De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MASTERPROEF I n Opleidingsonderdeel n Gedeelte van het scriptieproject uitwerken n Op basis van overleg tussen promotor/begeleider en student (individueel).

Verwante presentaties


Presentatie over: "MASTERPROEF I n Opleidingsonderdeel n Gedeelte van het scriptieproject uitwerken n Op basis van overleg tussen promotor/begeleider en student (individueel)."— Transcript van de presentatie:

1 MASTERPROEF I n Opleidingsonderdeel n Gedeelte van het scriptieproject uitwerken n Op basis van overleg tussen promotor/begeleider en student (individueel). Student neemt initiatief n Daarnaast seminaries waarin systematische en interactieve begeleiding wordt voorzien

2 Concrete uitwerking n Structuur: u 5 seminaries verplicht volgen u Opdrachten uitvoeren n Op het eind van seminarie opdracht n Inleveren ten laatste één week voor volgende seminarie (op het secretariaat), samen met vragen/problemen/bedenkingen n Vragen/problemen/bedenkingen en feedback wordt dan plenair behandeld in volgend seminarie

3 Inhoud scriptieseminaries n Algemene inleiding 28/09, 14u30, Aud 4 n Probleemstelling van scriptie 18/10, 17u, Aud 4 n Methodologie (1 te volgen) u Experimenteel onderzoek, 14/11, 13u, Aud 4 u Vragenlijsten, 16/11, 16u30, Aud 4 u Literatuurstudie (in overleg met promotor) n Resultaten n Discussie

4 Nuttige Info n Uitgangspunt is APA manual. Verkorte versie Plonsky, M. (2000). Psychology with style: a hypertext writing guide (v3.1). University of Wisconsin, Stevens Point. Beschikbaar op http://www.uwsp.edu/psych/apa4b.htm http://www.uwsp.edu/psych/apa4b.htm n Website van de vakgroep: http://www.ekgp.ugent.be/ onder ‘algemene ad valvas’: http://www.ekgp.ugent.be/ - Infobundel - Transparanten - Vandierendonck, A. (2002).

5 Evaluatie n Procesevaluatie: tijdig uitvoeren opdrachten n Resultaatsevaluatie: eindpaper op einde 2e semester bij FSA ingediend n Beoordeling: realisaties obv overleg, probleemstelling, methode, coherent, conform informatie seminaries, APA

6 Paper n In overleg met promotor/begeleider n Minimaal probleemstelling, vraagstelling, plan met tijdstraject n Klemtoon kan verschillen n Voor empirische en methodologische studies is onderzoeksplan (methode) onontbeerlijk n 15 tot 40 blz (inclusief referenties), lettertype 12, anderhalve interlinie, volgens APA, bij FSA indienen

7 Voorbeelden paper n Student A: u 5 blz inleiding gebaseerd op oefenpaper probleemstelling u 10 blz nagenoeg volledig uitgewerkte methode n Student B: u 10 blz inleiding met probleemstelling u 5 blz methode gebaseerd op oefenpaper n Student C: u 10 blz inleiding u 10 blz methode u 10 blz resultaten

8 Opdracht tegen volgende keer n “werk de probleemstelling van uw scriptie uit op maximaal 2 bladzijden”. n Opdracht minstens 1 week voor volgende scriptieseminarie indienen op secretariaat vakgroep (3e verdieping).

9 Wat is een thesis? n Beslaat +/- 50 blz. (15000 woorden) n Volgt de structuur van een wetenschappelijk artikel (onderzoek of literatuurstudie) n Volgt de APA richtlijnen u deontologie, u behandelen van proefpersonen, u citeren en refereren (plagiaat!) u...

10 Beoordeling van een thesis n Door 3 mensen u Promotor u 2 ZAP-leden of AAP-leden van andere vakgroepen dan promotor met minstens 3 jaar onderzoekservaring n Eindcijfer is rekenkundig gemiddelde van de 3 scores n Bij meer dan 4 punten verschil is overleg tussen beoordelaars nodig

11 Structuur van een thesis n Bestaat uit: u Inleiding (+/- 15 blz) u Methode (5 tot 10 blz) u Resultaten (5 tot 15 blz) u Discussie (5 tot 10 blz)

12 Inleiding n Literatuurstudie op basis van wetenschappelijke bronnen n Situering van het onderwerp binnen de relevante literatuur - Algemene situering - Meer specifieke situering binnen de reeds bestaande literatuur - Wat wordt nieuw toegevoegd: wat zijn de onderzoeksvragen n Bereidt voor op de hypothesen en onderzoeksvragen (laatste blz. inleiding) n Is zeer gericht op het introduceren van onderzoek (literatuur of empirisch)

13 Inleiding: een aantal tips n Je thesis moet door psychologen kunnen worden gelezen n Wordt beoordeeld door prof. of ervaren assistent (toon dat je je verworven kennis kan toepassen/integreren op een door jou gekozen domein binnen de psychologie) n Niet alle bronnen zijn even wetenschappelijk: tijdschriften (jaartal, impact, citaties, opgenomen in databases), boeken (basiswerken, database) zie les klinische psychologie 3° Ba (Prof; R. De Raedt).

14 Inleiding: een aantal tips n Jouw inleiding = meest recente overzicht n Maak je een wetenschappelijke stijl eigen: u Bronnen integreren ipv na elkaar beschrijven (let op met opsommen) u Let op met vertalingen uit het Engels u Let op met te complexe zinnen u Probeer anderzijds ook niet te populariseren u Vermijd zoveel mogelijk letterlijk citeren (pagina vermelden)

15 Inleiding: een aantal tips n Start best met degelijke review-artikels, maar let op originaliteit eigen werk n Consulteer eens een paar thesissen op jouw vakgebied n Vermijd eerst een hele stapel literatuur te lezen zonder notities, maar schrijf terwijl je leest n Refereer juist naar de bron: APA regels!

16 Methode n Bij empirisch onderzoek meest gestructureerde deel n Bestaat uit drie delen: beschrijving (1) populatie, (2) procedure, en (3) meetinstrumenten [ or stimuli and material] n Streef een zo groot mogelijke overeenkomst na tussen methode (bvb. meetinstrumenten) en inleiding (bvb. onderzoeksvragen, hypothesen). Uit inleiding moet duidelijk worden waarom bepaalde operationalisatie is gekozen

17 (1) populatie n Hoeveel n Verdeling geslacht, leeftijd, beroep, IQ, ernst van stoornis,... n Eventuele matching met controlegroep n Let op met ‘experimentele groep’ voor klinische populaties (experimentele groep is voorbehouden voor experimenteel onderzoek)

18 (2) procedure n Hoe personen gerecruteerd n Hoe personen deontologisch correct behandeld u Anonimiteit (gesloten omslag, geen namen, geen inkijk van anderen,...) u Written consent u Mogelijkheid om uit te stappen u Debriefing,... n Gedetailleerde beschrijving van opeenvolgende fasen (repliceerbaarheid)

19 (3) meetinstrumenten n Hoe heb je je hypothesen/onderzoeksvragen geoperationaliseerd (vragenlijsten, codeerschema, reactietijden,...) n Beschrijving van het meetinstrument (meetpretentie) n Validiteit, betrouwbaarheid, interne consistentie (cronbach’s alpha),...

20 Resultaten: empirisch onderzoek n Beschrijvende en verklarende statistiek n Volg de structuur van je onderzoeksvragen en hypothesen n Beschrijf statistische toets en resultaten u Standaardformulering (APA) u Resultaten in tabel n Enkel weergave van resultaten, nog GEEN interpretaties

21 Resultaten n Gebruik DE juiste statistische techniek (meetniveau van de variabelen, multivariaat, eventuele correcties,...) n Bij literatuurstudie: werk systematisch, selecteer grondig je bronnen (beschrijf dit proces),...

22 Discussie n Terugkoppeling van resultaten naar de literatuur n Wat betekenen de resultaten (ga niet te ver) n let op mogelijke alternatieve verklaringen n Beperkingen van het onderzoek n Tips voor verder onderzoek n Tips voor de praktijk (niet te speculatief)


Download ppt "MASTERPROEF I n Opleidingsonderdeel n Gedeelte van het scriptieproject uitwerken n Op basis van overleg tussen promotor/begeleider en student (individueel)."

Verwante presentaties


Ads door Google