De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2012-2013
Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling tot controle urenpakket Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar

2 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Doelstellingen Volledige ketting van omkadering weergeven: Van telling tot controle De algemene principes die gelden bij de berekening van omkadering meegeven De verschillende soorten omkadering en hun berekening overlopen Bepalen hoe tot het netto aanwendbaar pakket gekomen wordt Zicht geven op de controle op de aanwending opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Inleiding Kennismaking Samenwerking Scholen - Personeel Figuur opleiding schoolsecretariaten

4 I. Algemene principes

5 Algemene principes: teldata
Meestal: 1 februari Uitzondering: 1 oktober HBO – Se-n-Se: 15 januari en 1 juni HBO: gemiddeld aantal leerlingen Se-n-Se: meeste leerlingen opleiding schoolsecretariaten

6 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Teldata opleiding schoolsecretariaten

7 Algemene principes: Regelmatigheid - financierbaarheid
Een leerling is regelmatig als hij: Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden De vorming werkelijk en regelmatig volgt Een leerling is financierbaar als hij Regelmatig is Les volgt in een financierbare richting Onderwerp van verificatie opleiding schoolsecretariaten

8 Wat indien niet regelmatig en financierbaar?
Vrije leerling Telt niet mee voor de berekening van de middelen voor de school Kan geen studiebewijs ontvangen op het einde van het schooljaar opleiding schoolsecretariaten

9 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

10 Toelatingsvoorwaarden
Toelatings- en overgangsvoorwaarden per structuuronderdeel en onderwijsvorm => SO 64 Toelatingsklassenraad Medische attesten Resultaten examencommissie en gelijkwaardigheden: verificateur verwittigen! opleiding schoolsecretariaten

11 Regelmatige aanwezigheid
School moet kunnen aantonen dat ze bij problematische afwezigheid, in samenwerking met CLB, voldoende inspanningen leverde om de situatie te verbeteren. Verificateur kan dossier voorleggen aan commissie PA. Mogelijke gevolgen: De leerling wordt alsnog meegeteld De leerling telt niet mee op de teldag opleiding schoolsecretariaten

12 Financierbaarheid van de gevolgde opleiding
Nieuwe opleidingen/structuur van een school/nieuwe school Programmaties Structuuronderdeel School opleiding schoolsecretariaten

13 Financierbaarheid van de gevolgde opleiding
Programmatiestop 2010 Voor 30 november indienen Na advies door VLOR, AgODi en inspectie voorgelegd aan de Vlaamse Regering Bij negatief advies: niet financierbaar noch erkend Wat als er toch leerlingen zijn: vermijden dat ze geen studiebewijs kunnen halen! Erkenningsaanvraag indienen opleiding schoolsecretariaten

14 Financierbaarheid van de gevolgde opleiding
Herstructurering Idem hierboven Negatief advies is bindend Rationalisatienormen Afwijking: uiterlijk op 1 maart melden Fusies: voor 1 april melden Afbouw: voor 1 mei melden opleiding schoolsecretariaten

15 Berekening en toekenning omkadering
II. Soorten omkadering Berekening en toekenning omkadering

16 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Soorten omkadering Verschillende eenheden Uren-leraar Punten Ambten Verschillende doeleinden opleiding schoolsecretariaten

17 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Uren-leraar Gewone uren-leraar Gewone uren-leraar o.w.v. vrijwillige fusie Uren levensbeschouwelijke vakken Uren-leraar voor scholengemeenschappen GOK-uren Uren voor Anderstalige Nieuwkomers Tijdelijk Onderwijs Aan Huis opleiding schoolsecretariaten

18 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Gewone uren-leraar Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen op de teldag of –data per structuuronderdeel Pas het forfaitaire pakket toe Pas de juiste schijven en/of coëfficiënten toe Ken de eventuele verhogingen voor ligging in Brussel en dunbevolkte gebieden toe Pas de minimumpakketten toe Pas de aanwendingspercentages toe Ken de verhoging voor scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap toe. opleiding schoolsecretariaten

19 Gewone uren: minimumpakketten
MP/Y: De minimumpakketten moeten voldoende deel uitmaken van het totale pakket. Norm: minimum 15% CF/MP: Het verschil tussen beide pakketten moet groot genoeg zijn Norm: CF mag maximum 85% van MP zijn opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
MP/Y opleiding schoolsecretariaten

21 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

22 Gewone uren-leraar fusie (1)
Bijkomend urenpakket om verlies aan uren bij vrijwillige fusie te compenseren Gedurende 4 jaar na de fusie Neemt af Enkel voor fusies voor opleiding schoolsecretariaten

23 Gewone uren-leraar fusie (2)
Berekening Verschil tussen A en B, waarbij A = pakket uren-leraar voor de fusie B = pakket uren-leraar na de fusie 1e jaar: 100% 2e jaar: 75% 3e jaar: 50% 4e jaar: 25% opleiding schoolsecretariaten

24 Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken
Gebaseerd op de godsdienstkeuze Voorzien in de inschrijving Twee soorten pakketten Pakket op basis van de teldata van het voorgaande schooljaar Pakket op 1 oktober en erna (Enkel als er een godsdienstkeuze is) opleiding schoolsecretariaten

25 Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken
Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en hun godsdienstkeuze op de teldatum of –data Bepaal het aantal klassen per structuuronderdeel aan de hand van de splitsingsnorm Vermenigvuldig het aantal klassen met 2 Pas het aanwendingspercentage toe opleiding schoolsecretariaten

26 Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken
Herberekening op 1/10 (en erna); enkel impact wanneer: een nieuwe cursus start een cursus stopt Niet wanneer er nog steeds leerlingen in de cursus ingeschreven zijn!! opleiding schoolsecretariaten

27 Uren-leraar voor scholengemeenschappen
Reductie van plage-uren mogelijk maken Vermindering werkdruk Verdeling van extra uren over scholengemeenschappen opleiding schoolsecretariaten

28 Uren-leraar voor scholengemeenschappen
Berekening: 20.000/[som van alle urenpakketten]= x X * [som urenpakketten scholen in SG] Deze uren moeten verdeeld worden onder de scholen van de SG opleiding schoolsecretariaten

29 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
GOK-uren Uren toegekend in het kader van het GOK-decreet Op basis van het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en de mate waarin zij aantikken op één of meedere indicatoren Voor het uitwerken van een beleid rond gelijke onderwijskansen opleiding schoolsecretariaten

30 GOK-uren: indicatoren
De moeder is laaggeschoold Het gezin ontvangt één of meedere schooltoelages De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet het Nederlands De ouders behoren tot de trekkende bevolking De leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen  met kenmerken voor financiering! opleiding schoolsecretariaten

31 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Berekening GOK-uren Uren per 3-jarige cyclus: derde cyclus: , , Vanaf volgend schooljaar 4de cyclus Leerlingenkenmerken Coëfficiënten zijn nog niet gekend Beleidsvoorbereidend proces is aan de gang opleiding schoolsecretariaten

32 Uren anderstalige nieuwkomers
Voor de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN): 2,5 uren per regelmatige OKAN-leerling op 1 oktober – herberekening na +4 of -4 leerlingen Doorstroming van leerlingeninformatie en onderhouden van contacten met ex-onthaalleerlingen: 22 uur vervolgcoach opleiding schoolsecretariaten

33 Tijdelijk onderwijs aan huis
4 bijkomende lesuren per week per leerling Voor jongeren die tijdelijk afwezig zijn o.w.v. ziekte of ongeval Recht: wanneer leerling binnen een bepaalde afstand van de school woont Schoolreglement opleiding schoolsecretariaten

34 Tijdelijk onderwijs aan huis
Niet voor leerlingen in Voorbereidende leerjaren op hoger onderwijs Se-n-se 4de graad BSO HBO verpleegkunde Wachttijd van 21 dagen Toestemming directie Medisch attest Als dit afloopt: laten weten aan de verificateur en de zending aanpassen. opleiding schoolsecretariaten

35 Uren-leraar voor land- en tuinbouwinstellingen
Scholen met SG land- en tuinbouw Elke instelling krijgt 58 uren-leraar = 2 betrekkingen Vermeerderd volgens aantal regelmatige, financierbare leerlingen in de structuuronderdelen opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

37 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Punten ICT-punten Voor hardware en software Enkel voor scholen in samenwerkingsplatform => Te melden aan AgODi opleiding schoolsecretariaten

38 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Punten Berekening Leerlingen in OKAN, 1B, 2 BVL, BSO, DBSO, HBO: wegingsfactor 1,25 Leerlingen in 1A, 2GEM, ASO, KSO, TSO: wegingsfactor 1 Gewogen leerlingen x 0,03969 opleiding schoolsecretariaten

39 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Ambten Directeur Topsportcoördinator opleiding schoolsecretariaten

40 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Topsportcoördinator Per school die topsportconvenant afsloot => 1 topsportcoördinator opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Directeur Elke school krijgt voltijdse betrekking bij minimum 83 leerlingen op de gebruikelijke teldatum Enkel 1ste of 1ste en 2de graad: 120 leerlingen Minder leerlingen: halftijdse onderwijsopdracht opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Nieuw 1 dienstbrief voor: Gewone uren-leraar Gewone uren-leraar vrijwillige fusie Uren levensbeschouwelijke vakken ICT-coördinatie Uren land- en tuinbouw Ambt topsportcoördinator opleiding schoolsecretariaten

43 III. Netto aanwendbaar pakket
Verdeling van de toegekende uren

44 Netto aanwendbaar pakket
Uren kunnen herverdeeld of aangewend worden Communicatie aanwending: zending middelen (na 1 november) In de school ter beschikking: Processen verbaal Verklaringen ivm overdrachten Formulieren (voor 1 oktober) Voordrachtgever Andere instelling Overzicht personeelsleden niet-subsidieerbare of niet-financierbare opdracht (B-luik)  plage-uren! opleiding schoolsecretariaten

45 Overdracht naar volgend schooljaar
Welke uren? Uren-leraar SO Uren-leraar DBSO Uren levensbeschouwelijke vakken (per vak!) Max. 2% van aanwendbaar pakket Vastgelegd op 1 november Moeten het volgende jaar gebruikt worden Geen extra TBSOB opleiding schoolsecretariaten

46 Overdracht naar een andere instelling
Welke uren? Uren-leraar SO Uren-leraar DBSO Uren LBV GOK 1 GOK 23 Naar welke instellingen? Scholen SO/DBSO Scholen BUSO VO (DBSO, Se-n-Se, HBO) HO (Se-n-Se, HBO-verpleegkunde) CDV (DBSO) opleiding schoolsecretariaten

47 Andere invulling van uren
Welke mogelijkheden? GOK 1  GOK23 Uren-leraar SO  uren-leraar DBSO Uren-leraar SO/DBSO  uren voordrachtgever Uren-leraar SO  politie of brandweer Uren-leraar DBSO  uren ondersteunend personeel opleiding schoolsecretariaten

48 Uren van scholengemeenschap
In de zending: meedelen hoeveel uren u ontvangt van de uren voor scholengemeenschap opleiding schoolsecretariaten

49 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Zending middelen De gegevens van één instelling in één zending Gevende school stuurt Overdrachten van vorig schooljaar: niet meesturen opleiding schoolsecretariaten

50 Netto aanwendbaar pakket
Resultaat = volledig overzicht van de aanwendbare uren Basis voor controle door het werkstation opleiding schoolsecretariaten

51 IV. CONTROLE OMKADERING
Procedure bij de controle van het lesurenpakket

52 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Inleiding Kernactiviteit Engagement naar Rekenhof opleiding schoolsecretariaten

53 Welke pakketten controleren?
Gewone uren leraar voltijds Uren DBSO Uren levensbeschouwelijke vakken Uren gelijke onderwijskansen (GOK) Uren onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) Teeltleiders opleiding schoolsecretariaten

54 Welke pakketten controleren?
Bedrijfstages ICT Onderwijs aan huis Topsportcoördinatoren PWB valt hier niet in de scope opleiding schoolsecretariaten

55 Gewone uren/uren levensbeschouwing
Maken hier deel van uit BPT modularisering lesopdracht Gewone BPT-uren Interne pedagogische begeleiding Klassenraad Klassendirectie Inhaallessen Seminarie Stage Witte plage-uren Uren leren en werken (DBSO) opleiding schoolsecretariaten

56 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Gebruik gewone uren Gewone lesuren mogen gebruikt worden voor: Godsdienst/NCZ GOK Anderstalige nieuwkomers (OKAN) Omgekeerd mag niet! Een tekort aan “gewone” lesuren mag niet worden aangevuld met GOK/OKAN/Godsdienst/NCZ opleiding schoolsecretariaten

57 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Uren OKAN Maken hier deel van uit OKAN-onthaaljaar: AV nederlands voor nieuwkomers - code 877 OKAN-onthaaljaar: overige - code 436 OKAN-vervolgtraject – code 880 OKAN DBSO – code 436 Ambten: leraar en godsdienstleraar Uren levensbeschouwing mogen worden gebruikt voor OKAN opleiding schoolsecretariaten

58 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Uren 311 en 312 Uren voltijds onderwijs (311) mogen gebruikt worden voor DBSO (312) Omgekeerd mag niet! opleiding schoolsecretariaten

59 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Werkwijze WS: stappen Nagaan op hoeveel uren een instelling recht heeft info vanuit schoolbeheerteam Vergelijken met het aantal uren dat een instelling via het EPD heeft doorgestuurd opleiding schoolsecretariaten

60 Controle (pakketten 1-6)
AgODi controleert titularisuren: ATO2 + ATO4 Stuur vervangers dus steeds door als ATO1 Elk pakket afzonderlijk opleiding schoolsecretariaten

61 Controle (pakketten 1-6)
Per instellingsnummer afzonderlijk! Compensaties tussen scholen moeten worden voorgelegd aan Schoolbeheerteam Uitzondering OKAN: per scholengemeenschap opleiding schoolsecretariaten

62 Controle: demonstratie
Berekeningstool Verrekent alle zendingen i.v.m. personeel die op een bepaald schoolnummer zijn gebeurd opleiding schoolsecretariaten

63 Controle: demonstratie
Code urenpakketten 37: GOK-uren 40: gewone uren-leraar 311 41: godsdienst (vormt één pakket met NCZ) 43: anderstalige nieuwkomers 45: teeltleider 46: uren-leraar 312 = uren DBSO 48: niet-confessionele zedenleer (vormt één pakket met godsdienst)) Staan ook op afdrukken opleiding schoolsecretariaten

64 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Controle Som van alle uren van het geselecteerde pakket: 2 kolommen enkel goedgekeurde opdrachten alle opdrachten die niet geweigerd werden Ook op afdruk opleiding schoolsecretariaten

65 Referentiedata controle
3 data gespreid over het schooljaar In principe is elke dag mogelijk opleiding schoolsecretariaten

66 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Actie school WS doet mededeling overschrijding  Reageer! Aan wie? Betwisting cijfers lesurenpakketten  contacteer SBT Licht WS over deze contactname in Vragen over of betwisting van resultaten zendingen personeel  WS opleiding schoolsecretariaten

67 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Oorzaak problemen Vervangers ten onrechte in stand ATO2 i.p.v ATO1 Zijn alle dienstonderbrekingen vervangen? Dienstonderbreking vergeten aan te duiden TBSOB, TBS58+, bonus Vergeten personeelslid uit dienst te melden Code speciale pakketten vergeten (ICT, GOK,Taak- en functiedifferentiatie…) opleiding schoolsecretariaten

68 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Oorzaak problemen PWB: OOM code 16 vergeten Probleem BPT NC-zedenleer Vraag of bepaalde moeilijke zendingen correct zijn geregistreerd Manuele zendingen Foute berekening door de school van het aantal uren dat ze mogen inrichten opleiding schoolsecretariaten

69 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Mogelijke gevolgen Aanpassingen zendingen personeel Uren insturen via OOM 16 Intrekking vaste benoemingen Aanwending buffer: alleen na toestemming van schoolbeheerteam Terugvordering: indien geen andere mogelijkheid om overschrijding weg te werken opleiding schoolsecretariaten

70 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Bedrijfsstages Controle per samenwerkingsverband Korte individuele vervanging van personeelsleden die op bedrijfstage gaan (OOM 9 ATO1) Aanstelling van langere duur: ter vervanging van alle personeelsleden die op bedrijfstage gaan binnen het samenwerkingsverband (OOM 9 ATO 2) Wanneer 90% van contigent opgebruikt  brief met mededeling dreigende overschrijding opleiding schoolsecretariaten

71 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
ICT Controle per samenwerkingsverband Opsturen met vakcode 785 opleiding schoolsecretariaten

72 Tijdelijk onderwijs aan huis
Opsturen met vakcode 598 opleiding schoolsecretariaten

73 Topsportschoolcoördinator
School kan functie inrichten als: technisch adviseur technisch adviseur-coördinator adjunct-directeur leraar Leraar Via BPT-uren Schrijf in opmerking opleiding schoolsecretariaten

74 Samenwerking met de school
Samen zoeken naar een oplossing Kwaliteit van zendingen verbeteren opleiding schoolsecretariaten

75 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Nog vragen? Afdeling personeel secundair onderwijs en DKO: Kris Lambrecht Afdeling scholen secundair onderwijs en DKO: Katrien Deman opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar"

Verwante presentaties


Ads door Google