De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De uitwinning van pandrechten en het retentierecht na de hervorming Jasmine Malekzadem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De uitwinning van pandrechten en het retentierecht na de hervorming Jasmine Malekzadem."— Transcript van de presentatie:

1 De uitwinning van pandrechten en het retentierecht na de hervorming Jasmine Malekzadem

2 I. Uitwinning van pandrechten (art.46-56) A. Gemeen recht B. Uitwinningsmodaliteiten C. Wijze van uitwinning D. Rechterlijke tussenkomst E. Pandgever-consument F. Realisatie verpande SV G. Vooruitblik 2Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 2013

3 A. Gemeen recht Vóór de hervorming • Burgerlijk pand vs. handelspand • Afwijkende regels: a. handelszaak b. financiële instrumenten c. schuldvorderingen d. overige Na de hervorming • Geen onderscheid burgerlijk pand en handelspand • Wel onderscheid pandgever- consument • Afwijkende regels: a. Wet Inpandgeving Handelszaak opgeheven b. art. 8 en 9 WFZ van toepassing c. art. 67 en 68 inzake SV d. cumulatief? Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 20133

4 B. Uitwinningsmodaliteiten (art. 47-49) Vóór de hervorming • Bij niet-betaling niet over pand beschikken • Rechterlijke tussenkomst a priori (cf. infra) • Bovendien: o art. 4-9 Handelspandwet o art. 11.I Wet Inpandgeving Handelszaak Na de hervorming • Bij niet-betaling wel over pand beschikken (art.47, lid 2) • Geen rechterlijke tussenkomst a priori (cf. infra) • Kennisgeving van voornemen uitwinning: o aangetekend aan SA en derde-pandgever o minstens 10 (of 3) dagen vooraf (art. 48, lid 1 en art. 49) o met bepaalde meldingen (art. 48, lid 3) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 20134

5 C. Wijze van uitwinning (art. 47 en 53) Vóór de hervorming • Burgerlijk pand (art. 2078 BW): o eigen keuze o openbare verkoop of toewijzing • Handelspand/pand handelszaak (art. 4-9 Handelspandwet): o naar keuze van Vz. o slechts openbare verkoop/verkoop uit de hand Na de hervorming • Eigen keuze pandhouder (verkoop/toe-eigening) • Bovendien mogelijk: o tenuitvoerlegging volgens middelen Ger.W. o andere conventionele wijze van uitwinning (art. 47, lid 6) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 20135

6 C. Wijze van uitwinning (art. 47, 50-53) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 20136 • Verkoop/verhuring: o openbaar/uit de hand en geheel/gedeeltelijk (art. 47, lid 1) o kan een gerechtsdeurwaarder gelasten (art. 51) o pandhouder is geen koper bij onderhandse verkoop (art. 52) • Toe-eigening (art. 53): o mits toestemming pandgever in pandovereenkomst of op later tijdstip o marktprijs of naar schatting deskundige • Bevrijdingsmogelijkheid (art. 50) • Verdeling opbrengst (art. 55)

7 D. Rechterlijke tussenkomst (art. 54 en 56) Vóór de hervorming • Rechterlijke tussenkomst a priori vereist (art. 2078, lid 2 BW en art. 10 Handelspandwet): o actieradius rechter o rechtsmiddelen • Rechterlijke controle a posteriori mogelijk Na de hervorming • Geen rechterlijke tussenkomst a priori vereist, behoudens pandgever-consument • Bevoegdheid beslagrechter • Rechterlijke controle ad interim en a posteriori mogelijk Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 20137

8 D. Rechterlijke tussenkomst (art. 54 en 56) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 20138 • Rechter ad interim (art. 54): o bij dagvaarding/verzoekschrift door pandhouder, -gever of belanghebbende derde (lid 1 en 3) o gevat op ieder ogenblik van uitwinning en ter beslechting van ieder geschil (lid 1) o uitwinning wordt opgeschort (lid 2) o bij voorrang, bij voorraad en zonder gezag van gewijsde (lid 4 en 5) o rechtsmiddelen (lid 6 en 7) • Rechter a posteriori (art. 56): o door iedere belanghebbende partij (lid 1) o over wijze van uitwinning of aanwenden van opbrengst (lid 1) o binnen één jaar vanaf aangetekende kennisgeving van einde uitwinning (lid 2 en 3)

9 E. Pandgever-consument (art. 46) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 20139 • Cf. regels burgerlijk pand vóór hervorming • Rechterlijke tussenkomst a priori vereist (lid 1) • Eigen keuze pandhouder: o slechts openbaar/uit de hand verkoop of toewijzing naar schatting deskundige (lid 1) o geen koper bij onderhandse verkoop (lid 2) o andersluidend beding is nietig (lid 3) • Art. 50 en 55 toepassen (lid 4)

10 F. Realisatie verpande SV (art. 67 en 68) • Partijen bedingen wijze van betaling: o bij gebreke aan overeenkomst naar de rechter o in handelszaken inningsbevoegdheid krachtens wet • Niet beschikken, maar compenseren • Storting op kwaliteitsrekening bij nog niet opeisbare gewaarborgde SV • Inningsrecht pandhouder: o tenzij anders overeengekomen (art. 67, lid 1) en behoudens gedwongen tenuitvoerlegging of bewarend beslag (art. 67, lid 4) o slechts hoogst gerangschikte pandhouder (art. 67, lid 3) • Wijze van invordering: o SV tot betaling: verrekenen geïnde bedrag op gewaarborgde SV en saldo aan pandgever (art. 67, lid 2) o SV tot levering van goed: pandrecht rust op het goed (art. 68) • Storting op daartoe geopende afgescheiden bankrekening (art. 67, lid 5) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 201310 Vóór de hervormingNa de hervorming

11 G. Vooruitblik Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 201311 • Meer uitwinning: o gelet op vereenvoudigd regime o kostbesparend voor pandhouder • Enige terughoudendheid: o minstens één jaar rechtsonzeker (art. 56, lid 2) o vergroting werklast beslagrechter

12 II. Retentierecht (art. 73-76) A. Begrip en grondslag B. Toepassingsvoorwaarden C. Gevolgen 12Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 2013

13 A. Begrip en grondslag (art. 73) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 201313 • SE kan teruggave van goed dat hem door zijn SA werd overhandigd of bestemd is voor zijn SA opschorten zolang zijn SV die verband houdt met dat goed niet is voldaan • Juridische erkenning van feitelijke machtspositie • Opname algemene regeling in BW

14 B. Toepassingsvoorwaarden Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 201314 • Bestaan van opeisbare SV • Materiële detentie van de zaak (art. 74): o eindigt zodra feitelijke macht over goed vrijwillig prijsgeeft o tenzij herkrijgt krachtens dezelfde rechtsverhouding • Nauwe verband tussen SV en teruggehouden zaak • Uitoefening te goeder trouw

15 C. Gevolgen (art. 75 en 76) • Geen duidelijkheid over tegenwerpelijkheid aan bepaalde derden • Veeleer drukkingsmiddel en onvoltooid zekerheidsrecht • Externe werking wettelijk geregeld (art. 75) • Leidt tot preferentieel recht van pandhouder (art. 76) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 201315 Vóór de hervormingNa de hervorming

16 C. Gevolgen (art. 75) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 201316 • Beperkt tot roerende lichamelijke goederen (art. 75, lid 1) • Tegenwerpelijkheid aan derde met jonger recht (art. 75, lid 1): o andere SE’s en derden met rechten op goed o nadat SE feitelijke macht heeft verworven • Tegenwerpelijkheid aan derde met ouder recht: o te goeder trouw bij inontvangstneming (art. 2279 BW) o indien erop mocht vertrouwen dat SA het goed aan retentierecht kon onderwerpen (art. 75, lid 2)

17 C. Gevolgen (art. 76) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 201317 • Cf. preferentieel recht pandhouder: o art. 1: bij voorrang boven andere SE’s worden betaald o niet langer vrees voor vrijgave bij faillissement of beslag • Superprioriteit retentierecht van pandhouder met aanspraak op kosten tot behoud van de zaak (art. 58, lid 1), tenzij bevoorrechte onbetaalde verkoper (art. 58, lid 2)

18 Veel dank! jasmine.malekzadem@law.kuleuven.be jasmine.malekzadem@eubelius.com


Download ppt "De uitwinning van pandrechten en het retentierecht na de hervorming Jasmine Malekzadem."

Verwante presentaties


Ads door Google