De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 13 september 2012 Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Prof. dr. Antonia Aelterman Voorzitter opleidingscommissie pag. 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 13 september 2012 Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Prof. dr. Antonia Aelterman Voorzitter opleidingscommissie pag. 1."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 13 september 2012 Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Prof. dr. Antonia Aelterman Voorzitter opleidingscommissie pag. 1

2 Opbouw uiteenzetting Deel I - Belang SLO Belang SLO -SLO UGentSLO UGent –SLO-richtingenSLO-richtingen –Programma-volgtijdelijkheidProgrammavolgtijdelijkheid –Concretisering stageConcretisering stage –LIO-trajectLIO-traject –InternationaliseringInternationalisering –Administratie: inschrijving -vrijstellingenAdministratie: inschrijving -vrijstellingen –Algemene info en contactgegevensAlgemene info en contactgegevens Deel II - Vragen (zie FAQ)zie FAQ Vragen Algemene info Deel 2: vragen pag. 2

3 Belang van de SLO Voorwaarde voor benoeming in SO 2de en 3de graad: Voorwaarde voor salaris op masterniveau “Diploma van leraar” vaak gevraagd door de hogeschoolbesturen voor hoger onderwijs van één cyclus (bacheloropleidingen) Nuttig in educatieve settings buiten de school pag. 3

4 Welke vakken mag ik geven? bekwaamheidsbewijzen SO Vereiste bekwaamheidsbewijzen (specificiteit van masterdiploma van belang) Bijv. master geschiedenis met diploma van leraar heeft vereiste bekwaamheid voor geschiedenis Voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen Bijv. master geschiedenis met diploma van leraar heeft voldoende geachte bekwaamheid voor aardrijkskunde, Nederlands,… (alle algemene vakken) Andere Bijv. master geschiedenis ZONDER diploma van leraar heeft een ander bekwaamheidsbewijs en kan worden aangeworven. Opgelet! Aanwerving beperkt in de tijd Zoek per diploma op voor welke vakken je een vereist of voldoende geacht hebt via onderstaande link http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/bekwaamheidsbewijzen/default.htm pag. 4

5 SLO:voor wie? Wie kan zich inschrijven in de SLO: Toelatingsvoorwaarden: www.lerarenopleiding.ugent.bewww.lerarenopleiding.ugent.be ‣ Alle afgestudeerden van een masteropleiding (universiteit of hogeschool) ‣ Wie gelijktijdig is ingeschreven in een masteropleiding ‧ diploma van leraar na masterdiploma In sommige bacheloropleidingen en de meeste masteropleidingen kan je als keuzevak(ken) opleidingsonderdelen uit de SLO volgen. pag. 5

6 Eigenheid en sterkte SLO UGent Evenwicht tussen “academische basis” (leraar met een visie) en professionele gerichtheid (leraar ook gewapend met “technische vaardigheden”) Flexibele trajecten maar ook de mogelijkheid om in één jaar af te studeren Ruime stage en variatie in stage: verschillende onderwijsvormen en onderwijsniveaus Aansluiting bij masteropleiding Stage: begeleiding door de vakdidactiek (praktijkassistenten) pag. 6

7 SLO-richtingen  20 richtingen binnen de SLO aan de UGent Welke SLO je volgt wordt bepaald door je master (zie website)zie website  Ingedaalde lerarenopleiding (30 SP): ‧ Minor onderwijs in alle opleidingen wetenschappen ‧ Afstudeerrichting onderwijs in master psychologie ‧ Major lerarenopleiding in master pedagogische wet. ‧ Afstudeerrichting onderwijs en vorming in revaki ‧ Afstudeerrichting educatie en communicatie in biomedische wetenschappen –Overige 30 SP na master of gelijktijdig; of via LIO-baan pag. 7

8 SLO curriculum (programma) Aangestuurd door de basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs ‣ zijn ook een basis voor opdracht in hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en andere educatieve settings Geënt op algemene onderwijsvisie en visie op lerarenopleiding UGent:  Leraarschap steunt op stevige vakinhoudelijke opleiding en pedagogisch- (vak)didactische vorming  Emancipatorische en leerlinggerichte onderwijsvisie pag. 8

9 Modeltraject SLO (1) Leren en instructie6 SP (sem 1) Vakdidactiek I6 SP (sem 1) Vakdidactiek II of vakdidactische uitdieping6/4 SP (sem 2) Vakdidactische verbreding4/6 SP (sem 2) Stage18 SP (jaarvak) pag. 9

10 Modeltraject SLO (2) Onderwijsorganisatie en –beleid4 SP (sem 1) Psychologie van de adolescentie4 SP (sem 1) Algemene en historische pedagogiek4 SP (sem 2) Pedagogische componenten van het leraarschap 4 SP (sem 2) Keuzevak:ten minste 4 SP pag. 10

11 Overzicht keuzevakken Educatieve interactie en communicatie (4 SP) Vakdidactiek I in een andere taal of discipline (6 SP) Voldoen aan toelatingsvoorwaarden + controle overlap lessen ! Vakdidactische verbreding (4 SP) bijv. didactiek wetenschappen, gezondheidswetenschappen, gedrags- en maatschappijwetenschappen, cultuurwetenschappen Bewegen en sport: nu en later (4 SP) Cultuur, media en educatie (4 SP) Pedagogische vraagstukken: filosofie als oefening in levenskunst (4) Een aan het onderwijs gerelateerd opleidingsonderdeel uit een andere masteropleiding of uit de lerarenopleiding aan de hogeschool pag. 11

12 Volgtijdelijkheid Leren en instructie: gelijktijdig of voorafgaand aan vakdidactiek I Vakdidactiek vooraf of gelijktijdig met stage Vakdidactische uitdieping volgt op of is gelijktijdig met vakdidactiek pag. 12

13 30 SP praktijk in de SLO Decretaal vastgelegd Wat betekent dit? ‣ Seminaries en instituutspractica ‣ Stage in scholen, preservice of inservice (LIO- baan) Praktijk en oefeningen zijn geïntegreerd in alle vakken pag. 13

14 Wat omvat de (preservice) stage SLO UGent 18 SP stage in scholen voorbereid doorheen oefeningen vakdidactiek (practica) terugkomseminaries algemene seminaries EHBO en stemhygiëne – taal inhoud 25u observeren 60u zelfstandig realiseren van onderwijs-leeractiviteiten (onder begeleiding vakmentor) minimum 30u in 2 verschillende onderwijsvormen SO; daarnaast HO, volwassenenonderwijs, andere educatieve sectoren 8 meso-activiteiten Vakdidactiek werkt deze algemene afspraken uit in stagehandleiding en opdrachten overeenkomstig eigenheid studierichting Stagevermindering mogelijk bij interimopdrachten van minstens 80u in het eigen vakgebied. pag. 14

15 Begeleiding stage Stageportfolio als begeleidings- en evaluatie-instrument Werkbegeleiding op school: ‣ door schoolmentor ‧ eerste aanspreekpunt voor afspraken stage ‧ meso-gebonden activiteiten ‣ door vakmentor Leerbegeleiding door opleiding: ‣ door vakdidacticus en praktijkassistent (stagebegeleider) ‧ via stagebezoek ‧ individuele en groepssupervisie duo-stages zijn mogelijk pag. 15

16 Stage aanvragen ‣ Aanwezigheid bij eerste les vakdidactiek (26/09) absolute vereiste! ‧ Stage-info UGent: 26/09 om 19u (Dunantlaan 2) ‣ Stage in sectoren waar master onderwijsbevoegdheid heeft ‣ Concrete stageplanning in overleg met PA en stageschool Stageregistratie en –opvolging via STAR (www.star.ugent.be)www.star.ugent.be ‣ Stage-aanvragen moeten ingevoerd zijn uiterlijk op 11 oktober ‣ Aantal scholen hebben gemeenschappelijke infomomenten pag. 16

17 Spreiding stage Gespreid over het volledige schooljaar Stage kan gespreid worden over drie opeenvolgende academiejaren Afstuderen kan ook in februari indien alleen nog stage en 1 ste semestervakken af te werken opnieuw inschrijven! + formulier bijkomende deliberatie februari invullen (zie www.fsappw.ugent.be) pag. 17

18 Wie kan aan UGent LIO-statuut krijgen?  Onderwijsopdracht ‧ Decreet: minimaal 500 uren op jaarbasis = 12u/week ‧ UGent: vanaf ten minste 200 uren op jaarbasis = 5u/week (met aanvullende preservice stage)  Waar? ‧ 2 de en 3 de graad SO ‧ professionele bacheloropleiding (hogeschool) ‧ CVO ‧ Basiseducatie  Contacteer stagecoördinator zo snel mogelijk  Inschrijven voor 15 oktober pag. 18

19 Doelstellingen LIO-traject via e-portfolio  Alternatief leertraject: benutting van praktijkervaringen van studenten die in het onderwijs werken (leren op de werkplek): integratie theorie en praktijk in gehele curriculum leren op afstand: begeleidingssessies i.p.v. lessen opdrachten in portfolio i.p.v. examens  E- portfolio: handig om werkstukken, relevante bewijsstukken van good practice (filmpjes, enz.) en evaluaties te verzamelen verdere ontwikkeling van de ICT-competenties pag. 19

20 Kern van LIO-portfolio  Rode draad van portfolio: Vorderingen aantonen: initiatieven aangeven om te ‘groeien’ in leraarschap Leidraad basiscompetenties voor leraren  Reflectie als grondhouding: reflectief ervaringsleren  Integratie van theorie en praktijk: aantonen dat theorie wordt toegepast Theorie wordt relevant en getoetst aan de praktijk pag. 20

21 Opbouw LIO-portfolio  Opdracht per algemeen vak  Vakoverschrijdend gedeelte zelfevaluatie: sterkte-zwakte analyse actieplannen opdrachten gerelateerd aan lesgeven  Vakdidactisch gedeelte (logboek, oefeningen op universiteit, opdrachten) opdrachten vakdidactiek stagelogboek met o.a.: observatieverslagen (ook op andere school) lesvoorbereidingen op basis van je eigen lesopdracht reflecties pag. 21

22 LIO-Begeleiding  Op school 3 x klasbezoek met verslag door mentor ten minste 3 supervisies van praktijkassistent feedback wordt verwerkt in portfolio  Doorheen opleiding technische basistraining begeleidingssessies, gekoppeld aan timing portfolio-opdrachten intervisie tussentijdse feedback van begeleiders verplicht begeleidingsgesprek in januari pag. 22

23 Mogelijke LIO-trajecten  Éénjarig traject  Spreiding over maximaal drie jaar  Meerjarig traject wordt opgesteld in overleg met de stagecoördinator pag. 23

24 Internationale uitwisseling Gedurende één semester aan een buitenlandse universiteit In het buitenland minstens 9 studiepunten verdienen Voor minimaal één opleidingsonderdeel examen afleggen aan de UGent In het buitenland enkel vakdidactiek, met oefeningen, mits akkoord van de verantwoordelijk lesgever Stage kan, mits akkoord van de vakdidacticus In elk geval vooraf afspreken m.b.t. stage in een Vlaamse school te geven pag. 24

25 Administratieve info Inschrijving SLO geldt in principe voor de ganse opleiding Indien geen volledige SLO: GIT-traject aangewezen Elke student dient zijn curriculum zelf samen te stellen via www.oasis.ugent.be www.oasis.ugent.be Controleer of alle vakken die je wil volgen vermeld staan (keuzevak, didactische vakken, stage) UGent e-mail voor officiële communicatie Vrijstellingen (EVK) worden aangevraagd bij decaan FPPW (procedure zie website)website pag. 25

26 Administratieve info Er kan bij inschrijving gebruik gemaakt worden van opleidingscheques Stelsel educatief verlof: contacteer de trajectbegeleider Luc Vansteenkiste luc.vansteenkiste@ugent.be Voor de lessen vakdidactiek: aanwezigheid vereist van bij het begin (zie lessenroosters) pag. 26

27 Algemene info en contactgegevens Oproep om te zetelen in de opleidingscommissie lerarenopleidingen (formulieren bij FSA; voor meer info: zie minerva begin oktober) ‧ Dit telt mee voor één meso-activiteit Internationale uitwisselingen: Marisa Montero Perez Marisa.monteroperez@UGent.beMarisa.monteroperez@UGent.be Kris Rutten Kris.rutten@ugent.be Kris.rutten@ugent.be Bibliotheek: Dunantlaan 2 Info: FSA Dunantlaan 2 pag. 27

28 pag. 28 Algemene info: curriculum; lessenroosters; examens; inschrijvingen, studiegelden interessante links http://www.lerarenopleiding.ugent.be Elektronische leeromgeving: Minerva https://minerva.UGent.be https://minerva.UGent.be stagecoördinator: Anneleen Jachowicz Anneleen.jachowicz.ugent.be vragen: fsappw@.ugent.be of lerarenopleiding@ugent.befsappw@.ugent.be lerarenopleiding@ugent.be trajectbegeleider: Luc van Steenkiste luc.vansteenkiste@ugent.be luc.vansteenkiste@ugent.be


Download ppt "Informatieavond 13 september 2012 Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Prof. dr. Antonia Aelterman Voorzitter opleidingscommissie pag. 1."

Verwante presentaties


Ads door Google