De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten TBSOB, REA en WTW TBS ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling in het deeltijds kunstonderwijs

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inhoud  Deel 1:regelgeving  Deel 2: urenverdeling  Deel 3: maatregelen voorafgaand aan TBSOB  Deel 4:TBSOB  Deel 5: reaffectatie / wedertewerkstelling  Deel 6: rechten en plichten  Deel 7:bezoldiging

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten Deel 1: regelgeving  Wetgeving:  Decreet (09/04/1992)  Besluit Vlaamse regering (29/04/1992)  Omzendbrieven:  OB van 28 juli 2003: principes  OB van 30 juni 2005: praktische instructies  Zie

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Deel 2 Urenverdeling  Eerst: welke opties en vakken richt school in op basis van het lesurenpakket en hoeveel van elk  Leerlingen  Minimumlessenroosters  Maximumgroeperingsnormen  Capaciteit van school…  Dan: beschikbare uren verdelen over personeelsleden

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten Betrekkingen verdelen VB  Per instelling  Aan vastbenoemde titularissen  Zelfde gepondereerd volume  VB titularis op 30 juni  En in “hetzelfde ambt”

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten Hetzelfde ambt 1.Ambt 2.(leraar) vak en specialiteit Vakken VE of VO waarvan VB titularis op 30 juni Alle andere vakken waarvoor VE Andere vakken waarvoor VO, alleen als: Expliciet voor VB én Ten minste 6 mndn prestaties in laatste 5 schljn

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten Hetzelfde ambt 3. (leraar MWD) onderscheid tussen individueel vak en ander vak 4. Minstens gelijke salarisschaal - (uitz. MWD individueel vak) 5. Onderscheid tussen : - lager secundair = LG en MG - hoger secundair= HG en SG (BK)

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten Hetzelfde ambt 6. Uitzondering individueel vak MWD opdracht in individueel vak behoort toch tot “hetzelfde ambt” ook al: - is ze ander niveau (LSO/HSO) en - levert ze geen gelijke salarisschaal op

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten Hetzelfde ambt  Overzicht individuele vakken die in meer dan 1 graad voorkomen:  Muziek: instrument, instrument/jazz en lichte muziek, instrument volksmuziek, zang, zang/JLM, zang volksmuziek stemvorming, stemvorming/JLM, begeleidingspraktijk  Woord: voordracht, toneel, welsprekendheid

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten Hetzelfde ambt  Opgelet:  “hetzelfde ambt” ≠ ambt −Criteria: én…én…  “hetzelfde ambt” ≠ draagwijdte VB −Definitie in decreet rechtspositie −Enger dan draagwijdte VB

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ander ambt  Elk ambt in onderwijs dat niet onder “hetzelfde ambt” valt, en  Waarvoor VEREIST bekwaamheidsbewijs  of VOLDOENDE GEACHT mits onderlinge overeenkomst tussen personeelslid en IM

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten Hetzelfde / Ander ambt  Voorbeeld 1  Leraar AMV, LG  1 ste Pr compositie + BPB  AMC “hetzelfde ambt”? −Ja: – Leraar – VE – Geen individuele vakken – Niveau Lager Secundair – Salarisschaal 301

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten Hetzelfde / Ander ambt  Voorbeeld 2  Leraar instrument piano HG  Laureaat Lemmens piano + muziekopvoeding  Instrument piano LG en MG: “hetzelfde ambt”? −Ja – Leraar – VE – Individuele vakken – Niveau lager: geen probleem voor individueel vak – Salarisschaal lager: geen probleem voor individueel vak

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten Hetzelfde / Ander ambt  Voorbeeld 3  Leraar instrument trompet LG  1 ste prijs compositie, meester in muziek (instrument gitaar), BPB  AMV LG: “hetzelfde ambt”? −Neen – Van individueel vak naar groepsvak  AMV LG: “ander ambt”? −Ja: – Vereist bekwaamheidsbewijs

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten Hetzelfde / Ander ambt  Voorbeeld 4  Leraar tekenen HG  HKO 2 e gr tekenkunst, BPB  Waarnemingstekenen MG: “hetzelfde ambt”? −Neen: – Van HSO naar LSO – Van 347 naar 301 (= lagere salarisschaal)  Waarnemingstekenen MG: “ander ambt”? −Ja: – Vereist bekwaamheidsbewijs

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten Eerste verdeling over vastbenoemden: resultaat  uren over:  Anderen in dienst nemen  uren tekort:  Maatregelen voorafgaand aan TBSOB

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten Deel 3 Maatregelen voorafgaand aan TBSOB  In “hetzelfde ambt”  Per school (gemeenschapsonderwijs)  Alle scholen van dezelfde IM op grondgebied dezelfde gemeente (gesubsidieerd ond.)  Alle personeelsleden terugbrengen tot minimum FT  Geen tijdelijken  Einde aan VB in bijbetrekking  Einde aan reaffectaties en wedertewerkstellingen

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten Maatregelen voorafgaand aan TBSOB  Voorbeeld  30 juni 2010: −3 betrekkingen SAA schilderkunst, verdeeld over 2 benoemden en 1 tijdelijke  1 september 2010: −Vermindering uren SAA schilderkunst: – Tijdelijke opdracht beëindigd – 1 vast benoemde wordt TBSOB – 1 vast benoemde behoudt zijn opdracht

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten Deel 4 TBSOB  Toch nog uren tekort: TBSOB  Wie? Wanneer?  In “hetzelfde ambt”  VB met kleinste dienstanciënniteit  Altijd op 1 september

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten Dienstanciënniteit TBSOB  Alle diensten  In alle ambten  Zowel in GMO als in GSO  Vanaf:  21 jaar: −Opsteller −Studiemeester-opvoeder  24 jaar: −Leraar −Begeleider −Directeur

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten Dienstanciënniteit  Berekeningswijze: 1.Gesubsidieerde / gefinancierde diensten 2.Minder dan de helft is delen door 2 3.Tijdelijke diensten is x 1,2 4.Bezoldigd ziekteverlof 5.Bezoldigd bevallingsverlof vóór (30 dagen) 6.Bevallingsverlof vanaf

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten Dienstanciënniteit 7.Borstvoedingsverlof (tijdelijke vanaf ) 8.Onbezoldigd ouderschapsverlof (vanaf ) 9.Legerdienst vanaf vaste benoeming 10.Alle andere verloven, afwezigheden en TBS, gelijkgesteld met dienstactiviteit Wat telt niet mee?  Diensten in bijbetrekking  Onbezoldigde verloven, afwezigheden en TBS, niet gelijkgesteld met dienstactiviteit vb. TBSPA, ongewettigde afwezigheid

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten Melding TBSOB  RL-1  Ingangdatum: 1 september  Uiterste meldingstermijn: 15 oktober  Afstand wachtgeld:  Aanvraag begin schooljaar  Voor volledig schooljaar

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten Deel 5 Reaffectatie/ wedertewerkstelling  TBSOB die betrekking krijgt in  “hetzelfde ambt” = reaffectatie  “ander ambt” =wedertewerkstelling

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vacature  Slaat zowel op vacante als niet-vacante betrekkingen (titularis afwezig voor ten minste 10 werkdagen)  In welke betrekkingen?  Vatbaar voor R/WTW:  Niet meer vatbaar voor R/WTW: −720 d. dienstanciënniteit over 3 schlj −Op 30 juni (31 aug voor opstellers) −Dan niet meer vatbaar op 1 september

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten In dienst nemen: volgorde verplichtingen en vrijheden  (Gesubsidieerd DKO)  Eigen personeel TBSOB −Verplichte reaffectatie binnen I.M. −Vrijwillige wedertewerkstelling binnen I.M.  Toewijzing Vl reaffectatiecomm. (verplicht)  “Vrije fase” in deze volgorde: −Mutatie of affectatie (vrije keuze) −TADD’er (verplicht) −TBSOB’er van andere IM. (vrije keuze) −Alle andere tijdelijken (vrije keuze)

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten In dienst nemen: volgorde verplichtingen en vrijheden  (DKO Gemeenschapsonderwijs)  Een niveau meer: reaffectatiecommissie scholengroep −na verplichte reaffectatie/wedertewerkstelling van eigen personeel dat TBSOB is en −Vóór vrije fase  Toewijzingen m.i.v. 1 oktober

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten In dienst nemen: volgorde verplichtingen en vrijheden  Toewijzing R / W  Vacant voorrang op niet-vacant  Niet ingevuld door TADD voorrang op wel ingevuld door TADD

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten In dienst nemen: volgorde verplichtingen en vrijheden  Tijdelijke in betrekking vatbaar voor R/W  Kan aangesteld worden als aan de verplichtingen voldaan is  Kan dan bezoldigd worden tot aan evt. R/WTW  Opdracht melden vóór 15/10

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vlaamse reaffectatiecommissie  Toewijzingen m.i.v. 1/10 of later  Reaffectatie  Wedertewerkstelling  In organieke uren DKO: −Vb. TBSOB in SAA beeldhouwkunst, HG en WTW in Algemeen beeldende vorming, MG  In niet-organieke uren DKO: −Vb. administratieve ondersteuning in eigen school

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten Na Rea/WTW  Bezwaarschrift (IM of personeelslid)  Binnen de 5 werkdagen  Gemotiveerd  Schort niet op −Tenzij voorzitter van RC anders beslist  Intrekken indien reglementair foutief  Nieuwe toewijzing  Afwijzen

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bestendigheid  Principe: R of WTW blijft behouden over de schooljaren heen  Einde enkel mogelijk door:  Betrekking wordt niet meer ingericht  Verplichtingen school R/WTW −Maatregelen voorafgaand aan TBSOB −R/WTW van eigen TBSOB’er  Opnemen gelijkwaardige andere betrekking  Opnieuw titularis in school vaste benoeming  E.a.

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten Deel 6 rechten en plichten  Niet aanvaarden van R of WTW:  RVA-grenzen  Bezwaarschrift aanvaard  +58 jaar en naar andere IM  In het deeltijds beroepssecundair ond, Buitengewoon SO, Modulair SO, volwassenonderwijs  Al 80% of 4/5 in 3 instellingen  Tot einde schlj andere volledige R/WTW  Afstand wachtgeld

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten Rechten en plichten  Verplichting R of WTW  Verlofstelsels goed te keuren door IM R/WTW  Prestatiestelsel van ambt WTW  Vakantiestelsel van ambt WTW

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten Pedagogische taken  Volledige TBSOB met deels een R of WTW  Gedeeltelijke TBSOB met geen of deels een R of WTW  Naar rato van het volume van de opdracht waarvoor TBSOB  Verantwoordelijkheid IM

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten Sancties  Ten onrechte TBSOB door de IM:  Niet betalen tijdelijk personeelslid  Terugvordering wedde aan IM  Plichten van het personeelslid inzake TBSOB  Niet betalen wachtgeld TBSOB  Niet aanvaarden van nieuwe vaste benoeming

38 AgODi opleiding schoolsecretariaten Deel 7 Bezoldiging  Volledige TBSOB zonder R/WTW:  Wachtgeld: −Eerste 2 jaar gelijk aan laatste activiteitswedde −Vanaf 3 e jaar telkens -20% (tot minimum) −Niet langer dan de duur van de diensten die in aanmerking komen voor het pensioen

39 AgODi opleiding schoolsecretariaten Volledige TBSOB met R/WTW Gedeeltelijke TBSOB  Ten minste de wedde die men als vastbenoemde zou genoten hebben  Indien R/WTW hogere salarisschaal: supplement

40 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bezoldiging  Voorbeeld 1:  School A: −TBSOB voor 4/20 SAA beeldhouwkunst −Salarisschaal 501, 10 j. anc. −= 463,08 euro (bruto, niet geïndexeerd)  School B: −WTW voor 5/22 waarnemingstekenen −Salarisschaal 301, 10 j. anc. −= 413,63 euro (bruto, niet geïndexeerd)  Bezoldiging: 463,08 euro

41 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bezoldiging  Voorbeeld 2  School A: −TBSOB voor 2/22 AMV, LG −Salarisschaal 301, 15 j. anc. −= 186,60 euro (bruto, niet geïndexeerd)  School B: −WTW voor 2/20 AMV, HG −Salarisschaal 347, 15 j. anc. −= 238,66 euro (bruto, niet geïndexeerd)  Bezoldiging: 186,60 + supplement 52,06= 238,66 euro

42 AgODi opleiding schoolsecretariaten Nog even checken?   Werken in het onderwijs −schooldirecties en -secretariaten – Cursus voor schoolsecretariaten


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google