De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tien jaar baggeren: veranderend beleid geobserveerd vanuit de praktijk Piet den Besten Baggernet: tien jaar baggeren, het heden en verleden 22 juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tien jaar baggeren: veranderend beleid geobserveerd vanuit de praktijk Piet den Besten Baggernet: tien jaar baggeren, het heden en verleden 22 juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Tien jaar baggeren: veranderend beleid geobserveerd vanuit de praktijk Piet den Besten Baggernet: tien jaar baggeren, het heden en verleden 22 juni 2007

2 2 Veranderend beleid: observaties vanuit de praktijk - het denken - doelen - instrumenten - ervaringen

3 3 Het Nederlands waterbodembeleid ‘voorheen’ “Lekkerkerk ook in Nederlandse wateren” Doel: bescherming en herstel van de functionaliteiten van de bodem Regelbehoefte : verontreinigende stoffen in de bodem --> risico op aantasting functionaliteit --> normstelling en regulering Risico voor mens, ecosysteem en grond- /oppervlaktewater

4 4 Instrumenten waterbodembeleid Instrumentarium: - Wbb - WM - WvO Bouwstoffenbesluit (marginale bodembelasting) - Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie - Wbm ?

5 5 Beoordeling bodemkwaliteit Stapsgewijze beoordeling 1 e stap op basis van chemie Biologische beschikbaarheid van verontreinigingen in 2 e lijnsbeoordeling (potentiëel versus actueel risico) 2 e en volgende stappen geven ruimte voor andersoortige informatie (oa biologische parameters) Onderbouwing nut/noodzaak saneren met risico-informatie

6 6 Bodembeleid: Praktijkervaringen Vertaling risico-informatie naar maatregelen blijkt moeilijk Regelgeving van afval-, bodem-, water- en natuurbeleid tegelijkertijd van toepassing Juridisch kader zeer complex en overlappend Beleidslijnen “actief beheer” kunnen zelfs meer belemmering geven dan algemeen kader Het verwerken/reinigen van bagger blijft hoofdzakelijk steken in pilots Stagnatie in het baggeren

7 7 Veranderend beleid in breder perspectief: 1999 BEVER: Kosteneffectief en functiegericht 2002 Athene: (BEVER waterbodems): KRW doelen bepalend voor saneringsdoelstelling waterbodems, afstemmen met andere lidstaten 2002 Kabinetsstandpunt nav Tien JS * 2003 Beleidsbrief Bodem: intensiteit bodembeheer afstemmen op mate van risico, Kabinetsbeleid: deregulering en “nuchter omgaan met risico’s” 2005 Verkenning waterbodems in de waterwet 2005 Kabinetsstandpunt Waterbodems *

8 8 10-Jaren Scenario zet bagger op de agenda  Peilers: Aanpassing beleid & regelgeving Financiële prikkels Verbetering van samenwerking overheden  Bagger loont (MKBA)  Ruimte voor berging bagger (Depot plus)

9 9 Beleid in beweging: nieuwe doelen Paradigmashift: van stoffen meten naar gebiedskwaliteit Integrale benadering watersysteem Waterbodembeheer moet bijdragen aan gebiedskwaliteit Hotspots versus grootschalige diffuse verontreiniging

10 10 KBS waterbodems: “Waterbodembeheer is waterbeheer” geen doel op zich maar levert bijdrage aan diverse doelen: Waterkwaliteit (KRW) Waterkwantiteit (tegengaan van wateroverlast en. droogte; WB21) Veiligheid (Ruimte voor de Rivier) Scheepvaart (Nota Mobiliteit) “Verwerking van baggerspecie is middel”

11 11 Uitgangspunten voor de uitvoering Zoveel mogelijk nuttig toepassen grond en bagger Nuchter omgaan met risico’s Opgebouwde kennis benutten Gebiedsgericht beleid voorop => regio aan zet om binnen gebied oplossingen te vinden en ‘bodemambitie’ te formuleren Samenhang in de baggerketen Ruimte voor innovatieve concepten

12 12 Bagger(en) en innovatie  POSW  GVB  Winn / WnT Terpen van Baggerspecie IJsselmeergebied Verdiept Current deflection wall Smart Soils / gemodificeerde bagger Leven met Bagger Sawa Baggerspeciematras  Innovaties bij waterschappen en in de ‘markt’ !

13 13 Terp-initiatieven Proeftuin op terp Klompenwaard (RWS / provincie Gelderland) Terp bij Bemmel/Gendt (DLG) Wierde Valcum (provincie Groningen) Terp-concepten in Zeeland (intentieverklaring RWS/waterschap/provincie)

14 14 Sediment als grondstof !!

15 15 Beleid in beweging: het vervolg Circulaire saneringscriterium (nat en droog) (2006) Besluit Bodemkwaliteit (2007) - bevoegdheden decentraal - generiek versus gebiedsspecifiek - nadere uitwerking per MR - putten: grootschalige toepassing van bodem. kan nuttig zijn Waterwet +waterbesluit + waterregeling

16 16 Consequenties waterwet Saneringsparagraaf zoals nu in Wbb verdwijnt voor waterbodem (dus ook geen apart budget) Het in detail beschrijven van de risico’s en effecten van verontreinigingen in waterbodem heeft niet direct zin Taak beheerder: definiëer de legger v/h watersysteem Legger is afgestemd op functie(s), bij legger moet vereiste kwaliteit worden vastgelegd Als waterbodem de functie belemmert  actie Informatie nodig over waterbodem  gericht onderzoek (RWS: beoordelingskader?)

17 EU-netwerk SedNet over de rol van sediment Te veel sedimentTe weinig sedimentAls grondstof Vaarwegobstructie Overstromende rivieren Besmeuring van bodem- leven Troebel water Strandafslag Oevererosie Verdwijnende wetlands Rivierprofiel aantasting Bouwmateriaal Strandzand Voeding van wetlands Grondverbeteraar Habitat en voedsel Sediment is een essentieel en integraal rivieronderdeel

18 18 Beheer stroomgebieden Centraal: “diensten die het watersysteem levert” –Water accomoderen en afvoeren –Natuur accomoderen –Landbouw –Visserij –Recreatie –Drinkwater – …..

19 19 Lopende EU kwesties KRW: verspreiding (mors) van bagger a.g.v. baggerwerkzaamheden valt buiten lozingen ? Afvalstoffenwetgeving: Nederland dringt erop aan dat verspreiden/hergebruik bagger binnen het watersysteem niet onder afvalstoffenwetgeving valt Richtlijn voor depots: indien (verontreinigde) bagger als afvalstof behandelt dient te worden, wordt dan storten in ‘onderwater’ depots toegestaan ?

20 20 Kortom: Bodemkwaliteitsdenken van multifunctioneel naar systeem (gebieds-) gericht Van sectoraal naar integraal Van saneringsprogramma naar SGBP Waterbodem zien als onderdeel van watersysteem Baggeren: ketenbenadering meer centraal BBK, subsidieregeling, verruiming gebruik Rijksdepots hebben direct effect (gehad) op uitvoering Verwerking van baggerspecie is een middel Ruimte voor innovatieve concepten Meer invloed EU regelgeving

21 21 Tot slot Bagger- (water- ?) net: op naar een volgend lustrum!


Download ppt "Tien jaar baggeren: veranderend beleid geobserveerd vanuit de praktijk Piet den Besten Baggernet: tien jaar baggeren, het heden en verleden 22 juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google