De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 2 TBSOB, REA en WTW TBS ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling in het deeltijds kunstonderwijs

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 3 Inhoud  Deel 1:regelgeving  Deel 2: urenverdeling  Deel 3: maatregelen voorafgaand aan TBSOB  Deel 4:TBSOB  Deel 5: reaffectatie / wedertewerkstelling  Deel 6: rechten en plichten  Deel 7:bezoldiging

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 4 Deel 1: regelgeving  Wetgeving:  Decreet (09/04/1992)  Besluit Vlaamse regering (29/04/1992)  Omzendbrieven:  OB van 28 juli 2003: principes  OB van 30 juni 2005: praktische instructies  Zie www.ond.vlaanderen.be/wetwijs

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 5 Deel 2 Urenverdeling  Eerst: welke opties en vakken richt school in op basis van het lesurenpakket en hoeveel van elk  Leerlingen  Minimumlessenroosters  Maximumgroeperingsnormen  Capaciteit van school…  Dan: beschikbare uren verdelen over personeelsleden

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 6 Betrekkingen verdelen VB  Per instelling  Aan vastbenoemde titularissen  Zelfde gepondereerd volume  VB titularis op 30 juni  En in “hetzelfde ambt”

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 7 Hetzelfde ambt 1.Ambt 2.(leraar) vak en specialiteit Vakken VE of VO waarvan VB titularis op 30 juni Alle andere vakken waarvoor VE Andere vakken waarvoor VO, alleen als: Expliciet voor VB én Ten minste 6 mndn prestaties in laatste 5 schljn

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 8 Hetzelfde ambt 3. (leraar MWD) onderscheid tussen individueel vak en ander vak 4. Minstens gelijke salarisschaal - (uitz. MWD individueel vak) 5. Onderscheid tussen : - lager secundair = LG en MG - hoger secundair= HG en SG (BK)

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 9 Hetzelfde ambt 6. Uitzondering individueel vak MWD opdracht in individueel vak behoort toch tot “hetzelfde ambt” ook al: - is ze ander niveau (LSO/HSO) en - levert ze geen gelijke salarisschaal op

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 10 Hetzelfde ambt  Overzicht individuele vakken die in meer dan 1 graad voorkomen:  Muziek: instrument, instrument/jazz en lichte muziek, instrument volksmuziek, zang, zang/JLM, zang volksmuziek stemvorming, stemvorming/JLM, begeleidingspraktijk  Woord: voordracht, toneel, welsprekendheid

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 11 Hetzelfde ambt  Opgelet:  “hetzelfde ambt” ≠ ambt −Criteria: én…én…  “hetzelfde ambt” ≠ draagwijdte VB −Definitie in decreet rechtspositie −Enger dan draagwijdte VB

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 12 Ander ambt  Elk ambt in onderwijs dat niet onder “hetzelfde ambt” valt, en  Waarvoor VEREIST bekwaamheidsbewijs  of VOLDOENDE GEACHT mits onderlinge overeenkomst tussen personeelslid en IM

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 13 Hetzelfde / Ander ambt  Voorbeeld 1  Leraar AMV, LG  1 ste Pr compositie + BPB  AMC “hetzelfde ambt”? −Ja: – Leraar – VE – Geen individuele vakken – Niveau Lager Secundair – Salarisschaal 301

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 14 Hetzelfde / Ander ambt  Voorbeeld 2  Leraar instrument piano HG  Laureaat Lemmens piano + muziekopvoeding  Instrument piano LG en MG: “hetzelfde ambt”? −Ja – Leraar – VE – Individuele vakken – Niveau lager: geen probleem voor individueel vak – Salarisschaal lager: geen probleem voor individueel vak

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 15 Hetzelfde / Ander ambt  Voorbeeld 3  Leraar instrument trompet LG  1 ste prijs compositie, meester in muziek (instrument gitaar), BPB  AMV LG: “hetzelfde ambt”? −Neen – Van individueel vak naar groepsvak  AMV LG: “ander ambt”? −Ja: – Vereist bekwaamheidsbewijs

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 16 Hetzelfde / Ander ambt  Voorbeeld 4  Leraar tekenen HG  HKO 2 e gr tekenkunst, BPB  Waarnemingstekenen MG: “hetzelfde ambt”? −Neen: – Van HSO naar LSO – Van 347 naar 301 (= lagere salarisschaal)  Waarnemingstekenen MG: “ander ambt”? −Ja: – Vereist bekwaamheidsbewijs

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 17 Eerste verdeling over vastbenoemden: resultaat  uren over:  Anderen in dienst nemen  uren tekort:  Maatregelen voorafgaand aan TBSOB

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 18 Deel 3 Maatregelen voorafgaand aan TBSOB  In “hetzelfde ambt”  Per school (gemeenschapsonderwijs)  Alle scholen van dezelfde IM op grondgebied dezelfde gemeente (gesubsidieerd ond.)  Alle personeelsleden terugbrengen tot minimum FT  Geen tijdelijken  Einde aan VB in bijbetrekking  Einde aan reaffectaties en wedertewerkstellingen

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 19 Maatregelen voorafgaand aan TBSOB  Voorbeeld  30 juni 2010: −3 betrekkingen SAA schilderkunst, verdeeld over 2 benoemden en 1 tijdelijke  1 september 2010: −Vermindering uren SAA schilderkunst: – Tijdelijke opdracht beëindigd – 1 vast benoemde wordt TBSOB – 1 vast benoemde behoudt zijn opdracht

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 20 Deel 4 TBSOB  Toch nog uren tekort: TBSOB  Wie? Wanneer?  In “hetzelfde ambt”  VB met kleinste dienstanciënniteit  Altijd op 1 september

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 21 Dienstanciënniteit TBSOB  Alle diensten  In alle ambten  Zowel in GMO als in GSO  Vanaf:  21 jaar: −Opsteller −Studiemeester-opvoeder  24 jaar: −Leraar −Begeleider −Directeur

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 22 Dienstanciënniteit  Berekeningswijze: 1.Gesubsidieerde / gefinancierde diensten 2.Minder dan de helft is delen door 2 3.Tijdelijke diensten is x 1,2 4.Bezoldigd ziekteverlof 5.Bezoldigd bevallingsverlof vóór 1-5-91 (30 dagen) 6.Bevallingsverlof vanaf 1-5-1991

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 23 Dienstanciënniteit 7.Borstvoedingsverlof (tijdelijke vanaf 1-9-93) 8.Onbezoldigd ouderschapsverlof (vanaf 1-4-09) 9.Legerdienst vanaf vaste benoeming 10.Alle andere verloven, afwezigheden en TBS, gelijkgesteld met dienstactiviteit Wat telt niet mee?  Diensten in bijbetrekking  Onbezoldigde verloven, afwezigheden en TBS, niet gelijkgesteld met dienstactiviteit vb. TBSPA, ongewettigde afwezigheid

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 24 Melding TBSOB  RL-1  Ingangdatum: 1 september  Uiterste meldingstermijn: 15 oktober  Afstand wachtgeld:  Aanvraag begin schooljaar  Voor volledig schooljaar

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 25 Deel 5 Reaffectatie/ wedertewerkstelling  TBSOB die betrekking krijgt in  “hetzelfde ambt” = reaffectatie  “ander ambt” =wedertewerkstelling

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 26 Vacature  Slaat zowel op vacante als niet-vacante betrekkingen (titularis afwezig voor ten minste 10 werkdagen)  In welke betrekkingen?  Vatbaar voor R/WTW:  Niet meer vatbaar voor R/WTW: −720 d. dienstanciënniteit over 3 schlj −Op 30 juni (31 aug voor opstellers) −Dan niet meer vatbaar op 1 september

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 27 In dienst nemen: volgorde verplichtingen en vrijheden  (Gesubsidieerd DKO)  Eigen personeel TBSOB −Verplichte reaffectatie binnen I.M. −Vrijwillige wedertewerkstelling binnen I.M.  Toewijzing Vl reaffectatiecomm. (verplicht)  “Vrije fase” in deze volgorde: −Mutatie of affectatie (vrije keuze) −TADD’er (verplicht) −TBSOB’er van andere IM. (vrije keuze) −Alle andere tijdelijken (vrije keuze)

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 28 In dienst nemen: volgorde verplichtingen en vrijheden  (DKO Gemeenschapsonderwijs)  Een niveau meer: reaffectatiecommissie scholengroep −na verplichte reaffectatie/wedertewerkstelling van eigen personeel dat TBSOB is en −Vóór vrije fase  Toewijzingen m.i.v. 1 oktober

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 29 In dienst nemen: volgorde verplichtingen en vrijheden  Toewijzing R / W  Vacant voorrang op niet-vacant  Niet ingevuld door TADD voorrang op wel ingevuld door TADD

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 30 In dienst nemen: volgorde verplichtingen en vrijheden  Tijdelijke in betrekking vatbaar voor R/W  Kan aangesteld worden als aan de verplichtingen voldaan is  Kan dan bezoldigd worden tot aan evt. R/WTW  Opdracht melden vóór 15/10

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 31 Vlaamse reaffectatiecommissie  Toewijzingen m.i.v. 1/10 of later  Reaffectatie  Wedertewerkstelling  In organieke uren DKO: −Vb. TBSOB in SAA beeldhouwkunst, HG en WTW in Algemeen beeldende vorming, MG  In niet-organieke uren DKO: −Vb. administratieve ondersteuning in eigen school

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 32 Na Rea/WTW  Bezwaarschrift (IM of personeelslid)  Binnen de 5 werkdagen  Gemotiveerd  Schort niet op −Tenzij voorzitter van RC anders beslist  Intrekken indien reglementair foutief  Nieuwe toewijzing  Afwijzen

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 33 Bestendigheid  Principe: R of WTW blijft behouden over de schooljaren heen  Einde enkel mogelijk door:  Betrekking wordt niet meer ingericht  Verplichtingen school R/WTW −Maatregelen voorafgaand aan TBSOB −R/WTW van eigen TBSOB’er  Opnemen gelijkwaardige andere betrekking  Opnieuw titularis in school vaste benoeming  E.a.

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 34 Deel 6 rechten en plichten  Niet aanvaarden van R of WTW:  RVA-grenzen  Bezwaarschrift aanvaard  +58 jaar en naar andere IM  In het deeltijds beroepssecundair ond, Buitengewoon SO, Modulair SO, volwassenonderwijs  Al 80% of 4/5 in 3 instellingen  Tot einde schlj andere volledige R/WTW  Afstand wachtgeld

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 35 Rechten en plichten  Verplichting R of WTW  Verlofstelsels goed te keuren door IM R/WTW  Prestatiestelsel van ambt WTW  Vakantiestelsel van ambt WTW

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 36 Pedagogische taken  Volledige TBSOB met deels een R of WTW  Gedeeltelijke TBSOB met geen of deels een R of WTW  Naar rato van het volume van de opdracht waarvoor TBSOB  Verantwoordelijkheid IM

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 37 Sancties  Ten onrechte TBSOB door de IM:  Niet betalen tijdelijk personeelslid  Terugvordering wedde aan IM  Plichten van het personeelslid inzake TBSOB  Niet betalen wachtgeld TBSOB  Niet aanvaarden van nieuwe vaste benoeming

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 38 Deel 7 Bezoldiging  Volledige TBSOB zonder R/WTW:  Wachtgeld: −Eerste 2 jaar gelijk aan laatste activiteitswedde −Vanaf 3 e jaar telkens -20% (tot minimum) −Niet langer dan de duur van de diensten die in aanmerking komen voor het pensioen

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 39 Volledige TBSOB met R/WTW Gedeeltelijke TBSOB  Ten minste de wedde die men als vastbenoemde zou genoten hebben  Indien R/WTW hogere salarisschaal: supplement

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 40 Bezoldiging  Voorbeeld 1:  School A: −TBSOB voor 4/20 SAA beeldhouwkunst −Salarisschaal 501, 10 j. anc. −= 463,08 euro (bruto, niet geïndexeerd)  School B: −WTW voor 5/22 waarnemingstekenen −Salarisschaal 301, 10 j. anc. −= 413,63 euro (bruto, niet geïndexeerd)  Bezoldiging: 463,08 euro

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 41 Bezoldiging  Voorbeeld 2  School A: −TBSOB voor 2/22 AMV, LG −Salarisschaal 301, 15 j. anc. −= 186,60 euro (bruto, niet geïndexeerd)  School B: −WTW voor 2/20 AMV, HG −Salarisschaal 347, 15 j. anc. −= 238,66 euro (bruto, niet geïndexeerd)  Bezoldiging: 186,60 + supplement 52,06= 238,66 euro

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 42 Nog even checken?  www.ond.vlaanderen.be www.ond.vlaanderen.be  Werken in het onderwijs −schooldirecties en -secretariaten – Cursus voor schoolsecretariaten


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google