De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MZC WELKOM 14 OKTOBER 2013. INLEIDING Bezinning 10 jaar scholengemeenschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MZC WELKOM 14 OKTOBER 2013. INLEIDING Bezinning 10 jaar scholengemeenschap."— Transcript van de presentatie:

1 MZC WELKOM 14 OKTOBER 2013

2 INLEIDING Bezinning 10 jaar scholengemeenschap

3

4 VORIGE BIJEENKOMST Conceptnota relationele vorming Nieuws vanop de werkvloer ?

5 VREEMDETALENONDERRICHT Kaderend in een goed taalbeleid op school. Ontwikkelen van een duidelijke leerlijn vreemdetalenonderwijs op school. Standpunt van het verbond ! Bedoeling : goed onderbouwd onderwijs geven + onderlinge concurrentie binnen eigen net opheffen

6 VERANDERINGEN IN HET ONDERWIJSVELD Taalscreening – taaltraject – taalbadklas M-decreet : hervorming buitengewoon onderwijs Hervormingen in het secundair onderwijs Vorming van nieuwe scholengemeenschappen - schaalvergroting

7 TAALSCREENING Vanaf 1 september 2014 Alle kinderen die de instap in het LAGER onderwijs maken, dienen een taalscreening te ondergaan. Screeningsinstrument mag zelf gekozen worden. Indien onvoldoende : school mag een taaltraject opleggen. Taalbad voor kinderen die de taal onmachtig zijn : Mag schooloverstijgend ingericht worden. Lestijden mogen daarom ook TIJDENS het schooljaar doorgegeven worden van school naar school.

8 TAALSCREENING Vragen die deze maatregel oproepen : Screening nodig ? Gelet op de inspanningen die onze kleuterscholen doen ? Is ook een momentopname : de beslissing van het kleuterteam berust op (minstens) een volledig schooljaar observatie,… Wat met de AN ? Taaltraject : wanneer vindt dit plaats ? Tijdens de uren ? Na de uren ? Zinvolheid ? Taalbadklas : Alle studies wijzen op het geringe effect van een taalbadklas ! Tijd voor passieve taalopname ? Tijd voor thuiskomen en groeiend welbevinden?

9 M-DECREET Bedoeld om het buitengewoon onderwijs te hervormen ! Vlaanderen is verplicht om twee wetgevingen die niet direct met onderwijs te maken hebben, te implementeren : VN-verdrag inzake rechten van het kind + Vlaams decreet gelijke kansen voor iedereen : Ieder kind mag school kiezen (inclusief onderwijs), School is verplicht om redelijke maatregelen te treffen om kind recht op onderwijs te garanderen. Er mag op basis van handicap niet gediscrimineerd worden.

10 M-DECREET Hervorming steunt op nieuwe visie op handicap : Afstemmingsprobleem tussen klas- en schoolcontext ↔ onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling, Doorverwijzing BuBaO = Kan deze leerling –mits redelijke aanpassingen vanuit de school- het gemeenschappelijk curriculum volgen ? Dus : Onderwijs is verplicht redelijke en gepaste maatregelen te treffen. O.a. sticordi

11 M-DECREET Naar een nieuwe benadering types BuBaO Nu : 8 types Later : 7 types Type 1 (licht mentale achterstand) en type 8 (leerstoornissen) worden afgeschaft en vervangen door : Een basisaanbod : Twee jaar Na volgen van het zorgcontinuüm in de school voor BaO. Daarna : terug naar BaO of doorverwijzing ander type. Invoeren type 9 Voor normaal begaafde kdn met ASS

12 M-DECREET Vragen en bedenkingen : Overheid bemoeid zich met wijze waarop kdn moeten geholpen worden ! Pedagogische vrijheid Juridisering van het onderwijs Financiering ? Tegemoetkomingen voor deze lln worden gespreid = meer kosten ! Wie betaalt ? Competenties van de leerkrachten ? Draagkracht van de scholen ?

13 HERVORMINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS Ook heel wat gevolgen voor onze basisscholen !!! Belangrijkste punten : Getuigschrift gekoppeld aan eindtermen (ipv leerplannen), Eindproef om dit te testen (mag netgebonden zijn), B-jaar : enkel voor leerlingen zonder getuigschrift BaO, Apart vak : techniek en wetenschappen, Inzetten bijzonder leermeesters voor deze vakken.

14 HERVORMINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS Bedenkingen : Basisonderwijs is niet gehoord in dit dossier. Vakgerichte aanpak ↔ geïntegreerde aanpak, Uithollen job onderwijzers door aanstelling bijzonder leermeesters, Gevolgen voor klasgrootte bij aanstelling bijzonder leermeesters, Toetsen = momentopname ! Overleg door de klassenraad is vollediger ! Eindtermen : zo valt onderscheid tussen de netten meer en meer weg ! Kwalitatieve onderscheiding wordt moeilijk.

15 NAAR EEN NIEUWE SCHOLENGEMEENSCHAP 2014-2020 : start nieuwe legislatuur scholengemeenschappen Onderhandelingen zijn bezig. Heel wat redenen om samen verder te gaan. Mening van schoolraad moet gevraagd worden. Contract wordt in januari 2014 ondertekend. Blijft onder de koepel van de vzw !

16 SCHAALVERGROTING Overheid wil werk maken van bestuurlijke schaalvergroting (vooral van het gesubsidieerd onderwijs). Evolutie naar scholengroepen Bestuurlijke entiteit met rechtspersoonlijkheid. Middelen gaan naar de scholengroep, niet naar de school/SB! Personeel is verbonden aan de scholengroep (werkgever), Professionele aanpak, Minimum 2000 leerlingen - gemiddeld 6000 Mag niveau-overstijgend zijn, Pedagogische entiteiten = autonomie scholengroep,

17 SCHAALVERGROTING Bedenkingen : Wat met het patrimonium ? Niveau-overstijgend : ‘overname’ BaO door SO ? Zullen schoolbesturen die zowel scholen in SO als in BaO zitten, bereid zijn om deze in twee scholengroepen onder te brengen ? Kostenplaatje ? Zal elke scholengroep verloond worden volgens het aantal leerlingen (en niet met een aftopping zoals nu) ? Worden onze scholen daar beter van ?

18 GESPREK 1, Wat zijn mogelijke kansen ? 2, Wat zijn mogelijke bedreigingen ? 3, Wat nemen we mee naar onze eigen schoolraad ?

19 VARIA


Download ppt "MZC WELKOM 14 OKTOBER 2013. INLEIDING Bezinning 10 jaar scholengemeenschap."

Verwante presentaties


Ads door Google