De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Acadin, ruimte voor talent binnen een rijke leeromgeving Desirée Houkema (SLO) Landelijke kennisconferentie Talentontwikkeling en Wetenschap & Techniek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Acadin, ruimte voor talent binnen een rijke leeromgeving Desirée Houkema (SLO) Landelijke kennisconferentie Talentontwikkeling en Wetenschap & Techniek."— Transcript van de presentatie:

1 Acadin, ruimte voor talent binnen een rijke leeromgeving Desirée Houkema (SLO) Landelijke kennisconferentie Talentontwikkeling en Wetenschap & Techniek 27 mei 2011 Presentatie, hand-outs en paper te downloaden via www.acadin.nl/dto/instructie www.acadin.nl/dto/instructie

2 Doelstellingen Acadin Doelen: –Ruimte creëren voor onbegrensd leren –Bijdragen aan stimulerende, rijke leeromgeving –Ondersteuning bij vormgeven onderwijs op maat –Uitbreiding van beschikbare mogelijkheden en bronnen –In te bedden binnen dagelijkse onderwijspraktijk (in de context van andere onderwijsvoorzieningen) Doelgroepen (basisonderwijs): –Talentvolle / (hoog)begaafde leerlingen –Begeleider(s): eigen leerkracht(en), begeleider verrijkingsklas, (hoog)begaafdheidscoördinator, IB-er, externe begeleider, experts, andere (externe) betrokkenen, …

3 Aanleiding Referentieniveaus, kerndoelen en (regulier) aanbod is afgestemd op “gemiddelde” leerlingen  voldoen niet voor leerlingen met (uitzonderlijk) talent Onvoldoende cognitieve uitdaging  doen vaak onvoldoende relevante leerervaringen op Onvoldoende afstemming op individuele mogelijkheden, interesses en behoeften  aanwezig talent wordt niet optimaal benut en aangesproken Acadin is onderdeel van het programma van het Ministerie van OCW: 'Stimuleren excellentie basisonderwijs‘'Stimuleren excellentie basisonderwijs‘ (2009-2011)

4

5 (hoog)begaafdheid ontwikkelings- potentieel gedrevenheid creërend (denk)vermogen probleem  oplossing problemen herkennen meerdere oplossingen meerdere invalshoeken autonoom scherpe waarneming intens snel zelfsturend zelf ontdekkend reflecterend procesgericht plezier in creëren productief flow origineel enthousiast voor passies brede interesse specifieke, diepgaande interesses kritisch sterk rechtvaardigheidsgevoel zoekend naar betekenis zet door actief veel energie ondernemend initiatiefrijk nonconformistisch nieuwsgierig intrinsiek gemotiveerd gefocust veel ideeën Dweck: FIXED vs growth mindset Luc Stevens Dabrowski: overexcitabilities rijk en levendig voorstellingsvermogen Ken Robinson rijke fantasie flexibel omgaan met ambiguïteit Csikszentmihalyi perfectionistisch veeleisend eigengereid eigen-wijsheid veel willend leergierig kennishonger opvallend gevoel voor humor gevoelig

6 Wat hebben bijzonder talentvolle leerlingen (en hun begeleiders) nodig om rijk onderwijs te realiseren dat aansluit op hun onderwijsbehoeften en hoe kan een digitale leeromgeving daarbij een rol spelen? Vraagstelling

7 Wat biedt Acadin? Uitdagende leeractiviteiten voor leerlingen, aansluitend bijleeractiviteiten –interesses: keuze uit breed aanbod (content) –mogelijkheden: niveau, leervoorkeur, (denk)vaardigheden –behoeften (cognitief, sociaal en emotioneel): o.a. ontmoeting en samenwerking met gelijkgestemden  De individuele leerling staat centraal Ondersteuning van begeleider(s) –Vinden van passend leermateriaal –Handreikingen voor inzet materiaal –Uitbreiding van beschikbare (kennis)bronnen –Leeromgeving voor plannen, feedback/beoordeling

8 Introductievideo Acadin Online te bekijken via www.acadin.nl/dtowww.acadin.nl/dto

9 (Ver)rijk(t) onderwijs Bovengemiddeld (ca. 25%) Moeilijk (ca. 10%) Erg moeilijk (ca. 5%) Mate van gewenste differentiatie is groot: een hele uitdaging om een afgestemd verrijkend aanbod samen te stellen voor bovengemiddelde t/m (hoog)begaafde leerlingen! hoogbegaafdheid.slo.nl

10 Moeilijkheidsgraad Bovengemiddeld –ca. 20-30% van de leerlingen, per vakgebied –geschikt voor de betere leerlingen –met name gericht op verbreding Moeilijk –ca. 10% van de leerlingen, per vakgebied –geschikt voor de best presterende leerlingen –met name gericht op verdieping van onderwerpen Erg moeilijk –ca. 5-10% van de leerlingen –geschikt voor (hoog)begaafde leerlingen –met name gericht op hogere orde denkvaardigheden

11  beschikt over snel leervermogen, is snel van begrip  beschikt over goed probleemoplossend (analytisch) vermogen  beschikt over creatief denkvermogen  beschikt over goed abstraherend vermogen  ziet goed (causale) verbanden, legt brede (ongebruikelijke) verbanden  houdt van uitdaging, voelt zich aangetrokken tot complexe problemen  heeft brede en/of diepgaande specifieke interesse(s)  is nieuwsgierig, heeft een onderzoekende houding  heeft een sterke behoefte aan autonomie, heeft weinig sturing nodig  is gedreven om (eigen) gestelde doelen te bereiken  beschikt over goed reflecterend vermogen  is gevoelig (voor verwachtingen van anderen)  is perfectionistisch  houdt van activiteit, heeft veel energie Begaafdheidskenmerken  ?

12 Een verrijkende leeractiviteit … biedt meerwaarde ten opzichte van de reguliere leerstof bevat open opdrachten doet een beroep op het creatief denkvermogen heeft een hoog abstractieniveau bevat een hoge mate van complexiteit stimuleert tot een onderzoekende houding stimuleert de autonomie en eigen verantwoordelijkheid doet een beroep op de zelfstandigheid van de leerling lokt een reflectieve houding uit doet een beroep op metacognitieve vaardigheden lokt uit tot interactie bevat authentieke contexten (complexe, betekenisvolle real-life problemen) Criteria voor verrijking  Rijk onderwijs

13 Wat heeft deze leerling nodig? Welk leerniveau (in leerjaren) kan deze leerling aan (per vakgebied)? Welke moeilijkheidsgraad kan deze leerling aan? Binnen welke (vak)gebieden liggen zijn interesses? Welke leervoorkeur(en) heeft deze leerling? Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van deze leerling, bijvoorbeeld m.b.t. specifieke (denk)vaardigheden? Welke leeractiviteit kan ik inzetten om… … zijn (denk)vaardigheden (verder) te ontwikkelen? … aan te sluiten bij …  Afstemming op leerlingprofiel en zoekcriteria

14 Huidige leerlingprofiel Didactisch niveau –Per hoofdvakgebied:rekenen/wiskunde, taal, wereldoriëntatie –Moeilijkheidsgraad: bovengemiddeld, moeilijk, erg moeilijk Interesses  Didactisch niveau in te stellen per leerling  Interesses in te voeren door leerling in eigen profiel

15 Huidige zoekcriteria Alle leeractiviteiten zijn inhoudelijk beschreven op: –Vakgebieden PO –Trefwoorden –Leerniveau(s) –Moeilijkheidsgraad –(Denk)vaardigheden –Meervoudige intelligentie Praktische informatie: –Benodigde tijd ( 10 uur) –Digitaal vs niet-digitaal

16 Demonstratie Digitale Topomgeving Mogelijke rollen waarmee ingelogd kan worden binnen een Topdomein: –Beheerder (moderator) –Begeleider –Leerling Inloggen via: –www.acadin.nlwww.acadin.nl –dto.acadin.nldto.acadin.nl Introductievideo, offline demo (pps) en handleidingen (pdf): –Te downloaden via www.acadin.nl/dto/instructiewww.acadin.nl/dto/instructie

17 Stand van zaken – mei 2011

18 Enkele randvoorwaarden voor rijk onderwijs: –Flexibilisering Groepsdoorbrekend organiseren Continuüm aan rijke arrangementen bieden Tijd- en plaatsonafhankelijk leren faciliteren (o.a. door inzet ict) –Uitgebreid onderwijs Schooloverstijgende samenwerking (lokaal) Regionale samenwerking / Passend Onderwijs (schoolbesturen, ondersteunende instanties, wetenschapsknooppunten, …) –Toerusting leerkrachten Professionalisering d.m.v. trainingen en (na)scholing Doelgerichter benutten van talenten binnen teams Ondersteunende tools, e-learning, achtergrondinformatie Discussie

19 Rijk onderwijs voor …??? Breed, rijk en gevarieerd continuüm aan plusarrangementen Breed, rijk en gevarieerd continuüm aan leerarrangementen

20 Vervolg programmaplan Acadin t/m 2011: –Doorontwikkeling leeromgeving –Integratie tools t.b.v. ontwikkeling onderzoeksvaardigheden –Uitbreiding content (kwantitatief) –Arrangeren en verrijken content (kwalitatief) –Implementatiebevorderende activiteiten (beschikbaar stellen van instructie-/workshopmateriaal, versterking samenwerking ondersteunende instanties en netwerken) Continuering Acadin na 2012 [Bron: Ministerie van OCW (2011), ‘Actieplan po Basis voor presteren’] Toekomstige ontwikkelingen

21 Leerlingprofiel: de leerling in beeld In relatie tot systematiek voor signalering en begeleiding Bevordering zelfsturing, zelfinzicht, zelfreflectie d.m.v. stimulerende leeractiviteiten met een signaleringsfunctie Autonomie van leerlingen als uitgangspunt –Differentiatie in niveaus van complexiteit per (cluster) leerling(en) –Keuzevrijheid voor leerlingen –Leerdoelen zijn vooraf geformuleerd voor/met de leerling –Activiteiten zijn zo zelfstandig mogelijk en/of coöperatief uit te voeren door de leerling(en), met (externe) hulpbronnen waar nodig (tools, tips, informatie, medeleerlingen, coaches, mentoren, experts) –Zichtbare opbrengsten voor en over de leerling –(Zelf)reflectie / Evaluatie door en met de leerling en/of met peers / medeleerling(en), begeleider(s), of anderen

22 http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en- publicaties/kamerstukken/2011/05/23/actieplan-po-basis-voor-presteren.html

23 Desirée Houkema d.houkema@slo.nl Projectleider Yvette Eveleens y.eveleens@kennisnet.nl Product manager Contactgegevens voor technische vragen, aanvraag Topdomein en klachten via acadin@kennisnet.nlacadin@kennisnet.nl voor inhoudelijke vragen en bijdrage leeractiviteiten (content) via acadin@slo.nlacadin@slo.nl Zie ook de websites: – www.acadin.nl www.acadin.nl – hoogbegaafdheid.slo.nl hoogbegaafdheid.slo.nl Meer informatie


Download ppt "Acadin, ruimte voor talent binnen een rijke leeromgeving Desirée Houkema (SLO) Landelijke kennisconferentie Talentontwikkeling en Wetenschap & Techniek."

Verwante presentaties


Ads door Google