De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg rondom Chronisch Zieken en Functionele Bekostiging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg rondom Chronisch Zieken en Functionele Bekostiging"— Transcript van de presentatie:

1 Zorg rondom Chronisch Zieken en Functionele Bekostiging
... achtergronden van het MDS traject

2 Startpunt Eerste lijn groot goed van Nederlandse gezondheidszorg
Laagdrempelig, dicht bij de burger, in de wijk, preventief gericht, (relatief) goedkoop Cruciale coördinerende functie en poortwachterfunctie Belangrijke rol in doelmatigheid en kwaliteit stelsel van zorg Maar... 2

3 Uitdagingen Grote groei van zorgvraag inclusief chroniciteit
inclusief multi-morbiditeit Kostenstijging zorg in totaal kan niet te hard doorgroeien Groot potentieel voor eerstelijn om hier een grote rol in te spelen (substitutie) Stimuleren zelf-regie en zelf-management patiënt 3

4

5 Groot verbeterpotentieel
COPD: 20% van COPD patiënten in 1e lijn heeft ‘verborgen’ hartfalen (…en 30 % heeft geen COPD….) Diabetes: Slechts 30% van diabetes patiënten wordt adequaat behandeld (en er staat ons een grote diabetes epidemie te wachten) Depressie zorg Overgebruik antidepressiva bij lichte patiënten Ernstige depressie patiënten worden vaak onderbehandeld Preventieve activiteiten blijven achter Afstemmingsproblemen binnen eerste lijn, en tussen eerste en tweede lijn Polyfarmacie, medicatieproblemen (vermijdbare ziekenhuisopnames) Substitutiepotentieel blijft achter

6 6

7

8

9 Hoe kan dat nou? Incentives eerste lijn totaal niet gericht op realiseren toegevoegde waarde (hoge kwaliteit/prijs verhouding van de zorg) Gefragmenteerde financiering Consulttarieven zonder inhoudelijk label Abonnementtarief zonder gevraagde aantoonbare inhoudelijke prestaties Zuigende kracht tweede lijn Geen innovatieprikkel Dat het vaak goed gaat komt door intrinsieke motivatie van professionals, managers en andere medewerkers -> werken tegen de prikkels in Ieder op zichzelf gericht Je betaalt voor de fragmentatie, niet voor een inhoudelijk resultaat Geen prikkel voor integratieve activiteiten en ketenorganisatie Veel chronische zorg is/wordt B-DBC

10 Huidige eerstelijn: “Every system is perfectly designed to achieve exactly the results it gets” (Donald Berwick) Suboptimale kwaliteit Suboptimale doelmatigheid Geen goede prijs/kwaliteit verhouding

11 … Dus andere prikkels nodig …
Wat willen we? … Dus andere prikkels nodig … Optimale kwaliteit Optimale doelmatigheid Steeds beter wordende prijs/kwaliteit verhouding

12 Filosofie nieuw zorgstelsel
Productfinanciering Een centraal aspect van nieuw zorgstelsel is om door betere prikkels kwaliteit/prijs verhouding van zorg te verbeteren Hogere kwaliteit zorg Duurzame solidariteit door beheersing kosten in basispakket

13 I: Productfinanciering ipv aanbodfinanciering
Krijgt (te onderhandelen en/of risico-gecorrigeerd) standaardbedrag voor integrale zorg voor liesbreuk patiënt Inclusief honorarium, ziekenhuiskosten, medicatie, lab, fysiotherapie etc Stimuleert doelmatig gebruik middelen… … forse prikkel voor verlaging decubitus, wondinfecties, etc .... is dus forse prikkel voor secundaire preventie! Liesbreuk Prijs

14 II: Transparantie over prestaties
Transparantie over gerealiseerde kwaliteit op productniveau (mbv vergelijkbare gegevens) Zodat inkoper weet wat hij inkoopt Zodat consument ziet wat verzekeraar levert Zodat zorginstellingen van elkaar zien hoe ze presteren In alle sectoren wordt nu dergelijke kwaliteitsinformatie in rap tempo ontwikkeld Kwaliteit Pat. ervaring Effectiviteit Veiligheid Liesbreuk Prijs

15 Concurrentie / prestatiefinanciering op het niveau van producten
Kwaliteit-prijs verhouding van geleverde zorg (toegevoegde waarde) wordt de driver voor zowel aanbieder als verzekeraar Kwaliteit Pat. ervaring Effectiviteit Veiligheid Liesbreuk Prijs Hi Value: Hoge kwaliteit-prijs verhouding Low Value: duur, en/of slechte kwaliteit

16 De eerste lijn: ook DBCs?
WEL voor goed te omschrijven chronische ketenzorgproducten waarbij Diseasemanagement principes de toegevoegde waarde van de eerstelijn sterk verhogen: Laag complexe chronische zorg (transmuraal): Diabetes Hartfalen COPD Cardiovasculair risicomanagement Depressie Misschien ook bij hoog complexe zorg thuis: Ernstige multimorbiditeit & psychosociaal fragiel Hoog-complexe palliatieve zorg Disease management Goed geprotocolleerd, goed voorspelbaar Goede taakverdeling tussen professionals in eerstelijn Belangrijke rol voor zelfmanagement patiënt Zorgcoördinator model minder voorspelbaar, ad hoc inzet verschillende professionals coördinatie in één hand cruciaal Zelfregie heeft krachtiger ondersteuning nodig

17 Cardiovasc Risico Management
Landelijk vastgestelde prestatieindicatoren Keten DBCs en MDS Eerste Lijn Ziekenhuis Zijn al veel aanzetten voor… maar nog geen definitieve, goed gestructureerde sets Diabeteszorg Kwaliteit Prijs Wel is er een MDS vast te stellen – grootste gemene deler van wat al wordt geregistreerd cq geregistreerd zou moeten worden voor interne kwaliteitsborging Cardiovasc Risico Management Kwaliteit Prijs COPD Kwaliteit Prijs Hartfalen Kwaliteit Prijs Op basis van die kernset kunnen vervolgens nog veel verschillende indicatoren worden geconstrueerd… maar daar is dan langer de tijd voor

18 Basisgedachte: MDS zeer basaal zodat het voor iedereen acceptabel is en we daarmee een fundament leggen voor betrouwbare, vergelijkbare, valide indicatoren Dat proces van indicatorontwikkeling en aanlevering wordt gedurende 2010 met partijen verder vormgegeven Registratie van de MDS is randvoorwaarde voor hoofdaanbieder maar is ook essentieel voor kunnen managen van kwaliteit! ... AANLEVERING pas in 2011

19

20 De eerste lijn: ook DBCs?
Verder: NEE Een goed functionerende eerste lijn kenmerkt zich door: Integrale en op preventie gerichte aanpak Patiëntenproblemen vaak niet helder in precieze ‘diagnoses’ te vertalen, laat staan in eenduidige ‘producten’ DBCs in eerste lijn zouden veel administratief werk met zich meebrengen … … en oncontroleerbaar zijn voor verzekeraars De basis huisartsgeneeskundige zorg kun je zelf als ‘dienst’ of ‘product’ definiëren

21 Integrale diabeteszorg
Proces en uitkomstindicatoren (incl. aantal doorverwijzingen naar 2e lijn) incl doelmatig voorschrijven (DGV benchmark) Hoofdcontractant: verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit en de organisatie en coordinatie vd zorg Inclusief oogonderzoek, incidenteel specialistisch consult, diëet & leefstijladvies, basale zorg voor diabetes-gerelateerde complicaties Diagnose/indicatie Kwaliteits-indicatoren (bestaan in aanzet al) Integrale diabeteszorg Exclusie: Niet instelbare patiënten, ernstige diabetes-gerelateerde complicaties (conform zorgstandaard / NHG standaard) Vast (onderhandelbaar) tarief p/patiënt Beleidsvoornemen: 2011 ook inclusief diagnostiek, hulpmiddelen en medicatie Product: één jaar integrale diabeteszorg (disease management) Tarief dekt zowel de kosten per patiënt als de infrastructurele kosten (overleg, ICT) Integrale financiering voor een jaar zorg Start NA de indicatiestelling 21

22 Randvoorwaarden Geen horizontale versnippering, dus integratie van meerdere “ ketens” Beperking in het aantal ketenzorgproducten Initiatie ketenzorg door verwijzing basis HA zorg Contractant keten DBC dient / kan ook basis HA en andere ketens aan te kunnen bieden Minimale Administratieve lasten en beperkingen Aanspraak op bepaalde zorg nog niet in ZVW ( fysio en podotherapie) Het gaat NIET om verkapt bezuinigen: 2010 kader 250 Miljoen 2014 > 0,5 Miljard middelen komen met name uit substitutie van regie en (in tweede instantie) verbetering kwaliteit waardoor minder druk op 2e lijns zorg

23 Tijdslijn Vandaag Ministerraad: brief daarna openbaar Tot eind september: Tweede Kamer kan oordelen en opmerkingen maken 1 oktober: officiele aankondiging ‘beleidsregels’, declaratieregels, transparantie-eisen Daarvoor al: details zoveel mogelijk openbaar, zodat zorgvuldige invoering mogelijk is V.a. 1 januari 2010: mogelijkheid om voor de vier genoemde zorgvormen integrale zorg te contracteren

24 Meer informatie? vanaf 2e week juli


Download ppt "Zorg rondom Chronisch Zieken en Functionele Bekostiging"

Verwante presentaties


Ads door Google