De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PAL in de bacheloropleidingen Wetenschappen PAL-studienamiddag 4 februari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PAL in de bacheloropleidingen Wetenschappen PAL-studienamiddag 4 februari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 PAL in de bacheloropleidingen Wetenschappen PAL-studienamiddag 4 februari 2009

2 Inleiding Onderwijsproject Faculteit Wetenschappen 2007-2009: vier pilootstudies Aanvulling op monitoraat Kadering binnen concept BZ –Inzicht verschaffen in het leerproces –Student zelf verantwoordelijk stellen Verminderen van belasting didactisch team Indien positief: bestendiging en uitbreiding

3 Doelstellingen Diepere verwerking nastreven (inzicht) Activering van student tijdens het semester Spreiding van studielast Meer feedback Begeleiding met aandacht voor het individu Creëren van een veilige leeromgeving Groepsdynamiek stimuleren Sociale integratie bevorderen

4 Concept Voor specifieke opleidingsonderdelen worden extra sessies georganiseerd waarin studenten, verder opleiders genoemd, op vrijwillige basis andere studenten begeleiden in hun leerproces

5 Niet onderwijzen, maar… Denkproces expliciteren Ervaring doorgeven (‘tips and tricks’) Activeren: bv. antwoorden met een vraag Vragen naar synthese, toepassing, voorbeeld Bevorderen gebruik studiemateriaal Onderlinge interactie stimuleren Feedback geven Problemen in kaart brengen en doorgeven

6 Keuze van de pilootstudies Hoofddiscipline van de opleiding –Voldoende begeleiding mogelijk –Motivatie bij studenten en opleiders Grote inspanning van student vereist Concreet: –Analyse I1 e ba2 e se –Bio-organische chemie1 e ba2 e se –Klassieke mechanica2 e ba1 e se –Moleculaire biologie2 e /3 e ba1 e se

7 Werkwijze Informeren studenten Afnemen profielvragenlijst Rekrutering opleiders Vorming opleiders (DVD, draaiboek) Planning sessies –Inhoudelijk: overleg met didactisch team –Praktisch: communicatie via Toledo Bevraging van alle betrokkenen

8 Aandachtspunten Inhoudelijke kwaliteit van de sessies Begeleiding op maat Opvolging opleiders (observatie) Belasting opleiders vs. engagement Streven naar vastgelegde tijdstippen Interne communicatie: opleiders, didactische teams, projectmede- werkers, stuurgroep, DUO

9 Onderzoeksvragen Profiel van de deelnemers vs. doelgroep? Werkvorm tijdsefficiënt in verhouding tot: –Participatiegraad van de studenten? –Inhoudelijke kwaliteit van de sessies? Betere leerresultaten en leerstrategie?

10 Profielvragenlijst (138) Algemene gegevens: Leeftijd, geslacht, studierichting en studiejaar Zelfinschatting slaagkansen Leerstijl (oppervlakkig vs. inzichtelijk) Motivatie Aanpassing aan de universiteit Uiteindelijk examenresultaat

11 Bevraging studenten (117) Beweegredenen om (niet) deel te nemen Subjectieve indruk over effect van de sessies –Verduidelijking van de leerinhoud –Feedback –Veiligheid van de leeromgeving –Zelfvertrouwen –Motivatie –Sociale en academische integratie

12 Participatie Sterk wisselend en groepsafhankelijk (30%) Meisjes nemen vaker en frequenter deel Docent heeft belangrijke functie: –Openlijk steunen van het initiatief –Zinvolle tijdsbesteding helpen garanderen Daalt aanzienlijk in de loop van semester Deelnemers zijn over het algemeen tevreden Blijvend stimuleren van opleiders

13 Participatie (Analyse I)

14 Deelnemers… Willen meer oefeningen maken Zijn erg geïnteresseerd in de vakinhoud Streven een diepere verwerking na Werken graag in groep Haken af indien: –Ze niet meer voldoende voorbereid zijn –Omdat ze geen vragen meer hebben –Het tijdstip van de sessie voor hen niet past

15 Niet-deelnemers… Hebben problemen met het tijdstip van de sessie Hebben geen vragen of problemen Hebben onvoldoende gestudeerd voor het vak Zijn onvoldoende voorbereid voor de sessies Kunnen zich niet vinden in het concept Studeren liever alleen Vinden de inhoud van de sessies niet relevant

16 Kwalitatieve evaluatie (1) Studenten bevraagd via focusgesprekken Positieve punten van sessies: –Feedback over leerproces –Inhoudelijke meerwaarde t.o.v. Toledo, oefeningen –Veilige leeromgeving –Verduidelijkt verwachtingen en doelstellingen vak –Geven gevoel beter voorbereid te zijn Observaties van sessies (video-opname) = > kwaliteitscontrole

17 Kwalitatieve evaluatie (2) Opleiders: zelfevaluatiefiche en overleg Ontwikkelen van sociale, didactische en communicatieve vaardigheden Opfrissen basiskennis Vlug vervallen in ‘doceren’ Sociale aspecten spelen een grote rol Opleiders werken liefst samen Tiental studenten voor twee opleiders

18 Kwalitatieve evaluatie (3) Docenten (didactisch team): interview –Zijn studenten geactiveerd? –Medewerking tijdens contactmomenten? –Meer / minder nood aan extra begeleiding? –Meer / minder vragen? Discussieforum? –Feedback over studiemateriaal via opleiders? –Betere verwerking van de leerstof (inzicht)? –Invloed op examenresultaten? –…

19 Leerresultaat Vergelijking met examenresultaat: deelnemers halen betere resultaten

20 Studiedag 3 april 2009 Studenten leren van studenten: Van theorie naar praktijk Informeren over de voordelen van PAL Delen van expertise bij implementeren, organiseren en evalueren van PAL Uitwisselen van ervaringen tussen opleiders en student leaders uit verschillende instituten Presenteren van resultaten uit lopende initiatieven


Download ppt "PAL in de bacheloropleidingen Wetenschappen PAL-studienamiddag 4 februari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google