De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23-04-2010 Een klare kijk op sociaaljuridische wetgeving HERSTRUCTURERING anti-crisismaatregelen / collectief ontslag Patrick Dreesen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "23-04-2010 Een klare kijk op sociaaljuridische wetgeving HERSTRUCTURERING anti-crisismaatregelen / collectief ontslag Patrick Dreesen."— Transcript van de presentatie:

1 23-04-2010 Een klare kijk op sociaaljuridische wetgeving HERSTRUCTURERING anti-crisismaatregelen / collectief ontslag Patrick Dreesen

2 2 23-04-10 ANTI-CRISISMAATREGELEN A.Periode : Oorspronkelijk: 01/07/2009 – 31/12/2009 Verlengd tot 30/06/2010 B.Doelstelling : Behoud van tewerkstelling Beperking loonkost

3 3 23-04-10 3 ANTI-CRISISMAATREGELEN A.Tijdelijke crisis-arbeidsduurvermindering B.Individuele tijdelijke vermindering van prestaties (“crisistijdskrediet”) C.Tijdelijke collectieve volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (“crisiswerkloosheid voor bedienden”)

4 4 23-04-10 A. Arbeidsduurvermindering Werkgever = a) WG privé-sector vallend onder CAO-wet b) Autonome openbare ondernemingen Werknemer = Voltijdse arbeiders en bedienden Alle werknemers of specifieke categorie Geen individueel akkoord nodig

5 5 23-04-10 A. Arbeidsduurvermindering Voorwaarden = a) CAO op ondernemingsniveau b) 1/5 de of 1/4 de arbeidsduurvermindering Gevolg = Wegens het collectieve karakter : betrokken werknemers blijven beschouwd als voltijdse werknemers

6 6 23-04-10 A. Arbeidsduurvermindering Voordelen WG = a) Loonkostbesparing (20 à 25%) b) RSZ-vermindering patronale bijdragen: - 600 €/Q bij 1/5 de ADV - 750 €/Q bij 1/4 de ADV - 1000 €/Q bij 1/5 de ADV plus 4DagenWeek - 1150 €/Q bij 1/4 de ADV plus 4DagenWeek

7 7 23-04-10 A. Arbeidsduurvermindering Voordelen WN = a)Looncompensatie = minimaal 3/4 de van RSZ-korting Voorwaarde : loon + compensatie <= 100% voltijdse loon

8 8 23-04-10 A. Arbeidsduurvermindering Voordelen WN = b) Vlaamse overbruggingspremie - vermindering arbeidstijd (10% / 20% / 50%) - daling omzet of productie > 20% - herstructureringsplan - looncompensatie < 50% van loonverlies - 135,71 € / 207,14 € / 492,85 EUR (-30% BV) - max. 12 maanden

9 9 23-04-10 B. Crisis-tijdskrediet Werkgever = WG privé-sector vallend onder CAO-wet Werknemer = Voltijdse arbeiders en bedienden Een of meerdere werknemers Individueel akkoord vereist

10 10 23-04-10 B. Crisis-tijdskrediet Voorwaarden = 1)Ofwel sectorale cao (week na inwerkingtreding wet) 2)Ofwel onderneming met VA : a)Ondernemingscao b)Ofwel indien geen cao kan worden gesloten binnen 14 dagen na formele uitnodiging van de VA : ondernemingsplan 3) Ofwel onderneming zonder VA : ondernemingsplan

11 11 23-04-10 B. Crisis-tijdskrediet Procedure : 1)Ondernemingsplan : ter goedkeuring voorleggen aan Commissie FOD WASO 2)Inhoud cao of plan: a)Expliciete verwijzing naar relevante wetgeving b)Expliciete vermelding van maatregel c)Maatregelen voor maximale behoud werkgelegenheid 3) Neerlegging Griffie FOD WASO 4) INFO aan RVA (formulier crisiswet-1-2010) 14 dagen voor aanvang

12 12 23-04-10 B. Crisis-tijdskrediet Voorwaarde : “onderneming in moeilijkheden” In vergelijking met overeenstemmend Q2008 : 1)Of 15% omzetdaling (BTW-aangiften / JE of TBE) 2)Of 15% productiedaling (JE of TBE) 3)Of 15% daling in de bestellingen (JE of TBE) Voorafgaand kwartaal : 4)Of 20% ECW arbeiders in vergelijking met totaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen van alle werknemers (DMFA-aangifte / JE of TBE of VE)

13 13 23-04-10 B. Crisis-tijdskrediet Vorm en duur : a) 1/5 de of 1/2 de vermindering van de prestaties b) Minimaal 1 maand c) Maximaal 6 maanden Worden gelijkgesteld met voltijdse werknemers Omzettingsmogelijkheid gewoon TK naar crisis-TK tot 31-12- 2009

14 14 23-04-10 B. Crisis-tijdskrediet Voordelen WG : Loonkostbesparing 20% à 50% Voordelen WN : Uitkering via RVA : - 1/5 de : 188,82 € (248,08 € indien 50 jr of ouder) - 1/2 de : 422,57 € bruto Geen cumulatie met Vlaamse overbruggingspremie

15 15 23-04-10 C. Crisis-werkloosheid Werkgever = WG privé-sector vallend onder CAO-wet Werknemer = Een of meerdere bedienden Geen individueel akkoord vereist

16 16 23-04-10 C. Crisis-werkloosheid Voorwaarden = 1)Ofwel sectorale cao (voor 1 juni 2009) 2)Ofwel onderneming met VA : a)Ondernemingscao b)Ofwel indien geen cao kan worden gesloten binnen 14 dagen na formele uitnodiging van de VA : ondernemingsplan 3) Ofwel onderneming zonder VA : ondernemingsplan

17 17 23-04-10 C. Crisis-werkloosheid Procedure : 1)Ondernemingsplan : ter goedkeuring voorleggen aan Commissie FOD WASO 2)Inhoud cao of plan : a)Expliciete verwijzing naar relevante wetgeving b)Expliciete vermelding van maatregel c)Maatregelen voor maximale behoud werkgelegenheid d)Duur en type van schorsing -Volledig : max. 16 weken -Gedeeltelijk (min. 2 AD/week) : max. 26 weken e)Supplement per dag werkloosheid 3) Neerlegging Griffie FOD WASO 4) INFO aan RVA (formulier crisiswet-1-2010) 14 dagen voor aanvraag 5) Aanvraag (electronisch) minimaal 7 dagen vooraf

18 18 23-04-10 C. Crisis-werkloosheid Voorwaarde : “onderneming in moeilijkheden” In vergelijking met overeenstemmend Q2008 : 1)Of 15% omzetdaling (BTW-aangiften / JE of TBE) 2)Of 15% productiedaling (JE of TBE) 3)Of 15% daling in de bestellingen (JE of TBE) Voorafgaand kwartaal : 4)Of 20% ECW arbeiders in vergelijking met totaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen van alle werknemers (DMFA-aangifte / JE of TBE of VE)

19 19 23-04-10 C. Crisis-werkloosheid Vorm en duur : a) Minimaal 1 week voor volledige schorsing b) Minimaal 2 weken voor gedeeltelijke schorsing c) Maximaal 16 of 26 weken per kalenderjaar d) Combinatie : 1 week volledig = 2 weken gedeeltelijk

20 20 23-04-10 C. Crisis-werkloosheid Voordelen WG : Loonkostbesparing op werkloosheidsdagen Voordelen WN : a) Uitkering via UI : 70% (samenwonend) of 75% (gezinshoofd of alleenstaand) van maandloon begrensd tot 2.206 € bruto b) Supplement ten laste van werkgever (minstens supplement (fictieve) arbeider of minstens 5 EUR per dag, tenzij afwijking goedgekeurd door commissie) Geen cumulatie met Vlaamse overbruggingspremie

21 21 23-04-10 VERLENGING CRISISMAATREGEL IN 2010 Sectorale CAO: -hangt af van voorziene eindduur Ondernemings-CAO -looptijd tot in 2010: loopt door, geen nieuwe CAO -looptijd tot 31-12-2009: nieuwe CAO nodig Ondernemingsplan -looptijd tot in 2010: loopt door, geen nieuw plan -looptijd tot 31-12-2009: aanvraag tot verlenging FOD WASO Formaliteiten RVA: - aangetekend formulier “crisiswet-1” in 2009  automatische verlenging

22 22 23-04-10 CRISISPREMIE ARBEIDERS A.Periode : Enkel voor ontslagen tussen 01-01-2010 en 30-06-2010 B.Toepassingsgebied : Werkgever onderworpen aan CAO-wet 1968 C.Doelstelling : Draaglijk maken gevolgen ontslag voor arbeider Verkleinen kloof tussen arbeiders- en bediendestatuut

23 23 23-04-10 CRISISPREMIE ARBEIDERS Wanneer heeft arbeider recht op crisispremie? Ontslag (opzegging of verbreking) van een arbeider door de werkgever Niet in geval van : -ontslag tijdens de proefperiode -ontslag om dringende redenen -ontslag met oog op (brug)pensioen -einde contract bepaalde duur of bepaald werk of vervanging -beëindiging in onderling akkoord -ontslag in kader van herstructurering (collectief ontslag), indien de arbeider zich kan inschrijven in een tewerkstellingscel

24 24 23-04-10 CRISISPREMIE ARBEIDERS Bedrag premie: -1.666 EUR bij voltijdse tewerkstelling -deeltijdse arbeiders: pro rata volgens tewerkstellingsbreuk ogv uurrooster van de arbeidsovereenkomst -Deeltijds TK van bepaalde duur : premie volgens initiële tewerkstellingsbreuk -netto, d.w.z. vrij van rsz en belastingen -cumuleerbaar met werkloosheidsuitkering

25 25 23-04-10 CRISISPREMIE ARBEIDERS Wie betaalt de crisispremie : -Ofwel RVA volledig -Ofwel WG volledig -Ofwel RVA 2/3 en WG 1/3

26 26 23-04-10 CRISISPREMIE ARBEIDERS Essentieel: aanwezigheid van aangetekende brief of deurwaardersexploot Aangetekende brief : wordt vermoed te zijn betekend aan werknemer op derde werkdag na verzending (poststempel) Deurwaardersexploot : wordt betekend op de dag zelf Ontslagbeslissing heeft uitwerking op de dag van de betekening en opzegtermijn kan ten vroegste ingaan op daaropvolgende dag

27 27 23-04-10 CRISISPREMIE ARBEIDERS Essentieel: aanwezigheid van aangetekende brief of deurwaardersexploot -betekening opzeggingstermijn: regel 3 werkdagen heeft altijd al bestaan -betekening verbreking: regel 3 werkdagen was niet van toepassing, maar is nieuw in het kader van deze reglementering !!!  Gevolg: verbrekingen moeten tussen 01-01-2010 en 30- 06-2010 minstens 3 werkdagen op voorhand worden betekend met een aangetekende brief !!!

28 28 23-04-10 CRISISPREMIE ARBEIDERS Wie betaalt wat? -werkgever: 555 EUR RVA: 1.111 EUR -Wanneer ? opzegging of verbreking is betekend aan de werknemer per aangetekende brief (minstens 3 werkdagen vooraf) of per deurwaardersexploot

29 29 23-04-10 CRISISPREMIE ARBEIDERS Wie betaalt wat? -werkgever: 1.666 EUR RVA: 0 EUR -Wanneer ? -opzegging of verbreking zonder aangetekende brief of deurwaardersexploot -verbreking per aangetekende brief maar zonder kennisgevingtermijn (3 werkdagen op voorhand)

30 30 23-04-10 CRISISPREMIE ARBEIDERS Wie betaalt wat? -werkgever: 0 EUR RVA: 1.666 EUR -Wanneer ? Voor de kennisgeving van het ontslag is op de arbeider in 2010 toegepast: -Of crisisarbeidsduurvermindering - minstens 1 dag -Of crisistijdskrediet - minstens 1 dag -Of economische werkloosheid -minstens 4 weken (anciënniteit < 20 jaar) -minstens 8 weken (anciënniteit van 20 jaar of meer)

31 31 23-04-10 CRISISPREMIE ARBEIDERS Wie betaalt wat? – enkel voor ondernemingen < 10 werknemers -werkgever: 0 EUR RVA: 1.666 EUR -wanneer: -opzegging of verbreking is betekend per aangetekende brief (minstens 3 werkdagen vooraf) of deurwaardersexploot -“economische moeilijkheden” -uitdrukkelijk verzoek aan Dir-Gen FOD WASO -berekeningswijze grens 10 werkn.: gemiddelde einde kwartaal over periode Q2008/4 tem Q2009/3

32 32 23-04-10 CRISISPREMIE ARBEIDERS Betalingsmodaliteiten -WG betaalt zijn deel rechtstreeks aan arbeider -Bijlage C4-crisispremie voor RVA-deel

33 33 23-04-10 Collectief ontslag Onderneming = TBE met gemiddeld > 20 wn in voorafgaand kalenderjaar Cass. 04/02/02 : ivm “procedure” ook “afdeling” ervan MINIMUM AANTAL ONTSLAGEN in periode van 60 dagen : Gemiddeld # WNProcedureVergoedingTWC/BP < 12 WN--50% 12 – 20 WN--6 WN 21 – 59 WN10 WN6 WN10 WN 60 – 99 WN10 WN10%10 WN 100 – 299 WN10% 300 en meer WN30 WN10%

34 34 23-04-10 Collectief ontslag 1.Melding van de INTENTIE tot CO a) Schriftelijk verslag aan OR (of CPB) - redenen van het ontslag - criteria ter aanduiding van getroffen WN - aantal en categorie beoogde ontslagen - gewoonlijk personeelsbestand (aantal + categorie) - eventueel bijkomende ontslagvergoedingen - periode b) Kopie aan VDAB en aan FOD WASO c) DATUM = leeftijd voor brugpensioen !!! d) NOG GEEN NAMEN van INDIVIDUELE WN

35 35 23-04-10 Collectief ontslag 2. Overleg en informatieuitwisseling met OR a) OR krijgt mogelijkheid om - vragen te stellen ivm collectief ontslag - argumenten naar voor te brengen - tegenvoorstellen te doen b) WG moet vragen, argumenten en tegenvoorstellen onderzoeken en beantwoorden c) Geen wettelijk voorgeschreven termijn

36 36 23-04-10 Collectief ontslag 3a. Onderhandeling met OR a)Vertrekpremie ? b)Opzegtermijnen metaal-herstructurering ? c)Verlaging brugpensioenleeftijd (55 jr ; 52 jr) ? d)Wettelijke vergoeding “collectief ontslag” ? e)Bijkomende ontslagvergoedingen ? f)Formele afsluiting consultatiefase ?  CAO SOCIAAL PLAN  CAO BRUGPENSIOEN  Herstructureringplan voor advies voorgelegd aan OR

37 37 23-04-10 Collectief ontslag 3b. Melding van de BESLISSING tot CO a)Verslag aan VDAB - info onderneming (adres, activiteit, parcom) - redenen van het ontslag - aantal ontslagen (geslacht, leeftijd, categorie) - actueel personeelsbestand (aantal + categorie) - periode waarin ontslagen worden uitgevoerd - bewijs dat consultatieverplichting werd nageleefd b) Melding aan FOD WASO c) Kopie aan OR d) Kopie aanplakken in onderneming e) Bekendmaking NAMEN van INDIVIDUELE WN f) ER IS NOG GEEN ONTSLAG !!

38 38 23-04-10 Collectief ontslag 4. Ontvangstmelding VDAB a) KOELKASTPERIODE minstens 30 dagen vooraleer ontslag daadwerkelijk mag worden uitgevoerd b) Tussentijdse handelingen : - aanvraag opheffing ontslagbescherming - oprichting tewerkstellingscel TWC - verplicht gesprek over outplacement

39 39 23-04-10 Collectief ontslag 5. Opheffing ontslagbescherming - indiening schriftelijke aanvraag door WG - bij paritair comité FOD WASO - erkenning economische redenen - beslissing ParCom binnen 60 dagen

40 40 23-04-10 Collectief ontslag 6. Oprichting Tewerkstellingscel - VDAB (= voorzitter stuurgroep) - Vakbonden - Werkgever - Outplacementkantoor - sectoraal (opleidings)fonds TWC moet zijn opgericht voor ontslag ! Ondertekening oprichtingsovereenkomst

41 41 23-04-10 Collectief ontslag 7. Onderhoud WG-WN ivm TWC - individueel of collectief - uitnodiging WN via aangetekend schrijven - onderhoud minstens 7 AD na uitnodiging - beslissing WN binnen 7 AD na onderhoud - geen beslissing = inschrijving - ontslag ten vroegste na einde beslissingstermijn

42 42 23-04-10 Collectief ontslag 7. Onderhoud WG-WN ivm TWC gespreksonderwerp : - diensten die door TWC worden aangeboden : a) begeleiding bij zoektocht naar nieuwe job b) opleidingen (via VDAB, …) - gevolgen van inschrijving : a) recht op inschakelingsvergoeding b) recht op brugpensioen (verlaagde leeftijd) - mogelijke sancties bij niet-inschrijving (werkloosheidsuitkering / brugpensioen)

43 43 23-04-10 Collectief ontslag 8. Regionale toetsing Ten vroegste na oprichting TWC : - aanvraag goedkeuring begeleidingsmaatregelen TWC - Vlaams minister Muyters - 14 dagen beslissingstermijn

44 44 23-04-10 Collectief ontslag 9. Federale goedkeuring Ten vroegste na regionale toetsing : - aanvraag erkenning “onderneming in herstructurering” - aanvraag goedkeuring CAO brugpensioen (verlaagde leeftijd) - Federaal minister Milquet

45 45 23-04-10 Collectief ontslag 10. ONTSLAG a)Niet-beschermde WN : ten vroegste na afloop 30-dagen koelkast en na afloop beslissingstermijn over inschrijving in TWC b) Beschermde WN : wachten op erkenning economische redenen door paritair comité ONTSLAG = VERBREKING = ONMIDDELLIJKE EINDE ARBEIDSOVK GEEN UIT TE WERKEN OPZEGGINGSTERMIJN, behalve gedeelte opzegtermijn > 6 maanden

46 46 23-04-10 Collectief ontslag 11. Opstart Outplacement via TWC Na effectief ontslag Onderscheid : 45 jaar of jonger (op datum aankondiging CO) a) WN jonger dan 45 jaar Heeft mogelijkheid tot inschrijving Begeleiding 30 uren gedurende 3 mnd b) WN 45 jaar en ouder Heeft verplichting tot inschrijving Uitzondering : 58 jaar oud of 38 jaar loopbaan Begeleiding 60 uren gedurende 6 mnd

47 47 23-04-10 Collectief ontslag 12. Inschakelingsvergoeding ipv ontslagvergoeding Indien ingeschreven in TWC : a) WN jonger dan 45 jaar : Maandelijks inschakelingsvergoeding gedurende 3 mnd b) WN 45 jaar en ouder : Maandelijks inschakelingsvergoeding gedurende 6 mnd

48 48 23-04-10 Collectief ontslag 13. Gevolgen erkenning herstructurering “Herstructureringskaart” voor ontslagen WN via RVA Geldig : vanaf aankondigingsdatum CO tot 12 maanden na inschrijving in TWC Recht op RSZ-korting bij nieuwe tewerkstelling Voorwaarde : begrensd voltijds maandloon : < 30jr < 1956,90 € / 30jr < 4000,00 € a)WN : 133,33 €/mnd tijdens Qin + 2Q (max 9 mnd) b) WG : volgens leeftijd bij indiensttreding : < 45jr : 1000 €/Q tijdens Qin + 4Q 45 jr : 1000 €/Q tijdens Qin + 4Q en 400€/Q tijdens 16Q

49 49 23-04-10 Nog vragen?

50 50 23-04-10 Verder een constructieve dialoog gewenst ! ASAP HR LEGAL NV Zuiderring 11, 3600 Genk T 089 201 470 F 089 201 471 HRlegal@asap.be


Download ppt "23-04-2010 Een klare kijk op sociaaljuridische wetgeving HERSTRUCTURERING anti-crisismaatregelen / collectief ontslag Patrick Dreesen."

Verwante presentaties


Ads door Google