De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De uitwinning van pandrechten en het retentierecht na de hervorming Jasmine Malekzadem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De uitwinning van pandrechten en het retentierecht na de hervorming Jasmine Malekzadem."— Transcript van de presentatie:

1 De uitwinning van pandrechten en het retentierecht na de hervorming Jasmine Malekzadem

2 I. Uitwinning van pandrechten (art.46-56) A. Gemeen recht B. Uitwinningsmodaliteiten C. Wijze van uitwinning D. Rechterlijke tussenkomst E. Pandgever-consument F. Realisatie verpande SV G. Vooruitblik 2Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 2013

3 A. Gemeen recht Vóór de hervorming • Burgerlijk pand vs. handelspand • Afwijkende regels: a. handelszaak b. financiële instrumenten c. schuldvorderingen d. overige Na de hervorming • Geen onderscheid burgerlijk pand en handelspand • Wel onderscheid pandgever- consument • Afwijkende regels: a. Wet Inpandgeving Handelszaak opgeheven b. art. 8 en 9 WFZ van toepassing c. art. 67 en 68 inzake SV d. cumulatief? Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 20133

4 B. Uitwinningsmodaliteiten (art ) Vóór de hervorming • Bij niet-betaling niet over pand beschikken • Rechterlijke tussenkomst a priori (cf. infra) • Bovendien: o art. 4-9 Handelspandwet o art. 11.I Wet Inpandgeving Handelszaak Na de hervorming • Bij niet-betaling wel over pand beschikken (art.47, lid 2) • Geen rechterlijke tussenkomst a priori (cf. infra) • Kennisgeving van voornemen uitwinning: o aangetekend aan SA en derde-pandgever o minstens 10 (of 3) dagen vooraf (art. 48, lid 1 en art. 49) o met bepaalde meldingen (art. 48, lid 3) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 20134

5 C. Wijze van uitwinning (art. 47 en 53) Vóór de hervorming • Burgerlijk pand (art BW): o eigen keuze o openbare verkoop of toewijzing • Handelspand/pand handelszaak (art. 4-9 Handelspandwet): o naar keuze van Vz. o slechts openbare verkoop/verkoop uit de hand Na de hervorming • Eigen keuze pandhouder (verkoop/toe-eigening) • Bovendien mogelijk: o tenuitvoerlegging volgens middelen Ger.W. o andere conventionele wijze van uitwinning (art. 47, lid 6) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 20135

6 C. Wijze van uitwinning (art. 47, 50-53) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei • Verkoop/verhuring: o openbaar/uit de hand en geheel/gedeeltelijk (art. 47, lid 1) o kan een gerechtsdeurwaarder gelasten (art. 51) o pandhouder is geen koper bij onderhandse verkoop (art. 52) • Toe-eigening (art. 53): o mits toestemming pandgever in pandovereenkomst of op later tijdstip o marktprijs of naar schatting deskundige • Bevrijdingsmogelijkheid (art. 50) • Verdeling opbrengst (art. 55)

7 D. Rechterlijke tussenkomst (art. 54 en 56) Vóór de hervorming • Rechterlijke tussenkomst a priori vereist (art. 2078, lid 2 BW en art. 10 Handelspandwet): o actieradius rechter o rechtsmiddelen • Rechterlijke controle a posteriori mogelijk Na de hervorming • Geen rechterlijke tussenkomst a priori vereist, behoudens pandgever-consument • Bevoegdheid beslagrechter • Rechterlijke controle ad interim en a posteriori mogelijk Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 20137

8 D. Rechterlijke tussenkomst (art. 54 en 56) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei • Rechter ad interim (art. 54): o bij dagvaarding/verzoekschrift door pandhouder, -gever of belanghebbende derde (lid 1 en 3) o gevat op ieder ogenblik van uitwinning en ter beslechting van ieder geschil (lid 1) o uitwinning wordt opgeschort (lid 2) o bij voorrang, bij voorraad en zonder gezag van gewijsde (lid 4 en 5) o rechtsmiddelen (lid 6 en 7) • Rechter a posteriori (art. 56): o door iedere belanghebbende partij (lid 1) o over wijze van uitwinning of aanwenden van opbrengst (lid 1) o binnen één jaar vanaf aangetekende kennisgeving van einde uitwinning (lid 2 en 3)

9 E. Pandgever-consument (art. 46) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei • Cf. regels burgerlijk pand vóór hervorming • Rechterlijke tussenkomst a priori vereist (lid 1) • Eigen keuze pandhouder: o slechts openbaar/uit de hand verkoop of toewijzing naar schatting deskundige (lid 1) o geen koper bij onderhandse verkoop (lid 2) o andersluidend beding is nietig (lid 3) • Art. 50 en 55 toepassen (lid 4)

10 F. Realisatie verpande SV (art. 67 en 68) • Partijen bedingen wijze van betaling: o bij gebreke aan overeenkomst naar de rechter o in handelszaken inningsbevoegdheid krachtens wet • Niet beschikken, maar compenseren • Storting op kwaliteitsrekening bij nog niet opeisbare gewaarborgde SV • Inningsrecht pandhouder: o tenzij anders overeengekomen (art. 67, lid 1) en behoudens gedwongen tenuitvoerlegging of bewarend beslag (art. 67, lid 4) o slechts hoogst gerangschikte pandhouder (art. 67, lid 3) • Wijze van invordering: o SV tot betaling: verrekenen geïnde bedrag op gewaarborgde SV en saldo aan pandgever (art. 67, lid 2) o SV tot levering van goed: pandrecht rust op het goed (art. 68) • Storting op daartoe geopende afgescheiden bankrekening (art. 67, lid 5) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei Vóór de hervormingNa de hervorming

11 G. Vooruitblik Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei • Meer uitwinning: o gelet op vereenvoudigd regime o kostbesparend voor pandhouder • Enige terughoudendheid: o minstens één jaar rechtsonzeker (art. 56, lid 2) o vergroting werklast beslagrechter

12 II. Retentierecht (art ) A. Begrip en grondslag B. Toepassingsvoorwaarden C. Gevolgen 12Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei 2013

13 A. Begrip en grondslag (art. 73) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei • SE kan teruggave van goed dat hem door zijn SA werd overhandigd of bestemd is voor zijn SA opschorten zolang zijn SV die verband houdt met dat goed niet is voldaan • Juridische erkenning van feitelijke machtspositie • Opname algemene regeling in BW

14 B. Toepassingsvoorwaarden Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei • Bestaan van opeisbare SV • Materiële detentie van de zaak (art. 74): o eindigt zodra feitelijke macht over goed vrijwillig prijsgeeft o tenzij herkrijgt krachtens dezelfde rechtsverhouding • Nauwe verband tussen SV en teruggehouden zaak • Uitoefening te goeder trouw

15 C. Gevolgen (art. 75 en 76) • Geen duidelijkheid over tegenwerpelijkheid aan bepaalde derden • Veeleer drukkingsmiddel en onvoltooid zekerheidsrecht • Externe werking wettelijk geregeld (art. 75) • Leidt tot preferentieel recht van pandhouder (art. 76) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei Vóór de hervormingNa de hervorming

16 C. Gevolgen (art. 75) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei • Beperkt tot roerende lichamelijke goederen (art. 75, lid 1) • Tegenwerpelijkheid aan derde met jonger recht (art. 75, lid 1): o andere SE’s en derden met rechten op goed o nadat SE feitelijke macht heeft verworven • Tegenwerpelijkheid aan derde met ouder recht: o te goeder trouw bij inontvangstneming (art BW) o indien erop mocht vertrouwen dat SA het goed aan retentierecht kon onderwerpen (art. 75, lid 2)

17 C. Gevolgen (art. 76) Studiedag roerende zakelijke zekerheden - 29 mei • Cf. preferentieel recht pandhouder: o art. 1: bij voorrang boven andere SE’s worden betaald o niet langer vrees voor vrijgave bij faillissement of beslag • Superprioriteit retentierecht van pandhouder met aanspraak op kosten tot behoud van de zaak (art. 58, lid 1), tenzij bevoorrechte onbetaalde verkoper (art. 58, lid 2)

18 Veel dank!


Download ppt "De uitwinning van pandrechten en het retentierecht na de hervorming Jasmine Malekzadem."

Verwante presentaties


Ads door Google