De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra POP inleiding: definitie, uitvoering en effecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra POP inleiding: definitie, uitvoering en effecten."— Transcript van de presentatie:

1 Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra POP inleiding: definitie, uitvoering en effecten

2 Overzicht Wat is een POP? Hoe een POP opzetten Effecten van een POP Informatie gebaseerd op HIVA onderzoek: Fase I : Wat is een POP, hoe wordt een POP uitgevoerd, wat willen we bereiken? –Uitvoeringsconcept en effectenmodel Fase II : Werkbaarheid POP en effecten POP (nog niet vrijgegeven) –Test uitvoeringsconcept en effectenmodel 2

3 Wat is een POP? ‘Persoonlijk OntwikkelingsPlan’ –In veel beleidsteksten –maar geen duidelijk concept -> Definitie vanuit HIVA onderzoek. Eenvoudig: - loopbaangericht – proces! –Deels samen met een coach: A. Nadenken over wie ben ik, wat kan ik B. Nadenken over wat wil ik C. Bekijken wat moet gebeuren om een match te maken tussen A en B D. Plan maken E. Uitvoeren F. Evalueren (G. herhalen) 3

4 Wat is een POP? Een ondersteund proces met als doel de arbeidsmarktgerichte persoonlijke ontwikkeling van het individu te bevorderen. Een POP bevat minimaal: –Een reflectie door het individu over zijn loopbaan en/of competenties –Met als resultaat een doel/optie, waaraan een actieplan is gekoppeld –De uitvoering van het actieplan –Een evaluatie van het plan met reflectie over eigen leren of behalen van doelstellingen Een POP voor wie? Beroepsactieve leeftijd, in aanmerking voor arbeidsmarkt Een POP wanneer? Kan altijd 4

5 Onderzoek: uitvoeringsconcept en effecten Hier mix onderzoek 1 en 2 : –Uitvoeringsconcept ideaaltype (O1 + aanvulling O2) –Effecten op basis van praktijk (O2) Onderscheid ‘interne’ en ‘externe’ POPs belangrijk, waarbij –E.P.(Focus op loopbaantransitie) –I.P. (Focus op groei binnen de functie) Sociale economie? 5

6 Hoe een POP opzetten? Hoe tot een geslaagde POP komen? Afhankelijk van doel en context –POPs: in veel contexten –Vb. bedrijfsPOPs –Vb. herstructurering veel verschillende stakeholders –Individu –Organisatie –Overheid 6 Individu OverheidBedrijf

7 Hoe een POP opzetten? –Geen ‘one-size-fits-all’ –Soort POP: bedrijf – armoede – sociale economie … –Mens: hoog reflectievermogen – veel sturing nodig… »POP aanpassen aan context waarbinnen die wordt gebruikt 7

8 Hoe een POP opzetten? Richtlijnen (ip – ep): –Filosofie & doelstelling: ontwikkelen en leren Externe transitie (ZE, AE, LO, ZS + doel) Geen externe transitie (beperkt) –Sociale economie Zelfsturing? -> expliceren stappen –POP cyclus (4 fases) –POP documentatie Sterkte – zwakte analyse + actieplan Aan het denken zetten. Verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij individu. Tools aanpassen aan doelgroep Eigenaarschap ! Vraagverheldering 8

9 Hoe een POP opzetten? Ondersteuning! –ICT – workshop – persoonlijk – combinatie. Persoonlijke ondersteuning belangrijk, vooral bij reflectie. (2.5 -8 uur, 2 – 6 gesprekken) –Doelgroepsgewijs bepalen: vb. reflectie met kansengroepen kan langer duren Voorwaarden POP-trajectvolger –Goede kennis gemeenschappelijke taal –Ontbreken van acute crisissituaties –Minimale capaciteit om te reflecteren –Minimale motivatie 9

10 Hoe een POP opzetten? Coach –Actief luisteren /Gesprekstechnieken –Reflectie op gang kunnen trekken (~sturen) –Motiveren –Realistische toetssteen –Zicht op competentieversterkende acties –Kennis arbeidsmarkt –Kennis opleidingsaanbod Wie is de coach? Leidinggevende? Evaluatie in POP? Eventueel infosessie Middelen – opstart en continuering –Investeren in toeleiding! –Aanpak, methodiek en instrumenten aangepast aan doelgroep –Coach training 10

11 Geplande effecten 11 POP proces Analysef ase Opstellen Actieplan Evaluati e Beleidsactie Effecten Uitvoering acties ( formele en informele leeractiviteiten) Het individu is meer bewust van zijn eigen wensen en mogelijkheden Keuzes worden meer bewust gemaakt Zelfsturing ↑ - Inzicht in eigen competenties Keuze voor gewenste situatie Bewuste keuze om bepaalde ontwikkelingspu nten aan te pakken Het individu is gemotiveerd om zijn ontzikkelingspunten aan te pakken Het individu verwerft loopbaancompetenties Het individu verwerft functionele werkcompetenties Het individu verwerft generieke werkcompetenties Het individu oefent zijn functie beter uit En/of Het individu wordt als aantrekkelijker gepercipieerd voor een beoogde functie (intern/extern) Aantrekkingskracht voor huidige werkgever ↑ Aantrekkingskracht voor toekomstige/andere werkgever ↑ Job tevredenheid ↑ Het individu verwerft inzicht in het eigen leerproces Het individu verwerft inzicht in nog te ontwikkelen punten Organisatie verwerft inzicht in competentienoden Microniveau Mesoniveau Organisatie verwerft meer inzicht in de loopbaanwensen haar werknemers Rendement van het leren ↑ De organisatie stemt opleidingsbeleid meer af op de noden van de werknemers 1 23 Een hogere retentie Inzicht in haalbare situatie Het individu is meer tevreden over de huidige situatie Het individu leert om beter/gestructureerder te reflecteren Het individu leert om zijn reflectie in acties om te zetten -Inzicht in persoonlijke interesses en werkwaarden -Inzicht in jobmogelijkheden en vereiste competenties EN/OF Het individu voelt zich beter voorbereid op arbeidsmarkttransities Het individu solliciteert gerichter OF

12 Effecten in de praktijk Op basis van praktijk (~ uitvoeringsconcept) Verschillen in filosofie en modaliteiten Resultaten effectenmodel bescheiden Zelfsturing? –Niet expliciet in begeleiding –Mogelijk in zes uur POP? 12

13 Effecten in de praktijk –E.P.: - Analysefase: meest effectieve + inzicht en keuze + psychologische steun - aanpakken van o-punten - Actieplan - leereffect niet duidelijk naar voor (zelfsturing!) - Uitvoeringsfase ~ verwerven van loopbaancompetenties + Gericht solliciteren - Evaluatiefase - geen effecten 13

14 Effecten in de praktijk –I.P.: - Analysefase ~ inzicht en keuze (beperkt) - Actieplan - geen aanwijzing leereffecten - Uitvoeringsfase - verwerven generieke / functionele werkcompetenties - functie beter uitvoeren - Evaluatiefase - aanwijzing effect inzicht in leerproces - Organisatieniveau - zicht op competentienoden - afstemming opleidingsaanbod - intern sensibiliseren - verhogen competentieniveau werknemers - verhoogde coaching competenties 14

15 Effecten in de praktijk –Het al dan niet behalen van effecten hangt samen met de uitvoeringspraktijk –Ook modererende variabelen spelen een rol (vb. werkloos zijn, gezinssituatie, financiële situatie) –Vragen? 15


Download ppt "Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra POP inleiding: definitie, uitvoering en effecten."

Verwante presentaties


Ads door Google