De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jacqueline Knoll Nurse practitioner kinderuorologie & kindernefrologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jacqueline Knoll Nurse practitioner kinderuorologie & kindernefrologie"— Transcript van de presentatie:

1 Jacqueline Knoll Nurse practitioner kinderuorologie & kindernefrologie
De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie Jacqueline Knoll Nurse practitioner kinderuorologie & kindernefrologie

2 Opbouw presentatie Ketenzorg (algemeen)
NP-ers UKZ, Nijmegen & Ketenzorg Ketenzorg binnen de kindernefrologie De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie

3 Definities Ketenbeschrijving: Een stapsgewijze beschrijving van de weg die een patiënt (product of proces) doorloopt in de gezondheidszorg waarbij de nadruk ligt op coördinatie en afstemming, het “hoe” is geregeld in een multiprofessionele richtlijn. Het belang van de patiënt staat voorop. Zorgketen: Gestructureerde samenwerking tussen zorgaanbieders waarbinnen een totaalpakket van op elkaar afgestemde zorgvoorzieningen wordt geboden, met als doel het bereiken van een optimale continuïteit van het zorgproces.

4 Aanleiding Externe ontwikkelingen
Meer onderbouwing dat kwaliteit van zorg mede afhankelijk is van de organisatie van zorg Overheid en zorgverzekeraars zetten in op kwaliteit en transparantie Succesvolle projecten in verkorten toegangstijd, kortere doorlooptijden Interne ontwikkelingen Efficiëntie Professional: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs meer in evenwicht brengen Voor de patiënt zijn resultaten zichtbaar in de proces-organisatie over afdelingen heen

5 Doelen Verbetering van de kwaliteit van zorg
Meer efficiëntie (toegangstijd, doorstroomtijd, ligduur) Verbetering overdrachten binnen en buiten het ziekenhuis Samenwerking in de keten Profilering Taakherschikking waar nodig

6 Werkwijze UKZ Nijmegen
Coördinatie en gezamenlijke ontwikkeling (kwaliteitscoördinator en klankbordgroep, multidisciplinair) Vele initiatieven inzichtelijk maken Gebruik maken van kennis en ervaring Prioritering, afstemming en samenwerking Eenduidige en planmatige aanpak

7 Werkwijze per keten (1) Initiatief Projectplan
Keteneigenaar, - regisseur, - adviseur Projectgroep Lokale, actuele gegevens verzamelen, incl verbeterpunten Literatuur (optimale) gegevens verzamelen Denk aan: verschillende niveau’s van werken, werken vlgs format

8 Werkwijze per keten (2) Ketenbeschrijving raadpleegbaar maken
Verbeterpunten prioriteren Indicatoren vaststellen Rapporteren (presenteren, publiceren) Toepassen Borgen (indicator feedback, audits)

9 Ketens & flowcharts Betreft een uitwerking van het onderdeel transitie binnen de keten

10 Toelichting flowchart - Werkwijze - Verantwoordelijke cq bevoegde - Normen / criteria - Referentie
Nr Toelichting werkwijze Verantwoordelijke / bevoegde Normen / criteria Referentie 1 Patiënt is 15 jaar Bespreking in MDO NP-er Kindernefroloog Kinderpsycholoog Heeft hij/zij een normale cognitie cq ontwikkelingsniveau Medisch dossier Psychologische status KHB QOV 10.1 2 NP-er, Kindernefroloog en zorgcoördinator bespreken voorbereiding op overplaatsing met ouders en adolescent NP-er/ Kindernefroloog en zorgcoördinator Afspraak plannen binnen 1 maand na 15e verjaardag 3 NP-er neemt contact op met VD centrum uit eigen regio Binnen 2 weken na akkoord ouders en adolescent 4 Plaatsing wachtlijst VD in eigen regio VD nefroloog 5 NP-er / zorgcoördinator legt contact met verpleging VD. Maakt afspraak voor bezoek VD NP-er / zorgcoördinator Afspraak maken binnen 2 maanden na 15 e verjaardag 10.1, 12.3

11 NP-er & ketenzorg Keteneigenaar
Verantwoordelijk voor de beschrijving van de keten Autorisator van documenten. Benoeming door clusterbestuur Is voorzitter van multidisciplinair patiëntenoverleg en/of medisch hoofd Ketenregisseur case manager: coördinerend persoon die de patiënt volgt en diens belang voorop stelt. Speelt rol bij planning, overdracht en samenwerking Binnen het UKZ zijn de NP-ers de ketenregisseuren !

12 NP-ers werkzaam in het UKZ St. Radboud, Nijmegen

13 Ketens binnen het UKZ Nijmegen
Kinderurologie Onco neuro Prematuren / ECMO Kinderhartcentrum Pylorushypertrofie Bottumoren Hypoplastisch hartsyndroom Mitochondriële aandoeningen Chr. longaandoeningen Kind met chr.nierinsufficiëntie

14 Ketenzorg & kindenefrologie
4 kindernefrologische centra (dialyse & niertransplantatie) AMC Amsterdam SKZ Rotterdam WKZ Nijmegen UKZ St Radboud, Nijmegen * Nijmegen grootste regio, vormt cluster met UMC Groningen Groningen Nijmegen

15 Ketenzorg & kindernefrologie
De ketenzorg van het kind met een chronische nierinsufficiëntie reikt verder dan de afdeling en/of het UKZ St. Radboud, Nijmegen Samenwerking met: - Afdeling volwassennefrologie op het gebied van transplantatie (levende donoren programma) en transitie - Perifere ziekenhuizen in de regio m.b.t. prédialyse & transitie - UMC Groningen m.b.t. prédialyse en post-transplantatie Processen & procedures binnen de keten moeten op deze samenwerking zijn afgestemd.

16 De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie
Voorzitter multidisciplinaire patiëntenbespreking Kwaliteitszorg / EBP / Ketenregisseur Coördinatie en bewaking kindernefrologische verpleegkundige zorg op verpleegafdeling, polikliniek en dialyse Aandachtgebieden: Prédialyse, PD, TX en transitie Algemeen

17 NP-er kindernefrologie
De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie Het klinisch pad van een kind met chronische nierinsufficiëntie Predialyse Dialyse Transplantatie HD PD NP-er kindernefrologie

18 De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie
Predialyse Coördinatie prédialyse traject Voorlichting & informatie ouders en kind Coördinatie regio-informatiedagen (Nijmegen – Groningen) Poliklinische begeleiding in de prédialyse fase (medicatie, dieet, acceptatie) Contactpersoon prédialyse patiënten UMC Groningen

19 De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie
Hemodialyse Dialyse Peritoneaaldialyse Coördinatie & supervisie verpleegkundige PD zorg Opzetten verpleegkundig spreekuur Kwaliteitszorg / EBP Opzetten PD poli UMC Groningen * Trainingen en dagelijkse PD zorg wordt uitgevoerd door 2 kinderdialyseverpleegkundigen

20 De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie
Hemodialyse Dialyse Peritoneaaldialyse Kwaliteitszorg / EBP * Dagelijkse HD zorg is in handen van seniorverpleegkundigen

21 De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie
Transplantatie Coördinatie transplantatietraject levend donoren Voorlichting & informatie ouders en kind Klinische begeleiding in pré-, per- en post TX fase Uitvoeren van transplantatiepoli (kindernefro- en kinderurologisch) Samenwerking met kindernefroloog UMC Groningen m.b.t. TX patiënten

22 Conclusie Ketenzorg is nauw verbonden met kwaliteitszorg
Het is een multidisciplinaire verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheden / bevoegdheden van verschillende professionals staan beschreven Beschrijving van een keten leidt tot een probleem- en verbeterinventarisatie en uiteindelijk kwaliteitswinst voor de patiëntengroep. Het is van belang de kwaliteit van de keten te optimaliseren, bewaken en borgen De NP- er heeft binnen de ketenzorg, van o.a. het kind met een chronische nierinsufficiëntie, een centrale rol als coördinator van zorg en ketenregisseur

23 Dank u voor uw aandacht


Download ppt "Jacqueline Knoll Nurse practitioner kinderuorologie & kindernefrologie"

Verwante presentaties


Ads door Google