De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 Uitwerking VROM agenda Strategische agenda en transitieprogramma –Kwaliteitscriteria –Uitvoeringsstructuur –Informatiehuishouding –Taakverdeling straf-en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 Uitwerking VROM agenda Strategische agenda en transitieprogramma –Kwaliteitscriteria –Uitvoeringsstructuur –Informatiehuishouding –Taakverdeling straf-en."— Transcript van de presentatie:

1 0 Uitwerking VROM agenda Strategische agenda en transitieprogramma –Kwaliteitscriteria –Uitvoeringsstructuur –Informatiehuishouding –Taakverdeling straf-en bestuursrecht –Overdracht IBT op gemeenten aan provincies –Kosten-batenanalyse –Communicatie Transitieproces –Samenhang en Personeel

2 UITVOERINGSORGANISATIE Vergunningen, toezicht en handhaving in FRYSLÂN Bestuurlijk overleg 8 oktober 2009

3 2 Doel presentatie –informatie-uitwisseling –(voorbereiding) besluitvorming bestuurlijk overleg

4 3 Reminder : kabinetstandpunt Kwaliteit moet beter (proces, inhoud en kritische massa) Organisatie moet robuuster Rolverdeling moet helder : bevoegd gezag, Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT) en uitvoering Informatiehuishouding en – uitwisseling op orde

5 4 Waar staan we nu? Opvatting kabinet over eindbeeld uitvoeringspraktijk vergunningverlening en handhaving Opvattingen IPO/VNG, UvW, de minister(raad), Kamer Package-deal en basistakenpakket, A.O. 30 september Diverse brieven. Toer Fryslân/individuele gesprekken Informatie/afstemming Bestuurlijk overleg 8 oktober as.

6 5 Nadere kabinetsreactie Aanvullende kwaliteitscriteria Regionale uitvoeringsorganisaties Informatiehuishouding en –uitwisseling Vastgesteld basistakenpakket (onderwerp van overleg) –Complex en hoog risicoprofiel Provincie voert regie (organisatie en kwaliteit) Eerst kwaliteit dan overdracht van taken + bevoegd gezag

7 6 Planning op hoofdlijnen Besluit territoriale congruentie met politie- en veiligheidsregio Besluit over juridische vorm (Wgr.) Kwaliteitscriteria vastgesteld Inwerking Wabo (1 juli ??) Bepalen vrijwillig pakket uitvoeringstaken uitvoeringsorganisatie modeluitwerking Bevoegd gezag voldoet aan kwaliteitscriteria Gemeenschappelijke regeling getroffen Feitelijke uitvoering van de (basis)taken overgedragen aan de dienst Uitvoeringsorganisatie operationeel Inter Bestuurlijk Toezicht(IBT) geregeld 01-01-10 01-01-11 01-01-12 >01-01-10

8 7 30 september 2009 Kamer akkoord packagedeal en uitstel Wabo; ministers informeren 2e Kamer oktober 2009 : stand van zaken ICT-Wabo en exacte samenstelling van het basistakenpakket; december 2009 : over de kwaliteitscriteria; januari 2010 : keuzes organisaties m.b.t. werkgebied en juridische vorm en standpunt Rijk t.a.v. voorgestelde afwijkingen van veiligheidsregio’s; januari 2010 : stand van zaken met betrekking tot de verbeteracties in het kader van de strafrechtelijke handhaving

9 8 Schematische weergave Implementatie Wabo Uitvoering basispakket Kwaliteitscriteria Model Juridische vorm Formele basis Feitelijke structuur IPPC/BRZO Integraal, klantvriendelijk en efficiënt ICT ?????????

10 Kwaliteit

11 10 Proces kwaliteitscriteria 1 e concept bekend gemaakt Reactietermijn tot 14 oktober as Verwerken reacties Vaststellen concept

12 11 1e concept kwaliteitseisen Kritieke massa –generalistisch/specialistisch –wel/niet binnen overheid –functiescheiding persoons-/dossierniveau –MBO/HBO Proceskwaliteit en sturing → big-eight Inhoud/prioriteiten –Adequaat niveau toetsing en toezicht –Landelijke sanctiestrategie –Landelijke handhavingsprioriteiten –Frequenties toezicht/actualiseren vergunning

13 Friese aanpak

14 13 Friese aanpak Plan van aanpak - aangepast Toer Fryslân - korte terugblik : –Complex centraal wat nodig is –Lokaal, regionaal wat kan –Lokaal, regionaal via lijn gemeente, intergemeentelijke samenwerking, herindeling, uitvoeringsorganisatie –Ook omvang, ICT, integraal, efficiënt, lean werken en kwaliteitscriteria bepalen model –Fryslân als werkgebied uitv.org. heeft draagvlak? –WGR - bij gebrek aan beter- passend? –Bestuurlijke traject raad gemeente 3 maand

15 Keuze opties complex Vergunnningen/toezicht management Bevoegd gezag FO, beleid+besluitv. complex gemiddeld eenvoudig gemiddeld Bevoegd gezag FO, beleid+besluitv. Bevoegd gezag FO, beleid+besluitv. min. max. Bevoegd gezag123

16 Potentiële capaciteit 100 fte400 fte verplichtfacultatief >100 fte > Spreiding meerdere locaties etc. Centraal wat moet en decentraal wat kan. Kosten/batenanalyse APV?

17 16 Werkgebied Kabinet : Werkgebied samen laten vallen met werkgebied politie-/veiligheidsregio Afwijking- gemotiveerd/ zwaarwegend belang –Voorwaarden kabinet Inzet Fryslân : gemotiveerde afwijking? Geen voorstel vóór 1 dec. as. : conform opvatting kabinet

18 17 Juridische vorm Kabinet : openbaar lichaam ; andere vorm mogelijk (tenminste gelijkwaardig). Overwegingen: –Vertrekpunt wetgever: Publiekrechtelijke samenwerking → Wgr. –Privaatrechtelijk, nee tenzij bijzonder aangewezen. –Uitvoering kerntaak/medebewind –Vereiste van rechtspersoonlijkheid –Geleed (robuust) bestuur: meerdere overheidspartijen Inzet Fryslân : andere juridische vorm? Indien vóór 31 dec. geen overeenstemming over andere vorm → conform opvatting kabinet

19

20 ICT problematiek Omgevingsloket on-line Informatiehuishouding en -uitwisseling Postbus on line Productieproces Informatie delen bg etc. 1 2a Fryske uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving Productieproces 2b 3 bg

21 20 Bestuurlijk advies ICT Onderzoeksvraag Selectie offertes Kosten € 40.000 (€ 628) i.p.v. € 60.000 Toelichting Cap Gemini aanpak Besluit Tijdstraject 2,5 maand

22 21 Proces Informatie delen 8 oktober –Agenda, incl. besluitvorming ICT Vervolg –Besluitvorming door dagelijkse besturen /en of Raden/AB over werkgebied en Wgr-vorm of –Het uitgangspunt van het kabinet volgen –Brief richting de minister Vervolg proces –Overgang naar volgende fase: uitvoeringsmodel met alternatieven –Landelijke afstemming

23 22 Afronding


Download ppt "0 Uitwerking VROM agenda Strategische agenda en transitieprogramma –Kwaliteitscriteria –Uitvoeringsstructuur –Informatiehuishouding –Taakverdeling straf-en."

Verwante presentaties


Ads door Google