De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting onderhandelingsresultaat 2 april 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting onderhandelingsresultaat 2 april 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting onderhandelingsresultaat 2 april 2014
CAO 1 januari 2014 – 1 januari 2016 Toelichting onderhandelingsresultaat 2 april 2014

2 Cao onderhandelingen ABN AMRO Vakorganisaties

3 Hoofdrolspelers cao-onderhandelingen
FOTO ONDERHANDELINGS DELEGATIE

4 Waar staan we in het proces?
2 april 2014 onderhandelingsresultaat cao tussen bank en bonden 2 april 2014 onderhandelingsresultaat pensioen tussen bank, bonden en pensioenfonds met steun van RvM, RvD en BPAA Bonden leggen cao resultaat voor aan de leden Komende weken stemmen vakbondsleden, uitslag 28 april Bij een positieve uitslag: nieuwe cao een feit Nieuwe cao geldt vanaf 1 januari 2014 Enkele bepalingen gaan in per 1 januari 2015

5 Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat
Looptijd van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 Nullijn gedurende de looptijd Pensioenregeling verandert in 2014 én 2015 Prestatiepremie, dagvenster en niveau roostertoeslag ongewijzigd Open salarisschalen vanaf 1 januari 2015 Oude beloningsgaranties worden omgezet in twee persoonlijke toeslagen Er zijn verder afspraken gemaakt op een flink aantal andere terreinen. Sociaal Plan cao verlengd tot 1 januari 2016

6 Pensioenregeling Pensioenregeling op 2 punten aangepast:
1. Er wordt overgestapt op een CDC-pensioenregeling uiterlijk 1 mei 2014 Waarvoor een breed draagvlak bestaat: naast cao-partijen hebben Pensioenfonds AAB, RvM, BPAA en RvD een ‘onderhandelingsresultaat pensioen’ getekend 2. Overheid heeft regelgeving gewijzigd: Niveau van de pensioenregeling wordt hierop aangepast per en

7 Waarom wijzigingen pensioen nodig?
Arbeidsvoorwaardelijk Demografische aspecten (langer leven) Financiële markten (stijgende pensioenlasten) Regeerakkoord – Wetgeving (pensioenen betaalbaar houden) ABN AMRO Boekhoudkundig Boekhoudregels (IAS19R) Grote fluctuaties in Eigen Vermogen Financiële Sector: Core Tier 1 – Risico Kapitaalvereisten banken (Basel III) Extra Eigen Vermogen opbouwen

8 CDC-pensioenregeling
Uitgangspunten voor de regeling Kwalificeert voor de accounting van de Bank als een DC-regeling. Streeft naar fiscaal maximale middelloonregeling Premie vanaf 2015 Vaste premiemethodiek Extra premies of kortingen op de premies zijn niet meer mogelijk Premie bevat een opslag van 25% voor risico-overdracht en indexatie. Premie bedraagt maximaal 35% van pensioengevend salaris Deelnemersbijdrage wordt verlaagd van 6,67% naar 5,5% Eenmalige betaling Bank betaalt ter compensatie eenmalig 500 miljoen euro aan het pensioenfonds Bank betaalt ook 200 miljoen euro als bijdrage aan inhaalindexatie van het pensioenfonds

9 Niveau pensioenregeling
Pensioengevend salaris bestaat uit salaris, vakantiegeld, dertiende maand en vanaf ook uit de 1% bijdrage benefit budget Pensioenopbouw blijft het fiscale maximum Fiscale kaders 2013 2014 2015 Pensioenrichtleeftijd 65 67 Opbouwpercentage 2,15% 2,05% 1,875% Franchise 12.104 12.251 13.449 Opbouwpercentage geeft aan hoeveel ouderdomspensioen je jaarlijks opbouwt Alleen pensioenopbouw en deelnemersbijdrage over het pensioengevend salaris boven de franchise Pensioengevend salaris wordt vanaf 2015 gemaximeerd op € , in de loop van 2014 wordt hier een compensatie voor afgesproken.

10 Pensioenuitkomsten (1/2) - Algemeen
Opbouw van 1,875% wordt naar verwachting volledig gehaald Resulteert naar verwachting in een koopkrachtresultaat van 95% over 15 jaar Dekkingsgraad pensioenfonds stijgt naar verwachting naar 136% in jaar 15

11 Pensioenuitkomst (2/2) - maatmensen
Pensioen (incl. gehuwden AOW € 9.721) uitgedrukt in het laatste salaris (inclusief vakantiegeld, dertiende maand en 1% bijdrage benefitbudget) voor vier carrièrelijnen (“maatmensen”): 25-jarige 4-5 5-7 7-10 8-13 ≤ 2013: 65 / 2,15% / 77% 75% 72% 68% 2014: 67 / 2,05% / 69% ≥ 2015: 67 / 1,875% / 71% 66% 63% 35-jarige 4-5 5-7 7-10 8-13 ≥ 2015: 67 / 1,875% / 74% 72% 69% 65% 45-jarige 4-5 5-7 7-10 8-13 ≥ 2015: 67 / 1,875% / 77% 75% 72% 69% 55-jarige 4-5 5-7 7-10 8-13 ≥ 2015: 67 / 1,875% / 81% 79% 76% 73%

12 Garantieregelingen uit het verleden (1/2)
Alle beloningsgaranties worden op 1 januari 2015 gecombineerd in twee individuele toeslagen. Beide toeslagen zijn bevroren: ze groeien niet mee met loons- en salarisverhogingen Beide toeslagen zijn basis voor pensioen Bij aanpassing arbeidsduur worden toeslagen naar evenredigheid aangepast Persoonlijke salaristoeslag Aanvullend persoonlijk functiesalaris Aanvulling tot persoonlijk salaris Persoonlijke beoordelingstoeslag Persoonlijke toeslag (‘100%’) Persoonlijke toeslag (‘50%’) Persoonlijke beloningstoeslag 4.2-toeslag Compensatie deelnemersbijdrage (zoals 2,5% en 6,67%) Extra waarde bovenwettelijke vakantie-uren AMT, BMT, AMB Garantie AMT Diva Bijzondere toeslag langere arbeidsduur Alle ploegentoeslaggaranties

13 Garantieregelingen uit het verleden (2/2)
Promotie Persoonlijke salaristoeslag wordt ingeschaald in nieuwe hogere salarisschaal Persoonlijke beloningstoeslag wordt niet ingeschaald, blijft bestaan en wijzigt niet Terugplaatsing Salaris wordt ingeschaald in nieuwe lagere salarisschaal Op eigen verzoek of bij niet goed functioneren: Het deel van het salaris dat niet meer past in de lagere salarisschaal wordt toegekend als persoonlijke salaristoeslag. Samen met een eventueel al bestaande persoonlijke salaristoeslag wordt die in twee stappen afgebouwd. Een reeds bestaande persoonlijke beloningstoeslag wordt tijdens deze afbouw naar evenredigheid verlaagd. Door reorganisaties, herwaardering van functies of medische redenen: deel salaris dat niet meer past in de schaal wordt toegekend als persoonlijke salaristoeslag en toegevoegd aan een reeds bestaande persoonlijke salaristoeslag. De perspectiefgarantie vervalt

14 Open salarisschalen en salarisgroei
Vanaf 1 januari 2015 heeft een salarisschaal alleen een begin- en eindsalaris. Het eindsalaris is gelijk aan de huidige eindsalarissen. Functiejaren vervallen Beginsalaris van de salarisschalen bedraagt 70% van het eindpunt (dat geldt ook voor de laagste salarisschalen) Afhankelijk van het oordeel over de gedragsafspraken (de HOE) groeit het salaris met een percentage van het eindsalaris van de betreffende salarisschaal: Beoordeling 1 2 3 4 5 Salarisgroei 0% 1% 2,5% 3,5% 5% Bij een 2- beoordeling: verbeterplan opstellen. In voorkomend geval ook bij een 1. Promotie: salaris wordt ingeschaald in hogere salarisschaal en – indien mogelijk – verhoogd met 3% van het eindsalaris van die hogere salarisschaal De beoordelingssystematiek blijft verder ongewijzigd, met onderscheid tussen Hoe en Wat.

15 Loopbaan en werkgelegenheid
Coaching van jongeren door ouderen Vrijwilligersverlof voor coachingsactiviteiten door leden ABN AMRO coachingsnetwerk Aandacht voor duurzame inzetbaarheid in Top Class Employer programma in overleg met bonden HNW vormt geen belemmering voor loopbaanmogelijkheden Werkgelegenheid Bank bekijkt mogelijkheden bovenformatieve leer-/werkplekken bij leveranciers Extra instroom CAP-100 medewerkers in 2014 Snuffelstages binnen en buiten de bank voor Uitgesproken Talenttraject

16 Duurzaam inzetbaarheidsbudget en mantelzorg
DI- budget Kan aangevuld worden met bankmiddelen voor ontwikkelinstrumenten die boven DI-budget uitgaan Meer en beter onder aandacht brengen van medewerkers Evaluatie door partijen in 2016 Mantelzorg Doelgroepen in de zorgverlofregelingen worden uitgebreid met andere familieleden of persoonlijke kennissen Bewustwordingscampagne mantelzorg samen met vakbonden In 2014 streeft de bank naar erkenning “Wij werken mantelzorg vriendelijk”

17 Werkdruk Cao-partijen willen een te hoge werkdruk voorkomen
Gezamenlijk een afdeling uitzoeken voor een werkdrukonderzoek Werkdruk vast agendapunt in het periodieke vakbondsoverleg Pilot zelfroosteren ASC onderdeel van agenda vakbondsoverleg Bank blijft zoeken naar technische mogelijkheden om thuiswerken voor zoveel mogelijk medewerkers realiseerbaar te maken

18 Arbeidsovereenkomsten
Contract voor onbepaalde tijd is de regel, een contract voor bepaalde tijd is ook mogelijk Contracten voor bepaalde tijd zijn mogelijk voor een periode van maximaal drie jaar Voor afloop tijdelijk contract gesprek over eventuele voortzetting Maximaal drie tijdelijke contracten; laatste uitzending of detachering telt hierbij mee Contract na uitzending of detachering bevat geen proeftijd.

19 Overige afspraken Op 1 juni 2014 en 1 juni 2015 kunnen medewerkers bovenwettelijke vakantie-uren en tijdspaaruren verkopen die zij op 2 april 2014 hadden Cao-partijen gaan de bekendheid van de vakbonden binnen de bank vergroten. Gedurende de looptijd van de cao vergoedt de bank de kosten van het lidmaatschap voor nieuwe leden, gedurende één jaar De drie vakbonden ontvangen per jaar elk een bedrag van € voor ondersteuning van internationaal vakbondswerk

20 Sociaal Plan cao Wordt met een jaar verlengd tot 1 januari 2016
Grondslag voor de stimuleringspremie wordt op 1 januari 2015 aangepast als gevolg van de nieuwe persoonlijke toeslagen PST telt voor 100% mee PBT telt voor 40% mee Partijen kijken nog naar de gevolgen van de Wet werk en zekerheid op de Sociaal Plan cao “Van werk naar werk”

21 Ledenraadpleging Leden ontvangen overzicht resultaten thuis per email
Leden ontvangen stemformulieren thuis per Stemmen uiterlijk vrijdag 25 april 2014 om uur Uitslag maandag 28 april bekend 21


Download ppt "Toelichting onderhandelingsresultaat 2 april 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google