De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting registratiegidsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting registratiegidsen"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting registratiegidsen
Nicoline Beersen Joyce van Croonenborg Annemieke Groenenstijn Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO

2 Wat is een registratiegids?
Gegevens uit ziekenhuizen = vergelijken van appels met peren? Fruit voor het grijpen & onder op de schaal liggen, kunnen we niet goed bij. Als we wel bij de vruchten kunnen, hoe kunnen we ze goed vergelijken? -        welke vrucht? appel, banaan of mandarijn. -        welke eigenschappen vergelijken? Rijp, vorm, soort, smaak, … -            Registratiegids is een handleiding om vergelijkbare gegevens op te kunnen leveren.

3 Inhoud registratiegids
Beknopte factsheet Lijst van variabelen die nodig zijn om te verzamelen Instructies voor het bepalen van de indicatoren (basis voor een te schrijven query)

4 Voorbeeld indicatorenset
Adenotonsillectomie: Percentage nabloedingen Aanwezigheid poliklinisch pré-operatief spreekuur voor(adeno)tonsillectomie patiënten (en ouders) Ouder/ verzorger structureel aanwezig bij ontwaken Postoperatieve pijnmeting Tijd tussen besluit ingreep (adeno) tonsillectomie en moment van ingreep

5 Voorbeelden indicatoren 2
Mammacarcinoom: Gesprek met mammacare-verpleegkundige Patiënten met mammacarcinoom besproken in multidisciplinair overleg voor aanvang van de behandeling Irradicaliteit na eerste tumorexcisie Differentiatie mammacarcinoom binnen de maatschap heelkunde % Patiënten die in 4 weken na de definitieve PA-diagnose geopereerd zijn Aantal lokale recidieven binnen 5 jaar na borstbesparende en ablatieve therapie % Patiënten postoperatief besproken in het multidisciplinair overleg

6 Indicator naar variabelen
Ruwe specificaties Locale specificaties Generieke specificaties Variabele T1 Variabele T1 Variabele T1 Varabele T2 Varabele T2 Varabele T2 Indicator: teller/noemer Variabele N1 Variabele N1 Variabele N1 Variabele N2 Variabele N2 Variabele N2

7 Aanpak praktijktest Definiëren ruwe “specs” (variabelen) i.s.m. werkgroep Voorleggen aan testziekenhuizen Onderzoeken beschikbaarheid data, bronnen, locale “specs” Vaststellen “generieke specs” Ontwikkelen registratiegids (incl. formules, validatieregels) Terugkoppeling werkgroepen & ziekenhuizen – Evt aanpassing & Publicatie registratiegids

8 Populatiebepaling A. Specificeren van de aandoening
B. Specificeren van de behandeling C. Specificeren van de registratie/ meetperiode D. Specificeren van in- en exclusiecriteria E. Parallelle DBC’s Een belangrijke stap bij het opstellen van de specificaties bij de indicatoren is het vaststellen van de patientenpopulatie waar de indicatoren betrekking op hebben.

9 A. Specificeren van de aandoening
Patiëntenpopulatie primair bepalen aan de hand van DBC’s Beschouwende specialismen kennen geen verrichtingen, die te herleiden zijn naar 1 aandoening LMR heeft diagnose typering. Niet alle ziekenhuizen doen mee DBC’s door alle ziekenhuizen en specialismen geregistreerd DBC’s bieden inzicht in diagnose en behandeling DBC’s zijn zorgproducten waarmee zorgverzekeraar inkoopt

10 B. Specificeren van de behandeling
Behandelingen of activiteiten zoveel mogelijk specifiek gemaakt. Snijdend specialismen -> CTG coderingen Beschouwende specialismen lastiger.

11 C. Specificeren van de registratie/ meetperiode
Meetperiode: De meetperiode betreft een van te voren vastgelegde periode waarover de gegevens over de kwaliteit van zorg worden opgevraagd. Dit kan bijvoorbeeld een jaar of een kwartaal zijn. Registratieperiode: Voor een aantal indicatoren is het echter nodig om ook gegevens buiten de grenzen van de meetperiode te includeren, bijvoorbeeld om vast te stellen of er controlebezoeken hebben plaatsgevonden of dat specifieke diagnostiek vóór de behandeling is uitgevoerd. Dit wordt de registratieperiode genoemd.

12 Uitgangspunten geformuleerd:
de DBC-registratie is leidend bij de verzameling van indicatoren; de behandeling (bijvoorbeeld een operatie) heeft plaatsgevonden binnen de DBC doorlooptijd en in de meetperiode; de meetperiode kan zowel geopende als gesloten DBC’s bevatten; alleen de DBC’s met nummer 2, 3 en 4 worden meegenomen bij de indicatorbepaling. In overleg met de werkgroepvoorzitters zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

13 D. Specificeren van in- en exclusiecriteria
Aspecten als leeftijd, geslacht, co-morbiditeit en type aandoening Opgenomen in variabelen lijst

14 E. Parallelle DBC’s 3 manieren om mee om te gaan:
uitsluiten parallelle DBC's Verkleining populatie (-) zuivere populatie (+) aangezien co-morbiditeit wordt uitgesloten. Mee laten lopen. onzuiverheid in de bepaling (-) min of meer generiek over alle ziekenhuizen Niet direct uit gaan van de aan DBC gekoppelde activiteiten maar op patiëntniveau te kijken naar de activiteiten die plaatsvinden ongeacht aan welke DBC de activiteit gekoppeld wordt. populatie gelijk van omvang rekening gehouden met de zorgactiviteiten voor patiënt Wel rekening mee houden dat niet uitgegaan kan worden van gegevens zoals die door profielen van DBC's worden geleverd. Parallelle DBC’s zijn twee DBC’s die tegelijkertijd voor dezelfde patiënt en voor hetzelfde specialisme open staan. Het gaat daarbij om twee verschillende aandoeningen of behandeling aan beide zijden (Oogheelkunde, KNO, Orthopedie). Omdat er tijdens (een deel) van de looptijd meerdere DBC's zijn kunnen de verrichtingen/activiteiten niet zonder meer gekoppeld worden aan de correcte DBC. Om dit te ondervangen wordt momenteel gebruik gemaakt van een standaard toewijzing aan de laatst geopende DBC.

15 Structuur indicatoren
Worden patiënten met een niet-gemetastaseerd spierinvasief blaascarcinoom structureel besproken in een pre- of postoperatief multidisciplinair overleg? Ja / Nee Neemt het ziekenhuis deel aan de landelijke registratie van orthopedische implantaten? Ja/ nee Lage registratielast Meetfrequentie 1x per meetperiode Op ziekenhuis of maatschapniveau

16 Proces indicatoren Aantal cystectomieën per ziekenhuis per jaar.
Het percentage patiënten met een niet-spierinvasieve tumor, waarbij na TUR een eenmalige spoeling met een cytostaticum binnen 24 uur werd gegeven. Percentage liesbreukoperaties waarbij mesh gebruikt is Matige registratielast Meetfrequentie = meestal continue patiëntniveau

17 Uitkomstindicatoren Percentage heroperaties binnen 48 uur per kalenderjaar Aantal diepe wondinfecties in geval van een totale heupprothese % nabloedingen, waarvoor een heropname en/ of een heroperatie nodig is, binnen 14 dagen na de ingreep. Registratielast sterk afhankelijk van beschikbare systemen Meetfrequentie = continue patiëntniveau

18 Resultaten praktijktest
Meeste gegevens beschikbaar Meer variabelen dan indicatoren (tot 5x) Heldere definitie populatie noodzakelijk Strakke instructies noodzakelijk Theoretische beschikbaarheid en technische beschikbaarheid niet altijd gelijk; bijv. ontbrekende koppelingen, statusvoering niet optimaal DBC/CTG registratie goede ingang voor een aantal indicatoren Oncologische indicatoren idealiter middels kankerregistratie Registratie aan de bron (EPD’s) is de toekomst/ best practices zijn al beschikbaar

19 Registratiegids Per variabele: Vast te leggen waarde Bron(nen)
Instructie & praktijktips/opmerkingen Rekenregels & checklists Status meetbaarheid

20 Voorbeeld structuur indicator: Diabetes (p10 set, p7 gids)

21 Bepaling indicator diabeteszorg

22 Voorbeeld proces indicator (liesbreuk p7)

23 Tabel 1: variabelen uit verschillende bronnen in het ziekenhuis (p14)

24 Tabel 2: Rekenregels voor te berekenen variabelen (p15)

25 H4 populatiebepaling (p16)
DBC registratie is uitgangspunt. Patiënten waarbij één van de onderstaande DBC’s in de meetperiode openstaat of is afgesloten en gevalideerd. , , , , , , Het kan dus zijn dat de DBC is geopend voor de meetperiode is begonnen Gedurende de meetperiode moet de onderstaande verrichting zijn uitgevoerd: Hernia inguinalis, per alleen open procedure, endoscopische operatie hernia inguinalis Parallelle DBC’s worden meegenomen Uitsluitend patiënten selecteren die > 18 jaar oud zijn

26 Bepaling van de indicatoren (p17)
Teller en de noemer omschreven Formule (met variabelen) Populatie van de teller is altijd een subpopulatie van de noemer. In geval bij een indicator gevraagd wordt naar een percentage, dan wordt de teller door de noemer gedeeld en vermenigvuldigd met 100.

27 Liesbreuk: mesh-techniek (p17)

28 Registratie mammacarcinoom
Geen registratiegids Registratiesysteem ontwikkeld door VIKC. Dat kan opgevraagd worden door de ziekenhuizen. VIKC heeft helpdesk draaiend. De indicator differentiatie chirurgie moet lokaal worden opgeleverd (onderdeel van de basisset van de IGZ) De recidief percentage indicator wordt door IKC’s geregistreerd. Ziekenhuizen kunnen dit opvragen.

29 Registratiegids Lijst met welke gegevens verzameld moeten worden.
Coderingen en rekenregels Instructies die gebruikt kunnen worden voor schrijven van queries of scripts Mogelijk inconsistenties tussen sets en gidsen. Gidsen zijn leidend Koppelingen tussen registratiesystemen Lokale oplossingen

30 De registratiegids is een recept, maar misschien zijn niet alle ingrediënten in huis.
Beargumenteerd afwijken


Download ppt "Toelichting registratiegidsen"

Verwante presentaties


Ads door Google