De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsontwikkeling curriculum LO&BW FaBeR

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsontwikkeling curriculum LO&BW FaBeR"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsontwikkeling curriculum LO&BW FaBeR
Kwaliteitsontwikkeling curriculum LO&BW FaBeR

2 Aanleiding Visitatierapport:
Verscheidenheid aan werkvormen is “verbeterd” Syllabi zijn waardevol, maar nog te weinig gekend / gebruikt Mondiger worden van studenten / juridisering  gebrekkige (schriftelijke) communicatie komt meer aan de oppervlakte OOP-convenant : Syllabi in orde brengen Didactische teams

3 Plan van aanpak “inventaris”: wat hebben we momenteel ‘in huis’  SYLLABI Vanuit de syllabi worden de eindtermen geherformuleerd Kunnen wij ons vinden in deze eindtermen? Worden die eindtermen ook effectief geëvalueerd? Sluiten de werkvormen van de OPO’s aan op de doelstellingen en EVA’s? Onze opleiding “is zo slecht nog niet” Hoe dichter bij de docenten, hoe meer ‘gedragenheid’ en ‘direct voordeel’ Hoe concreter, hoe makkelijker

4 Didactische teams Alle docenten binnen 1 “leerlijn”
Cursussen naast elkaar gelegd Inhoudstafels vergeleken Afstemming van cursusinhouden Geen overbodige overlap Geen “hiaten” bv. begintermen statistiek deel 2 = leerdoelen statistiek deel 1? Gezamenlijk invullen van syllabi (alle docenten voor zich, maar met overleg) Gedeeltelijk succes

5 Mogen we dit wel? Bevoegdheid Syllabi  POC
Aanpassing van de syllabus aan de reële situatie: “ik doe dit al jàren zo”. POC-materie ? Kan je op een POC zinvol discussiëren over al deze syllabi?  Opgelost door bij agenda POC telkens een lijst van gewijzigde syllabi mee te sturen. Geen opmerkingen? In orde.

6 Verderzetten syllabi Doelstelling:
Studentgecentreerde formulering van “doelstellingen” Aanpassen aan huidige situatie Voorbereidend Word-document gemaakt o.b.v. informatie uit (oude) syllabus en Toledo (local admin) Onderwijsondersteuner i.s.m. individuele docenten Werk van lange lange, lange adem

7 Valkuilen bij het werken met syllabi
“Moet dit echt?”  motivatie docenten… Begintermen: hoe “basic” of “evident” kunnen ze zijn? “zelfdiscipline en doorzettingsvermogen” “correct Nederlands kunnen schrijven” “heeft interesse in mijn vak” (dat is toch evident!) “kunnen rekenen” Leeractiviteit (~ werkvorm) “meedenken, redeneren” - “oefenen” - “memoriseren van de leerstof” - “vragen beantwoorden” - “opletten in de les” - “noteren in de les” Herhaling onderdelen syllabus OPO met 1 OLA Beginvoorwaarden: ook hier is het “groter plaatje” een vereiste Technische beperkingen K.U.Loket (<> Word-documenten) Gevoel van “veel herhaling” te hebben  “nutteloosheid”, te veel administratie

8 Valkuilen bij het werken met syllabi
Evaluatie-activiteiten (EVA’s) De ‘Z’ van ZAP is omgekeerd evenredig met de ‘O’ van ombuds.

9 Valkuilen bij het werken met syllabi
Evaluatie-activiteiten (EVA’s) In eerste instantie: onderwijskundige invalshoek Hoe ziet het examen eruit? Hoeveel en welk type vragen? Oefeningen? Groeiend: juridisering Aanwezigheidsplicht vermelden? Wat indien paper niet (op tijd) ingeleverd? Wat indien onvoldoende: paper ook herkansen in augustus? Rekenregels, bonus/malus-systemen, delibereerbaarheid… Examen van vak 1e semester dat in JUNI-zittijd geëvalueerd wordt? Wat is een goede dosis ‘transparantie’?  Een checklist is onontbeerlijk!

10 Zouden we het anders aanpakken?
Onderdeel per onderdeel, in plaats van de syllabus in zijn geheel. Bij een ‘openbaring’ moet je anders opnieuw beginnen… Consistentie: op voorhand alle terminologie en werkwijze vastleggen, bvb. Kan ‘permanente evaluatie’ een gesloten boek examen zijn? Dit lijkt dan eerder op een examen buiten de examenperiode? Wat is een “oefening met beoordeling” als EVA? Wat is een “geïntegreerd practicum”? Een “responsiecollege”? Een “interactiecollege”? Een “seminarie”? (dit kan natuurlijk alleen indien de mogelijkheden op KULoket ook consistent zijn …) Afspraken: wat op toledo, wat in de syllabus? Eerste OPO’s binnen 1 leerlijn voorbereiden, dan pas naar docenten (vb indien verschil tss 2 opeenvolgende OPO’s enkel niveauverschil is)

11 Zijn we goed bezig? Hearings juni 2008:
Een hearing per afstudeerrichting Master Alle studentengroepen verklaarden dat: Inhoud niet overbodig overlapte Er geen hiaten waren i.v.m. voorkennis tijdens de opleiding Examenvormen in het algemeen duidelijk op voorhand gekend zijn; wel nog opmerkingen ivm de moeilijkheidsgraad van examens in het masterjaar (moeilijker / gemakkelijker dan verwacht)

12 Zijn we goed bezig? Wat vinden we zelf?
We weten nu wat we “in huis” hebben Syllabi opgepoetst, en als local admin vaak dadelijk ook Toledo-course helpen oppoetsen  docenten “hebben er ook iets aan” Starten vanuit OPO’s = onmiddellijk concreet (en onmiddellijk resultaat) Aanpassingen rechtstreeks in KULoket als “goedkeurder”  gevoel “da’s toch al klaar” Betere en concretere communicatie mogelijk met aspirant-studenten en met eigen studenten i.f.v. afstudeerrichting Handig in functie van het ZER en aanvraag 2-jarige master

13 Volgende stap “inventaris”: wat hebben we momenteel ‘in huis’  SYLLABI Vanuit de syllabi worden de eindtermen geherformuleerd Kunnen wij ons vinden in deze eindtermen? Worden die eindtermen ook effectief geëvalueerd? Sluiten de werkvormen van de OPO’s aan op de doelstellingen en EVA’s?

14 Volgende stap: eindtermen
Ingrediënten: Geoptimaliseerde leerdoelen van OPO’s informatie uit (oude) ORK, ZER, interne documenten … ‘beroepstitels’, inschalingsvereisten van buitenaf, dublin-descriptoren… Leerdoelen “samenvatten” en structureren in eindtermen van de opleidingen Zware denkoefening! (“elk woord is belangrijk”) Voorbereidend document: Onderwijsondersteuner ism programmadirecteur, stafmedewerker (bachelor) En i.s.m. coördinatoren afstudeerrichtingen Master Curriculum-mapping

15 Vb. curriculum-mapping
groepen è Natuurwetenschappen Biomedische wetenschappen Oplei-dings-onder-delen è Fysica en bio-mechanica Che-mie Bio-logie en cel-bio-logie Bio-che-mie Bio-mecha-nica Ge-zond-heids- en ziekte-leer Functionele anatomie Studie-punten è 7 4 8 6 3 Academische competenties 1. Kennis en inzicht verwerven in de menselijke beweging en de bewegende mens 1.1. Het menselijk lichaam en het menselijk bewegingsapparaat in het bijzonder kunnen beschrijven. b x 1.2. Het functioneren van het bewegingsapparaat begrijpen 1.3. De veranderingen van het bewegingsapparaat begrijpen ten gevolge van leeftijd, geslacht, fysieke belasting en externe stimuli. 1.4. Het functioneren van het bewegingsapparaat relateren aan de toepassingsdomeinen binnen de kinesiologie. Klein fragment uit de curriculum-mapping Bachelor LO&BW Licht ingekleurd: “draagt bij tot” Zwart: doelstelling wordt gerealiseerd en geëvalueerd

16 POC LO&BW Voorbereidend document toegelicht op POC
POC beseft dat dit “te zware kost” is om tijdens de vergadering in detail te bespreken exponentieel meer tekst naarmate verschillende afstudeerrichtingen Elk woord is belangrijk (“vertrouwd zijn met” =/= “zelf kunnen”): veel docenten lezen “diagonaal”… document rondgestuurd naar alle docenten binnen de opleiding met de vraag naar opmerkingen enkele terechte opmerkingen, maar vooral veel vragen Enkele “slapende honden” wakker gemaakt… : ‘geschrapte inhoud’ van OPO’s komt aan het licht Hoe “gescheiden” moeten afstudeerrichtingen zijn?  Volgende POC: enkele standpunten, en hopelijk goedkeuring eindtermen

17 Volgende stap – cirkel A?
Cirkel A: in dit project niét nadrukkelijk behandeld Beroepstitels en inschalingsvoorwaarden zijn gebaseerd op werkveld wel onderzocht m.b.t. aanvraag 2-jarige master Wel bevestiging: alumnibevraging: welke onderdelen kwam je te kort in je opleiding? Louter professionele vaardigheden of talen … niet onmiddellijk noodzakelijk in ‘standaardcurriculum’

18 Volgende stap – terug cirkel C
“inventaris”: wat hebben we momenteel ‘in huis’  SYLLABI Vanuit de syllabi worden de eindtermen geherformuleerd Kunnen wij ons vinden in deze eindtermen? Worden die eindtermen ook effectief geëvalueerd? Sluiten de werkvormen van de OPO’s aan op de doelstellingen en EVA’s?

19 Volgende stap: terug naar cirkel C
Worden alle leerdoelen (student-gecentreerde ‘doelstellingen’ van OPO’s) ook effectief geëvalueerd? Is er een goede variatie aan evaluatievormen? … Zijn de werkvormen optimaal en afgestemd op de wijze waarop studenten geëvalueerd zullen worden? To be continued … (indien financiering…)


Download ppt "Kwaliteitsontwikkeling curriculum LO&BW FaBeR"

Verwante presentaties


Ads door Google