De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I"— Transcript van de presentatie:

1 Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I. 26 03 08
Wat hebben we aan de prestatie-indicatoren GGz als cliënten en/of familieleden Wat wordt er met onze inbreng gedaan? Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

2 Cliënten en naastbetrokkenen willen gewoon goede zorg!
Eigenschappen van goede zorg en behandeling: Deskundig Betrokken Humaan Informatief Transparant Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

3 Meer eigenschappen van goede zorg en behandeling
Doeltreffend Efficiënt Modern Laagdrempelig, nabij en toegankelijk Niet stigmatiserend Veilig, betrouwbaar Betrekken v.d. omgeving Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

4 Nog meer verwachtingen?
Integrale aanpak van de problematiek op alle levensgebieden én het netwerk (échte sociale psychiatrie) Continuïteit van zorg Serieus nemen van clienten én naasten (gelijkwaardige driehoek) Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

5 Kortom: Kwaliteit en geen stenen voor brood!
Prof. dr. P. Baan (1974): “Kwaliteit is hoe jij vindt dat je moeder of kind behandeld en bejegend zou moeten worden door de hulpverlening bij een (psychische) stoornis” Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

6 Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I. 26 03 08
Praktijkcijfers van een Familievertrouwenspersoon in de GGz in (n=88) Klachten/signalen van naastbetrokkenen: Draaideurpsychiatrie- 11 Slechte info-overdracht 4 Slechte, passieve of te weinig ambulante (na-)zorg Trage/foute verwijzing of overplaatsing Restrictie en niet serieus nemen van cliënt Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

7 Vervolg bevindingen FVP (n=88)
Passieve opstelling v.d. hulpverl. bij (zelf-) verwaarlozing, alc.-en drugsmisbruik Gebrek aan toezicht of begeleiding bij ernstig suïcidale patiënt Klachten over diagnostiek, indicatie, medicatie en behandeling Onvoldoende reso of verwaarlozing in klin Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

8 Bevindingen FVP (slot) (meerdere signalen per casus)
Onvoldoende tenuitvoerlegging van R.M Niet serieus nemen van / geen aandacht voor naastbetrokkenen; onvoldoende infor-meren en ondersteunen van naastbetrokkenen 20 Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

9 Commentaar LPGGz op 1e Basisset Prestatie Indicatoren
Familie/naastbetrokkenen perspectief erbij! Is modelregeling “Betrokken Omgeving” ingevoerd? Perspectief voor allochtone cliënt erbij! Is personeel getraind in specifieke benadering? Risico van aangepast gedrag op vastgestelde P.I’n! Kom elk jaar met een verrassingsonderwerp! Vragenlijsten C.Q-index óók voor naastbetrokkenen! P.I. 2.6 Naast schriftelijke vragenlijsten is “bottom up” dmv. gesprekken verzamelen van info van cliënten en naasten belangrijk! (spiegelen) Resultaten instellings-breed bieden te weinig info. Uitkomsten moeten ook per afdeling en DBC beschikbaar komen! Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

10 Vervolg commentaar LPGGz
Periodieke somatische screening óók voor langdurige ambulante cliënten. P.I. 1.8 Multidisciplinaire Behandelrichtlijnen als uitgangspunt. Betreffende interventies zijn beschikbaar Snel invoeren van toetsings-instrument P.I. 1.9 Zorg voor aanspreekpunt bij GGz-instelling voor familie/naasten. P.I. 1.10 Zorg voor adequate cliëntgerichte vertrouwen-wekkende(acute) hulp. Is de crisiskaart breed ingevoerd? P.I. 1.10 Continuïtet van zorg: het moet ook klikken met een nieuwe hulpverlener, dus kennismaken! P.I. 1.11 (F) ACT-teams hebben een bewezen effectiviteit o.m. bij opnamepreventie. Toets of ze voldoende beschikbaar zijn! Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

11 Vervolg commentaar LPGGz
De mate van toegang tot de zorg wordt wil- lekeurig vastgesteld. Voorb. van ECT spreekt niet aan. P.I. 3.2 Bij keuzevrijheid is uitgebreide info vooraf over beschikbare zorgvormen nodig P.I. 3.4 In vroeg stadium van opname/behandeling aandacht voor werk, opleiding, dagbesteding Geeft de instelling een zinvolle plaats aan ervaringsdeskundigen? Hoe cliëntvriendelijk zijn huisvesting, sfeer, voeding,activiteiten? Aandacht voor familieperspectief, familieraad, FVP met een openbaar jaarverslag? Hoe toetst men de kwaliteit van diagnostiek, begel.plannen en caseman./contin. v. zorg? Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

12 Samenvatting visie LPGGz
Familieperspectief onvoldoende aanwezig Allochtonen-perspectief ontbreekt Voor meerdere indicatoren waar cliënten en familie veel waarde aan hechten is nog geen geschikt meetinstrument, bijv: Verandering in dagelijks functioneren, ervaren kwaliteit van leven, rehabilitatie Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

13 Verv. samenvatting visie LPGGz
Hanteren behandelrichtlijnen Dwang Continuïteit van (integrale) zorg CQ index nog lang niet beschikbaar voor alle zorgvormen en naastbetrokkenen Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

14 Wat is er (tot nog toe) met onze inbreng gedaan?
Voor zo ver bekend niet veel. Wat kan daarvan de oorzaak zijn? Is het: “ mét uw premies en belastinggeld óver u en zónder u?” Hoe kunnen cliënten en naastbetrokkenen volwaardig meedoen in dit proces? Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

15 Meten we met de Prestatie Indicatoren de goeie dingen?
Evaluatiestudie Basisset P.I.’n, Tranzo, van Ham et.all.Univ. van Tilburg, 2007: H.4,pg. 20 Conclusies en aanbevelingen: “ Het is onduidelijk in welke mate de indicatoren een juiste afspiegeling van de kwaliteit van de geleverde zorg bieden etc...” Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

16 Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I. 26 03 08
....en meten we ze goed? Evaluatiestudie Tranzo (zie boven), H.4, pg , Kernproblemen Vragen die niet van toepassing zijn Onvoldoende betrouwbare gegevens Benodigde gegevens niet in registratiesysteem Benodigde gegevens niet/moeilijk af te leiden Onduidelijke definities Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

17 Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I. 26 03 08
Validering van het meetinstrument: “The proof of the pudding lies in the eating” Er behoort een hoge correlatie te zijn tussen de P.I.-score en het oordeel van tripartite samengestelde expert-teams die steekproefsgewijs behandelingen beoordelen. Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

18 Tripartite expert-teams
Ervaren behandelaar, ervaringsdeskundige (ex-)cliënt en dito naastbetrokkene Semi-gestructureerde interviews met cliënt, naastbetrokkene(n) en behandelaar en raadpleging dossier (na toestemming cliënt) Steekproefsgewijs kiezen van cliënten Feedback voor intern kwaliteitssysteem Bij voldoende cases een duidelijk expertoordeel over de door cliënten en hun naasten ervaren behandelingen in de GGz-instelling Toetsing validiteit van P.I’n wordt mogelijk Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

19 Wat wil het Landelijk Platform Ggz hiermee gaan doen?
Uitvoeren van een pilot met dergelijke expertteams Na voldoende ervaring met deze teams komen tot een keurmerk vanuit het LPGGz via deze methode Helderheid voor cliënt en omgeving bij de keuze van een behandelinstelling Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I

20 Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I. 26 03 08
Stellingen LPGGz Invoering van de modelregeling “betrokken omgeving” als Prestatie Indicator CQ-lijsten uiterlijk in werking! Invoering tripartiete expertteams Afname separatie: géén toename (dwang)medicatie! De inspectie moet weer (na klachten) inspecteren! Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I


Download ppt "Hylke van Zwol, lid LPGGZ tevens voorzitter LSOWD, P.I"

Verwante presentaties


Ads door Google