De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 75 betreffende de erkenning van geneesheren voor het medisch toezicht van blootgestelde personen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 75 betreffende de erkenning van geneesheren voor het medisch toezicht van blootgestelde personen."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 75 betreffende de erkenning van geneesheren voor het medisch toezicht van blootgestelde personen AFCN-FANC 29 mei 2009

2 Huidige wettekst: art 75 KB 20/07/2001  Basisvoorwaarden: goede burger, gemachtigd om de geneeskunde te beoefenen  Specifieke voorwaarden voor RP van de werknemers:  Universitaire kwalificatie: radiobiologie + RP  Praktische ervaring  Gebruik van apparaten (meet/controle/onderzoek) → een beetje te vaag → geen differentiatie in de erkenningsvoorwaarden voor de controle in de inrichtingen van klasse II-III/klasse I Opleidingscriteria klasse II-III/Klasse I Stagecriteria klasse II-III/klasse I Erkenningsvoorwaarden

3  Gunstig advies MJ  Verlenging: op peil houden/verder ontwikkelen van kennis & bekwaamheid, ook op het gebied van stralingbescherming, in het kader van een permanente vorming van universitair niveau Erkenningsvoorwaarden (vervolg) - Verduidelijken: ook in het kader van beroepsactiviteiten - Minimumcriteria invoeren voor de permanente vorming Modaliteiten i.v.m. een erkenningsaanvraag In de praktijk: hoe bewijzen dat men aan de voorwaarden voldoet? modaliteiten invoegen in de wetteksten

4 Belangrijkste doelstellingen van het ontwerp Ontwikkeling van de erkenningsvoorwaarden: –Minimale opleidingscriteria –Minimale stagecriteria Integreren en definiëren van de aanvraagmodaliteiten Uniformiseren en verbeteren van het competentie- en kennisniveau van de arbeidsgeneesheren die erkend zijn voor de medische controle van het blootgesteld personeel Betere communicatie met kandidaten indien wettelijke basis Sneller behandeling van dossiers indien instructies duidelijk beschreven

5 Raadplegingen  Voorafgaand : - arbeidsgeneesheren /stagemeesters - universiteiten → stagecriteria → inhoud programma’s  Stakeholders : info sessie (18 juni 2008) draft document nieuw draft document  Officiële betrokken instanties : aan de gang

6 Erkenningsvoorwaarden klasse II en III Cursusprogramma (klasse II en III)  Minimum aantal uren: 150 uren theorie, 45 uren praktijk  Onderwerpen:  Fysische en radiochemische basisbegrippen m.b.t radioactiviteit en ioniserende stralingen (IS)  Gebruik van radioactieve stoffen en IS: industriële en medische toepassingen  Stralingsbescherming en dosimetrie: principes, regelgeving, methodes  Gevolgen van de IS voor de gezondheid: radiobiologie, radiogenetica, radiotoxicologie, radiopathologie, epidemiologie  Medisch toezicht van de beroepshalve blootgestelde personen (BBP): diagnostische en therapeutische aspecten mbt risico’s van besmetting/bestraling

7  Algemene criteria:  Minstens 160 uren (op max. 1 jaar)  Aan te pakken/ te behandelen risico’s (klasse II en III): * blootstelling (β, fotonen) * besmetting (α-,β-, foton-emitters)  Stageplaatsen : ≥ 2 inrichtingen classe II en/of III  Criteria stagemeesters: * 1 academische stagemeester (≥ 8 jaar ervaring in RP) * ≥ 1 stagemeester/plaats (≥ 8 jaar ervaring en ≥ 100 dossiers/jaar)  Contacten onderhouden met de dienst fysische controle Stagecriteria (klasse II en III) (vervolg)

8  Criteria mbt de inhoud van de stage: Stagecriteria (klasse II en III) (vervolg)  Bezoek van werkposten: - uitvoeren van risicoanalyse (IS), - onderzoek preventie maatregelen - toepassing van de 3 RP principes: rechtvaardiging/optimalisering/beperking  Medisch toezicht: - interpretatie/evaluatie van de dosissen - opsporing/ interpretatie van IS biologische effecten (apparaten, procedures, biologische technieken) - apparaten voor controle van besmetting van personen - therapeutische procedure (bestraling/besmetting)  Informatie aan de werkenemers  Bezoek van externe instellingen: - steunlaboratoria’s - gespecialiseerde therapeutische centra (bestraling/besmetting) - centra voor verwerking van radioactief afval

9 Erkenningsvoorwaarden klasse I Bijkomende vorming (classe I)  Minimum 50 uren  Risico’s en RP aspecten in inrichtingen klasse I  Eventueel ad hoc samengesteld: seminaries, studiedagen, … Erkenningsvoorwaarden klasse II et III + Voorwaarden klasse I : Bijkomende vorming en stage

10 Criteria voor de bijkomende stage klasse I  Algemene criteria:  Minstens 750 uren (op max. 30 maanden)  Aan te pakken/ te behandelen risico’s (klasse I): * blootstelling (β, fotonen, neutronen) * besmetting (α-,β-, foton-emitters) * criticaliteit  Stageplaatsen : ≥ 1 inrichting classe I  Mogelijkheid om de stage gedeeltelijk in het buitenland door te lopen  Stagemeesters: ≥ 1/stageplaats (≥ 8 jaar ervaring en ≥ 100 dossiers/jaar)  Stageplan → voorafgaande goedkeuring door FANC (advies MJ)  Contacten onderhouden met de dienst fysische controle

11  Criteria mbt de inhoud van de stage: Criteria voor de bijkomende stage klasse I (vervolg) + Persoonlijk werk mbt RP in klasse I inrichtingen  Bezoek van werkposten  Medisch toezicht  Informatie aan de werkenemers  Deelnemen aan : * ≥ 1 nucleaire/radiologische noodplanoefening voor het Belgische grondgebied * wetenschappelijke vergadering mbt arbeidsgeneeskunde van BBP  Bezoek van externe instellingen: - centra verwerking/opslag afvalstoffen, - instanties belast met ingrijpen bij incidenten

12 Administratieve documenten (diploma’s, stageattest,…) Documenten op basis waarvan de bekwaamheden kunnen worden beoordeeld: Modaliteiten voor een erkenningsaanvraag  Max 50 pagina’s klasse II-III, Max 100 pagina’s klasse I  Inhoud: 1. Beschrijving werkposten bezoeken/ medische onderzoeken 2. Beschrijving van IS-risico’s/ type werkpost 3. Besprekingen historiek incidenten (vóór/tijdens stage) 4. Procedure medische opvolging/risico + tekens/ risico op te sporen 5. Verslagen van bezoeken aan externe instellingen 6. Evaluatie van de ervaring opgedaan tijdens de stage  Alle aspecten op een peroonlijke wijze te behandelen!!!  Stageverslag (volgens de richlijnen in bijlage van het KB ontwerp):  Persoonlijk werk van RP (alleen voor klasse I)

13 Criteria voor verlenging Zijn kennis en bekwaamheden op peil houden en verder ontwikkelen op het gebied van het medisch toezicht van BBP, enerzijds in het kader van zijn beroepsactiviteiten en anderzijds in het kader van een permanente vorming van universitair niveau Criteria van permanente vorming:  berekend in punten: gemiddeld 30 punten/jaar  toekenningsbarema per aktiviteit (bijlage van KB ontwerp): - voorbeelden van aktiviteiten : wetenschappelijke manifestaties, interne RP vergaderingen, deelneming aan werkgroepen, lezen van publicaties, … - actieve/passieve rol: verschillend aantal punten

14 Modaliteiten bij een verlenging  Aktiviteitenverslag (volgens model van het KB ontwerp in bijlage ): 1. Inrichtingen waarin medisch toezicht wordt uitgeoefend 2. Risico’s en beschermingsmethodes/ type werkpost 3. Modaliteiten bij het medisch toezicht (soort onderzoek, frequentie, werkpost bezoeken, …) 4. Dosimetrie van de werknemers (samenvattende beschrijving en bespreking, evolutie in de tijd,…). 5. Acties m.b.t. informatie van werknemers 6. Incidenten/ongevallen (beschrijving, bespreking, onmiddellijke/preventieve maatregelen,…). 7. Uitbreiding voorziene activiteiten  Overzicht van de permanente vorming (formulier in bijlage)

15 Projectplanning  01/04/2009 : formele raadpleging van de betrokken instanties  01/07/2009: aanpassing tekst  01/10/2009: aanvraag tot publicatie Belgisch Staatsblad


Download ppt "Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 75 betreffende de erkenning van geneesheren voor het medisch toezicht van blootgestelde personen."

Verwante presentaties


Ads door Google