afdeling personeel secundair onderwijs en DKO: Kris Lambrecht


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling."

Verwante presentaties


Ads door Google