De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Banksparen Karel Lagemaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Banksparen Karel Lagemaat"— Transcript van de presentatie:

1 Banksparen Karel Lagemaat
Formulemanager Allianz Nederland Asset Management

2 Programma Inleiding De markt Banksparen en verzekeren Afsluiting

3 Marktonderzoek* Allianz intermediairs
Onbekend met Banksparen 12% Verwacht daling provisie 48% Inspelen op nieuwe wetgeving 47% Geen verandering in werkwijze 39% Conclusie Een krappe minderheid zal actief inspelen op Banksparen, terwijl een aantal van u op dezelfde voet verder gaat * Bronvermelding: IG&H

4 Banksparen in de pers Spits Het Financieel Dagblad Metro
Consumentenbond CASH

5 Markt scan Aantal partijen actief: Delta Lloyd SNS Rabo Aegon Allianz

6 Banksparen en verzekeren
Wetsvoorstel Depla/Blok: de stand van zaken Banksparen in box 3 met gekoppelde overlijdensdekking: een nieuw concept Lijfrenterekening Hypotheekrekening

7 1. Wetsvoorstel Depla/Blok
De stand van zaken : Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer : motie Vedder-Wubben over herstel premiegrondslag Kenmerken wetsvoorstel lijfrente- en hypotheeksparen bij bank/vermogensbeheerder wordt fiscaal gefaciliteerd geen risicodekking geen solidariteit leven/overlijden terminologie: rekeningen en beleggingsrechten (verder: rekening) Kern van het voorstel: level playing field leidt tot meer aanbieders meer concurrentie meer transparantie in kostenstructuur lagere kosten voor consumenten

8 Aandachtspunten Een bankspaarproduct is een complex product
reclame-eisen, Financiële bijsluiter, Adviesmatch een MiFID-product advies CDFD: bij nationaal regime deskundigheid DSI Financieel adviseur info over nadere invulling volgt

9 2. Een nieuw concept Beleggersrekening plus overlijdensrisicoverzekering (met Allianz Plus ter illustratie) Bij overlijden wordt het saldo op de beleggersrekening aangevuld tot het gewenste bedrag (‘doelvermogen bij overlijden’) Kenmerken overlijdensrisicoverzekering verzekerd bedrag = doelvermogen bij overlijden -/- rekeningsaldo verzekerd bedrag wijzigt dagelijks (saldo-afhankelijk) premie wordt per maand vooruitbetaald premie wijzigt maandelijks eenjarige risicopremies geen waardeopbouw geen belastingheffing in box 3 geen verrekening voor het successierecht bij overgang naar kruiselings (een ander dan de rekeninghouder/verzekerde treedt op als verzekeringnemer)

10 Wat gebeurt er bij overlijden?
Algehele gemeenschap van goederen Het saldo op de beleggersrekening 50% valt toe aan partner rekeninghouder (krachtens huwelijksvermogensrecht) 50% valt in nalatenschap rekeninghouder (krachtens erfrecht) op de nalatenschap zijn de regels van het successierecht van toepassing saldo gaat naar wettige erfgenamen (wettelijke of bij testament aangewezen) De (aanvullende) uitkering krachtens de overlijdensrisicoverzekering valt niet in nalatenschap rekeninghouder (onaantastbaarheidsleer) uitkering gaat naar de op het polisblad vermelde begunstigde(n) op de uitkering zijn de regels van het successierecht van toepassing tenzij de verzekering kruiselings is afgesloten en een ander dan de echtgenoot optreedt als verzekeringnemer/begunstigde (bijvoorbeeld een kind)

11 Wat gebeurt er bij overlijden?
Huwelijkse voorwaarden (zonder verrekenbeding bij overlijden) of samenwoning Het saldo op de beleggersrekening valt geheel in nalatenschap rekeninghouder (krachtens erfrecht) op de nalatenschap zijn de regels van het successierecht van toepassing saldo gaat naar wettige erfgenamen (wettelijke of bij testament aangewezen) De (aanvullende) uitkering krachtens de overlijdensrisicoverzekering valt niet in nalatenschap rekeninghouder (onaantastbaarheidsleer) uitkering gaat naar de op het polisblad vermelde begunstigde(n) geen onderdeel nalatenschap rekeninghouder (onaantastbaarheidsleer) op de uitkering zijn de regels van het successierecht van toepassing tenzij de verzekering kruiselings is afgesloten incassoverklaring bij betaling premie door rekeninghouder/verzekerde kan middels een aparte verklaring onder bewind worden gesteld uitkering valt niet onder testamentair bewind!

12 Wat gebeurt er na overlijden rekeninghouder/verzekerde?
Overlijdensrisicoverzekering vult saldo op beleggersrekening aan tot doelvermogen bij overlijden uitkeringsbedrag staat vervolgens in euro’s vast (koersdatum bekend) Beleggersrekening saldo op beleggersrekening rendeert door het saldo wordt niet bevroren: koersrisico is voor erfgenamen! aanbieder kan een (tijdelijke) saldogarantie afgeven aandachtspunten overlijden zo spoedig mogelijk melden eventueel beleggingskeuze wijzigen als saldogarantie ontbreekt let op bij SEW (zie later)

13 Wat gebeurt er bij een tussentijdse opname?
Als een deel van het saldo wordt opgevraagd, zal de verzekeraar het doelvermogen bij overlijden met dit bedrag verlagen (zodat het verzekerd bedrag niet stijgt) anti-selectie Aanbieder kan om praktische redenen beperkte opnamemogelijkheden bieden met handhaving van de overlijdensdekking beleid Allianz

14 Betaling risicopremies
Via beleggersrekening totale last gelijkblijvend ‘opvreetgevaar’ vereist duidelijke communicatie en informatie transparantie door internetrekening met afschriften verbod churning (‘dubbele provisie’) niet mogelijk bij hypotheekrekening (afkoop!) Via betaalrekening totale last variabel (overlijdensrisicopremie varieert maandelijks) zeer transparant geen dubbele kosten

15 3. Lijfrenterekening Bank of vermogensbeheerder als ‘verzekeraar’
geblokkeerde lijfrenterekening, of beleggingsrecht met afkoopverbod rekeninghouder wordt gelijkgesteld met verzekeringnemer inleg wordt fiscaal aangemerkt als lijfrentepremie Jaarruimte of reserveringsruimte hoogte van de aftrek wordt op dezelfde wijze bepaald als bij een lijfrenteverzekering 17%* (IGt-1 - € ) – 7,5 At-1 – Ft-1 verlaging van de maximale premiegrondslag van € (cijfer 2007) tot € (cijfer 2008) maximale inkomensgrondslag waarover lijfrente kan worden opgebouwd € maximale jaarruimte daalt hierdoor van € naar € let op: geen terugwenteling naar 2007!

16 De uitkeringsperiode Pas eind december duidelijkheid
Het opgebouwd tegoed kan naar keuze worden aangewend voor een toegestane lijfrentevorm bij een verzekeraar een recht op vaste en gelijkmatige termijnen bij een kredietinstelling/beheerder in geldeenheden: gedurende de looptijd gegarandeerde annuïteit, of termijnen die variëren met rentestand (in dat geval wordt zodra de rente wijzigt voor de nieuwe rentevastperiode een nieuwe annuïtaire berekening gemaakt; beleidsbesluiten met betrekking tot deze variant volgen nog) in beleggingseenheden: parallel met de uitkeringen uit lijfrenteverzekeringen die zijn uitgedrukt in units (art. 2b Uitvoeringsregeling IB 2001)

17 Overig aandachtspunt bancaire lijfrente
Overhevelen saldi van verzekeraar naar bank (en omgekeerd) mogelijk op grond van artikel Wet IB 2001 let op: iedere vorm van overgangsrecht vervalt!

18 4. Hypotheekrekening (SEW/BEW)
Voorwaarden geblokkeerde rekening/beleggingsrecht alleen deblokkeren bij aflossen eigenwoningschuld rekeninghouder heeft zelf een eigen woning met een eigenwoningschuld let op 30-jaarstermijn, die bij bestaande leningen geldt vanaf 2001! ten minste 15 jaar, of tot overlijden belastingplichtige of partner, jaarlijks een bedrag inleggen bandbreedte 1:10 rendement wordt bijgeboekt ingeval spaarrekening met ingang van enig tijdstip wordt aangeduid als spaarrekening eigen woning, dat tijdstip aangemerkt als eerste overmaking

19 Bancaire spaarhypotheek
Rentevergoeding SEW kan worden gekoppeld aan hypotheekrente mits deze koppeling niet leidt tot een hypotheekrente die hoger is dan die op een vergelijkbare niet-gekoppelde hypothecaire lening hypotheekrente volledig aftrekbaar bij rente-opslag van maximaal 0,2% Let op bandbreedte (rentestijging zal leiden tot daling periodieke inleg)

20 Voordeel uit SEW/BEW Het voordeel uit SEW/BEW
wordt progressief belast in box 1 Op basis van ‘saldomethode’ rendement op het tijdstip van deblokkering rendement = saldo -/- ingelegde bedragen Twee rekeninghouders en/en-rekening versus en/of-rekening als een SEW meer dan één rekeninghouder heeft, wordt het tegoed van de rekening fiscaal in gelijke delen aan die rekeninghouders toegerekend (art. 17bis UR IB 2001)

21 SEW/BEW en deblokkeren
Een SEW/BEW wordt geacht geheel te zijn gedeblokkeerd bij vervreemden, behoudens in het kader van (beëindigen) huwelijk of samenwoning bij inbrengen in het vermogen van onderneming bij gedeeltelijke deblokkering (zoals onttrekking premies risicoverzekering) bij overschrijden 30 jaarstermijn ná eerste overmaking op rekening bij overlijden rekeninghouder (tenzij partner de rekening voortzet) Voordeel uit spaarrekening/beleggingsrecht rendement wordt progressief belast in box 1

22 Vrijstelling SEW/BEW Geen extra vrijstelling
Vrijstelling voor de KEW is van toepassing zelfde voorwaarden gelden voor SEW/BEW life-timevrijstelling Voorwaarden vrijstelling KEW aflossen eigenwoningschuld maximaal € per begunstigde (2008) bij 20 jaar betaling bandbreedte 1:10 eerdere uitkeringen worden gesaldeerd vrijstelling kan eigenwoningschuld niet overtreffen geen eigenwoningschuld = geen vrijstelling

23 Wat gebeurt er bij overlijden? (doorschuiven)
Rentebestanddeel (saldo -/- inleg) vrijgesteld, mits het rekeningsaldo wordt aangewend voor aflossing eigenwoningschuld erflater De hypotheekrekening kan ook worden doorgeschoven naar de partner de vrijstelling van de voortzettende partner wordt verhoogd met maximaal het deel van het op de overlijdensdatum aanwezige tegoed dat aan de overleden partner toebehoorde het meegenomen vrijstellingsbedrag van de overleden partner kan niet hoger zijn dan het nog onbenutte bedrag van diens vrijstelling, met als maximum de waarde van het tegoed op de hypotheekrekening op het tijdstip van overlijden (3.116a lid 4 IB) bij een gezamenlijke hypotheekrekening met een saldo bij overlijden van € bedraagt de verhoging van de vrijstelling derhalve € de waarde van het gecontinueerde tegoed valt in de nalatenschap Deze systematiek wijkt af van de gang van zaken bij een KEW bij een KEW kan de begunstigde de door de overleden partner niet benutte vrijstelling gebruiken

24 Wat gebeurt er bij overlijden? (koersdaling)
Let op: de vrijstelling is niet van toepassing als het bij overlijden aanwezige tegoed niet volledig wordt aangewend voor aflossing van de eigenwoningschuld Positieve en negatieve waarde-ontwikkelingen na het overlijden worden buiten beschouwing gelaten de waardestijging na de overlijdensdatum valt niet onder het SEW-regime bij een waardedaling moet het verschil uit andere middelen worden aangevuld, anders is de vrijstelling niet van toepassing! In cijfers saldo op overlijdensdatum € saldo op aflossingsdatum 2 weken later € (vertraging melding/verwerking) aan te vullen uit eigen middelen € (zodat € kan worden afgelost) Beleid Allianz saldogarantie bij overlijden

25 Omzettingen Fiscaal geruisloze omzetting KEW/SEW/BEW
wisseling van productvorm is toegestaan verstreken looptijd telt mee (incl. premiebetaling/inleg) ook voor bestaande gevallen eventueel overgangsrecht vervalt (verzekeringen vóór 1992 en 2001) Omzetting beleggersrekening in box 3 in SEW/BEW verstreken looptijd en inlegverleden niet relevant omzettingsdatum is ‘startdatum’ saldo op rekening is eerste inleg (telt mee voor bandbreedte)

26 Kansen met Banksparen Wetgeving en branche-ontwikkelingen hebben markt gecreëerd Banksparen Zorgplicht Transparantie Let op: Koppeling rekening en overlijdensrisicoverzekering Saldogarantie bij overlijden Rendementen & kosten

27 Bedankt voor uw aandacht
Vragen?


Download ppt "Banksparen Karel Lagemaat"

Verwante presentaties


Ads door Google