De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MMPI-2- MMPI-A: het gebruik anno 2006

Verwante presentaties


Presentatie over: "MMPI-2- MMPI-A: het gebruik anno 2006"— Transcript van de presentatie:

1 MMPI-2- MMPI-A: het gebruik anno 2006
Prof. Dr. Jan J.L. Derksen

2 Methodiek van de psychodiagnostiek

3 Descriptieve en structurele diagnostiek
Descriptief Beschrijvend Gedragsmatig DSM-classificatie Buiten- en bovenkant Aansluiting op klachtgerichte interventies Structureel Analyserend Onderliggend Theoretische termen Binnen- en onderkant Aansluiting op allerlei soorten interventies

4 Descriptief versus Structureel
Functieanalyse van de klachten Inventarisatie van klachtgeschiedenis Onderzoek van egofuncties en afweermechanismen Onderzoek van bewust en onbewuste aspecten van de levensloop

5 Descriptief versus Structureel
Vooral bij enkelvoudige symptomen Behandelplan na korte diagnostiek Indien mogelijk een protocolbehandeling Vooral bij comorbide persoonlijkheidsstoor-nis Meer uitgebreide onderzoeksgesprekken en heteroanamnese Openleggende of explorerende behandeling

6 Indicatiestelling voor descriptieve psychodiagnostiek:
Bij een enkelvoudige klacht die recent en acuut is opgetreden; De patiënt reageert met een klacht op een duidelijk hieraan voorafgaande stressfactor in de sociale omgeving; Het symptoom past in een van de volgende DSM categorieën: angststoornis, stemmingsstoornis, somatoforme stoornis, aanpassingsstoornis, andere conditie.

7 Indicatie voor structurele diagnostiek:
Enkelvoudige klacht maar sluipend begin, de rol van de stressor wordt niet zichtbaar; Meervoudige symptomatologie, tenminste een symptoom begint sluipend; Intake wijst op ernstige persoonlijkheidsstoornis of ontwikkelingsstoornis;

8 Indicatie voor structurele psychodiagnostiek (vervolg):
Alle DSM-IV categorieën behalve: angststoornis, stemmingsstoornis, somatoforme stoornis, aanpassingsstoornis, andere condities; Herhaalde hulpvraag bij stoornis die geschikt is voor descriptieve diagnostiek; Burnout, chronische vermoeidheid;

9 Indicatie voor structurele psychodiagnostiek (vervolg):
Forensische expertise; Arbeids(on)geschiktheidsonderzoek, andersoortige onderzoek ter beantwoording van een complexe vraagstelling; Patiënt die psychiatrisch wordt opgenomen.

10 Methoden descriptieve diagnostiek:
Intakegesprek Observatie Eventueel een klachtenlijst

11 Methoden structurele diagnostiek:
Onderzoeksgesprekken; Heteroanamnese; Observatie; Testonderzoek met name met: WAIS-III, MMPI-2, Rorschach, e.a.

12 Psychodiagnostiek als proces
Stap 1: data verzamelen via observatie, gesprek en test Zo neutraal en objectief mogelijk (science) Stap 2: interpretatieproces, sprong van data naar theorie (rode draad), hypotheses Zo creatief mogelijk (art)

13 Wat is het doel van de psychodiagnostiek?
Productie van: Een cluster van theorieën en daaruit afleidbare hypotheses over: 1. De werkzame mechanismen bij het tot stand komen en in stand houden van de stoornis(sen)

14 Wat is het doel van de psychodiagnostiek?
Productie van: Cluster van theorieën en daaruit afleidbare hypotheses over: 2. De rol van de persoonlijkheid in relatie tot de klachten 3. De bijdrage van de intieme relaties en sociale omgeving aan de stoornis en persoon 4. De indicatiestelling voor interventie 5. De verwachtingen van de interventie

15 Methodiek Hypothese constructie op basis van overlap in data:
Observatie Gesprek Tests Toetsing: in behandeling

16 Rapportage bij descriptieve diagnostiek
Beknopte klachtbeschrijving in termen van functieanalyse; Eventuele belemmerende factoren bij de behandeling; DSM classificatie voor de communicatie; Het behandelplan als werkhypothese; De verwachtingen van de interventie.

17 Rapportage bij structurele diagnostiek
1. Vraagstelling inclusief analyse van de vraagstelling; 2. Observatiegegevens gedurende de onderzoeksgesprekken en het testpsychologisch onderzoek; 3. Samenvatting bevindingen uit onderzoeksgesprekken en heteroanamnese;

18 Rapportage…vervolg 4. Vraagstellingen bij het testpsychologisch onderzoek en specificatie van de gebruikte tests; 5. Kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen n.a.v. het testonderzoek; 6. Invulling van de doelen van de diagnostiek in de vorm van werkhypotheses;

19 Rapportage..vervolg 7. Specificatie van het type interventie in de zin van theorie, technieken en praktische aspecten in aansluiting van typische trekken en symptomen van de patiënt; 8. Aanbevelingen voor de vereisten aan de zijde van de behandelaar; 8.Opstellen van de verwachtingen van de interventie in de vorm van een hypothese.

20 Valkuilen in de rapportage
Verslag van de gesprekken, beschrijving van veel tests en een indicatie voor steungevende en/of toedekkende behandeling; Idem en dan een indicatie voor cognitieve therapie. Dat kan ook zonder de omweg van uitgebreid onderzoek.

21 Vermijd deze valkuilen.
Wees precies: Welke aanpak bij welke kwetsbaarheden van de patiënt? Hoe gaan we om de typische afhankelijke, narcistische, paranoïde, ontremde, dwangmatige, vermijdende, dissociatieve, schizotypische trekken van deze patiënt?

22 Problemen met de dynamische profielinterpretatie
T-waarden, schalen en items T-waarden en empirisch onderzoek T-waarden en theorie Wanneer gebruik je theorie? Casus: Lucia de B.

23

24

25

26 Vergeet dit nooit Archimedes sprong 250 jaar voor Christus uit bad en vestigde zijn wet De psychologie bestaat pas net en de psychodiagnostiek is nog fragiel en kwetsbaar

27 Wanneer en hoe gebruik je deze test?
Patiënten versus normalen Structurele versus descriptieve diagnostiek Hypothesetoetsing versus hypothese vorming Testbaarheid van de patiënt: stoornis en cognitieve kanten Wijze van afnemen: paper & pencil, computer, internet, thuis

28 Kwalificaties van de testgebruiker
GZ- en klinisch psychologen Psychiater, artsen en maatschappelijk werkers? Wijze van introductie van de test Wijze van feedback geven aan de patiënt

29 Psychometrische aspecten
Normen, betrouwbaarheid en validiteit Oordeel van de Cotan Dissertaties van Vendrig, Egger, van Balen, van der Heiden Nieuwe handleiding

30 Interpretatiestrategie
Validiteit van de profielen: ? Fp Trin K Vrin F-K L F Fb

31 Niet beantwoorde items
? Schaal niet beantwoorde items: niet mogelijk (wees), defensief, niet coöperatief, ernstige psychopathologie, obsessieve trekken grens van 20 in computerprogramma, zie uitdraai

32 Maten voor inconsistent antwoorden
TRIN, VRIN grens van 80 enige neiging tot een responsset VRIN: erg voorzichtig en op zijn hoede

33 Maten voor defensiviteit
L, controleer de TRIN K, VRIN S F-K index: ruwe scores +15 overdrijven

34 Maten voor infrequent antwoorden
Infrequency F: controleer VRIN: 90 F-back: 90, controleer VRIN F-psychopathology: VRIN TRIN, 100

35 Klinische hoofdschalen
1 Hs 7 Pa 2 D 8 Sc 3 Hy 9 Ma 4 Pd 0 Si 5 Mf 6 Pa

36 Overige schalen Harris-Lingoes Inhoudsschalen
Componenten van de inhoudsschalen Supplementaire schalen psychopathology-five Codetypes

37 Harris-Lingoes schalen
T-waarden Niet gebruiken bij een T-waarde van de klinische hoofdschaal beneden de 65

38 Inhoudsschalen Rationele constructie
Vier clusters: intrapsychische symptomen (anx frs, obs, dep, hea, biz), naar buiten gerichte agressie(ang, cyn, asp, tpa), negatief zelfbeeld (lse), algemene probleemgebieden (sod, fam, wrk, trt)

39 Componenten van de inhoudsschalen
Constructie via combinatie van rationele en empirische methoden Gebruiken op basis van iteminhoud

40 Supplementaire schalen
Angst, algemene onaangepastheid Verdringing, traag en voorzichtig Ik-sterkte, hogere score erkennen problemen beter uitkomst MAC-R, extravert, risicogedrag, exhi. Vijandigheid, hartziekte, cynisme O-H, rigide, remming

41 Supplementaire schalen
Dominantie, leiderschap, sociaal gemak Sociale verantwoordelijkheid, ethische en morele thema’s Slechte aanpassing, studenten GM en GF PTSD-PK, Vietnamveteranen MDS,

42 Supplementaire schalen
AAS, T groter dan 60 APS Superlatieve zelfbeoordelingsschaal

43 Overige testaspecten NRI’s: traumatisch hersenletsel, CVA whiplash
Prorated Carlton Gass

44 Psy-5 Psychopathology Five: agressiviteit, psychoticisme, ontremming, negatieve emotionaliteit/neuroticisme, introversie/positieve emotionaliteit

45 Psy-5 Agressiviteit, agressie als middel tot en doel,lichamelijk geweld in geschiedenis, dominantie, haat Psychoticisme, psychotische symptomen, laag niveau van functioneren

46 Psy-5 Ontremming, risico zoeken impulsief gedrag, middelenmisbruik, antisociaal Negatieve emotionaliteit/neuroticisme, anticiperen op het slechtste scenario, zelfkritiek Introversie/lage positieve emotionaliteit, onvermogen te genieten, somber

47 De SLGBS Stress Lichamelijke expressie Geremdheid Betrekkingsideeën
Sociabiliteit

48 Nieuwe schalen De eerste stap van de ontwerpers was het ontwikkelen van een maat voor ‘demoralisatie’. Deze brede, affectief gekleurde dimensie komt in verschillende mate in alle klinische hoofdschalen terug en is nu de eerste RC schaal RCd genoemd. Met uitsluiting van schaal 5 en 0 (als niet klinische schalen) werden vervolgens 8 RC schalen gemaakt. De schalen 5 en 0 komen wellicht later nog aan de beurt.

49 De geherstructureerde klinische schalen
RCd (DEM) Demoralisatie RC1 (SOM) Somatische Klachten RC2 (LPE) Lage positieve Emoties RC3 (CYN) Cynisme

50 Onderzoek en interpretatie
De RC-schalen bieden inzicht in de verhogingen op de 8 klinische hoofdschalen: zijn deze het gevolg van de demoralisatie items of worden ze veroorzaakt door scores op de kernconstructen? De interpretatie begint vanaf een T-waarde van 65, dit komt ruwweg overeen met het 92e percentiel.

51 RC schalen: vervolg RC4 (ASG) Antisociaal Gedrag
RC6 (BET) Betrekkingsideeën RC7 (DNE) Disfunctionele Negatieve Emoties RC8 (AER) Afwijkende Ervaringen RC9 (HPA) Hypomane Activering

52 Enkele andere kwesties
Non-gender normen K-correctie Adaptief testen Nieuwe items Kortere versie?

53 MMPI-A 478 items 14-18 jaar Verschillen:
F, F1 en F2 schalen A-con, A-lage ambitie (las), A-sch Supp: Imm (onvolwassenheid)

54 Problemen MMPI-A Lengte Lage scores T-60 onderzoek nodig

55 De toekomst Vragenlijstmethoden en andere technieken
Veel plezier met jullie klinisch werk


Download ppt "MMPI-2- MMPI-A: het gebruik anno 2006"

Verwante presentaties


Ads door Google