De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Binnentreden Pagina’s 79 t/m 84

Verwante presentaties


Presentatie over: "Binnentreden Pagina’s 79 t/m 84"— Transcript van de presentatie:

1 Binnentreden Pagina’s 79 t/m 84

2 Wat gaan we behandelen Betreden van plaatsen en in het bijzonder de woning Artikel 12 Grondwet (huisrecht) Wat is een woning AWBI

3 Uitgangspunt Uitgangspunt is, dat een ieder vrij is zich op het Nederlandse grondgebied te bevinden waar hij wil. Op die grondregel maken wet en gewoonte echter een aanzienlijk aantal uitzonderingen.

4 Betreden van Plaatsen Als algemene regel geldt dat een opsporingsambtenaar slecht in twee gevallen een (besloten) plaats mag betreden: Met toestemming van de rechthebbende; Op basis van een wettelijke bevoegdheid (bijv: Art 55 lid 2 Sv) Een plaats is een duidelijk afgescheiden ruimte van de openbare ruimte: de bibliotheek, het postkantoor, een winkel, een huis. Maar ook het besloten erf kenbaar van de omgeving afgescheiden (klein) stuk grond dat geëigend moet zijn om de aanhorigheid van een gebouw te zijn - erf behoeft niet geheel afgesloten te zijn. Betreden is zoekend rondkijken. Voor het doorzoeken gelden aanvullende regels.

5 Artikel 12 Grondwet (huisrecht)
Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet. De Grondwet beschermt iedere plaats waar een bewoner feitelijk zijn huiselijk leven leidt

6 Wat is een woning Iedere plaats waar iemand waar iemand zijn privéleven leidt, valt onder de bescherming van het begrip woning: Voorwaarde is dat er feitelijk iemand in de woning woont. Ook alle ter beschikking en ten gebruike van de bewoner staande besloten ruimten die binnenshuis een doorgang hebben met de woning, zonder dat daarvoor andermans gebied hoeft te worden betreden. Woonwagen, camper, schip, caravan tent, woonboot, enz.

7 Algemene Wet op Binnentreden afgekort, AWOB of AWBI
De AWBI bevat dwingende regels die in acht moeten worden genomen bij het betreden van woningen en het betreden van bijzondere plaatsen. De AWBI geeft geen gronden tot binnentreden. Het geeft alleen vormvoorschriften die in acht moeten worden genomen bij het binnentreden in een woning en het betreden van bijzondere plaatsen. Hoofdregels Voor het betreden van een woning moet er altijd toestemming worden gevraagd! Bij afwezigheid van toestemming mag alleen in een woning binnengetreden worden met een vooraf verstrekt machtiging Opdracht: Lees de AWBI door en zoek zoveel mogelijk vormvoorschriften (waar moet de OA zich aan houden)

8 Binnentreden woning Binnentreden woning met toestemming bewoner
In principe altijd vooraf legitimeren; vooraf het doel van het binnentreden mededelen; Toestemming vragen. Binnentreden woning zonder toestemming bewoner: bezit van een schriftelijke machtiging en deze zo mogelijk tonen; Achteraf moet een schriftelijk verslag uiterlijk de vierde dag toegezonden of uitgereikt worden. Armarrest bij geringste twijfel: geen gezeur a/d deur: machtiging

9 Afgifte Machtiging Strafvorderlijke doeleinden
De advocaat-generaal bij het gerechtshof De officier van justitie De hulpofficier van justitie Andere doeleinden dan strafvordering De burgemeester Beperkingen gebruik machtiging De machtiging geldt voor één in de machtiging te noemen woning. Zo nodig maximaal drie andere woningen. Ten hoogste geldig t/m de 3e dag na die waarop zij is afgegeven. Tussen middernacht en 06:00 uur of bij afwezigheid van de bewoner mag niet worden binnengetreden in een woning, tenzij er dringende noodzaak bestaat en de machtiging dit uitdrukkelijk bepaalt

10 Uitzonderingen Vormvoorschriften
De verplichting tot legitimeren en mededelen van het doel geldt niet als dit niet kan worden gevergd omdat dit: Naar rederlijke verwachting ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid voor personen of goederen; Feitelijk onmogelijk is (niet thuis) of Naar redelijke verwachting de opsporing van het VH-misdrijven schaadt. Een schriftelijke machtiging is niet vereist: (wel bevoegdheid) Voor rechters, rechterlijke colleges, leden van het openbaar ministerie, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders of Als er terstond moet worden binnengetreden ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen (artikel 7 lid 2 PW) ontdekking heterdaad geweldsmisdrijf • aanwezigheid bewapend persoon die van wapen gebruik kan maken • ontdekking inbraak heterdaad • brand • ernstige vormen van wateroverlast • gaslek 3-

11 Betreden van beschermde plaatsen artikel 12 Awbi
De in 12 Awbi genoemde plaatsen mogen op de genoemde tijden alleen betreden worden door opsporingsambtenaren in geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit. Welke plaatsen zijn dit? Verschil heterdaad en buiten heterdaad?


Download ppt "Binnentreden Pagina’s 79 t/m 84"

Verwante presentaties


Ads door Google