De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Les 1 (Hoofdstuk 2 pagina 19 t/m 26)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Les 1 (Hoofdstuk 2 pagina 19 t/m 26)"— Transcript van de presentatie:

1 Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Les 1 (Hoofdstuk 2 pagina 19 t/m 26)

2 Waar gaan we het over hebben? Wie is de buitengewoon opsporingsambtenaar Soorten opsporingsambtenaren Wat zijn de eisen voor zijn aanstelling? Wat is het werkgebied? Welk toezicht wordt er over hem uitgeoefend? Klacht over een BOA

3 Definitie Opsporingsambtenaar Artikel 127 (Wetboek van Strafvordering) Onder opsporingsambtenaren worden verstaan alle personen met de opsporing van het strafbare feit belast. Hoeft geen ambtenaar te zijn. Niet voor iedere opsporingsambtenaar hetzelfde

4 Soorten opsporingsambtenaren Algemene Opsporingsambtenaren Art. 141 Wetboek van Strafvordering Officier van Justitie (vrijwillige) ambtenaren van Politie Executieve ambtenaren van Politie Officieren + Onderofficieren + aangewezen functionarissen binnen de Koninklijke Marechaussee Buitengewone opsporingsambtenaren Art. 142 Wetboek van Strafvordering Parkeercontroleur Jachtopzichter Leerplichtambtenaar Gemeentelijke handhaver Conducteurs Fiscale opsporingsdienst (FIOD) Algemeen opsporingsambtenaren mogen in principe alle strafbare feiten oplossen Buitengewone opsporingsambtenaren mogen alleen die strafbare feiten opsporen waarvoor zij zijn aangewezen

5 Domeinen 1.Openbare ruimte (3500) 2.Milieu en welzijn (3400) 3.Onderwijs (850) 4.Openbaar vervoer (4500) 5.Werk, inkomen en zorg (900) 6.Generieke opsporing (13000) Circa 25000 BOA’S Circa 51000 Politieambtenaren

6 Werkgebied buitengewoon opsporingsambtenaar Alle BOA’s hebben een landelijke opsporingsbevoegdheid. De BOA onthoudt zichzelf net als een politiefunctionaris van optreden buiten zijn gebied van aanstelling Hij mag alleen optreden buiten zijn gebied indien dit gebeurt in overleg met bevoegde gezag en- indien van toepassing in overleg met het bevoegd gezag van een eventueel ander gebied dan het gebied van aanstelling Het is de taak van de toezichthouder en direct toezichthouder om het bevoegd gezag van de betreffende gebieden te informeren Maar:

7 Voorwaarden verkrijgen opsporingsbevoegdheid BOA Artikel 2 besluit buitengewoon opsporingsambtenaar (Besluit BOA) 1. Akte van opsporingsbevoegdheid (individueel)* 2. Categoriale aanwijzing * Betrouwbaar Geldige titel (rechtsgrond) van Opsporingsbevoegdheid Rechtsgrond art 142 WvSV Beëdigd Bekwaam 3. Benoemd bij bijzondere wet of verordening Toezicht minister van Veiligheid en Justitie Direct toezichthouder Regionale Korps(politie)chef Toezichthouder (hoofd)officier van Justitie * noodzaakcriterium

8 Akte van opsporingsbevoegdheid Twee akte’s mogelijk maar: - Twee werkgevers -Verschillende domeinen -Bekwaaheidseisen

9 Verval van Opsporingsbevoegdheid De titel van opsporingsbevoegdheid eindigt of verandert. De BOA niet langer voldoet aan eisen van bekwaamheid of betrouwbaarheid; Het dienstverband van de BOA eindigt, of als hij een andere functie krijgt; De minister van Veiligheid en Justitie deze bevoegdheid beëindigt; –Als de BOA misbruik maakt van zijn bevoegdheden –Als de BOA de aanwijzingen van het bevoegd gezag, de toezichthouder of de direct toezichthouder niet nakomt –Als de BOA heeft gehandeld in strijd met een bepaling van het BBO of de Ambtsinstructie

10 Het toezicht over de BOA De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het toezicht op de BOA wat betreft diens titel van opsporingsbevoegdheid en diens bekwaamheid en betrouwbaarheid voor de uitoefening van opsporingsbevoegdheden. Bij de verlening van een titel van opsporingsbevoegdheid of bij de beëdiging wijst onze minister een toezichthouder en direct toezichthouder aan. Toezichthouder Hoofdofficier van Justitie Direct toezichthouder Korps(politie)chef

11 BOA-insigne

12 Klachten over de BOA Bestuursrechterlijke klacht –Via Werkgever (Gemeente) Strafrechterlijke klacht –Direct een afschrift van de klacht naar de toezichthouder en direct toezichthouder –Werkgever moet zich laten leiden door het advies van de toezichthouders.

13 Instructie voor de BOA Hij beperkt de opsporingshandelingen waartoe hij bevoegd is (akte) tot zijn functie (beschrijving) in verband waarmee hij beëdigd is. Hij onthoudt zich van elk optreden waartoe hij niet bevoegd is. Op uniform of bedrijfskleding draagt hij duidelijk zichtbaar het insigne (model minister). Dit is n.v.t. voor de BOA bij de politie/Kmar en Belastingdienst/douane. Hij draagt een legitimatiebewijs (model door de minister vastgesteld). Hij legitimeert zich desgevraagd aanstonds. In het PV vermeldt hij standplaats en nummer akte van beëdiging. Hij is verplicht de aanwijzingen van de (direct) toezichthouder op te volgen die zijn gegeven met het oog op een goede samenwerking met de politie. Hij verstrekt de (direct) toezichthouder de gewenste inlichtingen en stelt hem op de hoogte van wijziging van standplaats, functie of werkgever. Artikel 10 PW 2012: verplichte samenwerking met de politie.

14 Vragen 1.Wat is een BOA? 2.Welke aanstellingseisen gelden voor een BOA? 3.Wat is een titel van opsporingsbevoegdheid? 4.Welke drie titels van opsporingsbevoegdheid zijn er voor een BOA? 5.Wie verleent een akte van opsporingsbevoegdheid? 6.Wanneer wordt een BOA betrouwbaar geacht? 7.Wie is de direct toezichthouder van een parkeerwachter, tevens BOA, werkzaam bij een gemeente 8.Wie is toezichthouder van een BOA die bevoegd is in twee politie regio’s? 9.In welke gevallen kan de minister de opsporingsbevoegdheid van de BOA beëindigen? 10.In welke gevallen moet de minister de opsporingsbevoegdheid van de BOA beëindigen? 11.In welke gevallen moet de BOA zich legitimeren?


Download ppt "Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Les 1 (Hoofdstuk 2 pagina 19 t/m 26)"

Verwante presentaties


Ads door Google