De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geïntegreerde sturing bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid m.b.v. balanced score cards Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geïntegreerde sturing bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid m.b.v. balanced score cards Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid."— Transcript van de presentatie:

1 Geïntegreerde sturing bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid m.b.v. balanced score cards Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Website: http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2 2 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Structuur van de uiteenzetting n jaarcyclus en instrumenten beleids(uit)voering n missie n strategische doelstellingen n operationele doelstellingen n meet- en stuurinstrumenten -single, double en meta loop -geïntegreerd plannings- en opvolgingssysteem -klantentevredenheidsmeting (ter info) -balanced score cards -common assessment framework (ter info) -analytische boekhouding (ter info) -risicobeheer (ter info) n voorbeelden

3 3 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid personeels- behoeften- plan actieplan ICT-plan financieel plan overleg indicatoren norm en rapport succes- factoren bestuurs- overeen- komst visie en doelstel- lingen missie analyses vaststellen evalueren communi- ceren uitvoeren strategisch beleid meet- en stuur- instrumenten operationeel beleid uitvoering Jaarcyclus beleids(uit)voering

4 4 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Instrumenten beleids(uit)voering Bestuurs- overeenkomst: periode van 3 jaar Bestuursplan: periode van 1 jaar Missie Strategische doelstellingen Operationele doelstellingen Organisatie Operationeel plan Actieplan Financieel plan HR-plan ICT-plan Context Meet- en stuurinstrumenten Analyses

5 5 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Missie n de KSZ is de motor van E-government in de sociale sector, d.w.z. -zij zet de actoren in de Belgische sociale sector aan tot en ondersteunt ze bij een effectieve en efficiënte dienstverlening met een minimum aan administratieve lasten en kosten voor alle betrokkenen, en waar mogelijk op eigen initiatief van de actoren op een wijze die optimaal afgestemd is op de verschillende eindgebruikers van de diensten door de permanente verbetering van hun (onderlinge) processen en relaties m.b.v. nieuwe technologieën (E-government) vanuit een gemeenschappelijke, onderling overlegde visie -zij bevordert de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de actoren in de Belgische sociale sector, zodat alle betrokkenen terecht vertrouwen kunnen hebben -zij stelt geïntegreerde, sectoroverschrijdende beleidsondersteunende gegevens ter beschikking van de beleidsvoerders en de onderzoekers -zij schept voor alle medewerkers een werkklimaat dat zelfrealisatie in teamverband en arbeidsvreugde mogelijk maakt

6 6 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Opmerking n missie houdt het voorstel in om verder te gaan dan de wettelijke opdracht van de KSZ bij haar oprichting -uitdrukkelijke erkenning van doorheen de tijd gegroeide rol van visie- ontwikkelaar en aanzetter tot herziening van processen bovenop operationele ondersteuning -sociale sector is ruimer dan sociale zekerheid -gedefinieerde relaties zijn ruimer dan relaties tussen informatiesystemen van instellingen van sociale zekerheid n motivering -toegevoegde waarde voor de gebruikers (burgers, werkgevers, sociale secretariaten, medewerkers instellingen van sociale zekerheid,...) bij een geïntegreerde dienstverlening over de hele sociale sector heen zo ruim mogelijk geïntegreerde processen m.b.v. ICT single sign on

7 7 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Opmerking n motivering -algemeen gegroeid inzicht dat optimaal functioneren gestoeld dient te zijn op een grondige herziening van (onderlinge) processen, eerder dan op informatisering van wat bestaat -politieke wil van de overheid om te komen tot een geïntegreerde dienstverlening en communicatie inzake sociale zekerheid -gepast inspelen op de technologische evolutie van EDI (vooraf afgesproken formaat van gegevensuitwisseling) naar XML (in bericht zelf gedefinieerde kenmerken inzake o.a. het formaat van de gegevensuitwisseling) van gesloten netwerken naar internet van organisatie van elektronische gegevensuitwisseling naar wederzijds aanbieden van ICT-diensten -mogelijkheden tot kostenbeheersing

8 8 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Strategische doelstellingen n het uitwerken van een gemeenschappelijke visie inzake E- government in de Belgische sociale sector en een strategie voor het bereiken van deze visie, het uitdragen van deze visie en strategie en het bevorderen van de uitvoering ervan n het uitwerken van een gemeenschappelijke visie inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de Belgische sociale sector en een strategie voor het bereiken van deze visie, het uitdragen van deze visie en strategie en het bevorderen van de uitvoering ervan in permanent overleg met alle betrokkenen, en op een wijze dat de sociale sector terzake model blijft staan in België en internationaal

9 9 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Strategische doelstellingen n het concipiëren, (laten) ontwikkelen en (laten) beheren van een technisch en functioneel interoperabiliteitsframework, dat de implementatie van de visie en de strategie inzake E-government en informatieveiligheid ondersteunt, in het bijzonder -een systeem voor het machtigen, organiseren en leiden van gestructureerde elektronische informatie-uitwisseling in de sociale sector, met structureel ingebouwde maatregelen inzake preventieve controle op de naleving van de maatregelen inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer -een systeem voor de unieke identificatie van de sociaal verzekerden -een systeem ter ondersteuning van een geïntegreerde en gepersonaliseerde elektronische dienstverlening aan burgers en ondernemingen en hun vertegenwoordigers, via een kanaal of de tussenpersonen naar hun keuze -een systeem voor de terbeschikkingstelling van geïntegreerde, sectoroverschrijdende beleidsondersteunende gegevens

10 10 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Strategische doelstellingen n het definiëren van actor-overschrijdende programma’s en projecten ter implementatie van de visie en strategie inzake E-government en informatieveiligheid, en het coördineren van de uitvoering van deze programma’s en projecten n het beheren van de samenwerking inzake E-government en informatieveiligheid met instanties buiten de sociale sector n het communiceren m.b.t. de gemeenschappelijke visie en strategie inzake E-government en informatieveiligheid in de sociale sector en de dienstverlening terzake geleverd door de KSZ

11 11 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Operationele doelstellingen n het operationeel plan bevat, over een periode van 3 jaar, per strategische doelstelling en met aanduiding van de afdeling(en) die primair verantwoordelijk zijn voor de verwezenlijking van de betrokken doelstelling -de operationele doelstellingen vervat in de bestuursovereenkomst -de bijkomende operationele doelstellingen, met de aanduiding van het trimester waarin de doelstelling moet worden gerealiseerd n het bestuursplan bevat -over een periode van 1 jaar, per strategische en operationele doelstelling een exhaustieve lijst van taken, via stapsgewijze verfijning –continuïteitstaken –zo nodig, aanduiding van specifieke taken voor het lopende jaar –zo nodig, aanduiding van subtaken van specifieke taken voor het lopende jaar met de aanduiding van de primair verantwoordelijke afdeling(en) met een planning op een trimestriële basis -plaats voor de opvolging op trimestriële basis van de uitvoering van al deze taken, die wordt besproken in het Directiecomité n 85 gegevensstromen zijn concreet ingepland, met aanduiding van de verantwoordelijke sectorwatcher per stroom n voor grotere projecten bestaan projectfiches, met de mijlpalen en de aanduiding van de verantwoordelijken per taak

12 12 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Meet- en stuurinstrumenten n single, double en meta loop n geïntegreerd plannings- en opvolgingssysteem n klantentevredenheidsmeting (ter info) n balanced score cards n common assessment framework (ter info) n analytische boekhouding (ter info) n risicobeheer (ter info)

13 13 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid evaluatie performantie- meting bijsturen meten Single, double en meta loop Single loop

14 14 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid evaluatie performantie- meting bijsturen meten Single, double en meta loop projecten structurele verbeteringen Double loopSingle loop

15 15 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid evaluatie performantie- meting bijsturen meten Single, double en meta loop projecten structurele verbeteringen Meta loopevaluatie van het management Double loopSingle loop

16 16 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Geïntegreerd plannings- en opvolgingssysteem datawarehouse voor aanmaak indicatoren planning effectieve prestaties tijdsregistratiesysteem projectbeheer analytische boekhouding personeelsadministratie systeemgegevens verwijzingsrepertorium loggings KSZ-registers aanvraagadministratie continuïteitstaken en niet-voorziene prestaties 10% 60% 30%

17 17 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Planning van taken n op hoog niveau -op driejaarlijkse basis in een operationeel plan -op jaarlijkse basis in een bestuursplan n continuïteitstaken -activiteiten zijn vast ingepland n projecten -project = interne of externe taak die leidt tot het uitvoeren van een reeks activiteiten, die, gebruik makende van tijd, geld en middelen, tot doel hebben een resultaat af te leveren dat voldoet aan vooraf overeen-gekomen kwaliteitseisen -activiteiten worden ingepland via het projectbeheer n permanente verbetering van de ICT-toepassingen -activiteiten worden ingepland via de aanvraagadministratie

18 18 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Projectbeheer & aanvraagadministratie n projectbeheer -de projectleider maakt een projectplanning doorgaans via projectfiches voor grote projecten, m.b.v. een software voor projectplanning, met een maandelijkse consolidatie over de projecten heen -de projectplanning geeft een overzicht van de activiteiten, de mijlpalen en benodigde resources -de personele resources worden ingepland via het tijdsregistratiesysteem, dat kan worden gevoed vanuit de software voor projectplanning -de consolidatie over projecten heen geschiedt met oog op een volledige bezetting van de resources en de vermijding van de overbezetting van resources

19 19 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Planningsinstrumenten n projectbeheer -de benodigde resources per project worden vastgesteld op basis van een projecttypologie die doorheen de jaren is vastgesteld en jaarlijks wordt bijgestuurd, en die beschreven staat in de bijlage bij de bestuursovereenkomst -elke projectleider gaat op het einde van de maand de projectstatus na n aanvraagadministratie -wordt gebruikt voor het beheer van de aanvragen tot verbetering van de ICT-toepassingen n elke medewerker heeft een permanent overzicht van de voor hem ingeplande activiteiten via het tijdsregistratie-systeem

20 20 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Tijdsregistratiesysteem n elke medewerker brengt dagelijks, met een wekelijkse en maandelijkse consolidatie, in het tijdsregistratiesysteem de per kostenplaats (zie lager) gepresteerde uren in n deze tijdsregistratie wordt gebruikt voor -de verificatie van de juistheid van de voorberekening van de benodigde resources voor de continuïteitstaken, de projecten en de permanente verbetering van de diensten en toepassingen -de verificatie of de toewijzing van de resources is nageleefd -de berekening van de kosten volgens verschillende niveaus in de analytische boekhouding, en de vergelijking ervan met de voorberekende kosten met het oog op de permanente bijsturing van de methodes van voorberekening van kosten -de personeelsadministratie

21 21 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Indicatoren n de definitie en de geleidelijke implementatie is opgestart in 1993 n vandaag worden 136 indicatoren automatisch berekend in een datawarehouse met input vanuit de analytische boekhouding, de personeelsadministratie, de systeemgegevens, het verwijzingsrepertorium, de loggings m.b.t. alle gegevensstromen en de KSZ-registers n er zijn indicatoren i.v.m. -de performantie van het informaticasysteem -de beschikbaarheid van het informaticasysteem -de netwerkdiensten (aantal berichten, doorlooptijden,...) -het beheer van het verwijzingsrepertorium -het beheer van de KSZ-registers -de veiligheid

22 22 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Indicatoren n de indicatoren worden actief gebruikt door de interne en externe personen die kunnen instaan voor de permanente verbetering op de respectievelijke domeinen, bvb. -de boordtabellen m.b.t. de gegevensstromen worden toegestuurd aan de betrokken instellingen, en, indien nodig, wordt een werkgroep georganiseerd met deze instellingen om verbeteringsacties uit te werken -de boordtabellen m.b.t. de veiligheid worden regelmatig besproken in de werkgroep informatieveiligheid van het Algemeen Coördinatiecomité n de indicatoren zijn vooral gericht op -2 strategische doelstellingen: beveiliger en architect & operator -het sturen op resultaten en kwaliteit, minder op het aansturen van de goede uitvoering van processen en innovatie

23 23 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Klantentevredenheidsmeting n schriftelijke enquête met 33 vragen ingedeeld volgens 6 themata -methode voor de vastlegging van de prioriteiten -uitvoering van projecten (kwaliteit van de dienstverlening, documentatie, projectplanning, beschikbaarheid van het personeel) -methode van rapportering en communicatie (boordtabellen, website) -beschikbaarheid van de netwerkdiensten en incident management -performantie -strategische visie (proactiviteit, erkenning als competentiecentrum) n bezoek door het algemeen bestuur van de KSZ en de voor de sector bevoegde sectorwatcher aan iedere sector n vastlegging van de te ondernemen acties voor de verhoging van de klantentevredenheid en de implementatie ervan n imput voor de jaarlijkse herziening van de bestuursovereenkomst

24 24 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Evolutie naar balanced score cards n per strategische doelstelling zijn kritische succesfactoren vastgesteld volgens 4 dimensies (resultaten, kwaliteit, processen en innovatie) n voor elke kritische succesfactor -is (zijn) de afdeling(en) vastgesteld die primair verantwoordelijk zijn voor de realisatie ervan -zijn één of meerdere performantie-indicatoren vastgesteld die toelaten de realisatie ervan te meten (hetzij reeds bestaande indicatoren, hetzij nieuwe) -zijn normen vastgesteld die moeten worden gehaald opdat de kritische succesfactor gerealiseerd zou zijn n per afdeling is een balanced score card uitgewerkt waarin per dimensie de kritische succesfactoren en performantie-indicatoren vermeld staan n de balanced score cards worden maandelijks gebruikt als meet- en stuurinstrument op het niveau van de afdeling n de belangrijkste besluiten uit de balanced score cards van de afdelingen worden besproken op het Directiecomité n de balanced score cards zijn voor alle medewerkers beschikbaar op het intranet n de balanced score cards zijn tot stand gekomen vanuit een bottom up approach op basis van de strategische doelstellingen vervat in dit plan en met coördinatie door een externe begeleider

25 25 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Common assessment framework n is een gemeenschappelijk zelfevaluatierooster voor overheidsdiensten in Europese Unie n om zich onderling te kunnen benchmarken inzake de toepassing van moderne managementtechnieken n gebaseerd op de principes van het EFQM-model

26 26 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Common assessment framework 1. leiderschap 5. management van de processen, de verandering en de burger/klant- gerichtheid en -betrokkenheid 9. meetbare resultaten op het vlak van de kernactiviteiten 3. human resources management 2. beleid en strategie 4. extern part- nerschap en interne middelen 7. resultaten bij het personeel 6. resultaten bij de burger/klant 8. invloed op de samenleving FACTORENRESULTATEN INNOVATIE EN LEREN

27 27 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Gevalideerde zelfevaluatie 2001 n gevolgde procedure -voorbereiding door alle afdelingshoofden door een voorstel van score per criterium en een verantwoording ervan -bespreking van de voorgestelde scores en verantwoordingen in het Directiecomité -vastleggen van de scores en opstelling van verantwoordingsdossier -overmaking van de scores en het verantwoordingsdossier aan het European Institute of Public Administration -validatie van de scores en het verantwoordingsdossier door het European Institute of Public Administration aan de hand van de analyse van het dossier en een interview -de KSZ is op basis van het dossier uitgenodigd voor een uiteenzetting als best practice op de Conference for Quality for Public Administrations in the EU, zowel in 2001 als in 2002

28 28 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Gevalideerde zelfevaluatie 2001 1. Leiderschap 2. Beleid en strategie 3. Human resources management 4. Extern partnerschap en interne middelen 5. Management van de processen, de verandering en de burger/ klantgerichtheid en –betrokken-heid 6. Resultaten bij de burger/klant 7. Resultaten bij het personeel 8. Invloed op de samenleving 9. Meetbare resultaten op het vlak van de kernactiviteiten

29 29 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Analytische boekhouding n principes -opsplitsing van de uitgaven in functie van hun aard: gedetailleerde begrotingsrekeningen hun doel: kostenplaatsen -soorten van kostenplaatsen operationele basisopdrachten: taken m.b.t. het beheer en de exploitatie van het informaticasysteem projecten (samengebracht in domeinen en rubrieken): taken m.b.t. de ontwikkeling van nieuwe en het onderhoud van bestaande diensten en toepassingen supportopdrachten: taken m.b.t. het algemeen beheer van de instelling, de meet- en stuurinstrumenten, het kennisbeheer en de communicatie menselijke productiemiddelen, per functieprofiel

30 30 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Analytische boekhouding n doelstelling: kostprijsberekening per project, bericht, sector, voertuig, … met het oog op -de ondersteuning van de opmaak (op basis van zero-based budgetting) en de opvolging van het financiële luik van de bestuursovereenkomst en de begrotingsuitvoering -de kostenbeheersing -de facturatie van prestaties aan vrije klanten bestuurs- overeenkomst begroting imputatiesysteem van de prestaties analytische boekhouding VOORUITZICHT UITVOERING

31 31 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid begroting : ∑ kostprijs projecten + ∑ Investeringen kostprijs project: ∑ direct toewijsbare kosten aan project + ∑ kostprijs productiemiddelen gebruikt voor project kostprijs productiemiddel l primaire verdeling van de kosten l secundaire verdeling van de kosten l verdeling activiteit van de diensthoofden Kostprijsberekeningsmodel

32 32 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Reglementair kader risicobeheer n principes van het koninklijk besluit van 28 mei 2002 -maatregelen en acties voor de beheersing van de risico’s die doelstellingen in het gedrang brengen -bepalen van aanvaardbare risico-niveaus -elk personeelslid draagt op zijn niveau bij -administratieve en technische ondersteuning door de afdeling resources management onder de verantwoordelijkheid van de administrateur-generaal -implementatie vanaf 1 juni 2004 n COSO-model -proces ontworpen om een redelijke zekerheid te verschaffen over het bereiken van doelstellingen in 3 domeinen effectiviteit en efficiëntie van operaties betrouwbaarheid van de financiële en beheersinformatie naleving van de van kracht zijnde wetgeving en reglementering -principes interne controle is een zaak van iedereen interne controle is een continu proces interne controle biedt een redelijke, maar geen absolute zekerheid interne controlemaatregelen zijn geen doel op zich, maar zijn er om risico’s beter te beheersen

33 33 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Raamwerk voor uitbouw risicobeheer n risico = elke externe en interne factor die het bereiken van de doelstellingen door een organisatie kan bedreigen, inclusief het niet benutten van opportuniteiten n risicobeheer leidt tot waardebescherming en waardecreatie n stapsgewijze realisatie -identificatie van de doelstellingen -identificatie van de risico’s -evaluatie van de risico’s -identificatie en analyse van de bestaande risicobeheersmaatregelen -validatie van de risico’s en de bestaande risicobeheersmaatregelen -analyse van de risicobeheersopties -rapporteren van de risico’s en de beheersopties -definitie van een actieplan voor risicobeheer n aandacht voor de integratie van geformaliseerd risicobeheer in de bedrijfscultuur van de KSZ, zodat het continu wordt toegepast door elke medewerker in al zijn taken

34 34 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Uitbouw risicobeheer n gerealiseerd -het raamwerk is uitgewerkt -de doelstellingen van de KSZ zijn geformuleerd -de afdelingshoofden zijn opgeleid inzake het raamwerk -de belangrijkste risico’s op het niveau van de instelling zijn geïdentificeerd en ruw geëvalueerd, zowel op strategisch als op operationeel vlak, bij wijze van voorbeeld -de risicobeheersingsmaatregelen voor deze risico’s zijn geformuleerd n te realiseren -workshops met medewerkers voor de opleiding inzake het raamwerk de identificatie en de evaluatie van de risico’s op alle niveaus de integratie van geformaliseerd risicobeheer in de bedrijfscultuur van de KSZ -opstellen van een plan voor de uitbouw van het risicobeheer overeenkomstig het raamwerk, inclusief de aanpassing van het bestaand geïntegreerd meet- en stuursysteem -uitvoeren van het plan voor de uitbouw van het risicobeheer overeenkomstig het raamwerk tegen uiterlijk 1 juni 2004

35 35 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Balanced score card: voorbeelden Programma- en projectbeheerder D03De uitbreiding en evolutie van de netwerkdiensten wordt in overleg met de informatieleveranciers en klanten gepland en overeenkomstig de planning uitgevoerd D04Voorstellen tot uitbreiding en evolutie van de netwerkdiensten worden tijdig behandeld overeenkomstig de afspraken D05De KSZ zoekt actief naar nieuwe netwerkdiensten die toegevoegde waarde bieden aan de klanten D06De KSZ zoekt actief naar nieuwe potentiële gebruikers van netwerkdiensten D07Mbt alle netwerkdiensten bestaan indicatoren mbt de beschikbaarheid en de performantie, die in onderling overleg door alle betrokkenen actief worden gebruikt voor een permanente verbetering van de netwerkdiensten D012De KSZ coördineert de integratie van de netwerkdiensten met de Kruispuntbank Ondernemingen, de UME en externe portaalomgevingen Kritische succesfactoren

36 36 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Balanced score card: voorbeelden Titel indicatorTijdige beantwoorden van aanvragen tot wijziging netwerkdiensten NrD04-PKB-K02 Koppeling naar KSFD04 DetaildefinitieDe aanvragen tot nieuwe of wijziging van netwerkdiensten die niet in de jaarlijkse prioriteiten zijn opgenomen werden tijdig beantwoord. Bijzonderheden Definitie tellerAantal tijdig beantwoorde vragen in de betrokken periode Definitie noemer (indien breuk) Aantal vragen dat in de betrokken periode werd gesteld Bron tellerR1 Manueel Bron noemerR1 Manueel Type indicatorNorm Verantwoordelijke indicator PKB Toeleverancier dataR1 Datum collecte dataEerste maandag van iedere maand volgend op het einde van een trimester FrequentieTrimestrieel Norm = Waarde “GROEN”= 100 % Waarden “ORANJE”90 % - 100% Waarden “ROOD”< 90 % Gegeven beschikbaarJa – af te leiden uit aanvraagadministratie Indien niet : tegen

37 37 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Balanced score card: voorbeelden TellerAantal tijdig beantwoorde vragen in de betrokken periode : 1 → verstrekken van uitleg en documentatie aan OCMW Luik (9 april) NoemerAantal vragen dat in de betrokken periode werd gesteld : 1 → aanvraag OCMW Luik om databank DIMONA te kunnen consulteren (18 maart) Resultaat1/1 = 100 %

38 38 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Balanced score card: voorbeelden Programma- en projectbeheerder D03De uitbreiding en evolutie van de netwerkdiensten wordt in overleg met de informatieleveranciers en klanten gepland en overeenkomstig de planning uitgevoerd D04Voorstellen tot uitbreiding en evolutie van de netwerkdiensten worden tijdig behandeld overeenkomstig de afspraken D05De KSZ zoekt actief naar nieuwe netwerkdiensten die toegevoegde waarde bieden aan de klanten D06De KSZ zoekt actief naar nieuwe potentiële gebruikers van netwerkdiensten D07Mbt alle netwerkdiensten bestaan indicatoren mbt de beschikbaarheid en de performantie, die in onderling overleg door alle betrokkenen actief worden gebruikt voor een permanente verbetering van de netwerkdiensten D012De KSZ coördineert de integratie van de netwerkdiensten met de Kruispuntbank Ondernemingen, de UME en externe portaalomgevingen Kritische succesfactoren

39 39 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Balanced score card: voorbeelden Titel indicatorGroei van nieuwe netwerkdiensten NrDO5-PKB-I01 Koppeling naar KSFD05 DetaildefinitieDe trend van het aantal nieuwe netwerkdiensten dat wordt aangeboden aan de klanten. BijzonderhedenDe notie “nieuw” zal vanuit de praktijk moeten een invulling krijgen. De beoordeling zal gebeuren in de meetings van de BSC en al wat niet de moeite waard is om als dusdanig te worden vermeld, wordt niet geregistreerd. Definitie tellerHet aantal nieuwe diensten en projecten die in het betrokken trimester in productie zijn gegaan m.b.t. het netwerk van de sociale zekerheid, het portaal en de e-workspace Definitie noemer (indien breuk) - Bron teller Bron noemer- Type indicatorTrend Verantwoordelijke indicatorA1 Toeleverancier data Datum collecte dataEerste maandag van de maand volgend op het einde van een trimester FrequentieTrimestrieel Norm = Waarde “GROEN”Stijgend Waarden “ORANJE”Gelijkblijvend Waarden “ROOD”Dalend Gegeven beschikbaar Indien niet : tegen

40 40 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Balanced score card: voorbeelden TrendAantal nieuwe netwerkdiensten dat wordt aangeboden aan de klanten : 9  inproductiestelling room admin. gen. in E-Workspace  gebruik postindicator KSZ  gebruik content management Mediasurface m.b.t. portaal  wijziging van het formulier I700 om het conform te maken met de uitgifte van de nieuwe SIS-kaart  wijziging van de formulieren L850, L851 en A850 m.b.t. Dimona ingevolge de integratie van de RSZPPO in deze gegevensstromen  ontwikkeling van nieuwe formulieren tot consultatie van het werkgeversrepertorium van de RSZ en de RSZPPO (voorheen alleen RSZ)  ontwikkeling van nieuwe formulieren A101 en A102 ten behoeve van de Vi’s m.b.t. de gezondheidszorgen voor gepensioneerden  ontwikkeling van nieuw formulier L410 tot consultatie door Vi’s van verzekerbaarheidsbestand zelfstandigen  aanpassing van de formulieren A301 en L301 waardoor meer informatie m.b.t. de loopbaan van de zelfstandige wordt meegedeeld

41 41 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Balanced score card: voorbeelden C02Het informaticasysteem van de KSZ en de door de KSZ aangeboden netwerkdiensten zijn beschikbaar overeenkomstig de afspraken C03De werking van het informaticasysteem wordt permanent verbeterd door het gebruik van beheers- en rapporteringsinstrumenten C04De documentatie mbt het informaticasysteem is volledig, juist en toegankelijk voor de doelgroep C05De elektronische berichten worden performant verwerkt overeenkomstig de afspraken C06De informaticawerkzaamheden worden gepland en overeenkomstig de planning uitgevoerd C07De informaticawerkzaamheden worden foutloos uitgevoerd C08Incidenten mbt het informaticasysteem van de KSZ en de aangeboden netwerkdiensten worden tijdig ontdekt en opgelost C14De netwerkdiensten en toepassingen voldoen de gebruikers Architect en operator Kritische succesfactoren

42 42 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Balanced score card: voorbeelden Titel indicatorBeschikbaarheid van de systemen NrC02-I-R01 Koppeling naar KSFC02 DetaildefinitieBeschikbaarheid van de systemen volgens de parameters van de bestuursovereenkomst BijzonderhedenBij gebrek van SLA met de klanten zullen de verplichtingen van de bestuursovereenkomst worden opgevolgd. Later zal men meer specifieke parameters per klant kunnen identificeren. Definitie tellerUptime van de systemen Definitie noemer (indien breuk) Aangekondigde uptime van de systemen verminderd met de geplande downtime van de systemen Bron tellerBoordtabellen Bron noemerI – P&KB Type indicatorNorm Verantwoordelijke indicator I Toeleverancier dataBoordtabellen Datum collecte dataEerste week van de maand FrequentieMaandelijks Norm = Waarde “GROEN”>=98 % Waarden “ORANJE”- Waarden “ROOD”< 98 % Gegeven beschikbaarJa Indien niet : tegen

43 43 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Balanced score card: voorbeelden TellerUptime van de systemen – aantal minuten dat de KSZ-systemen beschikbaar waren gedurende één maand. Cijfers afkomstig van de maandelijkse boordtabellen : 20518 (maart) NoemerAangekondigde uptime van de systemen verminderd met de geplande downtime van de systemen - theoretisch aantal minuten van verwachte beschikbaarheid gedurende de afgesproken periodes : 20820 (maart) verminderd met het aantal minuten van geplande onderbrekingen : 120 (maart) Resultaat20518/20700 = 99,126 %

44 44 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Balanced score card: voorbeelden Interne werking Kritische succesfactoren G01De boordtabellen worden tijdig aangeleverd met actuele informatie G02De balanced score cards per afdeling worden ingevoerd en gebruikt volgens planning G03De analytische boekhouding, het managementinformatiesysteem en de boordtabellen worden permanent verbeterd ter ondersteuning van de sturing van de KSZ

45 45 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Balanced score card: voorbeelden Titel indicatorEffectief gebruik van het BSC indicatorensysteem NrG02-IB-I01 Koppeling naar KSFG02 DetaildefinitieAantal indicatoren ZONDER score (dus waarvoor geen data zijn ingevuld) : geeft weer dat men niet in staat is om de situatie te beoordelen BijzonderhedenDe indicatoren die op NIET-AKTIEF staan omdat de data collectie nog niet is georganiseerd, worden NIET meegeteld Definitie tellerAantal indicatoren zonder data Definitie noemer (indien breuk) Aantal actieve indicatoren Bron tellerU1 Bron noemerU1 Type indicatorNorm Verantwoordelijke indicatorIB Toeleverancier dataU1 Datum collecte dataEerste maandag van het trimester FrequentieTrimestrieel Norm = Waarde “GROEN”0 % Waarden “ORANJE”- Waarden “ROOD”> 0 % Gegeven beschikbaarJa Indien niet : tegen

46 46 13/05/2003 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Balanced score card: voorbeelden TellerAantal indicatoren zonder data : 0 → alle maandelijkse en trimestriële indicatoren m.b.t. de dienst IB worden opgevolgd. NoemerAantal actieve indicatoren : 34 Resultaat0/34 = 0%

47 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid D@nk u voor de aandacht Vragen ?


Download ppt "Geïntegreerde sturing bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid m.b.v. balanced score cards Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid."

Verwante presentaties


Ads door Google