De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Is er een dienst of koop (OG) ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Is er een dienst of koop (OG) ?"— Transcript van de presentatie:

1 Is er een dienst of koop (OG) ?
Vraag 1. Heeft die betrekking op een onroerend goed ? Is het een rechtshandeling B2B of C2C Is het huis al gebouwd ? Zuiver kooprecht Moet het huis nog gebouwd worden Op terreinen van de opdrachtgever Aanneming Op terreinen van de bouwfirma Absorptietheorie bepaalt hetzij koop hetzij aanneming BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

2 Is er een dienst of een koop (OG) ?
Is het een rechtshandeling B2C Is het huis al gebouwd ? Zuiver kooprecht BW + WMPC Moet het huis nog gebouwd worden Op terreinen van de opdrachtgever Aanneming + WMPC + Woningbouwwet Op terreinen van de bouwfirma Absorptietheorie bepaalt hetzij koop + WMPC hetzij aanneming + WMPC +Woningbouwwet BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

3 Is er een dienst of koop (OG) ?
Vraag 1. Heeft die betrekking op een onroerend goed ? Is het een rechtshandeling B2B of C2C Is het huis al gebouwd ? Zuiver kooprecht Moet het huis nog gebouwd worden Op terreinen van de opdrachtgever Aanneming Op terreinen van de bouwfirma Absorptietheorie bepaalt hetzij koop hetzij aanneming BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

4 Is er een dienst of een koop (OG) ?
Is het een rechtshandeling B2C Is het huis al gebouwd ? Zuiver kooprecht BW + WMPC Moet het huis nog gebouwd worden Op terreinen van de opdrachtgever Aanneming + WMPC + Woningbouwwet Op terreinen van de bouwfirma Absorptietheorie bepaalt hetzij koop + WMPC hetzij aanneming + WMPC +Woningbouwwet BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

5 Is er een dienst of een koop (RG) ?
Heeft overeenkomst betrekking op een lichamelijk roerend goed ? Is het een rechtshandeling B2B Zijn partijen allen gevestigd in België (of één land) Is het goed al gemaakt Intern kooprecht Is het goed te produceren Serieproduct: Intern kooprecht Product op maat: Aanneming BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

6 Is er een dienst of een koop (RG) ?
Zijn partijen gevestigd in verschillende landen ? Zijn die landen beiden verdragsstaten van CISG Of is de lex contractus die van een verdragsstaat van CISG En is het CISG niet uitgesloten - Is het goed al geproduceerd CISG + subsidiair nationale lex contractus - Is goed het te produceren met grondstoffen opdrachtgever grondstoffen> dienst = CISG + intern recht grondstoffen< dienst = Aanneming BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

7 BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
7 BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

8 Is er een dienst of een koop (RG) ?
- Is goed het te produceren met grondstoffen producent CISG + intern kooprecht BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

9 Is er een dienst of een koop (RG ?)
Is het een rechtshandeling B2C Is het goed al geproduceerd: - Gemeen kooprecht (tenzij voor kwaliteit, kwantiteit en identiteit verkochte goederen) + WMPC Consumentenkoop (voor kwaliteit, kwantiteit en identiteit verkochte goederen + diensten geleverd) Is het goed nog te produceren: Serieproduct: gemeen kooprecht (tenzij voor kwaliteit, kwantiteit en identiteit verkochte goederen) + WMPC + Consumentenkoop Product op maat: aanneming (tenzij voor kwaliteit, kwantiteit en identiteit verkochte goederen en diensten + WMPC + Consumentenkoop BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

10 Conformiteit (sensu lato)
Probleem van materiële kwaliteit, kwantiteit, identiteit geleverde Te onderscheiden juridische deugdelijk eigendomstitel en bezit ongestoord door feitelijke of juridische aanspraken Gemeen intern kooprecht: Dualisme: Niet-conforme levering (sensu strictu) [Intrinsieke en functionele] Verborgen gebreken ( BW) Consumentenkoop + CISG Monisme Niet-conforme levering sensu lato = niet-conforme levering sensu stricto + [intrinsieke en functionele] verborgen gebreken

11 Geïntegreerde benadering: stap 1.1.
1°) Vertoont het verkochte zichtbare symptomen die wijzen op niet-conformiteit [identiteit/kwaliteit/kwantiteit] ? Gemeen recht: niet-conformiteit en zichtbare gebreken CK: 1649ter, § 3 BW CISG: Art. 35, 3° CISG zichtbare gebreken gedekt door aanvaarding [Gekende verborgen gebreken zichtbaar maken]

12 Geïntegreerde benadering: stap 1.2
2° ) Beantwoorden de geleverde waren aan de hoeveelheid, de kwaliteit en de omschrijving in de overeenkomst Gemeen kooprecht: Niet-conforme levering (sensu stricto) Consumentenkoop: 1649ter, § 1,1° BW CISG: Art. 35, 1° CISG [overeenkomst omvat hier ook handelsusances, gebruiken tussen partijen]

13 Voorbeeld contractuele omschrijving
Fokkerijkwaliteit □ de stier is geregistreerd/ingeschreven in het stamboek □ de stamboekkaart is/is niet in bijlage gevoegd aan deze overeenkomst □ de stier is/is niet gekeurd voor private dekking door ……………………………… op …../..…/….. □ het keuringsrapport is/is niet in bijlage gevoegd aan deze overeenkomst □ de stier is/is niet toegelaten tot de kunstmatige inseminatie door ………………op ..…/..…/….. □ de genetische identiteit van de stier is/is niet geregistreerd bij het stamboek. … □ de genetische waarde van de stier wordt/ wordt niet berekend door het stamboek…. □ Voor stieren van het Belgisch Witblauw ras : De stier is/is geen drager van volgende erfelijke gebreken: □ plankkalveren (CMD1 of Congenitale Musculaire Dystonie type 1), □ elektrische kalveren (CMD2 of Congenitale Musculaire Dystonie type 2) □ krommestaartensyndroom (SQT of Syndrome Queue Tordue) □ proportionele dwerggroei (GGG of Gemodificeerde groei gen) □ overdracht (verlengde drachtduur) □ hamartoma (tumoren in de mond), □ arthrogrypose (vervormde gewrichten en open gehemelte. □ Het resultaat van de DNA-analyse voor bovenstaande erfelijke gebreken werd/ werd niet overgemaakt voor registratie bij het stamboek.

14 Geïntegreerde benadering: stap 1.3.
3°) Werd bij contractsluiting een bijzondere bestemming opgegeven [bij contractsluiting] voor koopwaar (afwijkend van de normale bestemming) ? Gemeen kooprecht: art BW [functioneel verborgen gebrek] Consumentenkoop: art. 1649ter, § 1,2° BW CISG: 35,2b CISG

15 Toepassingen rechtspraak
[zwarte vlekken vastgesteld op kalveren afkomstig van de dekstier Nil waardoor de certificatie van die kalveren als Blonde Acquitaine uitgesloten is: geen intrinsiek gebrek, stier kan dekken is niet steriel, niet impotent maar beantwoordt niet aan de specifieke bestemming dieren te reproduceren die certificatie Blonde Acquitaine kunnen verwerven Agen 17 juni 2009, 17 juni 2009]

16 Geïntegreerde benadering: stap 1.4
4°) Is de koopwaar geschikt voor het gebruik waartoe zaken van dezelfde soort gewoonlijk dienen: Gemeen recht: intrinsiek verborgen gebreken Consumentenkoop: 1649ter, § 1,3° BW CISG: 35,2a CISG

17 Toepassingen rechtspraak
Dekstier van het witblauwe ras die tengevolge van het beenwerk niet in staat is tot natuurlijk dekken en te bevruchten: de stier springt weliswaar en schacht uit maar penetreert en dekt niet [Leeuwarden ]

18 Cumulatieve vereiste stap 1.3/4
Moet een goed met specifieke bestemming ook voldoen aan normale bestemming ? In principe cumulatief karakter 3 en 4 Tenzij specifieke bestemming exclusief belangrijk

19 Belang ernst niet-conformiteit
Gemeen recht: Niet-conforme levering: ernst noodzakelijk voor ontbinding maar niet voor andere sancties (uitvoering in natura, prijsvermindering (refactie) Vrijwaring voor verborgen gebrek: ernst noodzakelijk voor ontbinding (actio redhibitoria) en prijsvermindering (actio aestimatoria) Consumentenkoop Ernst noodzakelijk voor ontbinding niet voor andere sancties CISG Ernst noodzakelijk voor eenzijdige buitengerechtelijke ontbinding (49 CISG) en andere rechtsmiddelen als herstel onredelijk zou zijn (46, lid 3 CISG)

20 Anterioriteitsvereiste niet-conformiteit
1°) Gemeen kooprecht Anterioriteit [verborgen gebreken] aan sluiten contract of ten laatste bij risico-overgang 2°) Consumentenkoop Anterioriteit niet-conformiteit aan [levering] “De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen…. (art. 1649quater, § 1 BW) 3°) CISG Anterioriteit niet-conformiteit aan [risico-overdracht] De verkoper is in overeenstemming met de overeenkomst en dit Verdrag aansprakelijk indien de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden op het tijdstip waarop het risico op de koper overgaat, ook al blijkt zulks eerst daarna (Art. 36, 1 CISG)

21 Bewijs anterioriteit 3°) CISG - via alle middelen van recht
1°) Gemeen kooprecht - via alle middelen van recht - bij voorkeur tegensprekelijk deskundigenonderzoek feitelijk vermoeden uitsluiting alle andere oorzaken voor niet-behoorlijk functioneren zaak (bij normaal gebruik) 2°) Consumentenkoop Wettelijk vermoeden van anterioriteit : eerste zes maanden na levering (art. 1649quater § 4 BW) Nadien idem als gemeen recht bewijslast koper 3°) CISG

22 Meldingstermijn Wat ? Maximumtermijn binnen dewelke niet-conformiteit op straffe van verval van recht om zich op niet-conformiteit te beroepen moet worden gemeld (= Obliegenheit = verplichting die niet juridisch afgedwongen kan worden maar waarvan niet-naleving resulteert in verlies van recht)

23 In acht name meldingstermijn
1°) Gemeen kooprecht i) Niet- conforme levering * Geen uitdrukkelijke meldingstermijn * Wel plicht zeker voor handelaars om niet-conformiteit binnen korte termijn te protesteren (zoniet stilzwijgende aanvaarding) ii)Verborgen gebreken Geen uitdrukkelijke meldingstermijn Wel korte verjaringstermijn (infra)

24 In acht name meldingstermijn
2°) Consumentenkoop Facultatieve meldingstermijn van minimum 2 maanden na vaststelling niet-conformiteit Partijen kunnen een termijn kunnen overeenkomen waarbinnen de consument de verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming. De meldingstermijn is dus facultatief. De termijn die partijen aldus overeenkomen mag niet korter zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld (art. 1649quater, § 2 BW).

25 In acht name meldingstermijn
3°) CISG De koper verliest het recht om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden indien hij niet binnen een redelijke termijn nadat hij dit gebreken heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, de verkoper hiervan in kennis stelt, onder opgave van de aard van de tekortkoming (art. 39, lid 1 CISG)

26 Klachtplicht (art. 39, lid 1 CISG)
Ratio ? Partijen zo snel mogelijk laten remediëren (herstelling vervanging) Maatregelen te nemen met het oog op verzamelen bewijs Tijdig verzenden klacht volstaat BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN 26

27 Klachtplicht (art. 39, lid 1 CISG)
Vorm en inhoud: precieze omschrijving aard van gebrek = precieze omschrijving zichtbare tekenen van niet- conformiteit, aanduiding oorzaak is niet vereist Soms ook de mate aangeven waarin de levering aangetast is door een niet-conformiteit (bv bij levering van teveel) BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN 27

28 Klachtplicht (art. 39, lid 1 CISG)
Termijn? Beginpunt: Zichtbare niet-conformiteit: te ontdekken tijdens keuring dan onmiddellijk na keuring Termijn voor keuring hangt af van aard van goederen (bij bederfelijke goederen, goederen fluctuerend in waarde en zichtbare quasi onmiddellijk (een paar dagen tot een week): Bij verkoop die tevens vervoer van zaken omvat, begint de termijn voor keuring te lopen vanaf de aankomst van de zaken op hun bestemming Niet-conformiteit niet vaststelbaar na keuring: termijn vanaf ontdekking Duur: Vrij korte termijn: één aantal weken tot hoogstens maanden BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN 28

29 Waarborgtermijn Wat ? Maximumtermijn binnen dewelke niet-conformiteit zich kan voordoen of ontdekt worden

30 Niet-conformiteit binnen waarborgtermijn
1°) Gemeen kooprecht -Geen wettelijke waarborgtermijn voor niet-conformiteit (wel stilzwijgende aanvaarding) + verborgen gebreken (wel korte verjaringstermijn) - Eventueel conventionele waarborgtermijn 2°) Consumentenkoop Dwingende minimumcap waarna gemeen kooprecht herleeft (1649 quater § 5 BW) als vordering niet verjaard In principe twee jaar vanaf levering tenzij conventioneel verlengd (art. 1649quater, § 1 BW) Conventioneel reduceerbaar tot minimum 1 jaar vanaf levering voor tweedehandsgoederen Schorsing gedurende periode vervanging of herstelling Na afloop herleving gemeen kooprecht

31 Niet-conformiteit binnen waarborgtermijn
3°) CISG Suppletieve maximumcap Subsidiaire termijn t.o.v. redelijke termijn (artikel 39, lid 1) Vervaltermijn niet vatbaar voor schorisng of stuiting In principe twee jaar vanaf levering tenzij conventioneel verlengd of ingekort Behoudens kwade trouw verkoper (art. 40 CISG) “In ieder geval verliest de koper het recht om zich op de niet-conformiteit te beroepen, indien hij de verkoper niet uiterlijk binnen een termijn van twee jaar, na de datum waarop de zaken feitelijk aan de koper werden gegeven, hiervan in kennis stelt (art. 39, lid 2 CISG)”.

32 Verjaring 1°) Gemeen kooprecht
Niet-conforme levering (sensu stricto) : 10 jaar vanaf levering Verborgen gebreken: korte termijn Duur en beginpunt in feite te beoordelen Meestal tijdstip (behoren) te ontdekken van gebrek Bij regresvordering vanaf aanspraak in rechte Eventueel conventioneel te bepalen (doch geen verkapte exoneratie) Schorsing door ernstige onderhandelingen Vordering ten gronde binnen korte termijn, aanstelling deskundige volstaat

33 Verjaring 3°) CISG 2°) Consumentenkoop
Art. 1649quater § 3 BW: “De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in § 1, mag verstrijken.” (= waarborgtermijn) 3°) CISG

34 Rechtsmiddelen (1) niet-conformiteit sensu stricto
Sedes materiae Artikel 1610 BW: “Wanneer de verkoper in gebreke blijft de levering te doen, binnen de tussen partijen bedongen termijn, heeft hij de keus om hetzij de ontbinding van de koop, ofwel inbezitstelling te vorderen, indien de vertraging alleen aan de verkoper te wijten is” Art BW: “In elk geval moet de verkoper tot schadevergoeding veroordeeld worden, indien de koper schade lijdt doordat de levering niet op het bedongen tijdstip heeft plaatsgehad”. = Bevestiging gemeen recht: keuzerecht schuldeiser tussen ontbinding of uitvoering in natura

35 Rechtsmiddelen (1) niet-conformiteit sensu stricto
I. Uitvoering in natura: -1°)Gedwongen inbezitstelling niet-geleverde specifieke zaak onder verbeurte van dwangsom bij niet-tijdige levering Rechterlijke uitspraak die geldt als titel om over te schrijven bij de hypotheekbewaarder” - 2°)Vervanging niet-(conforme)geleverde generieke koopwaar (met of zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging) *Na ingebrekestelling *Met laatste aanvullende termijn * Dekkingskoop zo snel mogelijk na verstrijken aanvullende termijn * Melding vervangingskoop zodat koper nodige schikkingen kan treffen en voorwaarden dekkingskoop kan controleren

36 Toepassing dekkingskoop
een restauranthouder krijgt voor 150€ rotte garnalen geleverd die hij voor die avond moet gebruiken. Hij bestelt snel bij een vishandelaar garnalen voor 210€. Ofschoon het prijsverschil aanzienlijk is kan dit toch aanvaardbaar zijn zolang het restaurant redelijk heeft gehandeld. Het hoge prijsverschil kan verantwoord zijn omdat het restaurant de garnalen met spoed nodig had. Bij de dekkingskoop is de marktprijs dus niet per se determinerend.

37 Rechtsmiddelen (1) niet-conformiteit sensu stricto
3°) Herstel niet-conforme geleverde zaak De lege lata wellicht enkel indien conventionele waarborg Naar een brede interpretatie van begrip uitvoering in natura II. Ontbinding Ernstige niet-conformiteit In principe gerechtelijk tenzij uitdrukkelijk ontbindend beding of eenzijdige buitengerechtelijke ontbinding Hypothecaire publiciteit via kantmelding

38 Rechtsmiddelen (1) niet-conformiteit sensu stricto
III. Prijsvermindering Lichte kwalitatieve of kwantitatieve tekortkomingen aan leveringsplicht Niet bij een excedentaire/superieure levering dus geen prijsvermeerdering Geen conventionele uitsluiting van de refactie Grondslag: matigende werking goede trouw

39 Rechtsmiddelen bij verborgen gebreken
Sedes materiae In geval van de artikel 1641 en 1643 heeft de koper de keus om ofwel de zaak terug te geven en zich de prijs te doen terug betalen ([1°) ontbinding]=actio redhitoria: redhibere est facere ut rursus habeat venditor quod habuerit), ofwel de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, welk gedeelte door deskundigen zal worden bepaald ([2°)prijsvermindering =actio quanti minoris of actio quanti minoris) François Laurent: tekst limitatief (dus geen uitvoering in natura) (herstel of vervanging) Frankrijk: tekst sluit uitvoering in natura niet uit

40 Rechtsmiddelen bij 2°) verborgen gebreken
Alleen rechtsmiddelen bij ernstige verborgen gebreken In principe discretionaire keuze koper tussen actio redhibitoria en actio aestimatoria, maar geen actio aestimatoratia wanneer schadevergoeding voor herstel niet nodige veiligheid biedt bv. carting met gebroken stuuras geen actio redhibitoria bij onmogelijkheid tot teruggave goed Gebruik na ontdekken gebrek: Indicatie niet ernstig karakter gebrek Kan toestand van zaak ernstig verslechteren waardoor onmogelijkheid tot teruggave

41 Rechtsmiddelen bij 2) Verborgen gebreken
3°) Herstel of vervanging zaak aangetast door verborgen gebreken De lege lata (meerderheidsopvatting) wellicht enkel indien conventionele waarborg Naar een brede interpretatie van begrip uitvoering in natura

42 Rechtsmiddelen bij 3°) niet-conformiteit sensu lato (consumentenkoop)
Sedes materiae: Art. 1649quinquies, § 2 BW  § 2. In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het goed en het door de consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument verricht worden. Primaire rechtsmiddelen: naar keuze van koper   

43 Beperking keuze primaire rechtsmiddelen
Verbod op rechtsmisbruik beperkt keuzerecht tussen primaire rechtsmiddelen . Een vorm van genoegdoening wordt geacht buiten verhouding te zijn indien zij voor de verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening onredelijk zijn, gelet op :   - de waarde die het goed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben;   - de ernst van het gebrek aan overeenstemming;   - de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de consument (art. 1649quinquies, §.2, derde lid BW)

44 Rechtsmiddelen bij 3°) niet-conformiteit sensu lato (consumentenkoop)
Art. 1649quinquies, § 3 BW. De consument heeft het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen :   - indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of   - indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht. In afwijking van het eerste lid heeft de consument niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. Subsidiaire rechtsmiddelen: naar keuze koper

45 Rechtsmiddelen bij 3°) niet-conformiteit sensu lato (consumentenkoop)
Herstel = het in overeenstemming brengen met de overeenkomst (ook vervanginsonderdeel) Vervanging = terugnemen afgeleverd goed in plaats afleveren van een niet-gebrekkig exemplaar

46 Kosteloos karakter vervanging/herstel
Kosten voor in conformiteit te brengen ten laste verkoper Deze kosten omvatten onder meer de kosten van verzending, loon en materiaal (art. 1649quinquies, § 2, tweede lid in uitvoering van artikel 3, lid 4 richtlijn consumentenkoop). Geen vergoeding koper voor gebruik niet-conform goed Duits consument kocht oven bij verkoop op afstand. De consument merkte dat het was losgekomen van de binnenwand van de oven. Vermits herstelling niet mogelijk was, werd een vervangtoestel geleverd tegen betaling van 69,97 EUR als vergoeding voor het voordeel resulterend uit het gebruik van de initieel geleverde oven. Een Duitse consumentenorganisatie vorderde de terugbetaling van deze vergoeding en een gerechtelijk verbod onder verbeurte van een dwangsom om deze vergoeding nog in de toekomst te vragen. (Hof van Justitie Quelle)

47 Kosteloos karakter herstel/vervanging
Ook vergoeding voor verwijdering niet-conforme goed en installatie van vervangingsgoed Witmer en Gebr.Weder hadden een koopovereenkomst gesloten betreffende een gepolijste tegelvloer. Nadat in zijn huis ongeveer twee derde van de tegelvloer was gelegd, stelde Witmer vast dat er op deze tegelvloer donkere vlekken waren, die met het blote oog konden worden waargenomen; Gebr. Weber werd ertoe verplicht om niet enkel de kosten van deze levering te dragen, geschat op EUR, maar ook de kosten voor de verwijdering van de niet-conforme tegelvloer geschat op EUR te dragen Het totaalbedrag, zijnde EUR, ligt dus hoger dan de drempel van 150% van de waarde van het goed zonder gebreke

48 Hof van Justitie Weber de koper kan in principe het recht niet ontzegd worden op deze primaire voorkeurremedies, zelfs indien hieraan buitensporige kosten zijn verbonden (= absolute onevenredigheid). In dit geval mag de rechter weliswaar het recht van de consument op vergoeding van de kosten voor verwijdering van het gebrekkige goed en installatie van een vervangingsgoed in die mate beperken dat de verkoper slechts een evenredig gedeelte van de kosten moet dragen. De koper moet in dit geval wel de mogelijkheid worden geboden om in plaats van de vervanging van het niet-conforme goed, te kiezen voor een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst.

49 Subsidiaire rechtsmiddelen
Indien primaire rechtsmiddelen ernstige overlast of niet binnen redelijke termijn Ontbinding enkel indien niet-conformiteit voldoende ernstig Prijsvermindering ook bij lichte of zware niet-conformiteit

50 Rechtsmiddelen 4) CISG Sedes Materiae
Art ) De koper kan nakoming door de verkoper van zijn verplichtingen eisen, tenzij de koper een recht heeft uitgeoefend dat onverenigbaar is met deze eis. 2) Indien de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, kan de koper slechts aflevering van vervangende zaken eisen, indien de afwijking van het overeengekomene een wezenlijke tekortkoming vormt en een verzoek om vervangende zaken wordt gedaan hetzij in combinatie met een ingevolge artikel 39 gedane kennisgeving, hetzij binnen een redelijke termijn daarna. 3) Indien de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, kan de koper van de verkoper herstel eisen, tenzij zulks, alle omstandigheden in aanmerking genomen, onredelijk is. Een verzoek tot herstel moet worden gedaan hetzij in combinatie met een ingevolge artikel 39 gedane kennisgeving, hetzij binnen een redelijke termijn daarna.

51 Rechtsmiddelen 4) CISG Art. 49 De koper kan de overeenkomst ontbonden verklaren : a) indien de tekortkoming in de nakoming door de verkoper van de krachtens de overeenkomst of dit Verdrag op hem rustende verplichtingen een wezenlijke tekortkoming vormt; (….)

52 Rechtsmiddelen 4) CISG Art Indien de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst en ongeacht of de prijs reeds is betaald, kan de koper de prijs verlagen in dezelfde verhouding als waarin de waarde die de feitelijk afgeleverde zaken hadden op het tijdstip van aflevering staat tot de waarde die wel aan de overeenkomst beantwoordende zaken op dat tijdstip zouden hebben gehad. De koper mag de prijs echter niet verlagen, indien de verkoper in overeenstemming met artikel 37 of artikel 48 een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen herstelt of indien de koper weigert nakoming door de verkoper in overeenstemming met die artikelen te aanvaarden.


Download ppt "Is er een dienst of koop (OG) ?"

Verwante presentaties


Ads door Google