De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roerende zekerheden en bescherming van de consument Reinhard Steennot Hoofddocent UGent Instituut Financieel Recht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roerende zekerheden en bescherming van de consument Reinhard Steennot Hoofddocent UGent Instituut Financieel Recht."— Transcript van de presentatie:

1 Roerende zekerheden en bescherming van de consument Reinhard Steennot Hoofddocent UGent Instituut Financieel Recht

2 Inleiding  De beschermde consument  De bescherming van de consument bij inpandgeving (Algemene voorschriften) Bijzondere waarborgen voor consumenten –Geschrift –Beperking van de waarde van de in pand gegeven goederen –Beperking van het gewaarborgde bedrag –Realisatie van het pand »Verhouding tot Wet Consumentenkrediet?  Eigendomsvoorbehoud

3 Consument Verwijzing naar consumentenbegrip uit Wet Marktpraktijken (art. 2, 3° WMPC) (elke natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt)  Ongelukkige “definitie”  Bescherming beperkt tot natuurlijke personen  Gemengde overeenkomsten vallen buiten toepassingsgebied

4 Consument  Bestemmingscriterium Pand verstrekt door schuldenaar Pand verstrekt door derde  Alternatief: art. 1649bis §2 BW iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit

5 Consument  Op weg naar een wetboek economisch recht Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen  Geen beperking wat hoedanigheid pandgever betreft  Kan de pandgever zich ook op de bescherming van de Wet Marktpraktijken beroepen mbt pandovereenkomst indien wederpartij een onderneming is?

6 Pandovereenkomst Pand zonder buitenbezitstelling: vereiste van een geschrift (art. 4)  Geldigheidsvereiste Voldoen aan artikel 1325 BW of 1326 BW Verplichte vermelding van de waarde van het verpande goed => Sanctie Vermelding maximaal gewaarborgde bedrag? Vgl. kosteloze borgtocht

7 Pandovereenkomst Pand zonder buitenbezitstelling: vereiste van een geschrift (art. 4)  Pandovereenkomst via Internet? Geen expliciete regeling in BW Artikel 16 Wet Informatiemaatschappij (functionele gelijkschakeling) Artikel 17, 3° Wet Informatiemaatschappij

8 Pandovereenkomst Pand door buitenbezitstelling lichamelijke goederen: vereiste van een geschrift (art. 40)  Bewijsvereiste Tussen partijen? Elektronische pandovereenkomst?  Voldoen aan artikel 1325 BW of 1326 BW  Geen verplichte vermelding van de waarde van het verpande goed / maximaal gewaarborgde bedrag?

9 Pandovereenkomst Inpandgeving met buitenbezitstelling schuldvorderingen: vereiste van een geschrift (art. 61)  Bewijsvereiste Tussen partijen?  Voldoen aan artikel 1325 BW of 1326 BW  Vermelding bezwaarde en gewaarborgde schuldvorderingen  Vermelding maximaal gewaarborgde bedrag

10 Pandovereenkomst Waarde van de verpande goederen (art. 7)  Mag niet hoger zijn dan het dubbel van de omvang van het pandrecht  Waarde van de verpande goederen mag maximaal het dubbele bedragen van gewaarborgde schuld (bedrag schuldvordering + bijhorigheden)  Gewaarborgde schuld = 1000: waarde van de verpande goederen = max. 2000  Quid: pand voor alle sommen?  Sanctie?

11 Pandovereenkomst Beperking van het gewaarborgde bedrag (art. 12)  Gewaarborgde schuldvordering  Bijhorigheden (interest, schadebeding, kosten van uitwinning) Beperkt tot 50% van de hoofdsom (hoofdsom = 100: bedrag bijhorigheden = max. 150) Sanctie (vgl. kosteloze borgtocht) ?  Verhouding tot artikel 34 WCK (inpandgeving door derde)?

12 Realisatie van het pand Pandhouder mag niet over het goed beschikken (art. 46)  Rechter Toe-eigening van in pand gegeven goed Openbare / onderhandse verkoop  Verbod andersluidende bedingen  Artikel 50 (betaling) en 55 (verdeling) blijven van toepassing  Realisatie pand en artikel 36 WCK?

13 Eigendomsvoorbehoud / retentierecht Instemming van de koper – consument moet blijken uit een geschrift (art. 69)  Geldigheids-, bewijs- of tegenwerpbaarheidsvereiste? Terugvordering (art. 69)  Verhouding tot artikel 33bis WCK? 40% van prijs bij contante betaling terugbetaald Retentierecht : geen bijzondere bescherming

14 Besluit Bijzondere bescherming consument Ongelukkig consumentenbegrip Enkele inhoudelijke onduidelijkheden


Download ppt "Roerende zekerheden en bescherming van de consument Reinhard Steennot Hoofddocent UGent Instituut Financieel Recht."

Verwante presentaties


Ads door Google