De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling tot controle urenpakket Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2012-2013

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Doelstellingen Volledige ketting van omkadering weergeven: Van telling tot controle De algemene principes die gelden bij de berekening van omkadering meegeven De verschillende soorten omkadering en hun berekening overlopen Bepalen hoe tot het netto aanwendbaar pakket gekomen wordt Zicht geven op de controle op de aanwending

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Inleiding Kennismaking Samenwerking Scholen - Personeel Figuur

4 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi I. Algemene principes

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Algemene principes: teldata Meestal: 1 februari Uitzondering: 1 oktober HBO – Se-n-Se: 15 januari en 1 juni HBO: gemiddeld aantal leerlingen Se-n-Se: meeste leerlingen

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Teldata

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Algemene principes: Regelmatigheid - financierbaarheid Een leerling is regelmatig als hij: Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden De vorming werkelijk en regelmatig volgt Een leerling is financierbaar als hij Regelmatig is Les volgt in een financierbare richting Onderwerp van verificatie

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Wat indien niet regelmatig en financierbaar? Vrije leerling Telt niet mee voor de berekening van de middelen voor de school Kan geen studiebewijs ontvangen op het einde van het schooljaar

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Toelatingsvoorwaarden Toelatings- en overgangsvoorwaarden per structuuronderdeel en onderwijsvorm => SO 64 Toelatingsklassenraad Medische attesten Resultaten examencommissie en gelijkwaardigheden: verificateur verwittigen!

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Regelmatige aanwezigheid School moet kunnen aantonen dat ze bij problematische afwezigheid, in samenwerking met CLB, voldoende inspanningen leverde om de situatie te verbeteren. Verificateur kan dossier voorleggen aan commissie PA. Mogelijke gevolgen: De leerling wordt alsnog meegeteld De leerling telt niet mee op de teldag

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Financierbaarheid van de gevolgde opleiding Nieuwe opleidingen/structuur van een school/nieuwe school Programmaties Structuuronderdeel School

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Financierbaarheid van de gevolgde opleiding Programmatiestop 2010 Voor 30 november indienen Na advies door VLOR, AgODi en inspectie voorgelegd aan de Vlaamse Regering Bij negatief advies: niet financierbaar noch erkend Wat als er toch leerlingen zijn: vermijden dat ze geen studiebewijs kunnen halen! Erkenningsaanvraag indienen

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Financierbaarheid van de gevolgde opleiding Herstructurering Idem hierboven Negatief advies is bindend Rationalisatienormen Afwijking: uiterlijk op 1 maart melden Fusies: voor 1 april melden Afbouw: voor 1 mei melden

15 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi II. Soorten omkadering Berekening en toekenning omkadering

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Soorten omkadering Verschillende eenheden Uren-leraar Punten Ambten Verschillende doeleinden

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Uren-leraar Gewone uren-leraar Gewone uren-leraar o.w.v. vrijwillige fusie Uren levensbeschouwelijke vakken Uren-leraar voor scholengemeenschappen GOK-uren Uren voor Anderstalige Nieuwkomers Tijdelijk Onderwijs Aan Huis

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Gewone uren-leraar 1.Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen op de teldag of –data per structuuronderdeel 2.Pas het forfaitaire pakket toe 3.Pas de juiste schijven en/of coëfficiënten toe 4.Ken de eventuele verhogingen voor ligging in Brussel en dunbevolkte gebieden toe 5.Pas de minimumpakketten toe 6.Pas de aanwendingspercentages toe 7.Ken de verhoging voor scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap toe.

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Gewone uren: minimumpakketten MP/Y: De minimumpakketten moeten voldoende deel uitmaken van het totale pakket. Norm: minimum 15% CF/MP: Het verschil tussen beide pakketten moet groot genoeg zijn Norm: CF mag maximum 85% van MP zijn

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 MP/Y

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Gewone uren-leraar fusie (1) Bijkomend urenpakket om verlies aan uren bij vrijwillige fusie te compenseren Gedurende 4 jaar na de fusie Neemt af Enkel voor fusies voor 2010-2011

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Gewone uren-leraar fusie (2) Berekening Verschil tussen A en B, waarbij A = pakket uren-leraar voor de fusie B = pakket uren-leraar na de fusie 1 e jaar: 100% 2 e jaar: 75% 3 e jaar: 50% 4 e jaar: 25%

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken Gebaseerd op de godsdienstkeuze Voorzien in de inschrijving Twee soorten pakketten Pakket op basis van de teldata van het voorgaande schooljaar Pakket op 1 oktober en erna (Enkel als er een godsdienstkeuze is)

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken 1.Bepaal het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en hun godsdienstkeuze op de teldatum of –data 2.Bepaal het aantal klassen per structuuronderdeel aan de hand van de splitsingsnorm 3.Vermenigvuldig het aantal klassen met 2 4.Pas het aanwendingspercentage toe

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Uren-leraar levensbeschouwelijke vakken Herberekening op 1/10 (en erna); enkel impact wanneer: een nieuwe cursus start een cursus stopt Niet wanneer er nog steeds leerlingen in de cursus ingeschreven zijn!!

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Uren-leraar voor scholengemeenschappen Reductie van plage-uren mogelijk maken Vermindering werkdruk Verdeling van 20.000 extra uren over scholengemeenschappen

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Uren-leraar voor scholengemeenschappen Berekening: 20.000/[som van alle urenpakketten]= x X * [som urenpakketten scholen in SG] Deze uren moeten verdeeld worden onder de scholen van de SG

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 GOK-uren Uren toegekend in het kader van het GOK- decreet Op basis van het aantal regelmatige, financierbare leerlingen en de mate waarin zij aantikken op één of meedere indicatoren Voor het uitwerken van een beleid rond gelijke onderwijskansen

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 GOK-uren: indicatoren De moeder is laaggeschoold Het gezin ontvangt één of meedere schooltoelages De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet het Nederlands De ouders behoren tot de trekkende bevolking De leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen  met kenmerken voor financiering!

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Berekening GOK-uren  Uren per 3-jarige cyclus: derde cyclus: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011  Vanaf volgend schooljaar 4 de cyclus  Leerlingenkenmerken  Coëfficiënten zijn nog niet gekend  Beleidsvoorbereidend proces is aan de gang

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Uren anderstalige nieuwkomers Voor de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN): 2,5 uren per regelmatige OKAN-leerling op 1 oktober – herberekening na +4 of -4 leerlingen Doorstroming van leerlingeninformatie en onderhouden van contacten met ex- onthaalleerlingen: 22 uur vervolgcoach

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Tijdelijk onderwijs aan huis 4 bijkomende lesuren per week per leerling Voor jongeren die tijdelijk afwezig zijn o.w.v. ziekte of ongeval Recht: wanneer leerling binnen een bepaalde afstand van de school woont Schoolreglement

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Tijdelijk onderwijs aan huis Niet voor leerlingen in Voorbereidende leerjaren op hoger onderwijs Se-n-se 4 de graad BSO HBO verpleegkunde Wachttijd van 21 dagen Toestemming directie Medisch attest  Als dit afloopt: laten weten aan de verificateur en de zending aanpassen.

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Uren-leraar voor land- en tuinbouwinstellingen Scholen met SG land- en tuinbouw Elke instelling krijgt 58 uren-leraar = 2 betrekkingen Vermeerderd volgens aantal regelmatige, financierbare leerlingen in de structuuronderdelen

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Punten ICT-punten Voor hardware en software Enkel voor scholen in samenwerkingsplatform => Te melden aan AgODi

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Punten Berekening Leerlingen in OKAN, 1B, 2 BVL, BSO, DBSO, HBO: wegingsfactor 1,25 Leerlingen in 1A, 2GEM, ASO, KSO, TSO: wegingsfactor 1 Gewogen leerlingen x 0,03969

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Ambten Directeur Topsportcoördinator

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Topsportcoördinator Per school die topsportconvenant afsloot => 1 topsportcoördinator

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Directeur Elke school krijgt voltijdse betrekking bij minimum 83 leerlingen op de gebruikelijke teldatum Enkel 1 ste of 1 ste en 2 de graad: 120 leerlingen Minder leerlingen: halftijdse onderwijsopdracht

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Nieuw 1 dienstbrief voor: Gewone uren-leraar Gewone uren-leraar vrijwillige fusie Uren levensbeschouwelijke vakken ICT-coördinatie Uren land- en tuinbouw Ambt topsportcoördinator

43 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi III. Netto aanwendbaar pakket Verdeling van de toegekende uren

44 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Netto aanwendbaar pakket Uren kunnen herverdeeld of aangewend worden Communicatie aanwending: zending middelen (na 1 november) In de school ter beschikking: Processen verbaal Verklaringen ivm overdrachten Formulieren (voor 1 oktober) Voordrachtgever Andere instelling Overzicht personeelsleden niet-subsidieerbare of niet- financierbare opdracht (B-luik)  plage-uren!

45 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Overdracht naar volgend schooljaar Welke uren? Uren-leraar SO Uren-leraar DBSO Uren levensbeschouwelijke vakken (per vak!) Max. 2% van aanwendbaar pakket Vastgelegd op 1 november Moeten het volgende jaar gebruikt worden Geen extra TBSOB

46 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Overdracht naar een andere instelling Welke uren? Uren-leraar SO Uren-leraar DBSO Uren LBV GOK 1 GOK 23 Naar welke instellingen? Scholen SO/DBSO Scholen BUSO VO (DBSO, Se-n-Se, HBO) HO (Se-n-Se, HBO-verpleegkunde) CDV (DBSO)

47 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Andere invulling van uren Welke mogelijkheden? GOK 1  GOK23 Uren-leraar SO  uren-leraar DBSO Uren-leraar SO/DBSO  uren voordrachtgever Uren-leraar SO  politie of brandweer Uren-leraar DBSO  uren ondersteunend personeel

48 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Uren van scholengemeenschap In de zending: meedelen hoeveel uren u ontvangt van de uren voor scholengemeenschap

49 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Zending middelen De gegevens van één instelling in één zending Gevende school stuurt Overdrachten van vorig schooljaar: niet meesturen

50 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Netto aanwendbaar pakket Resultaat = volledig overzicht van de aanwendbare uren Basis voor controle door het werkstation

51 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi IV. CONTROLE OMKADERING Procedure bij de controle van het lesurenpakket

52 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Inleiding Kernactiviteit Engagement naar Rekenhof

53 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Welke pakketten controleren? 1.Gewone uren leraar voltijds 2.Uren DBSO 3.Uren levensbeschouwelijke vakken 4.Uren gelijke onderwijskansen (GOK) 5.Uren onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) 6.Teeltleiders

54 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Welke pakketten controleren? 7.Bedrijfstages 8.ICT 9.Onderwijs aan huis 10.Topsportcoördinatoren PWB valt hier niet in de scope

55 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Gewone uren/uren levensbeschouwing Maken hier deel van uit BPT modularisering lesopdracht Gewone BPT-uren Interne pedagogische begeleiding Klassenraad Klassendirectie Inhaallessen Seminarie Stage Witte plage-uren Uren leren en werken (DBSO)

56 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Gebruik gewone uren Gewone lesuren mogen gebruikt worden voor: Godsdienst/NCZ GOK Anderstalige nieuwkomers (OKAN) Omgekeerd mag niet! Een tekort aan “gewone” lesuren mag niet worden aangevuld met GOK/OKAN/Godsdienst/NCZ

57 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Uren OKAN Maken hier deel van uit OKAN-onthaaljaar: AV nederlands voor nieuwkomers - code 877 OKAN-onthaaljaar: overige - code 436 OKAN-vervolgtraject – code 880 OKAN DBSO – code 436 Ambten: leraar en godsdienstleraar Uren levensbeschouwing mogen worden gebruikt voor OKAN

58 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Uren 311 en 312 Uren voltijds onderwijs (311) mogen gebruikt worden voor DBSO (312) Omgekeerd mag niet!

59 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Werkwijze WS: stappen 1.Nagaan op hoeveel uren een instelling recht heeft info vanuit schoolbeheerteam 2.Vergelijken met het aantal uren dat een instelling via het EPD heeft doorgestuurd

60 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Controle (pakketten 1-6) AgODi controleert titularisuren: ATO2 + ATO4 Stuur vervangers dus steeds door als ATO1 Elk pakket afzonderlijk

61 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Controle (pakketten 1-6) Per instellingsnummer afzonderlijk! Compensaties tussen scholen moeten worden voorgelegd aan Schoolbeheerteam Uitzondering OKAN: per scholengemeenschap

62 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Controle: demonstratie Berekeningstool Verrekent alle zendingen i.v.m. personeel die op een bepaald schoolnummer zijn gebeurd

63 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Controle: demonstratie Code urenpakketten 37: GOK-uren 40: gewone uren-leraar 311 41: godsdienst (vormt één pakket met NCZ) 43: anderstalige nieuwkomers 45: teeltleider 46: uren-leraar 312 = uren DBSO 48: niet-confessionele zedenleer (vormt één pakket met godsdienst)) Staan ook op afdrukken

64 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Controle Som van alle uren van het geselecteerde pakket: 2 kolommen enkel goedgekeurde opdrachten alle opdrachten die niet geweigerd werden Ook op afdruk

65 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Referentiedata controle 3 data gespreid over het schooljaar In principe is elke dag mogelijk

66 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Actie school WS doet mededeling overschrijding  Reageer! Aan wie? Betwisting cijfers lesurenpakketten  contacteer SBT Licht WS over deze contactname in Vragen over of betwisting van resultaten zendingen personeel  WS

67 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Oorzaak problemen Vervangers ten onrechte in stand ATO2 i.p.v ATO1 Zijn alle dienstonderbrekingen vervangen? Dienstonderbreking vergeten aan te duiden TBSOB, TBS58+, bonus Vergeten personeelslid uit dienst te melden Code speciale pakketten vergeten (ICT, GOK,Taak- en functiedifferentiatie…)

68 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Oorzaak problemen PWB: OOM code 16 vergeten Probleem BPT NC-zedenleer Vraag of bepaalde moeilijke zendingen correct zijn geregistreerd Manuele zendingen Foute berekening door de school van het aantal uren dat ze mogen inrichten

69 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Mogelijke gevolgen Aanpassingen zendingen personeel Uren insturen via OOM 16 Intrekking vaste benoemingen Aanwending buffer: alleen na toestemming van schoolbeheerteam Terugvordering: indien geen andere mogelijkheid om overschrijding weg te werken

70 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Bedrijfsstages Controle per samenwerkingsverband Korte individuele vervanging van personeelsleden die op bedrijfstage gaan (OOM 9 ATO1) Aanstelling van langere duur: ter vervanging van alle personeelsleden die op bedrijfstage gaan binnen het samenwerkingsverband (OOM 9 ATO 2) Wanneer 90% van contigent opgebruikt  brief met mededeling dreigende overschrijding

71 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 ICT Controle per samenwerkingsverband Opsturen met vakcode 785

72 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Tijdelijk onderwijs aan huis Opsturen met vakcode 598

73 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Topsportschoolcoördinator School kan functie inrichten als: technisch adviseur technisch adviseur-coördinator adjunct-directeur leraar Leraar Via BPT-uren Schrijf in opmerking

74 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Samenwerking met de school Samen zoeken naar een oplossing Kwaliteit van zendingen verbeteren

75 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011-2012 Nog vragen? Afdeling personeel secundair onderwijs en DKO: Kris Lambrecht kris.lambrecht@ond.vlaanderen.be Afdeling scholen secundair onderwijs en DKO: Katrien Deman katrien.deman@ond.vlaanderen.be


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Omkadering in het gewoon secundair onderwijs Van leerlingentelling."

Verwante presentaties


Ads door Google