De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29 mei 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29 mei 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29 mei 2009
Belgisch gecentraliseerd blootstellingsregister en stralingspaspoort voor externe werkers Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29 mei 2009

2 Reglementaire context
Europese Richtlijnen EURATOM 96/29 : Basisnormen EURATOM 90/641 : Externe werkers België KB 25/04/1997 (FOD WASO) KB 20/07/2001 (FANC)

3 Europese Richtlijn EURATOM 96/29 : Basisnormen
Algemene principes Dosislimieten Beroepshalve blootgestelde personen Publiek Leerlingen en studenten Operationele bescherming van beroepshalve blootgestelden, leerlingen en studenten Risico-evaluatie Classificatie van werkplaatsen Classificatie van werkers Controle en monitoring Medisch toezicht

4 Europese Richtlijn EURATOM 90/641 : Externe werkers
Verplichtingen bevoegde instanties Externe werkers gelijkwaardig beschermd als interne In afwachting van systeem op Europees niveau Gecentraliseerd nationaal netwerk OF Individueel document aan elke externe werker Externe werkers over de grens : individueel document Verplichtingen externe ondernemingen : algemeen toezicht Algemene beginselen en dosisbeperkingen Informatie en opleiding Waarborgen bepaling van blootstelling en medische controle Vergewissen bijhouden radiologische gegevens in register/indiv document Verplichtingen exploitanten : praktische aspecten Controleren of werker medisch geschikt is Specifieke opleiding werkplaats Vergewissen persoonlijke beschermingsmiddelen Monitoring van de individuele blootstelling + evt. operationele dosimetrische controle

5 Bevoegdheden FANC FOD WASO
Bescherming van de werknemers tegen de gevaren van ioniserende stralingen (I.S.) Fysische controle Dosimetrisch toezicht Medisch toezicht I.S. : erkende geneesheer FOD WASO Welzijn op het werk, medisch toezicht algemeen

6 Verloop van het project
Behoeftenanalyse Internationale benchmarking Centraal dosisregister Meeste landen : centrale databank (FR : SISERI, NL : NDRIS) Relatief oude systemen, meeste niet web-based Stralingspaspoort Weinig landen hebben een elektronisch paspoort Uiteenlopende systemen : boekje, inlegbladen, eenmalige documenten Ontwikkeling van eigen systeem Wetsontwerp voor bevoegdheidsoverdracht Uitvoeringsbesluit interfaces met buitenland aankoop bestaand systeem ?

7 Blootstellingsregister en stralingspaspoort
Doelstelling : De radiologische bescherming van zowel vaste als externe werkers garanderen op een efficiënte wijze Toezicht : respecteren van de dosislimieten Optimalisatie : ALARA Statistieken Epidemiologie

8 Vertrekpunten Inhoud Input Output Stralingspaspoort
categorie A + categorie B werkers Ook andere groepen dan beroepshalve blootgestelden : NORM, civiele bescherming,… Gegevens : Meer types dosissen Types activiteiten/bronnen Input Gegevens zoveel mogelijk van de “authentieke bronnen” “Administratieve vereenvoudiging” Output Naast FANC en FOD WASO ook andere gebruikers: Exploitanten, werkgevers Diensten fysische controle Dosimetrische diensten Arbeidsgeneesheren Individuele werker (“mijn dossier”) Toegang : web-based Overzichten, statistieken, queries,… Stralingspaspoort Fail-proof voor werknemers die bij meerdere exploitanten werken Operationele dosimetrie opnemen Integratie in blootstellingsregister, online beheer

9 Blootstellingsregister en stralingspaspoort
Beroepshalve blootgestelde personen Leerlingen, studenten en stagiairs NORM “aan dosimetrisch toezicht onderworpen personen” Stralingspaspoort Externe werkers Binnen België : electronisch stralingspaspoort Grensoverschrijdend : aangevuld door papieren stralingspaspoort

10 Blootstellingsregister : inhoud
Werker Nationaal nr (RR) Naam Geboortedatum en -plaats Geslacht Adres Nationaliteit Taal Dosislimieten Werksituatie Werker Werkgever Periode Arbeidsstatuut (intern/extern) Werkregime Activiteit (ISCO)+percentage Werkgever KBO/BCE nr Naam Juridisch statuut Adres Activiteit (NACEBEL 2008) Verantwoordelijke Contactpersonen Controlediensten medisch toezicht Blootstellingsfile werker werkgever exploitant Dosis periode dosistype dosis validatie wijziging Medisch toezicht datum medische geschiktheid Vorming basisvorming specifieke vorming Exploitant KBO/BCE nr Naam Juridisch statuut Adres Activiteit (NACEBEL 2008) Verantwoordelijke Contactpersonen Controlediensten fysische controle dosimetrische dienst Dosistype Hp(10) gemeten lichaamsdosis Hp(0.07) extremiteitendosis E50 interne dosis E berekend

11 Blootstellingsregister : input
Betrokken stakeholders Andere gegevensbronnen FOD WASO Rijksregister Werkgevers KBO Diensten fysische controle KSZ Dosimetrische diensten Arbeidsgeneesheren Werkers

12 Basisgegevens Werkgever Werker Exploitant Werksituatie
KBO/BCE nr Naam Juridisch statuut Adres Activiteit (NACEBEL 2008) Verantwoordelijke Contactpersonen Controlediensten medisch toezicht Werker Nationaal nr (RR) Naam Geboortedatum en -plaats Geslacht Adres Nationaliteit Taal Dosislimieten Rijksregister der Natuurlijke Personen (RRNP) Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) Exploitant KBO/BCE nr Naam Juridisch statuut Adres Activiteit (NACEBEL 2008) Verantwoordelijke Contactpersonen Controlediensten fysische controle dosimetrische dienst Werksituatie Werker Werkgever Periode Arbeidsstatuut (intern/extern) Werkregime Activiteit (ISCO)+percentage Kruispuntbank SZ (DIMONA)

13 Dosisgegevens (1)

14 Dosisgegevens (2)

15 Dosistypes Hp(10)gemeten foton/elektron Hp(10)berekend
Hboven en Honder Hp(10)neutronen Officiële dosis E Tussentijdse dosis Eberekend Ongevalsdosis Hp(0,07)huid Speciale dosis Hp(0,07)extremiteiten Hp(3)ooglens

16 Blootstellingsregister : output
Types gebruikers Exploitant Externe onderneming Dienst fysische controle Arbeidsgeneesheer Stralingswerker Erkende dosimetrische dienst Bevoegde overheden (FANC/FOD WASO) Toegang ? e-ID Federaal token Rechtstreekse toegang via e-ID Exploitant : gemandateerde persoon zoals geregistreerd in KBO Externe onderneming : gemandateerde persoon zoals geregistreerd in KBO Toegang door mandaat Individuele personeelsleden van bovenstaande Dienst fysische controle krijgt mandaat van de exploitant Erkende dosimetrische dienst krijgt mandaat van de exploitant Arbeidsgeneesheer krijgt mandaat van de werkgever (exploitant of externe onderneming)

17 Wie ziet wat ?

18

19 eHealth Wat ? Doelstellingen
Electronische informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg Gegarandeerde informatieveiligheid en bescherming van de privacy Volledig web-based en ontsloten voor alle stakeholders, zelfs individuele werkers Doelstellingen Optimaliseren van kwaliteit en continuïteit van gezondheidszorgaanbod Optimaliseren van de patiëntveiligheid Administratieve vereenvoudiging voor alle actoren in de gezondheidszorg Ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid

20 eHealth

21 eHealth Identificatie & Authentificatie
Burgers Eigenaar : Fedict Identificatie: login + paswoord + token Veiligheidsniveau : 2 e-ID Identificatie: certificaat + pin code Veiligheidsniveau : 3

22

23 Query’s en statistieken
Voor 1 werker Dosissen van 1 werker Overschrijdingen van een dosislimiet (wettelijke of operationele) Professionele historiek tussen 2 data Stralingspaspoort voor externe werkers Voor een groep van werkers Alle werkers van een werkgever Jaarlijkse dosissen voor een groep werkers Dosisdetails voor een groep werkers voor een jaar Ontbrekende doses in een periode Wijzigingen uitgevoerd in een periode Validaties uitgevoerd in een periode Niet-gevalideerde dosissen in een periode Statistieken Werkers geselecteerd volgens bepaalde criteria Dosisstatistieken (min, max, gemiddelde) voor een groep werkers

24 Stralingspaspoort externe werkers
Inhoud Dosisgegevens Tussentijdse dosis als aanvulling van laatst gekende officiële dosis Medisch toezicht : Datum van onderzoek Type onderzoek Resultaat : geschikt, niet geschikt, geschikt met beperkingen Datum volgende onderzoek Informatie en vorming : Datum informatie/vorming Verantwoordelijke Electronisch systeem : geïntegreerd in het blootstellingsregister consulteerbaar door exploitant na mandaat door externe onderneming Papieren systeem : externe werkers die opdrachten uitvoeren bij buitenlandse exploitanten stralingspaspoort wordt uitgeprint door de externe onderneming blootstellingsregister : “ tussentijdse dosissen verwacht” Na opdracht : buitenlandse exploitant vult tussentijdse dosissen aan in papieren stralingspaspoort Bij terugkeer in België : externe onderneming geeft tussentijdse dosissen in in blootstellingsregister

25 Naar een gecentraliseerde databank in Europa ?
Cfr. EURDEP systeem (EUropean Radiological Data Exchange Platform) voor omgevings- monitoring MAAR - wie ? - financieel ? - beheer ? - …

26 Europese HERCA werkgroep Externe werkers en stralingspaspoort
Overeenkomsten en verschillen tussen de Europese landen in kaart brengen De bestaande systemen vergelijken met de richtlijn 90/641/Euratom Moeilijkheden identificeren in nationale regelgeving om de gevraagde informatie te bekomen “Good practice” richtlijnen opstellen Terminologie harmoniseren De vereisten qua inhoud van het stralingspaspoort harmoniseren Eén enkel formaat van document voor externe werkers over de grenzen heen : nuttig maar optioneel Lijst van verplichte velden (gebaseerd op bijlage I van de Europese Richtlijn, incl. richtlijnen wat ermee bedoeld wordt), andere gegevens optioneel Richtlijnen uitwerken m.b.t. de plaats waar de data moeten bewaard worden Niet-EU Europese of wereldwijde “buur”landen Stapsgewijze aanpak om kost & benefit af te wegen voor het harmoniseren van stralingspaspoort Een protocol uitwerken voor de uitwisseling van informatie tussen de landen conventies gecentraliseerd systeem

27 Uw input/feedback gevraagd
Inhoud + door te geven gegevens Workflows Toegangs-en consultatierechten ISCO codes NIS codes : Gewenste functionaliteiten Naam voor het blootstellingsregister (vb. acronym) Andere…

28 Timing 1/07/2009 : 1/09/2009 : 1/10/2009 : 1/01/2010 : 1/02/2010 :
Uw input 1/09/2009 : Verwerken van uw input in draft regelgeving en draft systeem 1/10/2009 : ICT luik testen met één dienst fysische controle/dosimetriedienst 1/01/2010 : ICT luik operationeel voor alle diensten fysische controle/dosimetriediensten 1/02/2010 : Regelgeving start officiële adviesprocedure Najaar 2010 : Publicatie regelgeving B.S. 1/01/2011 : alles volledig operationeel


Download ppt "Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29 mei 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google