De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risico op kindermishandeling? Een preventieve aanpak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risico op kindermishandeling? Een preventieve aanpak."— Transcript van de presentatie:

1 Risico op kindermishandeling? Een preventieve aanpak

2 De wetenschappelijke onderbouw van de POS- schaal  Doelstellingen  Problemen  Constructie van de schaal  Resultaat  Implementatie

3 Doelstellingen  Een instrument (schaal) ontwikkelen dat de regioverpleegkundigen werkzaam bij Kind & Gezin helpt jonge risicogezinnen op te sporen u risicogezin = een gezin waarin bepaalde risico’s aanwezig zijn die kunnen leiden tot fysieke mishandeling en/of verwaarlozing u helpen = nieuwe kennis aanbieden; klinische ervaring aanvullen; intuïtie benoemen

4 Problemen  (Vroegtijdige) screening is een hachelijke onderneming o.w.v. verschillende redenen: u gebrek aan kennis van etiologie u methodologische problemen u ethische problemen

5 Gebrek aan kennis van etiologie  Onderzoek naar etiologie van kindermishandeling kwam vrij laat op gang  Er kan niet één risicofactor of set van risicofactoren worden aangewezen u multifactoriële modellen u ecologische modellen (bv. Belsky)  Factoren zijn soms moeilijk te operationaliseren in bepaalde contexten

6 Model van Belsky over ouderlijk opvoedend handelen

7 Methodologische problemen  Hoe nauwkeurig is een eerder zeldzaam fenomeen te voorspellen? u 5% prevalentie is vrij laag (vanuit statistisch oogpunt) u “naald in een hooiberg”  Onderzoek naar (lange termijn) predictieve validiteit is complex

8 Ethische problemen  Gevaar voor stigmatisering o.w.v. foute classificatie  Screening dient te worden gevolgd door interventie, maar welke interventies zijn werkzaam?  interventies met hoge intensiteit (bv. frequente en langdurige huisbezoeken)  vertrouwensrelatie opbouwen  sociaal support systeem helpen uitbouwen

9 Constructie van de schaal  Theoretische uitgangspunten u kindermishandeling als pedagogisch probleem (cf. Baartman) u gekenmerkt door een permanent conflict van belangen u gekenmerkt door een tekort aan pedagogisch besef  geforceerde verwachtingen t.a.v. bijdrage van kind aan eigen leven  negatieve beleving van het kind  gebrek aan sensitiviteit  positieve houding t.o.v. fysieke disciplinering als gerechtvaardigd opvoedingsmiddel

10  Literatuurstudie u overzicht van deugdelijke schalen  Focusgroepen met regioverpleegkundigen u 2 groepen van regioverpleegkundigen en één groep van ervaringsdeskundigen u aanvulling bij literatuur u klinische ervaring en kennis u intuïtie laten benoemen

11  “Wat maakt u tijdens huisbezoeken bezorgd inzake de opvoeding?”  Semi-gestructureerde gesprekken (3) u waar bevestigen, concretiseren, verlevendigen ze de gestelde theoretische uitgangspunten? u waar vullen ze deze aan? welke nieuwe informatie bieden ze?

12 Resultaat  Eerste versie van instrument u 92 items u 4-puntenschaal (0 = helemaal niet het geval, 1 = soms of een beetje het geval, 2 = vaak of duidelijk het geval, 3 = extreem veel of zeer duidelijk het geval) u in te vullen na 3 à 4 huisbezoeken/consultaties (hypothesetoetsend werken!)

13 Naar een definitieve versie  Empirische studie u 40 regioverpleegkundigen worden getraind u nemen gedurende 3 maanden de schaal in hun praktijk af u informatie van 391 moeders (bij 18 onder hen zijn feiten van mishandeling gekend)

14  Reductie van het aantal items u alleen items met prevalentie >5% u alleen items die significant discrimineren tussen mishandelende en niet-mishandelende moeders  Er blijft een schaal bestaande uit 31 items over u verstoorde ouder-kindrelatie u communicatieproblemen u psychologische problemen

15 Verstoorde ouder-kindrelatie  “De ouder reageert erg wisselend op het gedrag van de baby”  “Zorgen voor de baby wordt als een last ervaren”

16 Communicatieproblemen  “In dit gezin heerst een sfeer van geheimzinnigheid”  “De ouder volgt de gegeven adviezen over de zorg voor de baby niet of onvoldoende op”

17 Psychologische problemen  “De ouder geeft aan zich niet goed in haar/zijn vel te voelen”  “De ouder heeft sombere toekomstverwachtingen”

18 Scoring en interpretatie  Na het reguliere basisaanbod (min. 3 huisbezoeken)  Met behulp van een computerprogramma  Iedere 1-, 2-, 3-score is te interpreteren als een risico, signaal (vraag) en nood van de ouder(s)  Kritische score: totaalscore  8

19 Is de POS-schaal een deugdelijke schaal?  Betrouwbaarheid u gedetailleerde handleiding u computerprogramma ter scoring u interne consistentie van de subschalen en totaalschaal u interbeoordelaarbetrouwbaarheid

20  Validiteit u theoretische uitgangspunten en verzameling van items (inhoudsvaliditeit) u selectie van items (discriminatiewaarde) u samenhang met indexen van socio-economische status en kansarmoede (concurrente validiteit) u predictieve validiteit?  kunnen we op lange(re) termijn voorspellen?


Download ppt "Risico op kindermishandeling? Een preventieve aanpak."

Verwante presentaties


Ads door Google