De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FUNCTIEVOLGERS EN HERPLAATSERS

Verwante presentaties


Presentatie over: "FUNCTIEVOLGERS EN HERPLAATSERS"— Transcript van de presentatie:

1 FUNCTIEVOLGERS EN HERPLAATSERS

2 Reorganiseren in drie fasen
0. De voorfase met aandacht voor twee groepen Leiding en Ondersteuning. (flankerende voorzieningen beschikbaar gericht op uitstroom) 1. Fase 1 is de formele reorganisatie. Overbezetting wordt in deze fase geaccepteerd 2. Fase 2 de periode van organisatieontwikkeling van 5 jaar.

3 de VOORFASE is NU Binnenkort: Beleid toekenning voorzieningen in voorfase reorganisatie politie 2012. Mits uitstroom ! Doelgroep: Ieder met een LFNP functie in het domein Leiding en Ondersteuning.

4 Looptijd voorziening Leiding
- tot het moment van benoeming in LFNP functie - of tot de datum van het besluit aanwijzing herplaatser - of tot de plaatsing als herplaatser in een LFNP functie in een ander domein Ondersteuning de gehele personele reorganisatie (alle drie de fasen), zo lang overbezetting bestaat in hun functie of in overeenkomende functies in het eigen of andere teams binnen het taakgebied.

5 Fase 1: de formele reorganisatie
Uitgangspositie LFNP functie van 1 januari 2012 Hoofdlijnenakkoord december 2013: Ieder met een vergelijkbare of uitwisselbare functie wordt aangewezen als functievolger, ongeacht de formatieruimte in de functie. Overbezetting in de vergelijkbare of uitwisselbare functie wordt dus geaccepteerd.

6 Zijn er dan geen herplaatsers?
Leiding Een medewerker met een LFNP-functie in het domein Leiding behalve de functie teamchef A, die bij de selectie- en benoemingsprocedure voor leidinggevende functies om enige reden geen functie verwerft. Niet passende reistijd De functievolger die om reden van een niet passende reistijd tussen de woning en het werk verzoekt herplaatser te worden > 1,5 uur enkele reis of redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard

7 Vaststellen vergelijkbaarheid/uitwisselbaarheid functies
• op basis van de uitgangspositie voor de overgang LFNP-functie wordt bepaald in welk taakgebied/werkveld de medewerker werkzaamheden zijn opgedragen; • Aan de hand daarvan wordt vastgesteld in welk team in de nieuwe formatie dit taakgebied/werkveld terugkeert; • Vastgesteld wordt of de LFNP-functie van de medewerker voorkomt in de formatie voor betreffend team. Werkterreinen, aandachtsgebieden en specifieke functionaliteiten worden buiten beschouwing gelaten. • Als de LFNP-functie van de medewerker voorkomt: functievolger. • Zo niet: dan herplaatser

8 Collectieve aanpak! Bepalen van de taakgebieden/werkvelden en vaststellen in welk team die terugkeren: “Van werk naar team”-tabellen De korpschef stelt deze tabellen vast, na bespreking in het Vierpartijenoverleg van de korpsleiding, Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de vakorganisaties en de Centrale Ondernemingsraad (COR). De COR geeft vervolgens conform de WOR een advies, waarna de korpschef besluit.

9 LFNP matchfunctie is leidend
De ‘hoofdfunctie’ is leidend, dus zonder werkterreinen etc. Definitie team geredeneerd vanuit nieuwe inrichting NP Bevoegd gezag bepaalt wie daar toe behoren Functie a met werkterrein 1 Komt LFNP match functie terug in de inrichting? Functie a met werkterrein 2 Functie b met werkterrein 3 Functie c met werkterrein 4

10 De ‘hoofdfunctie’ is leidend, dus zonder werkterreinen etc.
Commissie beziet logica PAC JA plaatsen op LFNP functie uit de inrichting Komt LFNP match functie terug in de inrichting? Plaatsen op LFNP functie uit de inrichting Nee mogelijke HPK Plaatsen op functie uit de inrichting mogelijke HPK HPK

11 LFNP matchfunctie is leidend
De ‘hoofdfunctie’ is leidend, dus zonder werkterreinen etc. TRAJECT BEGELEIDING Functie EXPERT GGP werkterrein VERKEER Bevoegd gezag bepaalt wie daar toe behoren Komt LFNP match functie terug in de inrichting? Functie EXPERT GGP werkterrein MILIEU Functie OS ZONDER werkterrein (SK 10) Functie OS ZONDER werkterrein (SK 10)

12 De ‘hoofdfunctie’ is leidend, dus zonder werkterreinen etc.
Functie in inrichting is Operationeel Expert GGP Commissie beziet logica PAC plaatsen op LFNP functie uit de inrichting JA Komt LFNP match functie terug in de inrichting? Plaatsen op LFNP functie uit de inrichting HPK Blijkt een ‘echte’ Trajectbegeleider Plaatsen op functie uit de inrichting op 9 Nee HPK inhoud van korps fube is geen TB HPK

13 Toepasselijkheid regelgeving plaatsing
De bepalingen over plaatsing zijn niet van toepassing op: Sleutelfuncties (functie met groot organisatorisch belang); Sectorhoofden; Teamchefs B en C. Vervulling van deze functies via vacaturebeleid of via sollicitatie/selectie

14 Wanneer word je herplaatser?
Artikel 55m BARP de ambtenaar wordt over zijn aanwijzing als herplaatser schriftelijk geïnformeerd.

15 Rechten herplaatser Artikel 55n BARP
binnen een periode van twaalf maanden tenminste twee maal een passende functie aangeboden krijgen. Dus: je mag één keer een aanbod weigeren

16 Rechten herplaatser Artikel 55oa BARP LFNP garantie:
Na plaatsing op een functie die lager gewaardeerd is heeft bevoegd gezag de plicht binnen drie jaar plaatsing op die lagere passende functie twee keer een passende functie aan te bieden op het niveau van de functie waarop hij was aangesteld voor aanwijzing als herplaatsingskandidaat, inclusief ten minste 24 OVW punten.

17 Passende functie Elke functie die voor de krachten en bekwaamheden van de herplaatsingskandidaat is berekend, behoudens medische of sociale beperkingen. Dit kan ook een functie bij een andere werkgever zijn. Als de functie na bijscholing binnen twee jaar passend kan worden geldt die ook als passend.

18 Niet passend: - LFNP functie is meer dan twee schalen lager gewaardeerd - Reistijd meer dan drie uur per dag

19 Remplaçantenregeling
Artikel 55aa BARP Functievolger kan worden ontheven van werkzaamheden, met behoud van aanspraken tot einde loopbaan, mits a. Een (pre)herplaatsingskandidaat op de opengevallen plek wordt herplaatst b. Binnen 18 maanden ontslag wordt verleend c. Binnen 18 maanden gebruik wordt gemaakt van de levensloopregeling en dit levensloopverlof voorafgaat aan ontslag.

20 FASE 2 de periode van vijf jaar na de reorganisatie gericht op organisatieontwikkeling

21 Vacaturebeleid eerste jaar fase 2
Voorgeschreven volgorde 1. Plaatsen van herplaatsingskandidaten voor wie de functie passend is; 2. Openstelling voor medewerkers in een taakgebied; 3. Openstelling intern korpsbreed; 4. Openstelling extern.

22 De VOORFASE Wat geldt er nu, voorafgaand aan fase 1?
Beleid toekenningen voorzieningen in de voorfase reorganisatie politie

23 Aard en omvang voorzieningen VOORFASE
Alle flankerende voorzieningen opgenomen in het BARP en LSS. Ook door de ambtenaar aangedragen andere voorzieningen gericht op het verlaten van de organisatie (ontslag op eigen verzoek) worden door het bevoegd gezag bezien op mogelijkheden.

24


Download ppt "FUNCTIEVOLGERS EN HERPLAATSERS"

Verwante presentaties


Ads door Google