De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 27 januari 2013 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 27 januari 2013 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 27 januari 2013 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen

3 Gezang 160 Psalm 33: 1 en 2 Het lied van de nieuwe aarde Psalm 69: 3 en 9 Gezang 166: 3 en 4 Psalm 117 Johannes 2: 1 – 22

4 Spreuk van de week: “Een goddeloze jaagt op zijn eigen ondergang, wat rechtvaardigen doen, werpt vruchten af.” (Spreuken 12: 12)

5 Welkom en mededelingen

6 Heer, wij komen vol verlangen, op uw roepstem naar uw dis, want door schuld met schrik bevangen zoekt ons hart vergiffenis: slechts in U bestaat ons leven, die uw bloed voor ons woudt geven; laat ons dan in brood en wijn met Uzelf gespijzigd zijn. Gezang 360: 1, 2 en 3

7 Sterk ons wankelend vertrouwen, geef ons zelf wat Gij geboodt: dat wij met oprecht berouwen enkel rusten in uw dood; ja, vervul ons met uw krachten, opdat wij uw wet betrachten, zegen zo uw sacrament, dat ons hart U steeds meer kent. Gezang 360: 1, 2 en 3

8 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken over uw verlossend werk; geef dat niet die woorden breken op de daden van uw kerk, maar dat wij geheiligd leven op de plaats door U gegeven, en U volgen onder ’t kruis op de smalle weg naar huis. Gezang 360: 1, 2 en 3

9 Stil gebed Votum en groet

10 Komt nu met zang en roert de snaren, gij volk, dat leeft van ’s H EREN recht. Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen een lofzang in de mond gelegd. Word’ als nooit tevoren door wie Hem behoren ’t feestlied ingezet! Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, steekt de loftrompet. Psalm 33: 1 en 2

11 Zingt al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat Hij zegt. Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht. Die zich openbaarde overal op aarde, alles spreekt van Hem. Heemlen hoog verheven, vol van blinkend leven, schiep Hij door zijn stem. Psalm 33: 1 en 2

12 10 geboden

13 Bron: Zingenderwijs Tekst: Hans Bouma Melodie: psalm 149 Het lied van de nieuwe aarde

14 Het lied van de nieuwe aarde: 1, 2 en 3 Wij hopen op een nieuwe schepping, naar Gods belofte is er redding, de grote toekomst is aanstaande, de hemel daalt op aarde. God is trouw, Hij gaat met ons door, onweerstaanbaar doet Hij zijn Woord, waar nu nog dood en zonde zijn woont eens gerechtigheid.

15 Het lied van de nieuwe aarde: 1, 2 en 3 De grote dag begint te dagen, ons leven bloeit in Gods genade, in Jezus, eersteling der doden, wordt alles veelbelovend. Hij vervult ons met wat Hij deed, wij verheugen ons in zijn Geest, wat zich in liefde aan Hem hecht brengt Hij voorgoed terecht.

16 Het lied van de nieuwe aarde: 1, 2 en 3 God, wij verwachten U op aarde, woon bij ons mensen als een vader, de schepping reikhalst naar bevrijding, wil haar met ons verblijden. Maak ons nieuw, breng ons aan het licht, kom nabij in wie vrede sticht, Gij spreekt uw Zoon ons tegemoet: de hoop die leven doet.

17 Gebed

18 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Johannes 2: 1 – 22.

19 Johannes 2: 1 – 22 Bruiloft in Kana 2 1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’

20 Johannes 2: 1 – 22 6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.

21 Johannes 2: 1 – 22 9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’

22 Johannes 2: 1 – 22 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 12 Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen.

23 Johannes 2: 1 – 22 Jezus in de tempel 13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 14 Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15 Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen.

24 Johannes 2: 1 – 22 Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16 en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 17 Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’ 18 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’

25 Johannes 2: 1 – 22 19 Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ 20 ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21 Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. 22 Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

26 Psalm 69: 3 en 9 Het is om U dat ik word afgeweerd, om U draag ik het brandmerk van de schande, verbroken zijn de broederlijke banden, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van wie U smaadt kwam op mij neer en met de vinger word ik nagewezen. Mijn rouw en tranen keren tot mij weer. In aller oog moet ik verachting lezen.

27 Psalm 69: 3 en 9 Hemel en aarde, prijst om strijd den H EER, gij grote zee en alle watervloeden. Vrijwaren zal Hij Sion en behoeden, in Juda’s lot brengt Hij een ommekeer. Men zal weer wonen in 't beloofde land, een nieuw geslacht vindt daar bij U nieuw leven en Gij zult met een koninklijke hand al wie uw bijzijn zoeken woning geven.

28 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over het verbond tussen God en Abraham. (Genesis 15: 1 – 21 en 17: 1 – 27)

29 Het feest in Kana en de rel in Jeruzalem

30 Preek

31 In Kana was de gloed geweken, het vuur bedolven onder as; toen zei de vlam in ieders beker wie er de ware wijnstok was; laat het nu uit de kruiken stromen, de vreugde ga van mond tot mond, omdat Hij, in zijn uur gekomen, de aarde aan zijn zijde vond! Gezang 166: 3 en 4

32 Juicht voor de koning van de volken, buigt voor zijn opperheerschappij, zingt halleluja! Uit de wolken komt ons zijn heerlijkheid nabij. Bouwt dan ootmoedig aan de aarde, legt vrede in elkanders hand: Hij die de beste wijn bewaarde roept ons ter bruiloft in zijn land! Gezang 166: 3 en 4

33 Gebed

34 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor: emeritikas kerk

35 Psalm 117 Looft, alle volken, looft den H EER, roemt, alle naties, roemt zijn eer. Want over ons is groot en wijd zijn gunst en goedertierenheid, voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. Heft met ons Halleluja aan!

36 Zegen, door te gemeente te beantwoorden met:

37 Vanmiddag is er weer een dienst om 17.00 uur in dit kerkgebouw met dominee De Bruijne.


Download ppt "Zondag 27 januari 2013 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google