De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Workshop: syllabi –evaluatieactiviteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Workshop: syllabi –evaluatieactiviteit."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Workshop: syllabi –evaluatieactiviteit

2 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Aanleiding Programmagids = contract Onvolledige informatie leidt tot “verlies” bij klachtenprocedures Uit art 30 (examenreglement AJ 09-10) De programmagids geeft per opleidingsonderdeel gedetailleerde informatie over de inhoud en de doelstellingen ervan, de examenmaterie en de wijze van evalueren, inclusief de weging van eventuele onderdelen waarvoor een deelcijfer wordt toegekend en inclusief de gevolgen van het niet deelnemen aan een onderdeel van het examen zoals bepaald in artikel 32. Indien, uitzonderlijk, de examenmaterie of de evaluatiemethoden van de ene tot de andere examenperiode verschillen, delen zij dat vóór het einde van de colleges mee. De bepalingen vermeld in dit artikel gelden voor alle types onderwijsleeractiviteiten.

3 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Vereiste informatie op te nemen in de rubriek “evaluatieactiviteit” Evaluatievorm Wegingen binnen het opleidingsonderdeel Aanwezigheidsplicht mbt praktische onderdelen, stage of voldoende deelname aan groepsverplichtingen Afspraken m.b.t. opdrachten Vermelding pass/fail evaluatie

4 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Vereiste informatie op te nemen in de rubriek “evaluatieactiviteit” Evaluatievorm Wegingen binnen het opleidingsonderdeel Aanwezigheidsplicht mbt praktische onderdelen, stage of voldoende deelname aan groepsverplichtingen Afspraken m.b.t. opdrachten Vermelding pass/fail evaluatie

5 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Evaluatievorm Modaliteit van de evaluatie Mondeling met schriftelijke voorbereiding Schriftelijk Tijdstip Examen tijdens de examenperiode Partiële evaluatie met afrondend examen tijdens de examenperiode Permanente evaluatie Evaluatie buiten de normale examenperiode Soort evaluatie: vb Gesloten boek Verslag Vereiste informatie - evaluatievorm

6 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Evaluatievorm Modaliteit van de evaluatie Mondeling met schriftelijke voorbereiding Schriftelijk Tijdstip Examen tijdens de examenperiode Partiële evaluatie met afrondend examen tijdens de examenperiode Permanente evaluatie Evaluatie buiten de normale examenperiode Soort evaluatie: vb Gesloten boek Verslag Vereiste informatie - evaluatievorm Examenvormen van toepassing op het volgende AJ worden voorgelegd en vastgelegd op de laatste POC van het AJ

7 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Evaluatievorm Modaliteit van de evaluatie Mondeling met schriftelijke voorbereiding Schriftelijk Tijdstip Examen tijdens de examenperiode Partiële evaluatie met afrondend examen tijdens de examenperiode Permanente evaluatie Evaluatie buiten de normale examenperiode Soort evaluatie: vb Gesloten boek Verslag Vereiste informatie - evaluatievorm NIET MEER WIJZIGEN Bij overmacht contact opnemen met de voorzitter van de examencommissie en de ombuds

8 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Vereiste informatie op te nemen in de rubriek “evaluatieactiviteit” Evaluatievorm Wegingen binnen het opleidingsonderdeel Aanwezigheidsplicht mbt praktische onderdelen, stage of voldoende deelname aan groepsverplichtingen Afspraken m.b.t. opdrachten Vermelding pass/fail evaluatie

9 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Uit art 32 (examenreglement AJ 09-10) Als een student niet deelneemt aan een examen, wordt het examen beoordeeld als ‘niet-afgelegd’ (NA). In dit examenreglement wordt NA beschouwd als equivalent aan een niet-tolereerbaar onvoldoende (zie artikel 46). Als een opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere onderdelen en er is geen expliciete weging bepaald of als niet is vastgelegd dat men, om te kunnen slagen voor het geheel, moet geslaagd zijn voor alle onderdelen, is het eindcijfer gelijk aan het ongewogen gemiddelde van alle onderdelen, waarbij voor het NA-onderdeel een score van 0 wordt ingebracht. In de andere gevallen krijgt de student een NA voor het geheel (als men moet geslaagd zijn voor alle onderdelen) of een gewogen cijfer, afhankelijk van de weging die is bepaald, waarbij in dit laatste geval voor het NA-onderdeel een 0-score wordt ingebracht.

10 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Indien er meerdere onderdelen meetellen voor het eindresultaat van uw OPO –vb1: combinatie paper + examen in de reeks –vb 2: examen theorie + praktijkbeoordeling –Regel: wanneer u niets vermeldt tellen alle onderdelen evenveel mee. Binnen één OLA tellen alle onderdelen evenveel mee. Binnen één OPO tellen alle OLA’s evenveel mee. –Formulering: # punten op X en # punten op Y Vereiste informatie – wegingen binnen het OPO

11 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Indien u werkt met een correctiefactor bij tekorten. –Regel: wanneer u niets vermeldt, kan u geen correctiefactor toepassen. –Formulering: Bij tekorten op één van de delen wordt er gecorrigeerd met een coëfficiënt*, die in verhouding staat tot de omvang van de tekorten * Coëfficiënt vermelden in syllabus of op Toledo bij aanvang van het AJ Vereiste informatie – wegingen binnen het OPO

12 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Vereiste informatie op te nemen in de rubriek “evaluatieactiviteit” Evaluatievorm Wegingen binnen het opleidingsonderdeel Aanwezigheidsplicht mbt praktische onderdelen, stage of voldoende deelname aan groepsverplichtingen Afspraken m.b.t. opdrachten Vermelding pass/fail evaluatie

13 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Indien u praktische onderdelen, groepsverplichtingen, seminaries doceert die verplicht zijn en u wil dat het niet naleven van de aanwezigheidsplicht gevolgen heeft op de examenbeoordeling of op de toegang tot het examen. –Regel: wanneer u niets vermeldt, kan u geen gevolg geven aan het niet naleven van de aanwezigheidsplicht –Formulering: Voor dit onderdeel geldt #% aanwezigheidsplicht Vereiste informatie – Aanwezigheidsplicht

14 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing u wil dat de student een aangepast punt krijgt –Formulering vb: Bij het niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht (uitgezonderd zwaarwichtige redenen) worden er # punten afgetrokken van de eindbeoordeling u wil dat de student een nul krijgt –Formulering vb: Bij het niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht (uitgezonderd zwaarwichtige redenen) wordt de beoordeling voor het betrokken onderdeel 0/20 u wil dat de student een ‘niet afgelegd’ krijgt –Formulering vb: Bij het niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht (uitgezonderd zwaarwichtige redenen) wordt de eindbeoordeling voor het OPO ‘niet afgelegd’ Vereiste informatie – Aanwezigheidsplicht

15 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Indien u praktische onderdelen, groepsverplichtingen, seminaries doceert die verplicht zijn en u wil dat het niet naleven van de aanwezigheidsplicht gevolgen heeft op de toegang tot het examen in de derde examenperiode. –Regel: wanneer u niets vermeldt, heeft de student recht op een tweede kans tijdens de derde examenperiode –Formulering: Bij het niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht (uitgezonderd zwaarwichtige redenen) wordt de eindbeoordeling voor het betrokken onderdeel zowel voor de eerste/tweede examenperiode als voor de derde examenperiode ‘niet afgelegd’ * Vereiste informatie – Aanwezigheidsplicht

16 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing NOOT *: –indien aanwezigheid essentieel is en er geen praktijklessen/ sessies meer zijn Het moet gaan om een expliciete en duidelijke beslissing die door de POC wordt gevalideerd en die duidelijk op voorhand moet kenbaar zijn gemaakt. –stages Voor stages wordt ervan uitgegaan dat – tenzij dit echt verduidelijk wordt- een alternatief examen mogelijk is. Vereiste informatie – Aanwezigheidsplicht

17 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing NOOT: Praktische werkwijze voor het afdwingen van de aanwezigheidsplicht - aanwezigheden nemen - mail naar student -Best kan u de student via mail verwittigen indien deze x aantal keren afwezig is geweest en dus in moeilijkheden kan komen. -U kan bij een student met te weinig aanwezigheden zeggen dat hij/zij mag deelnemen aan het examen maar dat er een grote kans is dat hij/zij uiteindelijk een 0 of niet afgelegd (NA) zal krijgen. Het is immers veel moeilijker om de student die uw beslissing betwist of die achteraf toch aan het vereiste percentage komt (bijvoorbeeld met het tweede semester bij) toch nog examen te laten doen. Vereiste informatie – Aanwezigheidsplicht

18 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing NOOT: Overleg mbt individuele, interactieve, ritmisch expressieve en aangepaste bewegingsactiviteiten -overleg met de coördinatoren -na de gekwetstencommissie van do 04/06/09 om 10u in GBDN lokaal 02.05. - een gemeenschappelijk standpunt mbt aanwezigheidsplicht lijkt aangewezen Vereiste informatie – Aanwezigheidsplicht

19 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Vereiste informatie op te nemen in de rubriek “evaluatieactiviteit” Evaluatievorm Wegingen binnen het opleidingsonderdeel Aanwezigheidsplicht mbt praktische onderdelen, stage of voldoende deelname aan groepsverplichtingen Afspraken m.b.t. opdrachten Vermelding pass/fail evaluatie

20 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Tijdig indienen van opdrachten/werkstukken – Regel: Wanneer er voor het indienen van een werkstuk een bepaalde inleveringstermijn is vastgelegd en een student om gegronde redenen voorziet een bepaalde termijn niet te kunnen respecteren, neemt hij voor de aangegeven vervaldatum contact op met de titularis die een nieuwe inleveringstermijn kan bepalen. De faculteit kan in haar reglementering bepalen dat, indien de inleveringstermijn niet gerespecteerd wordt, het werkstuk als niet-ingeleverd wordt beschouwd en dat de student voor deze opdracht een nul krijgt of als "niet geslaagd" wordt beschouwd. Deze sanctie moet in dat geval in de programmagids worden vermeld. Als deze sanctie is voorzien, geldt ze ook wanneer een nieuw toegestane termijn niet wordt nageleefd. Toepassing van die sanctie wordt schriftelijk aan de student meegedeeld. – Formulering: Werkwijze analoog aanwezigheidsplicht Vereiste informatie – afspraken mbt opdracht

21 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing indienen van opdrachten/werkstukken voor de derde examenperiode Indien het om een apart OLA gaat en u wil het resultaat van de opdracht ook laten opnemen in het resultaat van de derde examenperiode (kortom, de studenten maken de opdracht niet opnieuw) –Formulering: Het resultaat van de deelbeoordeling (opdracht) zal ook in het resultaat van de derde examenperiode opgenomen worden Indien het niet om een apart OLA gaat en u wil het resultaat van de opdracht ook laten opnemen in het resultaat van de derde examenperiode –DIT IS NIET MOGELIJK –OPLOSSING: de studenten mogen hetzelfde werkstuk opnieuw indienen. studenten moeten hiervan op de hoogte zijn en mogen verbeteringen aanbrengen. Vereiste informatie – afspraken mbt opdracht

22 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing U wil tijdens de herexamens alleen het examen laten meetellen en de opdracht telt niet meer mee –Formulering: Tijdens de derde examenperiode (herexamens) bestaat de eindbeoordeling alleen uit het examen. De opdracht wordt niet meer opgenomen in het resultaat. –Dit betekent dat een andere evaluatievorm wordt gehanteerd bij de verschillende examenkansen en moet dus zeer duidelijk vermeld worden. Vereiste informatie – afspraken mbt opdracht

23 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Vereiste informatie op te nemen in de rubriek “evaluatieactiviteit” Evaluatievorm Wegingen binnen het opleidingsonderdeel Aanwezigheidsplicht mbt praktische onderdelen, stage of voldoende deelname aan groepsverplichtingen Afspraken m.b.t. opdrachten Vermelding pass/fail evaluatie

24 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing PASS/FAIL evaluatie –Indien de evaluatie gebeurt aan de hand van een pass/fail dient dit vermeld te worden. Vereiste informatie – pass/fail

25 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Praktische werkwijze KULoket Aanvullen in de syllabus voor het AJ 2009-2010 –Evaluatieactiviteit –rubriek “toelichting bij de evaluatieactiviteit Kopiëren van de hele syllabus (OPO, OLA’s en EVA) van het huidige AJ naar de toepassing voor het AJ 2009-2010 en vervolgens de wijzigingen invoeren. Deadline 15 juli

26 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing KULoket – 1: overzicht Let op het juiste academiejaar! nu: AJ 09-10! Icoontje voor lege (nog niet gekopieerde) syllabus Icoontje voor reeds ingevulde (gekopieerde) syllabus Bolletjes: niets van aantrekken!

27 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing KULoket 2 - EVA Klik op de evaluatie in de kolom 09-10

28 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing KULoket – 3: kopiëren Kies “Kopiëren” De inhoud van vorig AJ wordt nu overgenomen Voer de wijzigingen door Ter goedkeuring doorsturen Opmerking: indien de syllabus reeds gekopieerd was, zal u onmiddellijk wijzigingen kunnen aanbrengen. Het systeem zal u in dit geval maw niet vragen om de syllabus te kopiëren.

29 Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing VRAGEN Technische vragen –Kris.Neyens@faber.kuleuven.beKris.Neyens@faber.kuleuven.be –29155 Inhoudelijke vragen –Mieke.VanHoof@faber.kuleuven.beMieke.VanHoof@faber.kuleuven.be –29054


Download ppt "Workshop 27/05/2009Dienst voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing Workshop: syllabi –evaluatieactiviteit."

Verwante presentaties


Ads door Google