De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de slag met de Baseline Informatiehuishouding van Gemeenten Frans Smit, Rotterdam, 22 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de slag met de Baseline Informatiehuishouding van Gemeenten Frans Smit, Rotterdam, 22 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Aan de slag met de Baseline Informatiehuishouding van Gemeenten Frans Smit, Rotterdam, 22 mei 2012

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten wat, waarom, wanneer, wie normen en instrumenten voor het op orde krijgen en houden van de informatie van gemeenten aanleiding, doel en aanpak kabinetsnota Informatie op Orde uit 2007 uitwerking voor rijk, daarna voor andere overheden opdracht VNG aan KING voor baseline gemeenten verbinden met GEMMA en zaakgericht werken multidisciplinaire projectgroep versie 1.0 in 2012 vastgesteld

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten de zeven normen 1.bestuur en beleid 2.organisatie 3.standaarden 4.ordening en metadata 5.duurzaamheid, toegankelijkheid en authenticiteit 6.kwaliteitszorg 7.digitale vervanging, verwijdering, overdracht en vernietiging

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten de baseline als dashboard te gebruiken door … … bestuur en management … beleidsmedewerkers … toezichthouders als instrument voor … … beleid … verantwoording … samenwerking

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten versie 1.0 managementsamenvatting deel 1: De Basis deel 2a: Het Denkkader deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken deel 3: De Praktijk bijlagen http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/13/822.html

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Norm 1: Bestuur en Beleid De verantwoordelijkheden die het management namens het college van b&w draagt voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn belegd en beschreven Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer Informatiebeleidsplan Informatiebeveiligingsplan Procedures WOB en WBP (privacy officer) Uitgangspunten: 9-vlak en INK-model

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Norm 2: Organisatie de inrichting van organisatie, processen, personeel en hulpmiddelen is kwantitatief en kwalitatief toereikend voor de borging van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mandaten Taakverdeling tussen primaire processen en ondersteunende processen Processen en Procedures Kwaliteitsmanagement, interne audit en control, risicomanagement, inspectie (…)

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Norm 3: Standaarden voor verschillende aspecten van het informatiebeheer zijn binnen de gemeente of het bestuursorgaan standaarden gedefinieerd en in gebruik. Informatiearchitectuur: GEMMA Basisgegevens en zaakgegevens: RSGB en RGBZ Gegevensuitwisseling: STUF Duurzame en open bestandsformaten (…)

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Norm 4: Ordening en metadata er is een - geprioriteerde - classificatie gemaakt van producten, processen, informatie en verantwoordelijkheden, waarbij rekening is gehouden met wet- en regelgeving. Ordeningsstructuur: ZTC, BAC Metadata: ISO23081, toepassingsprofiel Classificatie: vertrouwelijkheid, veiligheid, beperkte openbaarheid (…)

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Norm 5: Duurzaamheid, toegankelijkheid, authenticiteit een - al of niet geautomatiseerd - systeem waarmee overheidsinformatie wordt beheerd, ondersteunt aantoonbaar de eisen van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid, op het niveau van het geldende beheerregime. Informatiesysteem: gecertificeerd NEN2082, Moreq2 Duurzaam toegankelijk houden: e-depot(-s), RODIN (…)

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Norm 6: Kwaliteitszorg Bij het creëren en gebruiken van overheidsinformatie worden de kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid in acht genomen. Kwaliteitsmanagement, audit, control en inspectie Zelfevaluatietools: GAR, RODIN Methodieken: INK-model, BSC Referentiekaders, toetsingscriteria (…)

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Norm 7: Digitale vervanging, verwijdering, vernietiging en overdracht de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie is tot het moment van verwijdering gewaarborgd, en de verwijdering verloopt conform vastgelegde procedures. Handboek Vervanging Machtiging tot vervanging Procedure van selectie en vernietiging Vernietiging van alle versies (incl. backups !) (…)

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten deel 3: praktijkvoorbeelden Besluit Informatiebeheer Amsterdam Functioneel Ontwerp Records Management B5 Draaiboek beleid digitale duurzaamheid Den Bosch en Tilburg Zelfevaluatietool kwaliteitszorg Rotterdam Toetsingskader voor archiefinspectie Almere Model Zaakgericht werken Prover

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiebeheerplan in Almere onderdeel Besluit Informatiebeheer 2011 jaarlijks te actualiseren, bevat overzicht van: –processen, procedures –verantwoordelijkheden –vindplaats van informatie en van metadata –In gebruik zijnde informatiesystemen –knelpunten en verbetertrajecten –geplande overbrengingen

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten baseline Landelijke wet- en regelgeving Archiefwetgeving, Archiefregeling, Selectielijst etc etc.. Gemeenteraad Archiefverordening College van B&W (“zorgdrager”) Besluit Informatiebeheer Dienst (“beheerder”) Beheerplan Stadsarchivaris Kwaliteitseisen ICT- en informatiebeleid

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten programma Informatie op Orde ambtelijk meerjarenprogramma met als doel: informatiehuishouding effectief op orde eerste stappen voor 3 bedrijfskritische processen: –beheerplannen maken –kwaliteitsmanagement en toezicht inrichten –opleiden van verschillende doelgroepen projectmatig uitbreiden tot gehele gemeente

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten hoe wordt de baseline in het programma gebruikt? alle normen verwerkt in beheerplannen referentiekader kwaliteitszorg en toezicht mede gebaseerd op baseline denkkader en praktijkvoorbeelden input voor verdere invulling van het programma

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten tenslotte: verbeteren en vernieuwen gebruik normen van de baseline –in cyclus van besluitvorming –in cyclus van verantwoording grootste kracht van de Baseline ligt in toepassing in cyclus van Plan-Do-Check-Act

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Frans Smit, info@fpsmit.nlinfo@fpsmit.nl


Download ppt "Aan de slag met de Baseline Informatiehuishouding van Gemeenten Frans Smit, Rotterdam, 22 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google