De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeids- en Organisatiepsychologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeids- en Organisatiepsychologie"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeids- en Organisatiepsychologie
Tips voor thesissen

2 Facultaire bepalingen
Zie:

3 Opbouw Master thesis Abstract Korte introductie
Literatuur + Overzicht hypothesen Methode Resultaten Bespreking

4 Abstract = max. 300 woorden = 1e blad na titelblad
Ook apart nog eens afgeven, zie:

5 Korte (1p.) introductie (= probleemstelling)
Wat is het doel van het onderzoek, en wat draagt het bij (aan de bestaande kennis in de literatuur, maar ook aan de praktijk)? Waarom moet dit onderzocht worden? Context schetsen. Wat is het concrete probleem dat zal onderzocht worden? Aansluiting bij ander onderzoek? Wat weet men al wel? Nog geen concrete hypothesen! Enkel het probleem stellen.

6 Literatuur Systematisch: maak op voorhand een “rode draad”, werk vanuit het algemene naar een specifiek argument toe; geen overbodige zaken bespreken Vanuit verschillende invalshoeken: neem niet gewoon één theorie of uitgangspunt voor waarheid aan Integratie van diverse bronnen: maak niet gewoon “blokjes” van alinea’s per bron, maak er echt één logisch geheel van a.d.h.v. jouw “rode draad” Persoonlijke beschouwingen: niet gewoon stukken van auteurs “copy-pasten” (dat mag trouwens niet > plagiaat!) maar maak er echt je persoonlijke argumentatie van, gebruik je eigen redenering om verbanden te leggen (wel gebruik van de term “ik” vermijden). Maar: geen uitspraken doen die je niet met literatuur kan onderbouwen (bijv: “zoals iedereen weet, verdienen mannen gemiddeld meer dan vrouwen”, zonder hier een bron te geven)

7 Literatuur Wetenschappelijke literatuur gebruiken! Zo weinig mogelijk opiniestukken, essays of artikels uit niet-wetenschappelijke media Recente referenties: probeer het merendeel van je referenties van na 2000 te vinden Originele bronnen raadplegen (dus niet: bronnen waarover je in andere bronnen leest; je moet altijd gaan kijken naar het origineel) Begrippen moeten gedefinieerd en geoperationaliseerd worden; ga er niet van uit dat iedereen hetzelfde verstaat onder bijv. “motivatie” Hier nog geen woord over het eigen onderzoek en de eigen bevindingen, enkel theoretisch kader schetsen Je argumentatie moet uitmonden in concrete hypothesen: de zaken die je niet gaat onderzoeken, zijn vaak overbodig in je inleiding of moeten niet uitgebreid besproken worden! Om het overzicht te bewaren is het aangewezen op het einde van je literatuurstudie al je hypothesen nog eens op een rijtje te zetten

8 Literatuur 1e versie afgeven (afgedrukt exemplaar) tegen zomervakantie: exacte deadline wordt elk jaar bepaald door promotor

9 Methode Systematisch opbouw: jouw onderzoek moet in principe repliceerbaar zijn o.b.v. jouw beschrijving van de methode Creativiteit en originaliteit: bekijk eens een aantal gelijkaardige studies om inspiratie op te doen; denk eens echt na over hoe deze problematiek het best kan onderzocht worden. Een innovatieve methode mag zeker! Onderbouw/argumenteer eigen methodologische keuzes: waarom is deze methode het meest geschikt voor jouw studie? Onderbouw met literatuur. Vergeet niet je steekproef te beschrijven: geslacht, leeftijd, enz. Welke implicaties kan de verdeling binnen je steekproef hebben op de interpreteerbaarheid/veralgemeenbaarheid van je resultaten (bijv. 90% mannen in je steekproef) Validiteit/betrouwbaarheid van de gebruikte metingen/methodes: welke cijfers vind je in de literatuur?

10 Resultaten Correcte verwerking: voor de échte beginners: “SPSS survival manual” van Julie Pallant (in de VUB bib op G PALL 2001) Presentatie resultaten: zoals beschreven in de APA richtlijnen (zie bijv: Korte aanduiding van betekenis van een resultaat (nog niet bespreken, een interpretatie aangeven, of linken aan de literatuur, enkel de feiten weergeven) Consequente criteria (vb. altijd verwijzen naar hetzelfde significantieniveau)

11 Besluit Bespreking van de resultaten Terugkoppelen naar hypothesen/literatuur Eigen synthese maken van de bevindingen in het licht van de literatuur uit je inleiding; niet in herhaling vallen! Geen bronnen gebruiken of volledig nieuwe ideeën/theorieën waarover je in je inleiding niks vermeldde (enkel bij zeldzame uitzondering, indien de resultaten zeer onverwachtse conclusies opleveren) Implicaties voor de praktijk Voortbouwend op je synthese van de resultaten, en terugkoppelend naar de bijdrage die je wilde leveren aan de praktijk: wat kunnen organisaties, individuen… bijleren uit jouw bevindingen?

12 Besluit Limitaties van het onderzoek Implicaties voor verder onderzoek
Welke aspecten van het onderzoek belemmeren de veralgemeenbaarheid/validiteit/betrouwbaarheid van de bevindingen? Bijv. kleine steekproef (> analyses: power/effect size), verdeling steekproef, taaleffecten, cultuureffecten, afweging experimentele controle – realisme, tijdscontext onderzoek…. Implicaties voor verder onderzoek Welke twee, drie studies zou jij doen als jij met dit onderwerp verder zou gaan? Welk bijkomend onderzoek kan er nog gebeuren om jouw bevindingen verder te ondersteunen (eventueel om dezelfde limitaties te vermijden)? Een ander design, andere doelgroep, andere variabelen…?

13 Bijlagen Gebruikte vragenlijsten, samenvattingen van interviews…
Geen volledige SPSS uitdraai! Hoogstens enkele geselecteerde tabellen/figuren die niet in de doorlopende tekst voorkomen Naar alle bijlagen moet ergens in de thesis verwezen worden

14 Vorm en taal Correct Nederlands
Niet in de “ik” vorm schrijven! Bijv. “deze studie tracht een antwoord te geven op…”, “er werd onderzocht of…” Kijk eens hoe men dit in echte wetenschappelijke artikels doet. Niet vervallen in allerlei “faits divers” Balans qua methodologie/literatuur Wetenschappelijke stijl (geen krantenartikel) Leesbaar ook door derden/“leken” Correcte referenties (ook bij citaten, tabellen, etc) Nette presentatie (1 lettertype), duidelijke figuren APA-bibliografische vermelding Let op voor vertalingen uit het Engels: niet letterlijk vertalen, of te veel Engelse termen gebruiken zin voor synthese (streefdoel: woorden, max woorden)

15 APA referentiestijl: zie APA boek of op internet:
Correct refereren! APA referentiestijl: zie APA boek of op internet: inks/socialsciences/apa.html

16 Waarop wordt geëvalueerd?
Eindresultaat: 80% Zie beoordelingscriteria op: Procesevaluatie: 20%


Download ppt "Arbeids- en Organisatiepsychologie"

Verwante presentaties


Ads door Google